Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи неприсъствени заседания на комисии

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи неприсъствени заседания на комисии 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В местната нормативна уредба има редица текстове, които предвиждат съществуването и функционирането на различни комисии, които макар и да не са административни органи имат задачата да подпомагат кмета на общината и общинския съвет при реализирането на техните правомощия. Настоящото предложение правим във връзка с усложняващата се обстановка с разпространението на COVID 19, като и това е причината за предлаганите промени в нормативните актове негов предмет. 

Целта на промените е да се даде възможност комисиите да заседават и неприсъствено при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания. Подобни текстове вече са въведени и в националното законодателство – в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. 

В резултат на промените се очаква да бъде намален риска от разпространение на заразни болести. Следва да се отбележи, че нормите ще продължат да действат и след като епидемията приключи и ще бъдат приложими в други случаи на извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация на територията на общината. По този начин ще се подсигури функционирането на тези помощни органи без да се излага на риск живота и здравето на техните членове.

За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства. 

Предлаганите изменения не противоречат на действащото национално законодателство, а то там и на правото на Европейския съюз.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК),Общински съвет-Русе

Р  Е  Ш  И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост както следва:

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения:

 1. Създава се нова алинея 5 със следния текст: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“
 2. Досегашните алинеи 5 и 6 стават съответно алинеи 6 и 7.

§ 2. Чл. 27, ал.. 4 от наредбата се допълва със следното изречение: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. В Наредба № 17 за символиката на Община Русе се правят следните допълнения:

 1. В чл. 45 се създава нова алинея 9 като следва: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисиите може да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки техен член.“
 2. В чл. 50 се създава нова алинея 6: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“
 3. В чл. 64 се създава нова алинея 6: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“
 4. В чл. 72 се създава нова алинея 6: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“
 5. В чл. 74г се създава нова алинея 6: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“

§ 4. Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе се допълва като в чл. 14 се създава нова алинея  6 със следния текст: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“

§ 5. В Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост  на Община Русе се правят следните допълнения:

 1. Чл. 7, ал. 4 се допълва с текста: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“
 2. В чл. 10 се създава нова алинея 6: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“
 3.  В чл. 24 се създава нова алинея 6: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“

§ 6. Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития се изменя и допълва като досегашният текст на § 1 от Заключителните разпоредби става алинея 1 и се създава нова алинея 2 с текст: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисиите може да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки техен член.“

§ 7. В Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе се правят следните допълнения:

 1. В чл. 18 се създава нова алинея 4: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“
 2. Алинея 3 на чл. 24 се допълва със следното изречение: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“ 

§ 8. В Наредбата за устройството и работата на органите по приватизация и следприватизационен контрол чл. 8, ал. 9 се допълва с изречението: „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.“

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проектите на нормативните актове е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове