Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЕНЧО ЕНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

За Кмет на Община Русе

/съгласно Заповед № РД-01-1714/06.07.2020г./

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе /Наредбата/ е приета с Решение № 891 по Протокол № 71/30.05.2003 г. Наредбата акумулира всички местни такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, съгласно действащото законодателство, които към този момент са били включени като тарифи към действащите наредби или са били определяни с решения на ОбС-Русе. С приемането на наредбата през 2003 г. са отменени всички решения на Общински съвет – Русе, свързани с определяне на местни такси и цени на услуги, както и тарифи за такси и цени към действащите към този момент наредби, които противоречат на текстовете от наредбата, съгласно параграф 5 от същата. Наредбата е многократно изменяна и допълвана през годините, но някои от нормите й не са актуални. По тази причина предлагаме настоящото проектопредложение, за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Актуализация на размерите на някои от таксите и услугите се налага и с оглед покачване на разходите при извършването им, формирани и от увеличение на работните заплати, увеличение на цени на материали, електроенергия и други. С оглед променената икономическа обстановка и нарасналите разходи е необходимо да бъдат извършени съответните корекции.

На следващо място настоящото изменение е породено и от необходимостта за отстраняване на възникналото несъответствие между размера на таксите/услугите и необходимите разходи за тяхното предоставяне. Ежегодните промени в цените на консумативите, работната заплата и други разходи е следвало ежегодно да се отразяват в размера на таксите и цените на услугите, което не е правено в течение на много години.

Друга причина за предлаганите изменения и допълнения на Наредбата е динамично променящата се законова уредба на обществените отношения в определена област. Така например отпадат цените за закупуване на документации за участие в обществени поръчки, поради въвеждането на изцяло Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Целите, които се поставят с предлаганата Наредбата за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе са насочени към:

– справедливо и целесъобразно определяне на цените на таксите и услугите, предоставяни на гражданите и гостите на гр. Русе, при спазване на принципите на равнопоставеност, обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност;

– възстановяване на разходите на Община Русе по предоставяне на таксите и услугите предоставяне от Община Русе и второстепенните разпоредители.

Част от предлаганите промени, касаят отмяна или изменение на правни норми, които преповтарят текстове на действащи в момента законови правни норми. Според чл. 15, ал. 1 от ЗНА нормативният акт трябва да съответства на Конституцията на Република България и на другите нормативни актове от по-висока степен. С предлаганите промени се предвижда препращане към съответната правна норма на нормативен акт от по-висока степен. По този начин ще се гарантира спазването на чл. 15, ал. 1 от ЗНА дори и в случай, че нормите от закона бъдат изменени. Така например чл. 2 от Наредбата изброява вече определените в чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ такси, които може да събира Община Русе. Предлага се с промените досегашния текст да съдържа препратка към този законов текст. Така не само с Наредбата няма да се преуреждат вече уредени със закон отношения, но и при бъдещи изменения на чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ общинската наредба ще бъде съобразена с тях от момента на влизането им в сила без да се налага да бъде приемано изменение от Общински съвет Русе. Аналогичен е случаят с чл. 1а, чл. 6, чл. 10 и чл. 10а, ал. 4 от Наредбата.  По същата причина се предлага отмяната на чл. 4 от Наредбата, който повтаря неточно чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ. Принципите при определяне размера на местните такси са законово определени в посочената законова норма. Те са три на брой и са изчерпателно изброени в ЗМДТ без законодателят да е дал възможност на общинските съвети да допълват с подзаконов акт нови принципи за определяне размера на таксите, съобразно местни особености. Чл. 4 от Наредбата обаче преповтаря трите законови принципа като към тях са добавени още два принципа.

Част от промените предвиждат синхронизиране на нормите на Наредба № 16 на ОбС-Русе с действащото законодателство. Така например § 4, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗКИР предвижда до одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри данните по чл. 54а, ал. 2 от закона се предоставят на общинската администрация, която издава удостоверението по чл. 54а, ал. 3 същия закон. Нормата на закона е изменена през 2016г. като до него момент удостоверението е било по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР. Поради това се налага изменение в чл. 42, т. 6 от Наредба № 16 като в него изразът „такса за удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР“ се замени с „издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР“. Предвидени са промени и на сроковете за предоставяне на технически услуги, тъй като голяма част от тези срокове са регламентирани в ЗУТ и Наредба № 7 на Общински съвет – Русе.

В чл.16, ал.8 от Наредбата се прецизира начинът на събиране на данни от електроразпределителното и водоснабдителното дружество при проверка от служителите за декларираното от лицето обстоятелство, че имотът няма да се ползват през цялата година. Въведено е изискване за предоставяне на съгласие от лицето при изискване на информация за потребен ток и вода.

Голяма част от предлаганите промени касаят изменение на размерите на таксите и услугите, определени в Наредба № 16 на ОбС – Русе. Както беше казано по-горе причината за това е покачване на разходите при извършването им, формирани и от увеличение на работните заплати, увеличение на цени на материали, електроенергия и други. Голяма част от размерите на тези такси и цени на услуги не са актуализирани от години. Така например таксата за извършване на търговска дейност на открито по чл. 23, ал. 1, т. 1.1. от Наредбата не е променяна от 2008 година. Към настоящия момент за извършване на търговска дейност на открито по т.1.1 на чл. 23, ал.1 от Наредбата се заплаща 3,00 лв. на кв. м за ден или 32,00 лв. на кв. м за месец. Дължимата сума за тридесет календарни дни изчислена на база таксата определена за ден е 90 лв. (3лв * 30 дни), за сравнение месечната такса от 32,00 лв., което е с 64,45 % по- ниска. Предложението е таксата на ден да се запази в същия размер, а при плащане на такса за месец да се ползва преференция от 50%, което означава месечната такса да стане в размер на 45,00 лв. за кв. м.

