Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организациите регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази наредба определя условията и реда за осъществяване на съвместна дейност, извън регламентираните в глава VІІІ от ЗМСМА случаи на Община Русе с неправителствени организации (НПО), регистрирани по реда на Закона за юридически лица с нестопанска цел в области, които съответстват на приоритетите на Плана за развитие на Община Русе.
Чл. 2. Организациите по смисъла на тази наредба са юридически лица – сдружения и фондации регистрирани за осъществяване дейност в обществена или частна полза.
Чл. 3. Предмет на тази наредба са взаимоотношенията с НПО, регистрирани на територията на Община Русе.
Чл. 4. Видовете съвместна дейност по смисъла на тази наредба са:
(1.) Реализацията на проекти на НПО чрез обяванане на тематични конкурси с оглед на изпълнението на Плана за развитие на Община Русе посредством предоставяне на финансови средства;
(2.) Реализацията на проекти на НПО, в които община Русе е партньор чрез осигуряване на съфинансиране;
(3.) Реализацията на проекти на НПО, в които община Русе е партньор за дейностите, които се предвижда да изпълнява като такъв, чрез осигуряване на авансово финансиране за;
(4.) Осигуряване на техническа и/или експертна помощ за подготовката на проекти на НПО, в които община Русе е партньор;
(5.) Осигуряване на техническа и/или експертна помощ за реализацията на проекти на НПО, в които община Русе е партньор;

РАЗДЕЛ ВТОРИ
Условия и ред за предоставане на финансови средства чрез обявяване на тематични конкурси.
Чл.5. Тематични конкурси по смисъла на тази наредба се обявяват по всеки приоритет на Плана за развитие на Община Русе веднъж годишно по предложение на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция (ОСУРЕ) с решение Общински съвет Русе;
Чл.6. Годишният размер на финансовите средства за всеки тематичен конкурс се определят и приемат с бюджета на Община Русе;
Чл.7. ОСУРЕ подготвя съвместно със съответната специализирана дирекция от общинска администрация пакет документи за кандидатстване по всеки тематичен конкурс и го внася за одобрение в общински съвет Русе в срок от 1 месец след гласуване на финансовите средства за него;
Чл.8. Пакетът от документи за кандидатстване по чл. 7 съдържа задължително:
Насоки за кандидатстване за тематичния конкурс, обявен по съответния приоритет на Плана за развитие на Община Русе;
Формуляр за кандидатстване;
Формуляр за бюджет;
Примерен договор;
Формуляри за междинни и финални технически и финансови отчети;
Матрица с критерии за оценка на проектните предложения;
Чл. 9. Документите за кандидатстване се подават в деловодството на община Русе;
Чл. 10. Оценката на проектните предложения се извършва от комисия в състав от пет члена, определена със заповед на кмета на Община Русе, за всеки тематичен конкурс;
Чл.11. Съставът на всяка оценителна комисия по чл. 10 е от служители на Общинска администрация;
Чл. 12. Оценителната комисия извършва писмена оценка на проектните предложения в срок, определен в насоките за кандидатстване за всеки конкурс, като оценката включва два етапа:
Оценка на допустимостта и административно съответствие;
Техническа и финансова оценка на проектното предложение;
Чл. 13. Оценителната комисия, определена по чл.10 извършва оценките по чл.12 съгласно предвидената в чл.8 ал.6 Критерии за оценка на проектните предложения;
Чл.14. Оценителната комисия:
заседава в пълен състав;
разглежда проектните предложения в срока посочен в Насоките за кандидатстване по чл.8 ал.1.;
дава писмено становище за всеки проект съгласно етапите на оценка по чл.12;
Чл.15. Съгласно писмените становища на комисията по чл.14, тя прави класация на проектните предложения и изготвя протокол;
Чл.15 А. Оценителната комисия представя протокола за класираните проекти на ОСУРЕ, който разглежда и гласува окончателния списък на класираните проекти и изготвя окончателен протокол;
Чл.16. ОСУРЕ представя протокола за класираните проекти за одобрение на Кмета на Община Русе;
Чл. 17. Всеки кандидат получава копие от Матрицата за оценка на своето проектно предложение и писменото становище на оценителната комисия;
Чл.18. Кметът на Община Русе сключва договор за финансиране на одобрените проекти в седем дневен срок след представяне на протокола;
Чл. 19. Списък с одобрените проекти се публикува на интернет страницата на община Русе;
Чл. 20. Договори се сключват с одобрените кандидати, класирани в низходящ ред в протокола по чл.15, до изчерпване на бюджета за съответния тематичен конкурс;
Чл. 21. Наблюдението и отчета за изпълнението на финансиран проект се урежда в условията на сключения договор за финансиране;
Чл. 22. Наблюдението на изпълнението на финансираните проекти както и одобряването на междинни и финални технически и финансови отчети се извършва от Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция”, главният счетоводител и съответната специализирана дирекция на Община Русе;
РАЗДЕЛ ТРИ
Условия и ред за осигуряване на съфинансиране за реализацията на проекти на НПО, в които община Русе е партньор
Чл. 23. Предложение за партньорство се представя от НПО до кмета на Община Русе в писмен вид в деловодството на община Русе;
Чл.24. Предложението за партньорство е в размер не по-голям от 3 стандартни машинописни страници и съдържа следните части:
Информация за схемата и програмата, по която ще се кандидатства с проектното предложение;
Цел(и) на проекта
Основни дейности на проекта
Дейности, които се очаква да изпълнява Община Русе в качеството си на партньор;
Обща стойност на проектното предложение;
Стойност на съфинансирането, което трябва да осигури община Русе;
Съответствие на проекта с Плана за развитие на Община Русе;
Срок за изпълнение на проекта;
Очаквани резултати;
Чл. 25. Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция” изготвя писмено становище по предложението и го представя на Кмета за решение в срок от 5 дни;
Чл. 26. Кметът на община Русе взема решение за участие на Община Русе в проекта и подписва партньорски документи;
Чл. 27. В случаите, в които програмата и схемата, по която се кандидатства изисква одобрено партньорско споразумение и/или решение за съфинансиране, гласувано от Общински съвет, Кметът на Община Русе, внася предложение в Общински съвет;
Чл. 28. Разходването на съфинансирането, осигурено от Община Русе като партньор се извършва по реда и условията на съответната програма и схема за кандидатстване;

