Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „социални жилища“

/изм. с Решение № 836, прието с Протокол № 33/19.04.2018 г., изм. с Решение № 715, прието с Протокол № 27/18.11.2021 г., изм. с Решение № 1199, прието с Протокол № 44/24.01.2023 г./

януари, 2023 г.

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“, както и управлението, финансирането, настаняването, контрола и мониторинга на услугата и имотите, в които се предоставя тя.

Чл. 2. Специфичните правила по отношение на ползване на социалната услуга „Социални жилища“ от лица и семейства са предмет на настоящата наредба, съгласно Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).

Чл. 3. (1) Управлението, финансирането, настаняването, контролът и мониторингът на социалната услуга „Социални жилища“ и имотите, в които се предоставя тя, се осъществява от Община Русе в съответствие с настоящата наредба.

(2) Целта на управлението на социалните жилища е да се следва десеграционния характер на модела на социалното жилище, чието физическо местонахождение осигурява пространствена интеграция на маргинализираните групи в обществото на територията на община Русе и да не се допуска допринасяне на тяхната сегрегация, изолация и изключване.

Чл. 4. (1) Дейността по предоставяне на социалната услуга „социално жилище” представлява услуга от общ икономически интерес (УОИИ), съгласно приложното поле на чл. 2, параграф 1, б. „в“ на Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011 г.

(2) Предоставянето на социални жилища представлява социална услуга, която по смисъла на чл. 18, ал.1, т.2 и чл. 18а, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане се предоставя от Община Русе и се управлява от Кмета на Общината.

(3) Мерките за социално приобщаване на ползвателите на социални жилища се регламентират като социален пакет, включващ социални клаузи.

(4) Вътрешните правила за ползване на социалната услуга „Социални жилища” се определят от кмета на Община Русе и могат да се променят съобразно потребностите в общината.

(5) /изм. с Решение № 836, прието с Протокол № 33/19.04.2018 г./ Социалната услуга „Социални жилища“ се предоставя от община Русе, чрез звено „Социални жилища“ към общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария.

(6) Социалната услуга „Социални жилища” ще се предоставя в имотите, изградени в изпълнение на проекта на Община Русе по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).

(7) /нова с Решение № 836, прието с Протокол № 33/19.04.2018 г./ При предоставянето на социалната услуга от общината следва да се спазват изискванията на Решение на Комисията от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес“.

(8) /нова с Решение № 836, прието с Протокол № 33/19.04.2018 г./ Съдържанието на акта или актовете за възлагане на структурното звено в администрацията на услугата „Социални жилища“ следва да бъде в съответствие с всички разпоредби от Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

Чл. 4а. /нов с Решение № 836, прието с Протокол № 33/19.04.2018 г./ (1) Предоставянето на услугата „Социални жилища“ подлежи на компенсиране под формата на държавна помощ за срок от 10 години или за по-дълъг срок, когато са необходими значителни инвестиции, които трябва да бъдат амортизирани през по-дълъг период от време в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, по смисъла на Решението на Европейската комисия от 20.12.2011 год.

(2) Таксата за ползване на услугата следва да се определи въз основа на финансов анализ, съгласно който приходите от събраните такси не следва да надвишават разходите за поддръжка и осигуряване функционирането на сградите и прилежащите им пространства. Община Русе предоставя на предприятието, натоварено с изпълнението на услугата „социални жилища“, годишна компенсация в размер на разликата в приходите от такси събирани от ползвателите на социалните жилища и разходите за поддръжка и осигуряване функционирането на сградите използвани за социални жилища и прилежащите им пространства. При определянето на таксата и компенсацията не се допуска „разумна печалба“.

(3) За дейността по извършване на услугата, Община Русе води аналитична счетоводна отчетност, която да показва приходите и разходите, свързани с нея отделно от останалите дейности.

Глава втора

Целеви групи

Чл. 5. Социалната услуга „Социални жилища” е предназначена за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и други групи в неравностойно положение на територията на община Русе.

Чл. 6. (1) Социалната услуга „Социални жилища” е предназначена за ползване от следните целеви групи:

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, а именно: лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка и в същото време отговарят на поне едно от следните условия:

  1. Живеят на улицата или на публични места, без осигурен подслон;
  2. Нямат обичайно място за пребиваване, които използват за нощуване като приюти или други услуги за временно настаняване;
  3. Обитават жилище, което не отговаря на законовоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране;
  4. Обитават жилище, което не е електрифицирано или нямат достъп до питейна вода или канализация и др.;
  5. Обитават пренаселено жилище, при което на един член от семейството се пада по-малко от:

а) за едночленно семейство –1 стая;

б) за двучленно и тричленно семейство –2 стаи;

в) за четиричленно семейство –3 стаи;

г) за петчленно и по-голямо семейство – по 1 помещение на член семейството.