 В чл. 23 на Наредбата съществуват два метода за таксуване за разполагане на маси и столове пред обекти за хранене и развлечение – по вид маса или на квадратен метър. За разполагане на лятна градина се заплаща такса от 0.60 лв. на кв.м на ден (18 лв на кв. м за 30 дни) или такса от 7,50 лв на кв.м на месец. Определената месечна такса на кв. м в размер на 7,50 е с  58% по ниска. Предложението е таксата на ден да се увеличи на 0.70 лв. на кв. м,  а при плащане на такса за месец да се ползва преференция от 50%, което означава месечната такса да стане в размер на 10,50 лв. за кв. м.

Таксата за извършване на търговска дейност на открито следва да се заплаща на база заета площ, поради което вторият метод /на вид маса/ не е необходим. Плащайки за определен брой маси от определен вид и разполагането им пред търговския обект, на практика ограничава свободното движение на гражданите. Реално заетата площ пред търговските обекти не кореспондира на заплатената за разполагане на видовете маси. Другият проблем е, че на практика е невъзможно да се определят всички видове маси в наредбата, в тази връзка се работи с усреднена величина, която често е в ущърб на една от двете страни – Общината или търговеца. С оглед на това се предлага отмяната на чл. 23, ал. 2, т.т. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата.

 През 2012 г. с промяната във видовете удостоверенията и начинът им на издаване съгласно Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012 г.) и с Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за функциониране на Единната система за гражданска регистрация беше направено изменение в раздел VII от Наредба № 16 на Общинския съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

През изминалия период беше постигнато по-добро обслужване на гражданите, т. к. удостоверенията могат да се издават и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис,  увеличи се и броят  на постъпилите заявленията по реда на Наредбата за комплексно административно обслужване

Удостоверенията се издават въз основа Национална  база данни  „Население”  и специфични програмни продукти, като преди изготвяне на документ по исканата административна услуга, информацията трябва да бъде сверена. Когато в регистъра на населението, с който разполага общинската администрация, не се съдържат всички необходими данни за издаване на исканото удостоверение, длъжностното лице служебно изисква тези данни от общинската администрация, отговорна за тяхното поддържане.

За изпълнението на тези административни услуги се установи, че е необходимо да бъдат изготвени писма до общински администрации, държавни органи и институции, както и проведени множество телефонни разговори, което е свързано с разходи, които към настоящия момент не се включени в таксата на удостоверенията.

През декември 2013 г. влезе в сила Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена, а от 16.02.2019  г.  се прилага Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г., съгласно който издаваме многоезичните стандартни удостоверения за определени удостоверения от регистъра на населението. Таксите на тези административни услуги не могат да бъдат различни от таксите на обикновените удостоверения, но разликата е, че многоезичните стандартни удостоверения с определените глосари се отпечатват на 10 или повече листа.

Издаваните удостоверения по образец обаче не удовлетворяват исканията на гражданите в пълна степен, поради което е налице необходимост от заверяване на удостоверителни документи, представляващи утвърден формуляр на чужда администрация или формуляри по Регламенти на Съвета. Такива са Заверките на документи за издръжка, Декларации за подпомагано лице, Удостоверение за семейно подпомагане и др. Зачестиха и заявленията във връзка с признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган, съгласно Кодекса за международното частно право.

За подобряване обслужването и намаляване времето за проверка на съхраняваните в община Русе регистри е необходимо актовете по гражданско състояние да се цифровизират, както и да се закупи нов програмен продукт, което също води до допълнителни разходи, които към 2012 г. не са включени към образуване на таксите за административни услуги по гражданско състояние.

Предвид настъпилите изменения и допълнения в документите по гражданско състояние, същите следва да бъдат актуализирани в Наредба № 16 на Общинския съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, като размера на таксите се  съобрази с увеличените преки и непреки разходи (за консумативи, режийни и пощенски разходи) с цел допълване, актуализиране и сверяване на данни за лицата, тъй като удостоверенията се издават за всички лица, независимо от адресната им регистрация, с изключение на изрично предвидените случаи в Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

С цел оптимизиране дейността по извършване на услугите и повишаване ефективността на обслужването на гражданите, предлагам да бъдат въведени такси за извършване на обикновена услуга (срок за извършване – 72 часа от заявяване), бърза услуга (срок за извършване – 24 часа от заявяване) и за определени видове удостоверения – експресна услуга (срок за извършване – до 6 часа  от заявяване), като таксата за бърза услуга е 100% от стойността на обикновената услуга, а таксата за експресна услуга – 200% от стойността на обикновената услуга. Налице е възможност експресните услуги за част от извършваните административни услуги да се изпълняват от длъжностните лица по гражданско състояние в ЦАУИ.

В подкрепа на настоящото предложение за актуализиране размера на таксите по гражданско състояние прилагам стойностен анализ за разходите на общината по предоставяне на административната услуга, включващи разходи за работни заплати, осигуровки, материали, режийни, управление и контрол и др., имащи отношение към формиране размера на таксата.

По сходни причини се налага и промяна в размера на таксите и размера на цените за предоставени права от Община Русе, касаещи  издаването на разрешение за извършване на таксиметров превоз, правото на влизане на товарен автомобил над 2,5 т в зона Ц с пропуск, издаването на разрешително за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и за издаване на заповед за въвеждане на временна организация за безопасност на движението.Промените се налагат предвид на това, че действащите в Наредба № 16 такси и цени на права за посочените дейности са от 2004 г. За периода от 2004 г. до 2020 г. са се увеличили разходите за консумативи – ел. енергия, канцеларски материали, тонери, поддържане на компютърна техника, включително и за закупуване на нова такава, променени са часовите ставки на служителите в общинска администрация. Същевременно, поради промяна в чл. 19, ал. 1 на Наредба № 18, относно издаването на пропуски се налага актуализация на текстовете, по които се заплащат таксите по Наредба № 16, както и приемането на такси за издаване на дубликат за Разрешение за таксиметров превоз на пътници и за издаване на заповед за въвеждане на временна организация за безопасност на движението (ВОБД), каквито към момента липсват в наредбата. Към настоящото предложение са приложени икономически анализи за формиране на размера на посочените такси и цени. 

