Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за изграждане и опазване на зелената система на община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за изграждане и опазване на зелената система на община Русе 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 293 от 22.10.2020г. прието с протокол № 13 от  22.10.2020 г. Общински съвет – Русе е дал съгласие за приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система /Наредбата/ на Община Русе. Със Заповед № 2-95-00-565 от 10.11.2020 г. Областният управител на област Русе, върна за ново обсъждане посоченото решение с указания за неговата  преразглеждане. С цитираната по-горе заповед са наведени доводи за незаконосъобразност на Решение № 293, в частта му по чл. 37, ал. 1 и чл. 35, ал. 1, предл. I от Наредбата. Счита, че цитираните разпоредби са приети в нарушение на чл. 232, ал. 5, т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 237 от ЗУТ, чл. 3, ал. 1, чл. 7, ал.2 и чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), чл. 2, ал. 1 от ЗАНН и целите на административното наказание по чл. 12 от ЗАНН. 

Действително чл. 37, ал. 1, т. 1 от Наредбата  е в противоречие с чл. 232, ал. 5, т.2. от ЗУТ, в частта в която е определен размера на наказанието. Съгласно цитираната норма от ЗУТ, „Наказва се с глоба от 1 000 до 5 000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лице, което отсече или изкорени, разпореди или допусне да се отсече или изкорени дълготрайно декоративно дърво или дърво с историческо значение без предварително писмено разрешение на компетентните органи“. Нормата на чл. 37 от Наредбата, в частта и с която се определя състава на нарушението е идентична с чл. 232, ал. 5, ал. 2 от ЗУТ, а в останала си част същата е в противоречие със ЗУТ, поради различния размер на наказанието. С оглед на което се касае за нарушение на забраната  за уреждане с наредба на обществени отношения, регламентирани вече с нормативен акт от по-висока степен, тъй като този въпрос вече е бил уреден в ЗУТ. Това от своя страна би довело до двойно санкциониране на нарушителите, което е недопустимо съгласно установените общи правила и целта на административното наказание. 

Общински съвет – Русе е приел настоящата наредба в изпълнение на разпоредбата на чл. 62, ал. 10 от ЗУТ,  с оглед на което наредбата следва да съобрази кръга на уредените със закона обществени отношение и да доуреди неурегулираните  от по-високия по степен акт отношения.

От друга страна чл. 22, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ законодателят е предвидил административно наказание  глоба за физически лица в размер  до 5000 лв. и имуществена санкция за еднолични търговци и юридически лица до 50 000 лв. за нарушение на наредбите приети в изпълнение на правомощията на общинския съвет.

Някои от разпоредбите на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система са с императивен характер, и същите следва да бъдат скрепени със санкция, под формата на глоба за физическите лица, и имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица. С оглед на изложеното предлагам  за нарушение разпоредбите на Наредбата за физическите лица да бъде наложена глоба в размер до 1000 лв. а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция в размер до 10 000 лв.

По отношение доводите за незаконосъобразност на чл. 35, ал. 1, пр. 1 от Наредбата, считам същите за основателни, тъй като действително неправилно се смесва имуществената отговорност на гражданите с административно наказателната. Разпоредбата на чл. 35, ал.1 гласи, че „За всички причинени щети от физически и юридически лица на елементите на зелената система на Община Русе се налага глоба..“ Цитираната норма е в противоречие с целите на наказанията посочени в чл. 12 от ЗАНН, насочени към желанието  за предупреждение и превъзпитание на гражданите. В ЗАНН глобата е определена като вид административно наказание, като налагането й може да бъде допуснато единствено в случаите на извършено административно нарушение.               С чл. 35, а1, пр.1 от Наредбата се допуска налагане на административно наказание глоба във всички случаи на причиняване на щети на елементите на зелената система на Община Русе, като това не е свързано с извършването на конкретно административно нарушение. Съгласно принципите на ЗАНН административното наказание следва да се наложи само за противоправно деяние, което е извършено виновно и субектът на същото може да носи отговорност. С оглед на изложеното предлагам изразът „се налага глоба и“ в чл. 35,       ал.1 от Наредбата да отпадне.

До настоящия момент Общински съвет – Русе не е приел решение, относно върнатите за ново обсъждане незаконосъобразни разпоредби на Наредбата, съгласно Заповед № 2-95-00-565 от 10.11.2020 г. на Областният управител на област Русе.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за изграждане и опазване на зелената система на община Русе. 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни. С изр. II на същата алинея, законодателят е предоставил правна възможност при изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

С оглед своевременното синхронизиране на посочените правни норми с действащото законодателство и с цел предотвратяване на евентуалното им бъдещо оспорване по съдебен ред, считам че срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации следва да бъде 14 дни.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК),  Общински съвет-Русе

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба № 30 за изграждане и опазване на зелената система на община Русе както следва:

§1. В чл. 35, ал. 1 изразът „се налага глоба и“ се заличава;

§2. Чл. 37, ал.1 придобива следната редакция:

 „За нарушения на тази наредба се налага глоба в размер до 1000 лв. за физическите лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция в размер до 10 000лв.

§ 3. Сегашната точка  2 на чл. 37, ал. 1 става алинея 3.

§ 4. В Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 30 за изграждане и опазване на зелената система на община Русе се създава параграф 5 със следния текст:

„§5 Наредба № 30 за изграждане и опазване на Зелената система на Община Русе се приема на основание чл. 61, ал. 10 от Закона за устройство на територията.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 на Общински  съвет – Русе за изграждане и опазване на зелената система на община Русе приета с Решение № …….. по Протокол № …………………..  на Общински съвет – Русе  

§ 5. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването ѝ чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 от АПК.

ВНОСИТЕЛ: 

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на Общински съвет – Русе  

Срокът за предложения и становища по проекта на наредбата е 14 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС-Русе. 

Файлове