Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за управление на общинските пътища

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Р У С Е
Н А Р Е Д Б А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

(Тази наредба е приета на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.23 от Закона за пътищата и утвърдена
с решение № 450 по протокол 22/29.01.2009 г.)

Русе, януари 2009 год.

Файлове