Съгласно чл. 118 от Закона за местните данъци и такси, собствениците на куче заплаща такса, която се използва за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. Съгласно Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България една от мерките за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета е чрез кастрация. Подходът за овладяване популацията на безстопанствените кучета, заложен в Закона за защита на животните, включва тяхното залавяне, кастрация и връщане по местата на залавянето им, чиято цел е да спре цикличния процес по запълване на освободените места. Кастрирането на кучетата и връщането им по местата, от които са заловени няма да позволи освобождаване на ниши, защото ще са запълнени с животни, които не се възпроизвеждат, т. е. ще се блокира раждаемостта. Поради тази причина таксата се обвързва с дейността по кастрация, като се стъпва на база на цената на последния актуализиран единен минимален ценоразпис на извършените ветеринарномедицински услуги утвърден от Българския ветеринарен съюз. Като за 2011г. цената за кастрация на куче е 45лв. за мъжко и 80лв. за женско. Тези цени са минимални, като предлагаме такса от 60лв. за куче, която да покрива основно разходите за кастрация.

Чл.59, ал.1 т. 42 от Наредбата урежда услуги предоставяни от общински приют. Цената на услугата – грижа за загубени кучета с доказан стопанин не е променяна от 2012г., а разходите за работна заплата, консумативите и изискванията към дейността на приютите нарастват. Така в чл.119 от Наредба № 41 от 10.12.2008г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни изисква вътрешно и външно обезпаразитяване на приеманите животни и ваксинация срещу бяс. Поради тази причина се налага увеличение на цената от 2,5 лв. на  5 лв. Добавя се и нова услуга – съхранение и предаване за обезвреждане в екарисаж, така както се установи търсене на тази услуга от  страна на собствениците на починалите животни-компаньони, а липсва предлагането й на територията на Община Русе.

Съгласно чл. 171 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат принудителни административни мерки. Една от тези мерки е преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. В този случай лицата по чл. 168 от ЗДвП уведомяват районното управление на Министерството на вътрешните работи, от територията на което е преместен автомобилът, за новото местоположение на превозното средство. Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното управление на Министерството на вътрешните работи /чл. 171, т. 5, б „б“ от ЗДвП/. Според чл. 30 от Наредба № 18 на ОбС-Русе принудително преместени автомобили се транспортират само до определени  със заповед на Кмета на общината паркинги на територията на Община Русе. Въвеждането на новата такса цели да стимулира гражданите да освободят по-бързо паркингите, на които се пазят репатрираните автомобили. Правното основание за въвеждането на тази такса е чл. 6, ал. 1, б „к“ от ЗМДТ, във връзка с чл. 171, т. 5, б „б“ от ЗДвП. Направен е разчет за размера на таксата, като той покрива разходите, които общината прави за отговорното пазене на автомобилите. Разчетът е приложен към настоящото предложение. 

Отмяната на точки 8.1, 8.2 и 8.3 от чл. 59, ал. 1 на Наредбата се предлага, тъй като според сега действащото законодателство книжата за участие в процедурите по ЗОП са достъпни напълно безплатно.

Предлага се в чл. 59, ал.1, т.16.2. да отпадне текста „гр. Царево“, тъй като Община Русе няма почивна база там.

Облекченията в режима на ползване на зали и пространства от Театрален комплекс „Доходно здание“ се разширява, като се освобождават от заплащане и организации, които изпълняват проекти, финансирани по Програма „Култура на Община Русе, така както средствата за реализация на културни проекти се осигуряват от бюджета на Община Русе.

Предлага се и актуализация на цените на билетите и таксите за участие в „Музикална академия“ в рамките на МФ „Мартенски музикални дни“, които не са актуализирани от 2006г. С въвеждането на актуализацията се синхронизират цените за продажба на билети със съществуващата в страната практика при предлагане на международен музикален продукт с високо качество и скъпа поддръжка. За сравнение, цените на билетите за премиерни спектакли и концерти на местни културни оператори, както и на гостуващи продукции, достигат много често цени от 20-30лв., а цените на билетите за големи фестивални продукции достигат и надвишават 100 лв. На следващо място през последните 10-15 години около 50% от бюджета на МФ „Мартенски музикални дни“ се осигурява от външни източници-спонсори, дарители, проектно финансиране и продажба на билети. Приходите от продажба на билети формират дял от 20% от общо реализираните външни приходи, дял, който при разумна актуализация и осъвременяване , може да бъде повишен. Отпада и опцията за VIP билети поради несъвместимост.

С цел стимулиране на продажбите, актуализацията на цените предвижда и система от отстъпки от редовната цена на билета по схема, релевантна на завишените цени на билетите, за членове на филхармоничното общество, за ученици и студенти, както и намаления при абонаментни продажби.

Въвежда се и такса за курсове по камерни ансамбли, с оглед задоволяване на търсенето на тази услуга.

С изменение на Закона за културното наследство се изменят и дефиниции в описанията. Например вместо „паметник на културата“ се употребява „културна ценност“, поради което е необходима редакция на текстове, уреждащи такси и услуги, събирани от Регионален исторически музей-Русе. Отпадат услуги, които са налични, но по данни от директора никога не са извършвани и се явяват ненужни. Въвеждат се и две нови услуги, уреждащи цена на билет на вход с по-голяма отстъпка и цена на билет за дейност осъществявана от РИМ –Русе, където разликата в цената е по-голяма, тъй като дейността, свързана с изкуството трудно се вписва в съществуващите тесни рамки на входните билети. Въвеждането на тези две нови услуги разширява възможностите на различни социални групи за посещения в музея. Те са предложени от директора на РИМ-Русе в резултат на търсенето – от отделни потребители, бизнес предложения от туристически агенти и предложения за съвместна артистична дейност.

