Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организациите регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази наредба определя условията и реда за осъществяване на съвместна дейност, извън регламентираните в глава VІІІ от ЗМСМА случаи на Община Русе с неправителствени организации (НПО), регистрирани по реда на Закона за юридически лица с нестопанска цел в области, които съответстват на приоритетите на Плана за развитие на Община Русе.
Чл. 2. Организациите по смисъла на тази наредба са юридически лица – сдружения и фондации регистрирани за осъществяване дейност в обществена или частна полза.
Чл. 3. Предмет на тази наредба са взаимоотношенията с НПО, регистрирани на територията на Община Русе.
Чл. 4. Видовете съвместна дейност по смисъла на тази наредба са:
(1.) Реализацията на проекти на НПО чрез обяванане на тематични конкурси с оглед на изпълнението на Плана за развитие на Община Русе посредством предоставяне на финансови средства;
(2.) Реализацията на проекти на НПО, в които община Русе е партньор чрез осигуряване на съфинансиране;
(3.) Реализацията на проекти на НПО, в които община Русе е партньор за дейностите, които се предвижда да изпълнява като такъв, чрез осигуряване на авансово финансиране за;
(4.) Осигуряване на техническа и/или експертна помощ за подготовката на проекти на НПО, в които община Русе е партньор;
(5.) Осигуряване на техническа и/или експертна помощ за реализацията на проекти на НПО, в които община Русе е партньор;

Файлове

  • .doc File extension: doc External