Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за изграждането и опазване на зелената система на територията на Община Русе – Отменена с решение № 293/22.10.2020 г. на Общински съвет – Русе

Наредба за изграждането и опазване на зелената система на територията на Община Русе

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община  Русе.

(2) Зелената система на Община Русе е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея независимо от формите на собственост.

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 2.  Органите за управление на зелената система са Общинският съвет на Община Русе, кметът на Община Русе и кметовете на кметства в общината.

Чл. 3. (1) Общинският съвет на Община Русе чрез бюджета на общината осигурява необходимите средства за изграждане, опазване, поддържане и развитие  на зелената система върху терени общинска собственост, в съответствие с функционалното й предназначение и териториалното разположение на зелените площи.

            (2) Кметът на Община Русе ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.

            (3) Кметът на Община Русе или оправомощено от него лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ.

Чл. 4. Кметът на Община Русе осъществява функциите си по управлението на зелената система чрез кметовете на кметства, специалистите по озеленяване и главния архитект.

Чл. 5. Кметовете на кметства в Община  Русе:

 1. изпълняват бюджета по дейност “озеленяване” в частта му за населеното място и организират провеждането на необходимите мероприятия;
 2. изпълняват делегираните им от кмета на Община Русе функции.

Чл.6 Специалистите по озеленяване в Община Русе за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на общината :

       1.Изготвят задания за ПУП, за инвестиционни проекти и за възлагане на изпълнение на обекти от зелената система общинска собственост и контролират изпълнението им.

       2.Дават мотивирани становища, специализирани предписания и указания за извършване на дейности по озеленяването, както и съгласуват проекти по част „озеленяване”.

       3. Подготвят планове и програми свързани с развитието на зелената система.

       4.Системно възлагат попълването на регистъра за дълготрайната декоративна растителност и го съхраняват.

Чл.7     Главният архитект на Община Русе:

       1. Ръководи, координира и контролира дейностите  по устройственото планиране и изграждане на зелената система на територията на Общината.

       2. Възлага изготвянето на етапни план-програми за прилагане на предвижданията на ОУП на Община Русе и дава отчет за изпълнението му.

       3. Съгласува  задания за изготвяне на устройствени планове и схеми за зелената система, за възлагане на инвестиционни проекти и схеми, както и одобрява изготвените проекти в рамките на пълномощията му съгласно ЗУТ.

Глава трета

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел първи

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл.8. Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).

Чл. 9 (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени паркове и представителни  зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от  Общинския съвет.

(2) По решение на общинския съвет или на кмета на общината могат да се разглеждат и приемат задания и за други видове зелени площи.

(3) При разглеждане на заданията по ал. 1, с оглед характера на обекта, кметът на общината или председателят на общинския съвет могат да изискат ПУП да бъде подложен на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал.1 от ЗУТ.

Раздел втори

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Чл.10 (1) В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с парковите функции, които заемат до 20 % от площта на имота. Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на декоративна дървесна растителност.

(3) Освен за посочените по ал. 1 обекти, използването на незастроени имоти, предвидени за зелени площи, се допуска само за производство  и продажба на декоративна растителност. В този случай се разрешават всички видове временни постройки по чл. 50, т. 2 от ЗУТ, обслужващи дейността по производство на декоративна растителност.

(4) Одобряването на инвестиционни проекти за строежи по ал. 3 и въвеждането им в експлоатация се извършва само при условие, че отговарят на разрешената, съгласно издадената виза, функция за обслужване на дейностите по производство на декоративна растителност.

Чл. 11 (1) В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване могат да се поставят преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, които общо не могат да надхвърлят 10% от размера на имота.

(2) При поставяне на преместваемите обекти в имотите по ал. 1 не се разрешава премахване на декоративна  растителност.

                                                          Раздел трети

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл. 12 Не се разрешава премахването на декоративна дървесна растителност при изграждане на временни и на преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи.

Чл. 13. (1) При изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, от възложителя се изисква да представи геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност, както и растителността на прилежащи общински терени на разстояние до 3 метра от границите на имота.

(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от специалистите по озеленяване в Община Русе.

(3) Заверените заснемане и становище по ал. 1 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.

Чл. 14 (1) Всички инвестиционни проекти, без тези  за строежи от шеста категория, задължително включват част “Паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.

(2) Когато в имот общинска собственост има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.

