Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе”

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ, ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ И ПЕНЧО МИЛКОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОТНОСНО: „Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе”

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На предишно заседание на ОбС – Русе бе предложен вариант на „Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе”, който не бе подложен на гласуване поради желанието на администрацията да доразвие някои от темите, третирани в него. Вследствие на сериозна работа и няколко срещи между вносителите от групата съветници „Синя коалиция и ВМРО”, общинските съветници Пенчо Милков и Тихомир Георгиев и специалистите на общината това бе направено и предлагаме на Вашето внимание проект, в който са отразени техните виждания. С това още по-пълно се изпълняват задачите, които поставяме пред подобен нормативен акт, а именно:
– регламентиране обществените отношения, свързани с изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения.
– определяне условията за изграждане мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – публична общинска собственост, както и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, собственост на организации, предоставящи обществени услуги, разположени в поземлени имоти – публична и частна общинска собственост.
– регламентиране реда и условията при изграждане и подмяна на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система, включително и при аварийни ремонти.
– гаранционното поддържане и отстраняване на дефекти след изграждането на обектите и контрола върху тези дейности, както и гаранциите за Общината.
Считаме, че приемайки Наредба с подобен дух ще сложим край на стихийното разкопаване на улици и тротоари, което дразни гражданите и ще създадем условия за консолидиране инвестиционните намерения на комуналните дружества, за отговорно ползване и опазване на техническата инфраструктура на Русе. Предвидения гаранционен фонд за всички, чиято дейност е свързана с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Русе ще даде и значим финансов принос при отстраняване неблагоприятните последици от работата им.
Предвид горното, предлагаме на ОбС да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13 и т. 23 във връзка с ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет – Русе приема „Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе”.

ВНОСИТЕЛИ:
1. …………………..
(И. ВЕСЕЛИНОВ)

2. ……………………..
(Т. ГЕОРГИЕВ)

3. …………………….
(П. МИЛКОВ)

НАРЕДБА
за изграждане и възстановяване на елементите на
техническата инфраструктура на територията на Община Русе

РАЗДЕЛ I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) Тази наредба регламентира обществените отношения, свързани с изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения.
(2) При условията на тази наредба се изграждат мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – публична общинска собственост, както и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, собственост на организации, предоставящи обществени услуги, разположени в поземлени имоти – публична и частна общинска собственост.
(3) С тази наредба се определят реда и условията при изграждане и подмяна на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система, включително и при аварийни ремонти, сключването на договори за гаранционно поддържане и отстраняване на дефекти и контрола върху тези дейности.
Чл. 2. (1) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на Община Русе се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на общината, организациите, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), собствениците на поземлените имоти или инвеститорите на новото строителство при условията и по реда на тази наредба.
(2) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии на Община Русе се проектират и изграждат в общински поземлени имоти, предвидени по действащите подробни устройствени планове и с план-схемите към тях, за улици или за съответната мрежа.
(3) Разрешение за строеж за изграждане на подземни и надземни улични мрежи и съоръжения, се издава след като Община Русе придобие частите от поземлени имоти, попадащи под трасетата на предвидените по регулационните планове улици.
Чл. 3. (1) До края на месец декември на всяка календарна година дружествата, предоставящи обществени услуги по смисъла на § 1, т. 3 от АПК, чиято дейност е свързана и с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Русе, предоставят в Община Русе инвестиционната си програма за следващата календарна година, в частта и за изграждане, ремонт и/или реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
(2) До края на месец март на всяка календарна година, кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице, изготвя график за всички предстоящи през настоящата година строителни и монтажни работи, свързани с изграждане, ремонт или поддръжка на елементите на техническата инфраструктура, като взема предвид и предоставените инвестиционни програми на дружествата по ал. 1. Инвестиционните намерения се групират времево за съвместното и едновременното им реализиране в общи трасета, поне до обхват „квартал“, когато това е възможно. Графикът се предоставя на дружествата по ал. 1 и се оповестява чрез средствата за масово осведомяване и в интернет страницата на община Русе.
(3) Актуализации и изменения в графика по ал. 2 се допускат само в случай на доказана неотложна нужда от извършване на строителните и монтажни дейности в обществен интерес.
Чл.4.(1) Забранява се извършването на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Русе от дружествата, доставчици на обществени услуги, невключени в графика по ал. 2, с изключение на случаите на повреда или авария, които трябва да бъдат отстранени незабавно.
(2) Допуска се извършването на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Руссе от физически или юридически лица извън случаите по горната алинея при изрично писмено съгласие на Кмета на Общината.

