Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

наредба за преместваеми обекти

Правната норма на чл.56, ал.2 във вр. с чл.57 ЗУТ предвижда поставянето на преместваеми обекти да се извършва по ред, определен с Наредба на Общинския съвет. Визираното правило налага изработване, приемане и прилагане на такъв подзаконов нормативен акт, който да включва както преместваемите обекти така и рекламните, информационни, и монументално-декоративни елементи. Това налага изработване на единна наредба, която да отмени и замени действащите досега Наредба № 7 и Наредба №12

Файлове

  • .doc File extension: doc External