Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

(изм. с Решение № 382 прието с Протокол № 17 от 28.01.2021г.)

Русе, януари 2021год.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се урежда устройството и работата на органите за приватизация и следприватизационен контрол в Община Русе.
Чл. 2. Органът за приватизация и следприватизационен контрол на общинска собственост е Общински съвет – Русе, и в рамките на дадените им с тази наредба пълномощия “Комисията по приватизация и следприватизационен контрол” /КПСК/ и кметът на общината.
Чл. 3. Органите по предходния член организират и осъществяват приватизация и следприватизационен контрол на:

 1. дялове и акции, собственост на общината от търговски дружества;
 2. обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие;
 3. общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели /магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др./, както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на търговски дружества.
  Чл. 4. Преструктурирането и приватизацията на общинските предприятия и обекти се осъществява въз основа на годишен план за работа, приет от Общинския съвет в съответствие със:
 • Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/;
 • всички нормативни актове, уреждащи процеса на преструктуриране, приватизация и следприватизационен контрол на общински предприятия и обекти;
 • решения на Общински съвет – Русе.
  Чл. 5. Предложенията за преструктуриране и приватизация на обекти – общинска собственост, се внасят в Общинския съвет от кмета на общината или от общински съветници, след становище на КПСК.
  Чл. 6. /1/ Годишният план за работа /ГПР/ съдържа:
 1. приоритетите в дейността по приватизация за годината;
 2. очаквания размер на приходите от приватизация и тяхното разпределение, съгласно чл. 10 ал. 1 от ЗПСК;
  1. прогноза за разходите, свързани с дейността по приватизацията.
   /2/ Приетият ГПР действа до приемането на плана за следващата година.
   /3/ Приемането на ГПР не е условие за вземане на решение и за действителността на сключените приватизационни сделки.

Глава втора
ОРГАНИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦОНЕН КОНТРОЛ

Раздел І
Общински съвет
Чл. 7. Общинският съвет /ОС/:

 1. създава Комисия по приватизация и следприватизационен контрол;
 2. приема Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол;
 3. утвърждава списъка по чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК;
 4. приема решения за приватизация на новообразувани дружества с общинско участие;
  1. обнародва в “Държавен вестник” и публикува най-малко в два централни ежедневника решенията по чл. 3, ал. 3 и 4 от ЗПСК;
 5. възлага след конкурс на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка, в случай на продажба на акции чрез публично предлагане;
 6. утвърждава ГПР;
 7. може да възлага на трети лица извършването на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство;
 8. огласява основанията за промяна на своята практика;
 9. взема решение за избор на метод за извършване на приватизация на общинското участие по смисъла на чл. 3, ал. 2, изречение първо от ЗПСК;
 10. обявява процедура за приватизация и избира метода на приватизация на търговски дружества с общинско участие, включени в списъка по чл. 3, ал. 2 изречение второ от ЗПСК, обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала и обектите по чл. 1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК;
 11. взема решение за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и го оповестява съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗПСК;
 12. определя времето и начина за извършване на огледа на търговското дружество, обособената част или обекта по чл. 1, ал. 2 т. 3 от ЗПСК от закупилите информационен меморандум;
 13. определя размера на сумата, която трябва да се заплати, за да се предостави информационния меморандум на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията;
  1. дава разрешение в съответствие с чл. 28, ал. 1 от ЗПСК;
  2. определя срока за представяне на декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК от участника, спечелил публично оповестения конкурс;
  3. уведомява съответните органи в случаите по чл. 14 от Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал.3 от 3ПСК, и за реда и органите за контрол на декларираните данни;
  4. приема вътрешни правила за организиране воденето на публичния регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол;
  5. определя начина и сроковете за провеждане на маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта на приватизация;
 14. определя броя на членовете и броя на своите представители в комисиите за организация и провеждане на публичните търгове с явно наддаване и публично оповестените конкурси. Поименно представителите на общинския съвет в комисиите се определят от председателския съвет;
 15. определя размера на възнаграждението на членовете на тръжните и конкурсните комисии;
 16. утвърждава тръжната и конкурсната документации;
 17. определя спечелилия конкурса участник и участника, класиран на второ място при публично оповестен конкурс;
 18. взема решение ако не бъда сключен договор за приватизация по вина на участника, спечелил конкурса.

