Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за опазване на околната среда на територията на територията на Община Русе

Наредба за опазване на околната среда на територията на територията на Община Русе


(Приета от Общински съвет – Русе на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА с Решение № 1247/19.09.2019 г. )

Русе, 2019 г.

 ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Тази Наредба урежда обществените отношения свързани с:

1.Опазването, ползването, контрола и управлението на компонентите и факторите на околната среда на територията на Община Русе:

а) атмосферен въздух;

б) води;

в) почви и земни недра;

г) ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите компоненти;

д) шум в околната среда.

2. Компетентните органи по прилагане на наредбата.

3. Правата, задълженията и отговорностите на физическите и юридическите лица и други организации.

4. Опазване и ползване на компонентите и факторите на околната среда на територията на общината.

а) Чистота на атмосферния въздух;

б) Опазване на водите и водните обекти;

в) Почви и земни недра.

5. Ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите компоненти.

6. Шум в околната среда.

7. Предоставянето на информация за състоянието на околната среда на територията на общината.

8. Контрола и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба.

Чл.2 Тази Наредба цели предотвратяване и ограничаване замърсяването на околната среда на територията на община Русе.

Файлове