Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни наказания да се съставят и от звено „Общинска полиция“

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни наказания да се съставят и от звено „Общинска полиция“

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Договор рег. № ФС-6250 от 11.02.2022 година между Община Русе и Областна дирекция на МВР – Русе се създаде звено „Общинска полиция“, което да изпълнява задачи, свързани с опазване на обществения ред, безопасността на движението по пътищата и подпомагане на контролната и административно наказателната дейност, както и по спазване на действащото законодателство и актовете на Общински съвет – Русе и кмета на Община Русе. След сключването на договора се проведе конкурс и избраните служители завършиха курса за първоначално професионално обучение и вече могат да изпълняват служебните си задължения.
Като орган на местно самоуправление общинският съвет е компетентен да приема правила за поведение и да регулира обществени отношения от местно значение, предоставени в неговата компетентност. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА предвижда компетентност на общинския съвет, в изпълнение на своите правомощия по ал. 1 на същия член, да приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА  могат да се предвидят административни наказания за нарушаване на наредбите. Съгласно чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата. С оглед на това, за да се даде възможност на служителите в звено „Общинска полиция“ да оказват контрол за спазване на наредбите на Общински съвет – Русе като констатират нарушенията посредством съставяне на акт за установяване на административно нарушение, следва това да бъде предвидено в съответната наредба. По тази причина предлагаме на вашето внимание изменение и допълнение на редица наредби на Общински съвет – Русе. Следва да се отбележи, че предлаганите промени са в съответствие и с чл. 13, т. 6 от Наредба № 8121з-422 от 16 април 2015 г. за организацията и дейността на звената „Общинска полиция“, според която контролната и административно наказателната дейност по спазване на действащото законодателство и актовете на общинския съвет и на кмета на общината са сред основните дейности, които осъществява звеното „Общинска полиция“.
Целта на предлаганите изменения и допълнения на посочените в проекта подзаконови нормативни актове на Общински съвет – Русе е да се доде възможност на звеното „Общинска полиция“ при Община Русе да осъществява контролна и административно наказателна дейност по спазване на наредбите на съвета. В резултат от прилагането на промените се очаква да се повиши контрола за спазване на тези нормативни актове.
 За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.
Предлаганите изменения не противоречат на действащото национално законодателство, а то там и на правото на Европейския съюз.
Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК) и чл. 13, т. 6 от Наредба № 8121з-422/16.04.2015г. за организацията и дейността на звената „Общинска полиция“, Общински съвет-Русе

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за организация и развитие на комунално-битовата дейност в Община Русе, както следва:

§ 1. Чл. 29, ал. 3 от наредбата придобива следната редакция: Актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от служители на СЗ „КООРС“ и звено „Общинска полиция“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе се прави следното изменение и допълнение: В §. 1, т. 3 от ПЗР на наредбата след израза „звено “Контрол за опазване на обществения ред и сигурността” се заменя с „звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”, след което се поставя запетая и се допълва: „звено „Общинска полиция“.

§ 3. В Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе се прави следното допълнение: В чл. 25, ал. 1 от наредбата след израза „звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” се поставя запетая и се допълва: „звено „Общинска полиция“.

§ 4. В Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе се правят следните допълнения:
1. В чл. 83, ал. 1 от наредбата след изразът „звено „КООРС” се поставя запетая и се допълва: „звено „Общинска полиция“.
2. В чл. 83, ал. 2 след думите „Закона за устройство на територията“ се поставя запетая и се допълва: „служители от звено „Общинска полиция“.
3. В чл. 85, ал. 2 след „звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” се поставя запетая и се допълва: „звено „Общинска полиция“.

§ 5. Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе се допълва като в чл. 52 след „СЗ „КООРС“ се поставя запетая и се добавя изразът „звено „Общинска полиция“.

§ 6. В Наредба №17 за символиката на Община Русе чл. 77 придобива следната редакция: „Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от Кмета на Общината или определен от него зам. кмет въз основа на акт, съставен от СЗ „КООРС“, звено „Общинска полиция“ и други длъжностни лица от Общинска администрация – Русе, определени със заповед на кмета на Община Русе.“.

§ 7. В Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе се създава нова алинея 1 на чл. 34 както следва: „Актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от СЗ „КООРС“, звено „Общинска полиция“ и други длъжностни лица от Общинска администрация – Русе, определени със заповед на кмета на Община Русе.“

§ 8. В чл. 21, ал. 1 на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе след „СЗ КООРС“ се допълва: „звено „Общинска полиция“.

§ 9. Чл. 36, ал. 1 от Наредба №30 за изграждането и опазване на зелената система на Община Русе се допълва, като в края на изречението се добавя: „и звено „Общинска полиция“.

§ 10. В чл. 35 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Русе се правят следните изменения и допълнения:
1. В алинея 1 след „СЗ КООРС“ се поставя запетая и се допълва: „звено „Общинска полиция“.
2. Алинея 3 се изменя така: „„Актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от СЗ „КООРС“, звено „Общинска полиция“, кметовете на кметства, кметските наместници и други длъжностни лица от Общинска администрация – Русе, определени със заповед на кмета на Община Русе.“

ВНОСИТЕЛ:
ПЕНЧО МИЛКОВ
Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе

Файлове