В Чл.59, ал.1 т. 43 поради увеличен интерес са формирани услуги, които да се предоставят от Общинско предприятие „Комунални дейности“. Правят се промени и в услугите и техните цени, предоставяни от Общински предприятие „Паркстрой“, които не са актуализирани от 2014г. В тази връзка се налага преразглеждане на формираните цени и отразяване в тях на нарасналите разходи за работна заплата обусловен от промяната на минималната работна заплата, разходите за основни консумативи-ток, вода, гориво и др. Допълнително са заложени услуги, за които има проявен интерес в редове 71.6; 71.37; 71.38; 71.39; 71.41; 71.42. Премахнати са две услуги: Предоставяне за декорация – саксийна растителност и Транспорт лек автомобил 8+1 места, поради липса на интерес и възможност за предоставянето. Цената на услугите е формирана при спазване нормата на чл. 55 от Наредба № 16 на Общински съвет Русе, а именно на основа на пълните разходи, направени от доставчика по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от: преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки; материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване; разходи за управление и контрол; разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда; пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

С настоящото предложение се правят изменения и в цените за паркиране на стопанисваните от общината паркинги. Промените се налагат, тъй като към настоящия момент разходите по поддръжка на паркингите и издръжка на служителите надвишават постъпилите приходи от отдадените за използване паркоместа. От друга страна към услугата  „за едно денонощие“ за “паркиране на стопанисваните от Общината паркинги“ има голям интерес от страна на физически и юридически лица. Новите цените са определени така, че да осигурят възстановяване на направените разходи по поддръжката и обслужването на паркингите. Следва да се има предвид, че с оглед естеството и предназначението на стопанисваните от Общината паркинги, същите не попадат в хипотезите на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата или на чл. 6, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Предлаганата промяна на цената на услугата за паркиране на моторни превозни средства в „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс– гр. Русе“, е установена след извършени финансови анализи, при съобразяване на необходимите за реализация на съответната услуга разходи за труд и материали. Съгласно чл. 55, ал. 3 от Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, цените на услугите и правата могат да надвишават тяхната себестойност.

 С настоящото предложение се предвижда и увеличение с 20 стотинки на цената за паркиране в зоните за платено паркиране. С промяната на цената на услугата за паркиране на моторни превозни средства в зоните, определени с решения на Общински съвет – Русе, които попадат в хипотезата  на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, се цели ограничаване достъпа на автомобили в ЦГЧ, като основен мотив за това е подобряване на екологичната обстановка в града посредством намаляване на вредните емисии от изгорелите газове на моторните превозни средства, предизвикани при интензивен трафик. Мярката би довела до насърчаване използването на обществения транспорт или електрически превозни средства за придвижване в градска среда /велосипед, скутер, тротинетка/.

Съгласно законодателството в областта на държавните помощи, предоставянето за ползване на публични активи на по-ниска цена от пазарната или освобождаването от икономически тежести може да бъде възприето за държавна помощ. Предоставянето на държавна помощ е принципно несъвместимо с Общия пазар, освен в изрично предвидени в законодателството случаи. Разпоредбите на чл. 59, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата не са адаптирани към националното и европейско законодателството, регламентиращо режима на държавните помощи, тъй като поставят отделни субекти на пазара в неравнопоставено положение спрямо останалите, прилагайки намалени цени за определени услуги въз основа на критерии, различаващи се от заложените в законодателството – свързани единствено със статута или начина на финансиране на организациите. Разпоредбите на чл. 59, ал. 3 и 4 от  не са синхронизирани и с настоящото съдържание на Закона за политическите партии, съгласно който е предвидено единствено безвъзмездно предоставяне на помещения по реда на Закона за общинската собственост на политически партии, отговарящи на определени в ЗПП критерии. Наредба № 16 на ОбС-Русе регламентира отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, а не реда за управление на имоти общинска собственост. Във връзка с гореизложеното е необходимо отмяна на чл. 59, ал. 3 и ал. 4 от наредбата.

С цел привличане на елитния спорт, който да провежда срещи на спортната инфраструктура на Община Русе и привличане на младите хора към активен начин на живот и спорт се предвижда процентно намаление в цената при ползването й. По този начин ще се даде стимул на младежите и децата да се обърнат към спорта и да гонят високи спортни постижения. ( чл.59, ал.8).

В следствие приемането на нова Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, се очаква да се увеличат приходите в общинския бюджет, от събраните такси и цени на услуги.

Направените корекции в цените на предоставяните услуги, не предвижда използването на допълнителни средства от бюджета на Община Русе.

Не беше установено настоящият проект на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

           На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал. 1 и 2 от ЗМДТ, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 72, 104 – 110, 116 от ЗМДТ, чл.6, буква ”к” от ЗМДТ във връзка с чл. 171, т. 5, б „б“ от ЗДвП, чл.143, ал.2 от ЗУТ, чл. 99, ал. 3 от ЗДвП, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК),Общински съвет-Русе

Р  Е  Ш  И:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе както следва:

§ 1. В чл. 1 досегашният текст става алинея 1 и се създава нова алинея 2 със следния текст: „Публичните и частни общински вземания са определени в чл. 162 от ДОПК.“

§ 2. Чл. 1а се отменя.

§ 3. Чл. 2, ал. 1 придобива следната редакция:

„Чл. 2. (1) На територията на Община Русе се събират местните такси посочени в чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ.“

§ 4. Чл. 4 се отменя.

§ 5. Чл. 6 се отменя.

§ 6. В чл.10, ал.3 се отменя, а ал.2 придобива следната редакция: „Местните такси се събират от общинска администрация и постъпват в общинския бюджет с изключение на случаите, определени в чл. 9а, ал. 6 от ЗМДТ.“

§ 7. чл.10а се правят следните изменения:

 1. Алинея 2 придобива следната редакция: „Отсрочването или разсрочването се допуска, когато се установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на установеното задължение, но след преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при разсрочване/отсрочване на общинското задължение длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите си публични и частни задължения.“
 2. Алинея 4 става: „Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси се издава от кмета на Община Русе при спазване условията на чл. 9а, ал. 4 и ал. 5 от ЗМДТ.“

§ 8. В чл.16, ал.5 думите „/Приложение 1/“ се заличават , а ал. 8, изречение 1 придобива следната редакция: „За обстоятелствата декларирани по ал.5, лицата декларират, че са съгласни от общинските органи по приходите да се осъществи контрол, чрез събиране на информация за извършени разходи за ползвани през съответната година услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, обслужващото електроразпределително дружество и други, чрез които да се  докаже ползване на имота през част от отчетната годината.“

§ 9. Чл. 23 се правят следните изменения:

 1. Текстът на точка 1.1, б. “б“ на алинея 1 става: „на кв. м за месец- 45,00 лв.“
 2. Точка 1.2 на алинея 1 придобива следната редакция: „За разполагане на маси и столове пред обекти за хранене и развлечение:

а) на кв.м за ден- 0,70 лв.;

б) на кв.м за месец- 10,50 лв.“

3. Точки 1, 2, 3 и 4 от алинея 2 се отменят.           

