Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (изм. с Решение № 807, прието с Протокол № 32/22.03.2018г.) С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Русе.
Чл. 2. Община Русе гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на територията си при спазване на принципите за:
1. Осигуряване правото на предучилищно образование;
2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;
5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;
6. Хуманизъм и толерантност;
7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;
10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
11. Ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование.
Чл. 3. (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(2) (изм. с Решение № 807, прието с Протокол № 32/22.03.2018г.) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват по условията и реда на настоящата наредба.
Чл. 4. (1) Детските градини са институции в системата на предучилищното и училищното образоване, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас.
(2) В детските градини може да се откриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.
(3) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място, както и при наличие на свободни места в детските градини, може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването.
(4) Участието в класиране и приемът на деца1 навършили две годишна възраст за останалите свободни места ще се извършва след приключване на трето класиране за съответната учебна година.
(5) Приемът на деца, навършили две годишна възраст ще се осъществява в детски градини, в случай, че в съответното населено място няма разкрита яслена група.
(6) Предучилищното образоване е задължително от учебната година, която е с началото в годината на навършване на 5 годишна възраст на детето.
Чл. 5. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:
1. първа възрастова група – 3 – 4 -годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 3 и 4 – 2 – 4 години;
2. втора възрастова група – 4 – 5-годишни;
3. трета подготвителна възрастова група – 5 – 6-годишни;
4. четвърта подготвителна възрастова група– 6 – 7-годишни.
(2) задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.
Чл. 6. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.
Чл. 7. (изм. с Решение № 807, прието с Протокол № 32/22.03.2018г.) (1) Процедурата по прием на деца в детските градини и подготвителните групи в училищата се извършва чрез системата за електронен прием в детските ясли и градини на територията на Община Русе – https://dzpriem.ruse-bg.eu/. Информация за свободните места за всяка възрастова група се публикува на посочената интернет страницата преди всяко класиране.
(2) Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.

Файлове