Раздел ІІ
Комисия по приватизация и следприватизационен контрол
Чл. 8. /1/ Комисията по приватизация и следприватизационен контрол /КПСК/ е специализиран орган към ОС за организиране и контрол на приватизацията на общинска собственост в Община Русе.
/2/ КПСК се избира за времето на мандата на ОС.
/3/ КПСК се състои от единадесет члена. Шест от членовете са общински съветници, а пет са общински служители, предложени от кмета.
/4/ Членовете на КПСК се избират и освобождават от ОС с явно гласуване.
/5/ Председателят на КПСК избира с решение на ОС. Председателят свиква и ръководи заседанията на КПСК. При отсъствие, неговите функции се изпълняват от избран от комисията член.
/6/ Дейността на КПСК се подпомага от технически секретар и счетоводител, назначени от кмета.
/7/ КПСК заседава при необходимост с предварително оповестен проект за дневен ред, съобразявайки се със заседанията на ОС.
/8/ Заседания на КПСК се свикват от председателя по искане на ОПКСД или на най-малко четирима от членовете на КПСК. Членовете на КПСК трябва да бъдат уведомени за датата, часа и проекта за дневен ред на заседанието не по-късно от предния работен ден.
/9/ /изм. с Решение № 382/28.01.2021 г./ Заседанията на КПСК се провеждат, когато на тях присъстват повече от половината й членове. При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки неин член.
/10/ За всяко заседание на КПСК се води протокол, който се подписва от присъствалите членове най-късно до следващото заседание. Протоколите се водят от техническия секретар на КПСК. Копие от всеки протокол се съхранява в ОПКСД.
/11/ Техническият секретар уведомява членовете за насроченото заседание и осигурява подходящо помещение за провеждането му. /12/ КПСК приема решения, ако за тях са гласували повече от половината от присъстващите на заседанието.
/13/ Решенията на КПСК се съобщават писмено на заинтересованите лица.
/14/ Членовете на КПСК, като специализиран орган на ОС за осъществяване на приватизация, на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСК, получават възнаграждение. Възнаграждението на членовете на КПСК се равнява на минималната работна заплата, определена за страната. Техническият секретар и счетоводителят получават 90 % от възнаграждението, определено за член на комисията.
Чл. 9. Комисията по приватизация и следприватизационен контрол /КПСК/:
1. разработва Наредба за устройството и работата на органите за приватизация и следприватизационен контрол в Община Русе и я предлага за одобрение от ОС;
2. приема проекта на ГПР и годишния отчет за изпълнението му;
3. дава съгласие за разходване на средствата от общинския фонд по чл. 10, ал. 1 т. 1 от ЗПСК, в рамките на приетата от ОС план-сметка;
4. разглежда, приема, изисква преработка или отхвърля анализите на правното състояние и приватизационните оценки на обектите за приватизация;
5. дава становище по предложенията за откриване на процедура за приватизация;
6. одобрява предложенията за решенията за приватизация;
7. одобрява тръжните и конкурсните условия;
8 определя спечелилия търга участник и уведомява писмено кмета за издаване на заповед;
9. преценява необходимостта от удължаване преди изтичането им на определените срокове за закупуване на конкурсна документация и за депозиране на предварителни оферти при провеждане на публично оповестен конкурс;
10. определя допълнителен срок за депозиране на предварителни оферти при провеждане на публично оповестен конкурс;
11. дава срок за отстраняване на допуснатите нередовности, ако някоя от предварителните оферти не отговаря на изискванията, посочени в конкурсната документация;
12. изисква от участниците или от част от тях да представят писмени разяснения по депозираните предварителни оферти;
13. утвърждава правилата за провеждане на заключителния етап на конкурса;
14. одобрява предложената форма на участие и издава сертификат за регистрация при заключителния етап на конкурса;
15. удължава срока за подаване на окончателни оферти;
16. взема решение за даване на нов срок от 30 дни за сключване на договор с класирания на второ място участник;
17. взема решения за предприемане на действия относно неизпълнения на приватизационни договори;
18. осъществява следприватизационен контрол при приватизация на общинско участие в капитала на търговски дружества и на обособени части от имуществото на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала.
Чл. 10. За въпросите, които следва да докладват пред КПСК, докладчиците трябва да бъдат уведомени най-малко три работни дни предварително.

Раздел ІІІ
Кмет
Чл. 11. Кметът на общината е орган на изпълнителната власт за приватизация и следприватизационен контрол.
Чл. 12. Кметът на общината:
1. оповестява публично ГПР;
2. разрешава разходването на средствата от общинския фонд по чл. 10, ал. 1 т. 1 от ЗПСК, след съгласие на КПСК;
3. възлага изготвянето на анализи на правното състояние, приватизационни оценки и информационни меморандуми на обектите за приватизация по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство и ги утвърждава след приемане от КПСК;
4. организира създаването и поддържането на публичен регистър, за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол и създава условия за запознаване с информацията в регистъра;
5. ежемесечно обнародва в “Държавен вестник” и включва в публичния регистър данни за извършените продажби;
6. сключва договорите за покупко-продажба и ги вписва при съдия по вписванията;
7. учредява и заличава законна ипотека, когато има сключена приватизационна сделка при условията на разсрочено плащане;
8. внася в ОС предложение за вземане на решение в случаите по чл. 37, ал. 5 от ЗПСК;
9. определя длъжностни лица, които да съставят актове и да издават наказателни постановления по глава десета от ЗПСК;
10. назначава комисия за организиране и провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси;
11. издава заповед за попълване състава на тръжна и конкурсна комисия с нови членове, в случаи на необходимост;
12. издава заповед за спечелилия търга участник след като е писмено уведомен от КПСК;
13. освобождава депозитите на участниците и задържа депозита на спечелилия търга;

