Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за провеждане на обсъждане поемането на общински дългосрочен дълг от Община Русе с местната общност

РАЗДЕЛ І
Общи положения

Чл.1.Настоящата наредба е разработена в изпълнение на чл.15, Закона за общинския дълг./обн.ДВ бр.34 от 19.04.2005г./
Чл.2.Предмет на наредбата са условията и редът за провеждане на обсъждането с местната общност на проектите, които ще се финансират с дългосрочен дълг.
Чл.3. Условията за провеждане на обществено обсъждане на проект на Община Русе са следните:
/1/ Проектът, предлаган за обсъждане да е в интерес на населението, живеещо на територията на Община Русе.
/2/ Проектът, който предстои да бъде обсъждан от местната общност да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен Общински дълг при условията на Закона за Общинския дълг.
Чл.4. Дългосрочен дълг е този, който се поема за повече от една календарна година.

РАЗДЕЛ ІІ
Разработване на предложението за обсъждане с местната общност.

Чл.5.Проектът, който ще бъде предложен за обсъждане, следва да се разработи във вид достъпен за възприемане от местната общност.
Проектът се разработва от екип, който включва представители на общинската администрация и общински съветници специалисти в съответната област.
В зависимост от вида на инвестицията текстовата част би могла да бъде комплектована с картов и снимков материал, който да бъде представен мултимедийно.
Чл.6.Предложението задължително съдържа финансова част, с която се защитава финансовата изгода за бъдещи периоди, ако обекта на финансиране е с такъв характер, източниците на погасяване на дълга, разположението му във времето и как би се отразило това в следващите бюджетни години на общинския бюджет.

РАЗДЕЛ ІІІ
Организиране на обсъждането

Чл.7. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на проекта от Общинския съвет при условията на закона за Общинския дълг.
Чл.8. Изготвя се покана за обсъждане, която се публикува в един регионален вестник, в интернет страницата на общината и на видно място в сградата на общината най-малко седем дни преди насроченото обсъждане.
Поканата за обсъждане трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането, място за свободен достъп до материалите по проекта, както и време за обществен достъп до документацията и при необходимост лице за контакти.
Чл.9.Поканата се изпраща и до неправителствените организации регистрирани на територията на общината, браншови структури и представители на местния бизнес с цел да се осигури присъствието и участието в обсъждането на всички неформални групи от хора и получаване на повече мнения с цел постигане на по-добри резултати в полза на местната общност.
Чл.10.Обсъждането се провежда в деня и часа посочени в поканата в пленарна зала на общината.
Чл.11.От страна на общината в обсъждането участват кмета, заместниците му и представители на екипа от общинската администрация, участвали в разработката на предложението за поемане на дълга.
Чл.12.За обсъждането се представя мултимедийна разработка на проекта с цел по-добро онагледяване и по-лесно възприемане на идеята от присъстващите на обсъждането.
Чл.13.За изказаните становища и предложения от местната общност по предложения за обсъждане проект се съставя протокол, който е неразделна част на предложението, което ще бъде внесено за обсъждане в общинския съвет.
Чл.14. Когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в проекта и се налага да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, Кметът преценява необходимостта от допълване на проекта и от организиране на ново обществено обсъждане по реда на тази Наредба. По негова преценка може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да актуализират проекта с приетите допълнения и забележки от общественото босъждане.
Чл.15. Наредбата влиза в сила от 15.10.2006г.
Чл.16. Настоящата наредба е приета с решение № 1093, по протокол № 51/29.09.2006 г.

Файлове