Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе”

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ И ВМРО”

ОТНОСНО: „Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе”

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
От години състоянието на общинската инфраструктура е в центъра на вниманието както на гражданите, така и на администрацията. Общо е желанието за по-планомерна работа по нея, за по-правилната експлоатация и по-дългия й живот. Всичко това се свързва с ред проблеми, част от които могат да се решат чисто организационно чрез нормативен акт на общинския съвет. Много от общините в България вече са се ориентирали към подобен начин на реглментиране дейностите по изграждане и поддържане на елементите на техническата инфраструктура. Считаме, че би следвало и Община Русе да последва примерът им и да приеме своя „Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе”.
Тази наредба трябва да : Регламентира обществените отношения, свързани с изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения. Да определи условията за изграждане мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – публична общинска собственост, както и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, собственост на организации, предоставящи обществени услуги, разположени в поземлени имоти – публична и частна общинска собственост. А също така да регламентира реда и условията при изграждане и подмяна на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система, включително и при аварийни ремонти. Не маловажен също е въпросът за гаранционно поддържане и отстраняване на дефекти след изграждането на обектите и контрола върху тези дейности.
Част от тази проблематика вече е маркирана в действащата Наредба 3 на Община Русе, но се нуждае от по-детайлна разработка, за да дава позитивни резултати.
Считаме, че приемайки Наредба с подобен дух ще сложим край на стихийното разкопаване на улици и тротоари, което дразни гражданите и ще създадем условия за консолидиране инвестиционните намерения на комуналните дружества, за отговорно ползване и опазване на техническата инфраструктура на Русе.
Предвид горното, предлагаме на ОбС да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13 и т. 23 във връзка с ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет – Русе приема „Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе”.

ВНОСИТЕЛИ:

1. Искрен Веселинов 

Файлове