РАЗДЕЛ II
Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура

Чл. 5. (1) Финансирането на изграждането на общинската техническа инфраструктура – улици, улично осветление, водопроводи и канализация, се осигурява от бюджета на Община Русе, от нейни извънбюджетни източници или от средства, осигурени от експлоатационните дружества, доколкото в специален закон не е предвидено друго.
(2) По изключение изграждането на обектите на техническата
инфраструктура върху имоти, общинска собственост, може да бъде финансирано и реализирано от физически и юридически лица за тяхна сметка, по възлагане от общината при едновременното наличие на следните условия:
1. изрично писмено искане на потенциалния изпълнител и изразено от него съгласие да извърши работата на свой риск и за своя сметка;
2. съответните елементи на техническата инфраструктура да са предвидени с устройствена схема или подробен устройствен план за територията
3. потенциалният изпълнител, има качеството на възложител на един или повече обекти, които следва да бъдат свързани с мрежите на техническата инфраструктура
4. изготвен от потенциалният изпълнител инвестиционен проект, придружен с доклад за съответствие.
(3) Възлагането по ал. 2 става с договор от кмета на Община Русе. Изпълнителят по договора реализира поръчката – проектиране и изграждане, от името на Община Русе и за своя сметка, в срок, указан в договора, като представлява общината на база упълномощителна клауза в договора пред всички компетентни органи и институции във връзка с изготвяне, одобряване и получаване на строителните книжа, с изграждането на обекта, както и с въвеждането му в експлоатация.
(4) В случаите на ал. 2, разрешенията за строеж се издават на името на Община Русе, като в тях се посочва изпълнителя на обекта по договора.
(5) В случаите по ал. 2 договорът с консултанта се сключва от името на Община Русе, от изпълнителя, за негова сметка.
Чл. 6. (1) Изпълнителите по чл. 6,ал„2, на договорите за са длъжни да изградят обектите при спазване на всички нормативни актове за извършване на строителство и благоустройство. В случай, че причинят вреди на трети лица при изпълнение на проектирането и строителството, в отношенията между страните отговорност носят единствено изпълнителите и/или консултанта извършил оценка за съответствие и/или надзор по време на строителството.
(2) Изпълнителите по чл. 6,ал.2, имат право да превъзложат изпълнението изцяло или отчасти на свои подизпълнители, за чиято работа отговарят като за своя пред Възложителя – Община Русе.
(3) Възложителят има право да проверява изпълнението на договора по установения ред.
(4) Построените обекти остават в собственост на Община Русе, която по своя преценка извършва процедурите за предаването им на съответния оператор на обществена услуга.
(5) Всички обекти на интелектуалната собственост, създадени в резултат на, или свързани с проектирането и изпълнението на обектите по договорите за остават в собственост на Община Русе.
(6) Когато това е необходимо изпълнителите по чл. 6,ал.2, са длъжни да оформят авторските права върху всички проекти, карти, схеми, планове и други подобни, отнасящи се до обекта, като права върху произведение, създадено по поръчка по чл. 42 от Закона за авторското право и сродните му права, принадлежащо на Община Русе.
(7) С приемането на завършения обект от страна на компетентните органи всички права върху инвестиционният проект се прехвърля автоматично и става собственост на Община Русе.
(8) Изпълнителите по чл. 6,ал.2, се задължават в 7-дневен срок от приключване строителството на обекта, да поканят представител на Община Русе, като собственик на обекта, за подписване на акт образец № 15 от Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(9) В двумесечен срок от подписване на акт образец № 15, изпълнителите по чл. 6,ал.2, снабдяват обекта с разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация, което предават заедно с всички строителни книжа и други релевантни документи за изграждането на обекта, включително и количествено-стойностна сметка, на Община Русе, за завеждането му като материален актив по баланса на общината.
(10) През целия период на изпълнение Община Русе чрез свои представители може да осъществява инвеститорски и технически контрол.
Чл. 7. Изграждане и ремонт на мрежи, публична общинска собственост, отклонения от тях или преустройства, извън планираните с Общинската строителна програма, се допуска за юридически и физически лица, получили разрешение за строеж за изграждане или реконструкция на съществуващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в имоти общинска собственост, и сключили договори със Община Русе по реда на наредбата.