(3) Проектите по част “Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват от специалистите от общинска служба по озеленяване.

Чл. 15 (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват когато са съобразени с:

 1. минималната озеленена площ съгласно одобрения ПУП.
 2. изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
 3. съществуващата в озеленената площ дървесна растителност;
 4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;
 5. биологичните изисквания на използваните растителни видове.

(2) Настилките на тревна фуга /перфоплочи/ се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,5.

(3) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,60 м.

(4) За покривното озеленяване се предвижда задължително система за напояване.

(5) Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 20% от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.

(6) Предвидените за премахване дървесни видове се посочват в инвестиционните проекти.

(7) Изискването за покриването на 1/3 от частта на озеленяване с декоративна дървесна растителност се разчита на база 20 кв.м за един брой дърво.

(8) В инвестиционния проект се прилага баланса за озеленената площ в имота.

                                                Раздел четвърти

                         СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В

                           СМЕСЕНА ЦЕНТРАЛНА ТРАДИЦИОННА ЗОНА

/в съответствие с Правила и норми за прилагане на ОУП  на град РУСЕ/

Чл.16. Инвестиционните проекти за обектите, разположени в зоната, следва да съдържат част „Паркоустройство и благоустрояване”, с която да се гарантира постигането на норматива за процент озеленена площ и дървесна растителност.

Чл.17 (1) . При изчисляване на озеленените площи към обекта се включват всички затревени и залесени участъци от терена, които предвиждат почвен слой с дебелина минимум 60 см.

(2). Участъците, покрити с перфорирани бетонови плочи на тревна фуга, влизат при изчисляването на зелените площи с коефициант 0.5.

(3).Участъците с покривно озеленяване, които са с дебелина на почвения слой под 60 см, се изчисляват с коефициент 0.3.

(4). За покривното озеленяване се предвижда задължително система за напояване.

(5). Когато в озеленените площи се предвиждат алеи за преминаване и/или градински и паркови елементи, в случаите, когато заемат до 25% от озеленената площ, те влизат в целия си размер към площта за озеленяване. Когато размерът им надхвърля този процент, завишението над 25% не се счита за озеленена площ.

(6). Водните площи, басейни, фонтани и др. се включват към озеленените площи с пълния си размер в случаите, когато са по-малки или равни на 25 кв.м, прието за целия обект. Когато надхвърлят тази квадратура, надвишението влиза в разчета на озелененита площи с коефициент 0.5.

(7). Изискването за покриването на 1/3 от частта на озеленяване с декоративна дървесна растителност се разчита на база 20 кв.м за един брой дърво.

(8). Не се допуска промяна на предназначението на изградените или одобрени с инвестиционен проект озеленени площи, предмет на този раздел.

Чл. 18. Нормативът за минимален процент озеленяване се определя съгласно одобрения ПУП, а в случаите, когато такъв не е посочен, се приема за 20%.

Чл. 19. В случаите, когато показателите за озеленена площ не могат да бъдат постигнати в рамките на имота, възложителат заплаща цена за услуга за компенсиране, определена в Наредба 16 на Общински съвет Русе .

Чл.20. Сумите по чл. 19 се внасят по сметка на Община Русе преди издаване на разрешението за строеж. Същите могат да бъдат използвани само за изграждане и реконструкция на зелената система на Общината.

Глава четвърта

                               ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 21. Поддържането на озелените площи общинска собственост се ръководи и осъществява от изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 22. (1) Според интензивността на поддържане зелените площи общинска собственост се разпределят в следните категории:

І категория – представително поддържане;

ІІ категория – оптимално поддържане;

ІІІ категория – средно поддържане;

ІV категория – частично поддържане;

(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.

Чл. 23.  Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане се извършва от специализираната общинска служба по озеленяване въз основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни  план-сметки.

Чл. 24. Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени площи се извършва от специалистите по озеленяване.

                                             Глава пета

                         ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел първи

                           ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

Чл. 25. (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.

(2) В обществените зелени площи се забранява:

 1.  повреждането на растителността и нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките.
 2. поставянето на рекламно-информационни елементи или други елементи в озеленените площи общинска собственост.;
 3. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;
 4. събирането на семена, плодове, резници, брането на билки;
 5.  насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите, алеите и  уличните платна.
 6. чупенето и повреждането на съоръженията за игра в зелените площи и друга паркова мебел общинска собственост.
 7. изхвърлянето на отпадъци в зелените площи.