§ 10. Чл.42, т.6 придобива следната редакция:

6. Издаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 ЗКИР25 лв.

§ 11. Чл. 42б. придобива следната редакция:

„Чл. 42б Сроковете за извършване на технически услуги по устройство на територията  по чл.42  са:

(1) Срокът е 3-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точка 5.

(2) Срокът е 7-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.1, т.2, т.3, т.6.

(3) Срокът е 14-дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:,  т.12.1 /за услугите по чл.181 и чл.202от ЗУТ/.

(4) Срокът е едномесечен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:т.4, т.12.1 /за услугата по &16 от ЗУТ/.“

§ 12. Чл. 44 става:

„Чл. 44 (1). За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:

1. За издаване на удостоверение за наследници:

1.1 по права линия:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

     1.2 по съребрена линия:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

2. За издаване на удостоверение за семейно положение:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

3. За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

4. За издаване на Приложение VI към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Семейно положение – приложено към удостоверение за семейно положение, към удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

5. За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:

    5.1 по права линия:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

     5.2 по съребрена линия:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

6. За издаване на удостоверение за родените от майката деца:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

7. За издаване на Удостоверение за правно ограничение:

            а) обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

8. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

9. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

10. За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

11. За издаване на Приложение V към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Брачна дееспосбност – приложено към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

12. За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

13. За издаване на  удостоверение за постоянен адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

14. За издаване на удостоверение за настоящ адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

15. За издаване на Приложение Х към Регламента на многоезичните стандартни удостоверения – Местоживеене и/или Местопребиваване – приложено, към удостоверение за постоянен адрес и съответно към удостоверение за настоящ адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

16. За издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

17. За издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

18. За издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

19. За издаване на удостоверение за раждане – дубликат за лица, родени в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

20. За издаване на удостоверение за раждане – дубликат за лица, родени след 01.01.2000 г. в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

21. За издаване на Препис-извлечение от акт за раждане:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

22. За издавена на многоезично извлечение от акт за раждане за лице, родено в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

23. За издаване на многоезично извлечение от акт за раждане за лице, родено след 01.01.2000 г. в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

24. За издаване на Приложение I към Регламента на многоезичните стандартни удостоверения – Раждане – приложено към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис-извлечение от акт за раждане на лице, родено в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

25. За издаване на Приложение I към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Раждане – приложено към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис-извлечение от акт за раждане на лице, родено след 01.01.2000 г.  в друго населено място.

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

26. За издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

27. За издаване на препис-извлечение от Акт за сключен граждански брак:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

28. За издаване на многоезично извлечение от акт за сключен граждански брак на лица, сключили граждански брак в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

29. За издаване на многоезично извлечение от Акт за сключен граждански брак на лица, сключили граждански брак, след 01.01.2000 г.  в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

30. За издаване на Приложение IV към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Брак – приложено към удостоверение за удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за граждански брак, сключен в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

            в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

31. За издаване на Приложение IV към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Брак – приложено към удостоверение за удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за граждански брак, сключен след 01.01.2000 г.  в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

32. За издаване на препис-извлечение от Акт за смърт за втори и следващ път:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

33. За издаване на многоезично извлечение от акт за смърт на лица, починали на територията на община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

34. За издаване на многоезично извлечение от акт за смърт на лица, починали, след 01.01.2000 г.  в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

35. За издаване на Приложение III към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Смърт – приложено към препис-извлечение от акт за смърт на лица, починали на територията на община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга – срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

36. За издаване на Приложение III към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Смърт – приложено към препис-извлечение от акт за смърт на лица, починали след 01.01.2000 г.  в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

37. За издаване на удостоверения в друг вид, свободен текст, когато исканите данни не могат да бъдат удостоверени с удостоверение по утвърден образец:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 14 дни от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

38. За издаване на справки по искане на съдебни изпълнители, когато исканите данни не могат да бъдат удостоверени с удостоверение по утвърден образец:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 14 дни от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

39. Анкетиране на граждани за съставяне на запис в НБД „Население”:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни от заявяване – 7,00 лв. за 1 брой.

40. Заверка на документи, нуждаещи се от легализация:

а) обикновена услуга – срока се определя от срока на удостоверението или преписа – 9,00 лв. за 1 брой.

41. За издаване на заверени копия от актове по гражданско състояние; други документи приложени към тях; страници от стар семеен регистър; личен регистрационен картон:

а) за първа страница – 4,00 лв.

б) за всяка следваща – 3,00 лв.

42. Припознаване на дете след съставяне на акта за раждане:

а) обикновена услуга – срок 3 месеца след съобщаване на другия  родител, ако той е известен, и на детето, ако то е навършило четиринадесет години – безплатно.

            (2) За лица с намалена работоспособност 90% и повече, удостоверено с документ – решение на ТЕЛК/НЕЛК, административните такси по чл.1 се заплащат с 50 % намаление.“

§ 13. Чл. 53а се правят следните:

 1. В алинея 1, изразът „20 лв./бр.“ се заменя с „25 лв./бр.“;
 2. Създава се нова алинея 3 със следния текст: „За издаване на дубликат на два броя холограмни стикери за таксиметрови автомобили се събира такса 2,92 лв./бр.“
 3. Създава се нова алинея 4 със следния текст: „За издаване на дубликат на разрешение за извършване на таксиметров превоз се събира такса – 15 лв./бр.“ 

§ 14.  В чл. 53в, ал.1 цифрата „25“ се заменя с „60“.