РАЗДЕЛ III
Изграждане на обекти на техническата инфраструктура от оператори на обществени услуги, ред и условия за извършване на строителни и монтажни работи
Чл. 8 (1) Операторите, предприятията и експлоатационните дружества изграждат своите мрежи планово, съобразно инвестиционните си намерения, заявени и отразени в Общинската строителна програма или в условията на авариен ремонт.
(2) При планово изграждане на нови или подмяна на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от операторите, предприятията и експлоатационните дружества, задължително се изграждат и сградните отклонения до регулационните линии на имотите.
Чл. 9 (1) Преди започване на работа възложителят на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на община Русе при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване е длъжен да да уведоми писмено за това със заявление по образец Общинската администрация..
(2) Към заявлението възложителят прилага:
а) копие от разрешението за строеж, ако такова се изисква или разрешение за поставяне за елементите на градското обзавеждане;
б) скица-предложение на разкопавания участък с обяснителна записка в случаите на чл. 147, ал. 1 и/или чл. 151, ал. 1 от ЗУТ;
в) проект за временна организация на движението (ВОБД), съгласуван със сектор „ПП-КАТ” при ОД на МВР при извършване на СМР в улична регулация;
г) заповед за въвеждане на временна организация на движението и протокол, че същата е въведена;
д) документ за внесена такса за ползване на общински терен (ако се изисква);
е) документ за внесена гаранционна вноска по реда на глава шеста на наредбата ;
ж) писмено съгласие на Кмета на Общината за случаите по чл. 4 ал.2.
Чл. 10 (1) В 7-дневен срок след постъпване на заявлението, кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице от Общинската администрация, издава съгласувателно писмо, което съдържа:
– предписание за срока и времето, в което да бъдат извършвани СМР и възстановителни работи;
– последователността, в която да бъдат извършвани СМР, в случай, че на същата територия се извършват СМР и от други лица;
– условия и срок за съставяне на протокол по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и за издаване на разрешение за засипване.
Чл. 11. Строителните и монтажни работи по разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи могат да започнат веднага след получаване на съгласувателно писмо.
Чл. 12 (1) Най-малко три дни преди засипване на изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, възложителят е длъжен да уведоми Общинската администрация в писмен вид за упражняване на контрол.

РАЗДЕЛ IV
Ред и условия за извършване на строителни и монтажни работи при повреди и аварии на елементите на техническата инфраструктура

Чл. 13 (1) При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, възложителят или дружеството, предоставящо обществени услуги, може да започне СМР веднага, като уведоми за това писмено със заявление, по образец на съответния доставчик на обществена услуга в деловодството на Общинска администрация.
(2) Към заявлението възложителят прилага номер на документа за внесена гаранционна вноска по реда на чл.24 от раздел шести на наредбата, или копие от този документ.
Чл. 14 (1) При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, през делнични дни и в рамките на работното време, възложителят или дружеството, предоставящо обществени услуги може да започне СМР веднага, като следва да уведоми Общинска администрация до 24 часа и представи в деловодството на Общината писмено уведомление
(2) В случаите, в които в които отстраняването на аварията трябва да започне по време на почивни и празнични дни, в първия работен ден възложителят подава в Община Русе заявление по образец, като прилага документите по чл. 14, ал. 2.
(3) В случаите, когато възстановяването на последиците е обективно невъзможно да бъде завършено до 24 часа,операторите, предприятията и експлоатационните дружества са длъжни да представят в Общината проект за ВОБД, съгласуван с „ПП-КАТ“ при ОД на МВР за издаване на заповед.

