Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за управление, стопанисване и ползване на пасища, мери на територията на Община Русе – отменена с параграф 26 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1

Наредба за управление, стопанисване и ползване на пасища, мери на територията на Община Русе

(Тази наредба е приета на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, чл.37и – чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ЗМДТ и е утвърдена с решение № 718 по протокол 29/19.09.2013 г.)
РУСЕ, СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

Раздел І
Общи разпоредби

Чл.1. С тази наредба се уреждат реда и условията за управление, стопанисване и ползване на общинските пасища, мери в съответствие със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Закона за общинската собственост /ЗОС/ и Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/.
Чл. 2. Предмет на Наредбата са общинските имоти с начин на трайно ползване пасище, мера, включително тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, находящи се на територията на Общината.
Чл. 3. Наредбата определя конкретните правомощия на Общинския съвет – Русе, Кмета на Община Русе, кметове, кметските наместници на населените места в Община Русе и Общинско предприятие „Управление на общински имоти” (ОП „Управление на общински имоти”).

Раздел ІІ
Стопанисване, управление и ползване на
пасища, мери – общинска собственост

Чл. 4. Стопанисването и управлението на пасища, мери обхваща:
1. поддържането на съществуващите пасища, мери;
2. създаване на нови пасища, мери;
3. предоставяне за ползване;
4. контрол и наблюдение на състоянието на наличните пасища, мери.
Чл. 5. Стопанисването и управлението на пасища, мери се извършва от ОП „Управление на общински имоти“, звено „Земеделски земи, мери, пасища и гори“ (ЗЗМПГ).
Чл. 6. Предоставянето за ползване на общинските пасища, мери се извършва с решение на общинския съвет.
Чл. 7. Общинският съвет приема:
1. Годишен експлоатационен план за паша.
2. Решение за предоставяне на общинските мери и пасища за общо ползване от земеделски стопани и/или техни сдружения, придружено с поименен списък на земеделските стопани от съответните населени места.
Чл. 8. Забранява се строителство в общинските пасища, мери без промяна на предназначението им, с изключение на условията на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им (ДВ бр.85 от 6 Ноември 2012г.)
Чл. 9. Забранява се превръщането на пасища, мери в обработваема земя.
Чл. 10. Ползването на общинските пасища, мери включва следните начини за въздействие върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и ботаническия състав на тревостоя:
1. почистване от нежелана храстовидна растителност и битови отпадъци;
2. поддържане с паша или косене;
3. спазване на определената гъстота на животните на единица площ;
4. поддържане на съществуващите граници (синори) и трайни тераси;
5. наблюдение и контрол на поддържането на пасищата, мерите.