§ 15. Създава се нов чл. 53г както следва:

„Чл. 53г. За отговорно пазене на преместените автомобили се събира такса по чл. 171, ал. 1, т. 5, б. „б“ от Закона за движение по пътищата в размер на 2 лева на завършен час.

§ 16. В чл. 59, ал.1, т.8.1, 8.2 и 8.3 и т. 9.1  се отменят.

§ 17. В чл. 59, ал.1, т.16.2. отпада текста „гр. Царево“

§ 18. В чл. 59, ал.1, т.17а.5. придобива следната редакция: „Финансирани от общинския бюджет организации в областта на културата и образованието, и други организации – за дейности по проекти, финансирани по Програма „Култура“ на Община Русе не заплащат сумите по т.17а.1 – 17а.4.“

§ 19. В чл. 59, ал.1, т.38 отпадат думите „и Исторически музей“.

§ 20. В чл. 59, ал.1, т.39 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В буква „к“ думата „инвалиди“ се заменя с израза „лица в неравностойно положение“, след който се добавя „и деца до 7 години“;
 2. В буква „м“ изразът „паметници на културата“ се заменя с „културни ценности“;
 3. Създават се нови точки „о“ и „п“ както следва:

„о) семеен билет с право на достъп до две експозиции- 7 лв.

п) билет за дейност, осъществявана от музея самостоятелно или с друга организация – от 2 до 20 лева/бр.“

§ 21.  В чл. 59, ал.1, т.39.4. се отменя.

§ 22. В чл. 59, ал.1, се създава т.40 със следния: „Цени за Международен фестивал „Мартенски музикални дни“:“. Съществуващите точки 40.1, 40.2 и 40.3 придобиват следната редакция:

„40.1. Единична цена на билет : от 6.00 лв. до 30.00 лв.

40.2. Отстъпки и намаления от редовната цена на билетите:

а) за членове на Филхармоничното общество:

аа) пенсионери: отстъпка от 50%;

аб) работещи:  отстъпка от 20 %;

б). абонамент:

ба) при закупени билети за минимум 5 концерта: отстъпка от 10 % на закупен билет;

бб) при закупени билети за минимум 9 концерта: отстъпка от 20 % на закупен билет;

в) за ученици, студенти и пенсионери – цена на билет 6 лева.

40.3. Цени за участие в Музикална академия:

а) активни участници – 80.00 лв.; 

б) за камерни ансамбли- по 40 лева на човек;

в) слушатели – 20.00 лв.;“

§ 23. Чл. 59, ал.1, т.42 придобива следния текст: „42. Услуги извършвани от общински “Приют за безстопанствени животни”:

„42.1. Грижи за загубени кучета с доказан стопанин– 5 лв. на ден.

42.2. Съхранение и предаване за обезвреждане в екарисаж – 1 лев на килограм“

§ 24. В чл.59, ал.1, т.43 придобива следната редакция :

№ по редВидове услугимяркаЕдинична цена без вкл.ДДС, лв.Единична цена с вкл.ДДС, лв.
Пътно – строителни услуги
1Машинно полагане на неплътен асфалтобетон, без вкл. материаллв/т25,0030,00
2Машинно полагане на плътен асфалтобетон, без вкл. материаллв/т28,0033,60
3Ръчно полагане на асфалтобетон, без вкл. материаллв/т50,0060,00
4Полагане/разлив/ на битумна емулсия, без вкл. материаллв/м20,901,08
5Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза на дълбочина до 4 см., включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходилв/м362,0074,40
6Почистване на асфалтова настилка с четкалв/м21,8021,16
7Изрязване на асфалтова настилка с циркуляр/фугорезачка/лв/л.м6,007,2
8Почистване, продухване и машинно попълване на фуги и пукнатини с битумна пасталв/л.м5,806,96
9Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна емулсия, без вкл. доставка на асфалтлв/м232,0038,40
10Машинно запълване на дупки и неравности в асфалтова настилка по технологията „Печматик“, вкл. всички свързани с това разходилв/тон250,00300,00
11Изкърпване на асфалтова настилка със студена асфалтова смес /в т.ч. уплътняване и превоз/лв/кг1,301,56
12Доставка на фрезован асфалтобетон на разстояние до 10 км., без полаганелв/м322,0026,40
13Разкъртване на армиран бетонлв/м375,0090,00
14Разкъртване на неармиран бетонлв/м368,0081,60
15Изкоп с багер на земни почвилв/м34,004,80
16Механизирано натоварване на земни почвилв/м33,904,68
17Обратен насип със земни почвилв/м39,5011,40
18Монтаж на уличен бордюр, без вкл. материалилв/л.м10,0012,00
19Монтаж на градински бордюри, без вкл. материалилв/л.м6,007,20
20Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 на пясъчна основа, без вкл. материалилв/м220,0024,00
21Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 на циментова основа, без вкл. материалилв/м213,0015,60
22Машинно полагане на хоризонтална маркировка – надлъжна непрекъсната, без вкл. боя и перлилв/м29,2011,04
23Машинно полагане на хоризонтална маркировка – надлъжна прекъсната, без вкл. боя и перлилв/м29,5011,40
24Полагане на хоризонтална маркировка – напречна, без вкл. боя и перлилв/м210,0012,00
25Полагане на хоризонтална маркировка, оразмеряване и разчертаване на паркоместа до 50 бр., без вкл. боялв/бр12,0014,40
26Полагане на хоризонтална маркировка с акрилатна боя, оразмеряване и разчертаване на паркоместа над 50 бр., без вкл. боялв/бр10,6012,72
27Доставка и монтаж на поцинкован антипаркинг стълб ф60 със светлоотразителни лентилв/бр65,0078,00
28Монтаж на тръбно решетъчен парапет с тръбен стълб, без вкл. материалилв/бр.50,0060,00
29Доставка и монтаж на единична ограничителна система за пътища, с краен стълб и свързващи елементилв/л.м110,00132,00
30Демонтаж на единична ограничителна система за пътища, вкл. извозване на материали и отпадъцилв/л.м9,0010,80
31Изработка и монтаж на пътни знаци и табели, включително всички свързани с това разходилв/м2285,00342,00
Улично и парково осветление – услуги
32Монтаж на стоманотръбен стълб за улично осветление до h=7.5 м, без вкл. доставка на стълблв/бр.180,00216,00
33Монтаж на стълб за парково осветление до h=4,0 м, без вкл. доставка на стълблв/бр.100,00120,00
34Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло и присъединяване към съществуваща МрНН, без вкл. материалилв/бр.35,0042,00
35Демонтаж и монтаж на осветително тяло за улично и парково осветление, без доставка на материалилв/бр.16,0019,20
36Монтаж на разклонителна кутия К2 за улично и парково осветление, без вкл. материалилв/бр.9,0010,80
37Монтаж на автоматичен предпазител ННлв/бр.2,002,40
38Свързване на разклонителна кутия К2 за улично и парково осветлениелв/бр.15,0018,00
Услуги с пътно – строителна механизация
39Вишка с оператор1 мсм280,00336,00
40Комбиниран багер-товарач с оператор1 мсм380,00456,00
41Самосвал – 10 т. и 15 т.1 мсм400,00480,00
42Самосвал – 5 т..1 мсм350,00420,00
43Валяк  – до 5 т. с оператор1 мсм300,00360,00
44Мини челен товарач с оператор1 мсм220,00264,00
45Минибагер с оператор1 мсм250,00300,00
46За разстояния над 10 км., допълнително се заплаща транспортирането с платформа на валяк, мини челен товарач и минибагерлв/км4,505,40
Строителни услуги, без вкл. материали
47Грундиране с дълбокопроникващ грундлв/м20,600,72
48Шпакловка с тераколлв/м26,007,20
49Шпакловка с теракол и мрежа, вкл. доставка на материалилв/м27,008,40
50Гипсова шпакловкалв/м210,0012,00
51Финна шпакловкалв/м25,006,00
52Монтаж на ъглопротекторна лайсналв/л.м1,501,80
53Грундиране преди боядисванелв/м20,600,72
54Боядисване с латекс /бял/лв/м23,003,60
55Боядисване с латекс /цветен/лв/м24,004,80
56Облицовка с фаянслв/м218,0021,60
57Облицовка с теракотлв/м220,0024,00
58Облицовка с гранитогреслв/м224,0028,80
59Обръщане на врати и прозорци/с вкл. лайсна/лв/л.м9,0010,80
60Окачен таван единична скаралв/м212,0014,40
61Окачен таван растерлв/м29,0010,80
62Гипсокартон – конструкция с ваталв/м210,0012,00
63Лепене на гипсокартонлв/м28,009,60
64Шпакловка на гипсокартонлв/м24,004,80
65Монтаж на ъгли  лв/л.м1,501,80
66Полагане на варова мазилкалв/м27,508,40
67Къртене фаянс,теракотлв/м24,004,80
68Къртене замазка до 5смлв/м27,509,00
69Къртене на мозайкалв/м211,0013,20
70Къртене на тухлалв/м230,0036,00
71Монтаж на ламиниран парткет лв/м24,505,40
72Монтаж на первази       лв/м2,002,40
73Разбиване на стоманобетон с ел.къртачлв/м390,00109,80