РАЗДЕЛ V
Възстановяване на техническата инфраструктура и озеленените площи

Чл. 15 Лицата, извършили СМР по смисъла на тази наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в сроковете, посочени в съгласувателните писма по чл. 11.
Чл. 16 (1) Възстановяването на изкопите по улици и асфалтирани алеи се извършва със суха глина и сух льос до ниво земно легло. Уплътняването се извършва с пневматична трамбовка на пластове по 20 см. Полага се трошен камък за пътна основа с минимална дебелина 45 см , след което се полага асфалтова смес с дебелина равна на съществуващата настилка или от съществуващия тип. За площи по-големи от 30 кв.м. се изпълнява основната настилка на пътното платно. В този случай уплътняването се извършва с валяк.
(2) Възстановяването на пътната настилка да обхваща ширината на изкопа, увеличена със 70 см. от двете страни. Да се оформят правоъгълни форми със страни успоредни или перпендикулярни на оста на пътя. Допустими са неравности не по-големи от 1 см. Асфалтираният участък се окантва с битумна емулсия или материал за по-добра връзка.
Чл. 17 (1) Възстановяването на тротоарни настилки с бетонови плочи се извършва с плочи с дебелина 5 см., вароциментов разтвор М 50 – 2 до 4 см., уплътнен пясък – 3 см., уплътнена каменна фракция 5-15мм с дебелина – 15 см.
(2) Възстановяването на бетонни настилки се извършва с бетон клас В10 – 15см., несортиран трошен камък – 10 см.
(3) Възстановяването на тротоарни настилки с плътен асфалтобетон се извършва с конструкция от несортиран трошен камък с дебелина 15см. И плътен асфалтобетон-4 см.
(4) Тротоарите се възстановяват с нови материали, съответстващи на съществуващата настилка. В случай, че тротоарът завършва с тревна или свободна площ, да се укрепва с градински бордюри.
Чл. 18. (1)При аварийно разкопаване на озелененени площи, възстановяването им се извършва в обхвата на нарушения терен, като изкопаната почва може да се използва в случай, че се осигури горен пласт от чиста почва с минимална дебелина 15 см. Обратният насип се трамбова на пластове до 20 см. В случай, че с изкопаната почва не може да се осигури изискването за чист горен слой, почвата се доставя и внася в необходимото количество за това. Озеленяването се извършва със същия вид растителност при спазване на технологичната последователност.
(2) При ново строителство на сгради, съоръжения и мрежи на техническата инфраструктура се спазват разпоредбите на чл. 68/2/, т. 2 и т. 3 от ЗУТ за включване в проектната документация на необходимите възстановителни видове и количества работи, като се спазят условията по ал. 1 за осигуряване на чист горен слой почва.
(3) Приемането се извършва от представител на общинска администрация и представител на фирмата по озеленяване.
Чл. 19. Възстановяването при преминаване през поземлени имоти и пътища без настилка – общинска собственост се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см.
Чл. 20. В съгласувателното писмо по чл. 11 от наредбата, съгласуващият орган може да даде и допълнителни указания за извършване на възстановителните работи, с оглед особеностите на терена.
Чл. 21. Незабавно след извършване на необходимите възстановителни работи, посочени в съгласувателните писма по чл. 11, възложителят на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи, уведомява писмено общинската администрация.
Чл. 22. (1) Качеството на извършените възстановителните работи се установява от общинска администрация до подписване на Акт обр.15 за съответния обект.
(2) За обекти, за които не се изисква изготвяне на Акт обр.15, качеството на извършените възстановителни работи се установява чрез двустранен протокол от упълномощени представители на общинската администрация и на възложителя в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението по чл. 22.