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания.

3. /изм. с Реш. № 715/18.11.2021 г./Хора в риск от бедност и социално изключване – лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време.

(2) Лицата по ал.1 следва да отговарят и на общите условия по член 9 на настоящата наредба.

Глава трета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА”

Чл. 7. Желаещите да ползват социалната услуга „Социални жилища” се вписват в специален регистър.

Чл. 8. При ползване на социалната услуга „Социални жилища” потребителите се настаняват както следва:

1. В тристайни апартаменти – четиричленни и по-големи семейства.

2. В двустайни апартаменти – тричленни семейства.

3. В едностайни апартаменти – едно и двучленни семейства.

Чл. 9. (1) /изм. с Реш. № 715/18.11.2021 г./Право да кандидатстват за ползване на социалната услуга „Социални жилища” по чл. 5 от настоящата наредба, имат български граждани и техните семейства/домакинства, които отговарят едновременно на следните условия:

1. не притежават жилище, вила, идеални части от такива имоти, нямат учредено в тяхна полза право на строеж или право на ползване върху такива имоти;

2. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него;

3. не са отчуждавали имоти по т. 1 и т. 2 на други лица през последните пет години преди подаването на заявлението; 

4. /изм. с Реш. № 715/18.11.2021 г./не притежават повече от едно моторно превозно средство, с изключение на тези, собственост на инвалиди, ползващи преференции при внос на леки автомобили, земеделски земи и гори и други недвижими нежилищни имоти. Лицата отговарят на изискването ако моторното превозно средство е с дата на първа регистрация над 10 години преди подаване на заявлението.

5. /изм. с Реш. № 715/18.11.2021 г., изм. с Реш. № 1199/24.01.2023 г./имат доход на член от семейството/домакинството под размера на минималната работна заплата за страната, определен с акт на Министерския съвет месечно през последните дванадесет месеца, с изключение на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 3 от настоящата наредба;

6. имат настоящ адрес в община Русе през последната година преди подаване на заявлението;

7. не са се самонастанявали в общински или държавни жилища, включително застрашени от самосрутване и освидетелствани по установения ред, освен ако не са изтекли повече от десет години от освобождаването на жилището;

8. не обитават общинско жилище или жилище, собственост на търговско дружество, в което работят.

(2) На условията по ал. 1 трябва да отговарят и членовете на цялото семейство.

(3) Обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 и ал. 2 се установяват:

1. с подписана Декларация на кандидатите;

2. с представени към Декларацията служебни документи.

(4) От регистъра се заличават лица, които имат непогасени задължения към общината или държавата.

Чл. 10. Семействата или домакинствата подават Заявление и Декларация (по образец, съгласно Приложения № 1 и 2) в общинската администрация. Заявлението се завежда с входящ номер.

Чл. 11. (1) Кметът на Общината назначава Комисия за разглеждане на подадените заявления и регистриране на кандидатите в регистъра по чл. 7 и сключване на договори с желаещите да ползват социалната услуга „Социални жилища“.

(2) В комисията се включват служители от общинската администрация, (експерти по жилищна политика, общинска собственост и социални дейности, технически специалист, юристи и др.) и представители на социални институции и ведомства при необходимост.

(3) Кметът на Общината определя и утвърждава Правила за работата на комисията по ал. 1.

(4) Комисията по ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените заявления и декларации и взема решение за регистриране или за отказ за регистриране в регистъра на желаещите да ползват социалната услуга „Социални жилища“.

(5) При наличие на свободни социални жилища, комисията взема решение за сключване на договор с кандидата за ползване на услугата „Социални жилища“. В случай че кандидатите са повече от свободните жилища, договори се сключват по реда на вписване в регистъра до изчерпване на свободните жилища.

Чл. 12. (1) Ползването на социалната услуга „Социални жилища“ се извършва въз основа на договор, сключен с Кмета на Община Русе за период от 1 (една) година, с възможност за удължаване на срока, но за не повече от 3 (три) години, считано към датата на сключване на първия договор.

Чл. 13.(1) Гражданите, ползващи социалната услуга и желаещи да удължат срока на договора с още една година, в едномесечен срок преди неговото изтичане, подават пред общинска администрация заявление и декларация за обстоятелствата по чл. 6 и чл. 9.

(2) В случай, че се констатира отрицателна предпоставка за ползване на услугата, срокът на договора не се удължава.