§ 25. В чл. 59, ал.1 т.59 придобива следната редакция: 59. За влизане на товарен автомобил над 2,5 т в зона Ц по изключение се издава пропуск и се събира цена в размер:

         59.1. при влизане на един автомобил до обект за един ден – 20 лв.

         59.2. при влизане на един автомобил до обект за една календарна седмица – 40 лв.

         59.3. при влизане на един автомобил до обект за един календарен месец – 80 лв.

         59.4. при влизане на един автомобил до обект за три календарни месеца – 160 лв.

         59.5. при влизане на един автомобил до обект за шест календарни месеца – 240 лв.

         59.6. при влизане на един автомобил до обект за една година – 480 лв.“

§ 26. В чл. 59, ал.1 т.60 придобива следната редакция: „ 60. За влизане на товарен автомобил над 10 тона, по определен маршрут в чертите на града извън определените трасета до промишлените и складови зони по изключение се издава пропуск и се събира цена в размер:

         60.1. при влизане на един автомобил до обект по определен маршрут за един ден – 30 лв.

        60.2. при влизане на един автомобил до обект по определен маршрут за една календарна седмица – 60 лв.

        60.3. при влизане на един автомобил до обект по определен маршрут за един календарен месец – 120 лв.

        60.4. при влизане на един автомобил до обект по определен маршрут за три календарни месеца – 240 лв.

      60.5. при влизане на един автомобил до обект по определен маршрут за шест календарни месеца – 360 лв.

      60.6. при влизане на един автомобил до обект по определен маршрут за една година – 720 лв.“

§ 27. В чл. 59, ал.1 т.61 придобива следната редакция:“ 61. За паркиране на стопанисваните от общината паркинги, съгласно схема приета от ОбС – Русе се определят цени както следва:

61.1. За един час:

–    за лек автомобил – 1,20 лв. с ДДС

–    за товарен автомобил до 3,5 т. – 3,60 лв. с ДДС

61.2. За едно денонощие:

 • за лек автомобил – 12,00 лв. с ДДС
 • за товарен автомобил до 3,5 т. – 18,00 лв. с ДДС

61.3. За един месец:

 • за лек автомобил – 60,00 лв. с ДДС
 • за товарен автомобил до 3,5 т. – 84,00 лв. с ДДС“

§ 28. В чл. 59, ал.1 т.61а, буква „а“ придобива следната редакция:

„а) За 1/един/ час в периода 08.00-18.00 ч. – 1,50 лв. с включен ДДС;“

§ 29. В чл. 59, ал.1 т.61б думите „Булстрад Арена Русе“ се заменят със „Спортна зала“ и буква „г“ придобива следната редакция:

„г) Предплатен месечен абонамент – 100,00 лв. с включен ДДС, като се предоставя до 30 % от капацитета на всички платени паркоместа.“

§ 30. В чл. 59, ал.1 т.64 придобива следната редакция: „За издаване на „Разрешително за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства“, съгласно Наредба № 11/03.07.2001 г. на МРРБ се събира цена в размер на 30 лв.“