 1. оповестява решението за удължаване на срока за закупуване на конкурсна документация, по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗПСК;
 2. определя участниците, които се допускат до участие в заключителния етап на конкурса, на базата на мотивиран доклад, изготвен от конкурсната комисия.
 3. подготвя предложения за преструктуриране и приватизация на обекти, общинска собственост;
 4. проучва и се произнася относно законосъобразността на предложенията за приватизация по чл. 3, ал. 2 от ЗПСК;
 5. подготвя проекто-договорите с лицата по чл. 5 ал. 2 от ЗПСК;
 6. предоставя допълнителна информация за определени обекти за приватизация на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията, в случай че тази информация не може да бъде предоставена чрез информационния меморандум в пълния й обем;
 7. съдейства на лицата, закупили информационен меморандум, за оглед на търговското дружество, обособената част или обекта по чл. 1, ал. 2 т. 3 от ЗПСК;
 8. предоставя информацията за изготвянето на информационен меморандум за обект по чл. 1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК, необходима на лицата, определени по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство;
 9. сезира ОС за уведомяване на съответните органи в случаите по чл. 14 от Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от 3ПСК, и за реда и органите за контрол на декларираните данни;
  1. вписва в публичния регистър данните за процеса на приватизация и следприватизационен контрол;
  2. предоставя исканото писмено извлечение от вписванията в публичния регистър;
 10. приема предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване;
 11. предоставя на КПСК протоколите от проведените търгове;
 12. писмено уведомява участниците в търга за решението на КПСК;
 13. издава сертификат за регистрация на всички лица, закупили конкурсна документация, а в случаите по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите – информационен меморандум;
 14. изготвя писмен отговор при постъпване на искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурс;
 15. уведомява писмено всички лица, закупили конкурсна документация, за удължаване на сроковете, съответно за определения допълнителен срок;
 16. уведомява писмено всички участници в конкурса, депозирали предварителни оферти;
 17. приема писмените декларации от участниците в заключителния етап на конкурса за приемане условията на приватизационната сделка;
 18. предоставя на всички допуснати участници в заключителния етап на конкурса правилата за заключителния етап на конкурса;
 19. уведомява писмено всички допуснати кандидати до заключителния етап на конкурса в случай на удължаване срока за подаване на окончателни оферти;
 20. отбелязва в специален регистър постъпилите окончателни оферти в заключителния етап на конкурса;
 21. подготвя проектите на приватизационните договори;
 22. подготвя молбите за вписване на договорите, за учредяване на законна ипотека и за заличаване на ипотека;
 23. изготвя тръжна и конкурсна документация;
  1. участва в организацията по подготовка провеждането на търговете и конкурсите;
  2. провежда консултации с Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол във връзка с прилагане и тълкуване на нормативната уредба за приватизация и следприватизационен контрол;
  3. събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация общински обекти;
  4. извършва приватизационен маркетинг;
  5. следи за изпълнението на поетите с приватизационните договори задължения и осъществява действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки в случай на неизпълнение, както и действия по разваляне на приватизационните договори;
  6. работи във взаимодействие с лицата по чл. 5, ал. 2 от ЗПСК;
  7. подготвя проекта на ГПР и годишния отчет за изпълнението му;
 24. подготвя проекто – предложения за организация и провеждане на приватизационни процедури;
 25. участва в разработването на инструкции, процедурни правила и други документи в съответствие с нормативната уредба и решенията на ОС.

Глава трета
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 13. Членовете на КПСК подписват декларация за липсата на конфликт на интереси по смисъла на глава четвърта от ЗПСК.
Чл. 14. /1/ За членовете на КПСК и членовете на семействата им се прилагат разпоредбите на чл. 23, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗПСК.
/2/ За лицата, извън тези по ал. 1, които са натоварени служебно или по договор с провеждане на търгове и конкурси, изготвянето на правни анализи, оценки или експертизи и членовете на техните семейства се прилага разпоредбата на чл. 24 от ЗПСК.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За всички въпроси, неуредени с тази наредба, се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство и решенията на ОС.
§ 2. Настоящата Наредба е приета с решение № 132 по протокол № 10 от 26.03.04 г. на ОС и може да бъде изменяна и допълвана само от него по същия ред
§ 3. С влизане в сила на настоящата наредба се отменя Наредбата за устройство и работа на органите по приватизация, приета с решение № 90 по протокол № 14 от 28.04.2000 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
      (Иво Пазарджиев)      

Файлове