Чл. 26.  Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице.

Чл. 27. (1) При сключване на нови договори за наем и подновяване на вече сключени за ползване на съоръжения и търговски обекти в зелените площи задължително се определя прилежаща територия и обхват за поддържане от ползвателите.

(2) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят прилежащата им територия в обхват  съгласно договорите с  Община Русе, както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и схема към договора.

(3) Схемата по ал.1 е неразделна част от договорите и се съгласува със специалистите по озеленявяне.

Раздел втори

ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА

ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 28. (1) Собствениците на имоти са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

(2) Собствениците  са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на лицата, определени с Договор с Община Русе по ЗОП за извършване на действия за картотекиране, оглед и контрол.

(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.

(4) Съществуваща дървесна растителност може да се премахва по изключение само по реда на Наредба №1 на МТРС от 10 март 1993 г.

(5) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел втори и Раздел трети от Глава трета и Раздел трети от Глава четвърта  от настоящата наредба.

Чл. 29. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на наредба № 1 на МТРС ОТ 10. март 1993 г.

Чл. 30. Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува писмено със специалистите по озеленяване.

                                    Раздел трети

ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 31. Резитбата и премахването на дълготрайната дървесна и храстова растителност се извършва по реда на наредба № 1 на МТРС ОТ 10. март 1993 г. , независимо от собствеността им.

Чл. 32. (1)Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище.

(2)  Издадените разрешения се съхраняват в служба „Озеленяване” при Община Русе.

Чл. 33. (1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на общинска декоративна растителност, на засегнатата растителност се прави оценка по действащата тарифа на Община Русе;

(2) В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към общината, произтичащи от дейността по отсичането.

(3) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот.

Чл. 34.  Отрязването на клони, преместването и премахването на общинска декоративна растителност, за която има писмено разрешение, се извършва за сметка на заинтересованото лице.

Чл. 35. Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.

Чл. 36. (1) Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност по Раздел трети от тази наредба се подава до кмета на общината от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица.

(2)  Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект.

(3) Кметът на общината разглежда подаденото заявление и издава разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на Националния институт за паметниците на културата (НИПК), придружена с експертно становище.

Глава шеста

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Русе, ресорния заместник-кмет на Община Русе, кметовете на кметства в общината.

Чл. 38. (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Русе – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, по реда на  Наредба 1 на МТРС от 10 март 1993 г. и действащата тарифа на общината.

(2) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(3) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка.

Чл. 39. (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от упълномощени от кмета длъжностни лица от общинската администрация или служители на КООРС.

(2) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощено от него заместник кмет издава наказателно постановление.

(3) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 40. (1) Наказва се с глоба от  100 до 5000 лв, за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер от 500 до 50 000 лв. ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което:

1. като изпълнител на новоизградени зелени площи в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови загиналата растителност;

2.  ( отм. с Решение № 22/20.05.2019г. на АС-Русе по Адм. Дело № 188/2019г. в частта препращаща съм чл. 25, ал. 2, т. 3, предл. второ и т. 7 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Русе) извърши нарушение по чл. 25, ал.2 от тази наредба. 

(2)  При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. ”Декоративна растителност” (вегетативни елементи), е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. “Дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.

2. “Интензитет (степен) на поддържане” е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.

3. “Технологични норми” за поддържане на паркове, градини и лесопаркове се съдържат в Заповед № 107/22.02.1980 г. на МРРБ.

§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от специалист – ландшафтен архитект или инженер по озеленяване, и съдържа:

1. Определяне местоположението и собствеността;

2. Определяне на декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на височина 1 м от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността и здравословното състояние  на декоративния вид, 

3. Заключение с конкретни предложения – да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.

§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от проводи, съоръжения и сгради се определят по реда на Наредба 1 на МТРС от 10 март 1993 г, Приложение № 1.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. След одобряване на ПУП и/или на план-схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, всички заварени в общинските озеленени площи преместваеми обекти, които не са предвидени с тези планове и/или план-схеми, се премахват.

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2, във вр. чл. 21 ал.1, т. 23 и чл. от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 от ЗУТ.

§ 6.  Наредбата влизане в сила в 14-дневен срок от обявяване решението на Общинския Съвет за подробните устройствени планове и в 60-дневен срок за инвестиционните проекти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Файлове