РАЗДЕЛ VІ
Размер на гаранционната вноска за качествено изпълнение на възстановителните работи. Ред и условия за възстановяване на гаранционната вноска

Чл. 23 Като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи при изпълнение на СМР, свързани с разкопаване при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване, възложителят внася гаранционна вноска в размер на 50лв./кв.м.
Чл. 24 Ежегодно, до края на месец февруари дружествата, предоставящи обществени услуги, чиято дейност е свързана и с аварийни разкопавания на територията на община Русе предоставят в полза на община Русе годишна гаранционна вноска в размер на 6000 лева като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи.
Чл. 25 (1) Гаранционната вноска по чл.19 се възстановява в размер на 50% след съставяне на протокол по чл. 18 с констатации за качествено изпълнени възстановителни работи след период от шест месеца от приключване на възстановителните работи.
(2) При констатиране на качествено изпълнение на възстановителните работи след последващите шест месеца от съставяне на протокол по ал 1. се възстановяват останалите 50% от гаранционната вноска.
(3) При констатиране на некачествено изпълнение на възстановителните работи се задържат необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности.
Чл. 26 (1) В края на месец октомври, всяка календарна година комисия, назначена от кмета на община Русе извършва проверка по всички случаи на аварийни разкопавания от текущата календарна година, за които е констатирано некачествено изпълнение на възстановителните работи. При повторно констатиране на некачествени възстановителни работи от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 20 в размер на 6000 лв., се задържат необходимите средства за извършване на необходимите възстановителни дейности.

РАЗДЕЛ VІІ
Административен контрол
Чл. 27 (1) Контролът по спазването на тази наредба се упражнява от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица;
(2) Във връзка с изпълнение на функциите им по тази наредба, контролните органи по ал. 1 имат право:
1. на свободен достъп до строежите и съоръженията по време на извършване на строителните и монтажни работи;
2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в администрации, от участниците в строителството, от лицата на строежа, от специализираните контролни органи и дружества.
(3) Средствата, набрани от отчисления в размер на 50 на сто от събраните по тази наредба приходи за общинския бюджет, представляващи такси, цени на услуги, глоби и имуществени санкции се разходват само за изграждане и поддържане на пътната и техническата инфраструктура, собственост на общината, за развитие на материалната база, при условия и по ред, определен със заповед на кмета на община Русе.

РАЗДЕЛ VІІІ
Административно-наказателна отговорност

Чл. 28. Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание – участник в строителството, който:
1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази наредба, без да уведоми за това община Русе и без за това да е издадено съгласувателно писмо по чл. 11 на наредбата;
2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;
3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;
4. засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата;
5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината.
Чл. 29. За други нарушения по тази наредба, както и на решенията и предписанията, основани на нея, наказанието е глоба от 500 до 1000 лева, ако в друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание.
Чл. 30. Ако нарушението по чл. 29 и по чл. 30 бъде продължено, след като е констатирано с акт или, ако в срока за издаване на наказателното постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 3000 до 5000 лева, независимо от наказанието по първото нарушение.
Чл. 31 (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лева на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:
1. възложител на СМР, за които не е подало уведомление;
2. възложител на СМР, не изпълнил писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;
3. възложител, който не осигури достъп или не се представят необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;
4. възложител, който засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата;
5. възложител, който не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината.
(2) Санкциите по ал. 1 се налагат по реда на чл. 33 и 34 от наредбата.
Чл. 32 (1) Установяването на нарушения по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от упълномощени длъжностни лица общинска администрация.
Чл. 33. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1 Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 и сл. от ЗМСМА, както и на основание чл. 71, 72 от ЗУТ.
 

Файлове