Раздел ІІІ
Ред и условия за предоставяне за ползване на общинските пасища, мери

Чл. 11. (1) Организацията по предоставяне за ползване на общинските пасища, мери се възлага на кмета на общината, кметовете на съответните населени места, кметските наместници и ОП „Управление на общински имоти”.
(2) Охраната на общинските пасища, мери се възлага на кметовете на съответните населени места и кметските наместници.
Чл. 12. Ежегодно до 1 октомври ОП „Управление на общински имоти“ организира подготовката на подробен анализ на наличните за отдаване общински мери и пасища по землища. Анализът включва:
1. вид на наличните пасища според класификацията им съгласно Наредба от 10.03.2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища;
2. състоянието, в което се намират пасищата и мерите;
3. пасищата, мери от общинския поземлен фонд, които попадат в различните слоеве на СИЗП;
4. максималната натовареност на животните на дка;
5. брой на животните за общо и индивидуално ползване за съответното населено място.
Чл. 13. Ежегодно, в срок до 31 октомври на текущата година ОП „Управление на общински имоти” предоставя на кметовете и кметските наместници изготвения анализ по чл. 12.
Чл. 14. (1) Ежегодно, в срок до 20 октомври земеделските стопани заявяват писмено желанието си за ползване на пасищата с подаване на заявление до кмета на общината или съответните кметове на населени места, кметски наместници. Заявлението съдържа информация за броя на пасищните животни и за начина на ползване на пасищата – индивидуално, общо ползване или чрез сдружение (като посочва упълномощеното от него лице, което да го представлява в работната група по чл. 16).
(2) Заедно със заявлението земеделският стопанин представя и:
1. документ, удостоверяващ броя и вида на животните – копие от актуална анкета карта, служебна бележка или декларация, заверена от ветеринарен лекар;
2. декларация, че е запознат с изискванията за ползване на пасища, мери общинска собственост;
3. удостоверение, че няма непогасени финансови задължения към общината, само когато е заявено желание за индивидуално ползване.
(3) При участие чрез сдружение, заедно със заявлението и документите по ал. 2 се представят:
1. документ за учредяване на сдружението (дружествен договор, учредителен акт), както и за представителство в зависимост от избраната форма;
2. документ за регистрация по ЕИК /БУЛСТАТ.
Чл. 15. Ежегодно, в срок до 31 октомври кметовете на населените места и кметовете на кметства са длъжни да изготвят списък на желаещите да ползват общинските пасища, мери, който следва да се внесе за разглеждане в работната група по чл.16.
Чл. 16. (1) На територията на всяко населено място се създава работна група в състав: кмет или упълномощено от него лице, ветеринарен лекар /обслужващ ветеринарния участък/, стопаните, отглеждащи пасищни животни и/или представител на техните сдружения, ползвателите на земеделски земи, граничещи с прокарите и пасищата.
(2) В случаите когато стопаните, отглеждащи пасищни животни и ползвателите на земеделски земи, граничещи с прокарите и пасищата са голям брой, същите излъчват упълномощени свои представители, записани в заявлението за участие в работата на работната група.
(3) Участниците в работната група са нечетен брой, като поименно състава се определя със заповед на кмета на общината, съответно кмета на населеното място или кметския наместник.
Чл. 17. Работната група по чл. 16 разглежда постъпилите заявления от кандидатите за ползване на общински пасища, мери и извършва:
1. Разпределение на наличните пасища, мери пропорционално на броя на животните на всеки стопанин и капацитета на пасището, съгласно предоставения от общината списък с данни за имотите.
2. Определя местоположението на прокарите на територията на съответното землище, които следва да се спазват от всички ползватели на пасищата при отвеждане на животните на паша и водопой.
3. Определя оставащите незаявени или недостигащите пасища, мери, за да се предоставят или търсят от съседни землища.
Чл. 18. (1) Работната група заседава при наличие на обикновено мнозинство. Всички решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Заседанията на работната група са публични и информация за провеждането на заседанията се оповестява на публично място в сградата на общината, в кметствата и на страницата на общината в интернет.
Чл. 19. (1) Работната група предлага разпределение на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване, като предхождащо е разпределението за общо ползване.
(2) Предложението по ал. 1 трябва да съдържа протокол от заседанието на работната група, списък с разпределение на пасищата за общо и индивидуално ползване, както и сведения за общинските пасища, мери, които са в недостиг или излишък за съответното землище.
(3) Предложението по ал. 1 се изпраща в срок до 10 ноември до кмета на общината.
Чл. 20. (1)Ежегодно в срок до 31 декември Общинският съвет взема решение за начина на разпределение на пасища, мери за общо и индивидуално ползване, след предложение от Кмета на Община Русе.
(2) Решението на Общинския съвет по ал. 1 е правно основание за общо ползване на пасища, мери.
(3) Пасища, мери за индивидуално ползване се отдават под наем след проведен търг по реда на Глава V, Раздел І от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост.
Чл. 21. (1) ОП „Управление на общински имоти“ създава и поддържа регистър за ползването на общинските пасища, мери.
(2) Регистърът съдържа:
1. лицата, ползващи общинските пасища, мери;
2. данни за ползваните имоти ( населено място, номер на имота, площ, използваеми декари, ….);
3. вид и брой на животните.
4. вписвания на промяна в обстоятелствата на ползвателите;
5. договори за ползване;
6. данни за извършени плащания.
(3) За всеки ползвател на пасище, мера се създава досие, в което се съхранява цялата документация по ползването на имота, в т. ч. плащане на годишната наемна цена или такса, данни за състоянието и поддръжката на имота и други.
Чл. 22 (1) Общинските пасища, мери, които са в лошо състояние могат да се отдават за срок от 5 години за подобряване, като:
1. за първата и втората година на ползване – не се заплаща наем;
2. за третата година на ползване – се заплаща 50 % от определената начална цена;
3. за четвъртата и петата година включително – се заплаща 100 % от определената цена.
(2) За пасищата, мери по ал. 1 се определят годишни цели за подобряване за първа, втора и трета години, съгласно клаузите на договора.

Раздел ІІІ
Контрол и наблюдение на използването на общинските пасища, мери

Чл. 23 (1) ОП „Управление на общински имоти“ осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху пасища, мери от общинския поземлен фонд, както и за тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, чрез проверки, предписания и съставяне на констативни протоколи.
(2) Предварителен контрол представлява проверка на състоянието на пасища, мери от ОПФ, както и на тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, преди изготвянето на годишния план за паша;
(3) Текущ контрол се осъществява по време на ползването на общинските пасища, мери, както и на тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, чрез периодични проверки на състоянието на имотите.
(4) Последващ контрол се извършва след прекратяване ползването чрез приемо – предаване на имотите и опис на същите.