            § 31. В чл. 59, ал.1, т.71 придобива следната редакция:

„71. Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с реализация на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал (в т.ч. доставка, засяване, декорация и др.):


по ред
Наименование на услугатаМяркаЦена,
лв. без ДДС
Цена,
лв. С ДДС
71.1Направа на цветна леха с летни цветя цъфтящим²29,7535,70
71.2Направа на цветна леха с летни цветя килимним²57,4268,90
71.3Направа на цветна леха с есенни цветям²18,5422,24
71.4Направа на цветна леха с перенни цветям²30,6136,73
71.5Засаждане на 1 бр. иглолистни дървета до 0,70 метра, широколистни до 1,50 м.бр.10.0012,00
71.6Засаждане на 1 бр. иглолистни дървета (кипарисови) до 1,5 м., широколистни до 2,5м. – бързорастящибр.15,0018,00
71.7Засаждане на иглолистни дървета до 1 метърбр.22,4226,90
71.8Засаждане на иглолистни дървета от 1 до 1,5 метрабр.34,0040,80
71.9Засаждане на иглолистни дървета от 1,5 до 2 метрабр.52,6663,19
71.10Засаждане на иглолистни дървета над 2 метрабр.80,2596,30
71.11Засаждане на широколистни дървета до 2 метрабр.24,1628,99
71.12Засаждане на широколистни дървета над 2 метрабр.29,8635,83
71.13Засаждане на цъфтящи храсти и перенни туфибр.5,006,00
71.14Засаждане на вечнозелени храстибр.6,678,00
71.15Засаждане на 1 метър жив плет1 метър12,5015,00
71.16Засаждане на почвопокривнибр.1,251,50
71.17Затревяване1 дка1716,832060,20
71.18Изрязване на дървета до 30 годинибр. дърво84,67101,60
71.19Изрязване на дървета над 30 годинибр. дърво176,00211,20
71.20Резитба на клони, съкращаване на коронабр. дърво76,4291,70
71.21Озеленяване на терени100м²458,33550,00
71.22Проектиране на паркови обекти100м²91,67110,00
71.23Предоставяне за декорация – палми1 бр./ден1,672,00
71.24Транспорт товарен автомобиллв./км1,211,45
71.25Предоставяне на дървесни отпадъци за оползотворяване по ЗУОлв./тон41,6750,00
71.26Машинно косене с роторна косачкалв./дка28,0033,60
71.27Машинно косене със сърпова косачкалв./дка16,0019,20
71.28Машинно косене с моторна косалв./дка48,0057,60
71.29Машинно косене с роторна косачка, събиране и товарене на окосена тревалв./дка100,00120,00
71.30Машинно косене със сърпова косачка, събиране и товарене на окосена тревалв./дка88,00105,60
71.31Машинно косене с моторна коса, събиране и товарене на окосена тревалв./дка120,00144,00
71.32Засаждане на 1 бр. летни цветя – цъфтящибр.0.550,66
71.33Засаждане на 1 бр. летни цветя – килимнибр.0.750,90
71.34Засаждане на 1 бр. есенни цветябр.0.420,50
71.35Засаждане на 1 бр. перенни цветя- разсадибр.2,082,50
71.36Засаждане интериорни цветя -саксия №8-12бр.2,503,00
71.37Засаждане интериорни цветя -саксия над №12бр.3,754,50
71.38Засаждане трайна интериорна растителностбр.8,3310,00
71.39Засаждане на 1 бр. лигуструм за жив плетбр.1.101,30
71.40Раздробяване на клоним.ч.45,0854,10
71.41Почистване на графити, чрез пясъкоструенем²16,7020,04

§ 32. В чл. 59, ал.3 и ал.4 се отменят и се създава ал.8 със следния текст: „Цените по ал.1, т.49 до 51 вкл. и подточките се заплащат с намаление от 20% при ползване на съоръжения на спортната инфраструктура за провеждане на срещи от отбори, които се състезават в елитната дивизия на съответния вид спорт.“

§ 33. В чл. 59г. се правят следните изменения:

 1. В алинея 1 текстът: „и т. 10“ се заличава.
 2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
 3. В алинея 4 се заличават „т.5.1, т.12 и т.3“ и текстът става: „Срокът е едномесечен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:, т.7, т.8, т.14., т.15, т.16.“

§ 34. чл. 59д, ал.1 придобива следната редакция: „Цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата е както следва:

-До един час – 1,20 лв. с вкл. ДДС

-По 1,20 лв. с вкл. ДДС за всеки следващ започнат час;“.

§ 35. В чл. 63, ал.3 думите „ по реда на  Административно-процесуалния кодекс.“  се заменят с „  по реда на  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“.

§ 36. Приложение № 1 се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 37.Тази Наредба е приета на основаниеНа основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал. 1 и 2 от ЗМДТ, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 72, 104 – 110, 116 от ЗМДТ, чл.6, буква ”к” от ЗМДТ във връзка с чл. 171, т. 5, б „б“ от ЗДвП, чл.143, ал.2 от ЗУТ, чл. 99, ал. 3 от ЗДвП, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК).

Приложения:

 1. Анализ на таксите за административни услуги  гражданско състояние;
 2. Таблица за актуализиране на такси и срокове ГРАО;
 3. Анализ цени за паркиране на моторни превозни средства на Обществения паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс;
 4. Финансов анализ на таксата за отговорно пазене по чл. 171, ал. 1, т. 5, б. „б“ от Закона за движение по пътищата;
 5. Анализ цени за паркиране на стопанисваните от общината паркинги;
 6. Финансови анализи на таксите за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници, за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници, издаване на дневен пропуск, за издаване на разрешение за движение на извънгабаритен товар, за издаване на заповед за ВОБД;
 7. Докладна записка от Директора на Регионалния исторически музей;
 8. Анализ на разходите за отглеждане на кучета в Общински приют.

ВНОСИТЕЛ:

ЕНЧО ЕНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

За Кмет на Община Русе

/съгласно Заповед № РД-01-1714/06.07.2020г./

Срокът за предложения и становища по проекта за правилник е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове