Наредба за опазване на околната среда на територията на територията на Община Русе

Наредба за опазване на околната среда на територията на територията на Община Русе


(Приета от Общински съвет – Русе на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА с Решение № 1247/19.09.2019 г. )

Русе, 2019 г.

 ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Тази Наредба урежда обществените отношения свързани с:

1.Опазването, ползването, контрола и управлението на компонентите и факторите на околната среда на територията на Община Русе:

а) атмосферен въздух;

б) води;

в) почви и земни недра;

г) ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите компоненти;

д) шум в околната среда.

2. Компетентните органи по прилагане на наредбата.

3. Правата, задълженията и отговорностите на физическите и юридическите лица и други организации.

4. Опазване и ползване на компонентите и факторите на околната среда на територията на общината.

а) Чистота на атмосферния въздух;

б) Опазване на водите и водните обекти;

в) Почви и земни недра.

5. Ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите компоненти.

6. Шум в околната среда.

7. Предоставянето на информация за състоянието на околната среда на територията на общината.

8. Контрола и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба.

Чл.2 Тази Наредба цели предотвратяване и ограничаване замърсяването на околната среда на територията на община Русе.

Файлове