Раздел IV
Задължения на ползвателите на общинските пасища, мери

Чл. 24. При ползването на пасища, мери стопаните са длъжни да спазват установените ветеринарно-санитарни, хигиенни и екологични норми и противопожарни правила , произтичащи от националното и европейско законодателства.
Чл. 25. Ползвателите на общинските пасища, мери не могат да преотдават предоставените им за ползване имоти.
Чл. 26. При всяка настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 27 от настоящата наредба, в десетдневен срок от настъпване на събитието ползвателите на пасище, мера следва да уведомят служителите от ОП „Управление на общински имоти“, звено ЗЗМПГ.
Чл. 27. (1) Ползвателите на общинските мери и пасища спазват следната численост на пасищните животни, допускани на паша в общинските мери и пасища, съобразно класификацията им в Наредба № 5 от 2010 година.
2) В продуктивни пасища:
1. за животни от рода на едрия рогат добитък (ЕРД) на възраст повече от 24 месеца, крави с бозаещи телета, млечни крави и биволици – не по-малко от 10 дка на животно;
2. за животни от рода на ЕРД на възраст до 24 месеца – не по-малко от 6 дка на животно;
3. за овце, кози, кочове и пръчове – не по- малко от 4 дка на животно;
4. за еднокопитни – не по-малко от 11 дка на животно.
(3) В слабопродуктивни пасища:
1. за глава едър рогат добитък – не по-малко от 12 дка;
2. за овца и коза – не по-малко от 5 дка;
3. за еднокопитни – не по-малко от 13 дка на животно.
(4) В мери:
1. за глава едър рогат добитък – не по-малко от 12 дка;
2. за овца и коза – не по-малко от 6 дка;
3. за еднокопитни – не по-малко от 13 дка на животно.
Чл. 28. (1) Ползвателите са длъжни да заплащат годишна такса след определянето й по реда на ЗМДТ и годишен наем при индивидуално ползване на общинските пасища, мери.
(2) Таксата за общо ползване е определена в Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
(3) За индивидуално ползване на пасище, мера началната наемна тръжна цена се определя ежегодно от Общинския съвет. Същата не може да бъде по – ниска от определената наемна цена за ползване на държавни пасища, мери със заповед на министъра на земеделието и храните.
(4) Вноските по ал. 2 и 3 се заплащат в срок до 31 декември на годината, предхождаща годината, през която ще се ползват имотите, по банкова сметка на Община Русе.
Чл. 29. Прекратяването на правото на общо ползване става с решение на Общински съвет в следните случаи:
1. При неплащане изцяло и в срок на годишната такса;
2. При ползване по начин, който не отговаря на приетите правила за ползване на предоставените имоти.
Чл. 30. Приходите от внесените такси за ползване на общинските пасища, мери се изразходват за поддържане на същите.

Раздел V
Административно – наказателни разпоредби

Чл. 31 (1) Наказва се с глоба от 500 до 1000 лева всяко физическо лице което:
1. ползва общински мери и пасища без правно основание;
2. преотстъпва предоставените му за ползване общински мери и пасища на трети лица;
(2) Наказва се с глоба от 500 до 1000 лева физическо лице и с имуществена санкция от 2000 до 5000 лева едноличен търговец или юридическо лице, което унищожи общински пасища, мери и/или ги превърне в обработваема площ.
(3) Наказва се с глоба от 100 до 200 лева лице, което не изпълни предписание на служител на ОП „Управление на общински имоти“, звено ЗЗМПГ, дадено му в кръга на служебните му правомощия.
(4) Лице, което запали пасище, мера се наказва с глоба от 1500 до 6 000 лева. При повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12 000 лева.
(5) Нарушенията се установяват с актове на служители от ОП „Управление на общински имоти“, звено ЗЗМПГ.
(6) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
(7) Приходите от глоби и имуществени санкции се използват за поддържане на пасищата, мерите.
Чл. 32. Административно-наказателното производство се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел VІ
Допълнителни разпоредби

§ 1. „Пасище” – използвана земеделска площ, която се ползва постоянно, за пет или повече години, за отглеждане на тревни фуражни култури чрез култивиране (засяване) или чрез естествено самозасяване и не е включена в сеитбообората на стопанството.
§ 2. „Мера“ – пасище, разположено в близост до населено място, което се ползва само за паша на селскостопански животни.
§ 3. „Общо ползване” – традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.
§ 4. „Индивидуално ползване” – право на ползване на общински пасища, мери, предоставено на един земеделски стопанин.
§ 5. „Земеделски стопанин“ е физическо или юридическо лице, което извършва земеделска дейност и чието земеделско стопанство е разположено на територията на страната.
§ 6. „Земеделско стопанство“ са всички производствени единици, управлявани от земеделския стопанин и разположени на територията на страната.
§ 7. „Лошо сьстояние“ – пасища, мери, които са заети от дьрвесина и/или храстовидна растителност с височина над 50см, при гьстота надвишаваща 50 броя на хектар, освен ако растителността е важна за защита на водите и почвата, както и такива, които са негодни за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 8. Тази Наредба се издава на основание чл. 21 ал. 2 във връзка чл. 21, ал. 1, т. 7 и т.8 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК и ЗМДТ.
§ 9. Настоящата наредба влиза в сила от оповестяването й на интернет страницата на Общински съвет – Русе.
§ 10. Член 28, ал. 1 влиза в сила от 01 януари 2014 година.
§ 11. В Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе на ОбС – Русе се правят следните изменения:
1. Заглавието на глава Х се изменя така: „Такса за общо ползване на общински пасища, мери от ОПФ“;
2. Създава нов член 53 със следното съдържание: „Таксата за общо ползване на общински пасища, мери от ОПФ е в размер на 3 лева за декар“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
(засл. проф. В. Пенчев)

Файлове