Глава четвърта

СОЦИАЛЕН ПАКЕТ. СОЦИАЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 14 (1). Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл. 6 трябва да отговарят и на следните изисквания:

1. Да имат мотивация за работа:

а) Да са търсили активно работа през последните 6 месеца, считано към датата на подаване на заявлението за ползване на социалната услуга „Социално жилище“, освен в изключителни случаи, касаещи здравословното им състояние;

б) Да не са отказвали предлагана работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация, ключови компетентности и др. обучителни курсове, предлагани, както и по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други донори през последните 6 месеца;

2. Да имат мотивация за образование:

а) Лицата над 16 годишна възраст да имат завършена образователна степен не по-ниска от начален етап на основно образование или да са включени в курсове по ограмотяване, или да са записани в училищни институции за вечерна/самостоятелна форма на обучение за повишаване образователното ниво;

в) Децата/лицата под 16 годишна възраст да посещават редовно детските и учебни заведения.

(2) Обстоятелствата по чл. 14, ал. 1 се установяват:

1. по т. 1 – с удостоверение от Бюрото по труда

2. по т. 2 – с удостоверение от детските/учебни заведения за редовно посещение на децата до 16 години и диплома за завършено образование

(3) Изискванията по ал. 1 не касаят лицата на пенсионна възраст.

(4) Лицата, посочили неверни данни или несъобщили в Декларациите съответните изисквания и условия по обстоятелствата на ал. 1, носят наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс и се заличават от регистъра за срок от три години.

Чл. 15. (1) Въз основа на издадена заповед от Кмета на Община Русе се сключва договор за ползване на социалната услуга „социални жилища“, в който се определят като минимум условията на всички конкретни права и задължения, които ще имат потребителите на социалната услуга с въведени специални социални клаузи, свързани със социалния пакет, съгласно конкретните им нужди:

1. Посещение на образователна институция от децата в училищна възраст;

2. Включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината;

3. Включване в програми за социална интеграция;

4. Лицата да имат избран личен лекар, да се задължат родителите да водят децата си на задължителните имунизации и проверка на здравния им статус;

5. Мерки за десегрегация и други.

(2)При промяна на броя на членовете на семейството/домакинството след подадено заявление, по предложение на комисията по чл. 11, кметът на общината издава заповед за преместване в друго жилище, съгласно установените норми по чл. 8, в случай че към момента е налице свободно такова.

Чл. 16. Договорните взаимоотношения се прекратяват въз основа на следните основания:

1. Отпадане на основание за ползване на социалната услуга;

2. С изтичане срока на договора;

3. При неплащане на таксата за ползване на социалната услуга в период от два месеца;

4. При отказ или неучастие в предложените програми по социалните мерки по чл. 14, ал. 1, констатирано с протокол на Комисията за контрол и мониторинг, или неизпълнение на друго задължение по договора;

5. С 10-дневно предизвестие;

6. По взаимно съгласие.

Глава пета

КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ

Чл. 17. (1) Кметът на Общината назначава по утвърдена процедура Комисия за мониторинг и контрол на социалната услуга „Социално жилище“.

(2) Комисията по ал.1 изготвя Методология на мерките за социално приобщаване, която включва изискванията на ОПРР за образование, заетост, обучение, здравеопазване и др. на потребителите на услугата „Социални жилища“.

(3) Мониторингът и контролът се осъществява в ежемесечни проверки от Комисията по ал. 1 на потребителите на услугата.

(4) За всяка проверка на място се изготвя протокол за проверка на място от Комисията и се представя становище за състоянието на социалното жилище и за начина на неговото стопанисване от потребителите на услугата.

(5) /нова с Решение № 836, прието с Протокол № 33/19.04.2018 г./ Комисията по ал.1 извършва постоянен контрол по наличие и изпълнение на условията на Решение на Европейската комисия от 20. 12 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като изготвя и представя изискваните от Управляващия орган документи.

(6) /нова с Решение № 836, прието с Протокол № 33/19.04.2018 г./ Цялата информация, необходима за определяне на съвместимостта на предоставената компенсация с решението следва да се съхранява за срок от десет години, считано от края на възлагането.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „СОЦИАЛНИ ЖИЛОИЩА“ ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 715 ПО ПРОТОКОЛ № 27/18.11.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

§1. По смисъла на тази наредба:

1. „Семейство” са:

а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени) с изключение на сключилите брак;

б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак;

в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак.“

2. „Домакинство” са съпрузите, съвместно живеещите родители без сключен граждански брак, които живеят на един настоящ адрес ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, братята и сестрите, както и децата, настанени със съдебно решение по Закона за закрила на детето, за времето на настаняването.

3. „Доходи“ са всички брутни доходи на лицето, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Разпоредбите по Наредбата влизат в сила на 01.07.2019 г.

§ 2. Неразделна част от Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“, са Приложение № 1 и Приложение № 2.

Преходни и заключителни разпоредби

къмНаредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”

§ 1. Наредба заизменение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища” е приета с Решение № 1199, прието с Протокол №44/24.01.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

( Иво Пазарджиев )

Файлове