РАЗДЕЛ ЧЕТИРИ
Условия и ред за осигуряване на авансово финансиране за реализацията на проекти на НПО, в които община Русе е партньор за дейностите, които се предвижда да изпълнява като такъв
Чл. 29. Когато одобреният проект изисква авансово финансиране на дейностите до възстановяване на разходите от съответния Управляващ орган на финансиращата програма, Община Русе в качеството си на партньор осигурява авансово финансирането за дейностите, които изпълнява, като извършва разходи за тези дейности, от общински бюджет в съответствие с ПМС 62/21.03.2007 и специфичните изисквания за избираемост на разходите, одобрени с договора за финансиране на проекта и предоставя заверено копие от разходно- оправдателни документи на водещия партньор;
Чл. 30. Когато финансиращата програма изисква разходване на средствата по проекта от единна сметка, управлявана от водещия кандидат, Община Русе, в качеството на партньор и на основание на сключен договор за партньорство, авансово превежда средствата за изпълнението на определената дейност в сметката на проекта, управлявана от водещия партньор.
Чл. 31. Водещият партньор разходва средствата по чл. 30 съгласно ПМС 55/12.03.2007, като включва най-малко двама представители на Община Русе във всички процедури за избор на изпълнител;
Чл. 32. За дейностите авансово финансирани от община Русе, водещият партньор предоставя на Община Русе заверено копие от:
документацията от процедурата за избор на изпълнител, в десет дневен срок преди провеждането й;
протокол от проведената процедура и сключения договор с изпълнител, в тридневен срок след сключване на договора;
приемно-предавателен протокол за приемане работата на изпълнителя, в тридневен срок след подписването му от двете страни;
всички разходно-оправдателни документи по договора, в тридневен срок след подписването им;
копие от всички публикувани материали, свързани с изпълнението на договора;
чл. 33. Водещият партньор възстановява пълния размер на разхода направен от община Русе за съответната дейност, по сметката на Община Русе, в срок от 3 работни дни след получаване на средствата за възстановяване на разходи по общата сметка на проекта;
чл. 34. Водещият партньор възстановява разходите на община Русе независимо дали разходът е пълното или частично възстановен от Управляващия орган на съответната програма;
РАЗДЕЛ ПЕТ
Условия и ред за осигуряване на техническа и/или експертна помощ за подготовката на проекти на НПО, в които община Русе е партньор
Чл. 35. Техническа и експертна помощ за подготовката на проекти на НПО, в които Община Русе е партньор се предоставя след одобрение от кмета на Община Русе на писмено представено мотивирано искане за техническа и експертна помощ;
Чл. 36. Искането за техническа и експертна помощ се представя заедно с документите по чл. 24 и включва:
Описание на исканата техническа помощ включително мотиви;
Описание на исканата експертна помощ включително мотиви;
Чл. 37. Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция” на община Русе представя становище на кмета по искането за техническа и/или експертна помощ;
Чл. 38. Кметът на Община Русе одобрява напълно или частично или отхвърля искането за техническа и/или експертна помощ и уведомява писмено кандидата;
Чл. 39. Техническата и експертната помощи са нефинансови и безвъзмездни;
Чл. 40. Експертната помощ е под формата на консултации по готови проектни предложения еднократно и не повече от 2 часа за проектно предложение;
Чл. 41. Техническа и експертната помощи не се предоставя за подготовка на проектни предложения по Раздел втори на тази наредба;

РАЗДЕЛ ШЕСТ
Условия и ред за осигуряване на техническа и/или експертна помощ за реализацията на проекти на НПО, в които община Русе е партньор

Чл. 42. Техническа и експертна помощ за реализацията на проекти на НПО, в които Община Русе е партньор се предоставя след одобрение от кмета на Община Русе на писмено представено мотивирано искане за техническа и експертна помощ;
Чл. 43. Искането за техническа и експертна помощ се представя заедно с копие от договора за финансиране на проекта:
Описание на исканата техническа помощ в съответствие с дейностите на проекта;
Описание на исканата експертна помощ в съответствие с дейностите на проекта;
Чл. 44. Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция” на община Русе представя становище на кмета по искането за техническа и/или експертна помощ;
Чл. 45. Кметът на Община Русе одобрява напълно или частично или отхвърля искането за техническа и/или експертна помощ и уведомява писмено кандидата;
Чл. 46. Техническата и експертна помощ е нефинансова и безвъзмездна;
Чл. 47. НПО, получаващи техническа и/или експертна помощ за реализация на проекти не може да търси наказателна, имуществена и финансова отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи в следствие на предоставената помощ;

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 В случаи, когато общината не е партньор в проект на нестопанска организация, тя може да осигури изискваното от програмата съфинансиране с решение на Общинския съвет.
§ 2 Всички членове на оценителните комисии по чл. 10 подписват декларации за липсата на конфликт на интереси.
§ 3 Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 година.

Файлове