Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА РУСЕНСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА РУСЕ

(Приета от Общински съвет – Русе с Решение № 487/23.03.2017 г.; изм. с Решение № 811, прието с Протокол № 32/22.03.2018 г., изм. и доп. с Решение № 1075, прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.)

Русе, м. февруари 2019г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (доп. с Решение № 1075/21.02.2019г.) С тази Наредба се определят условията и редът за законосъобразното разпределение на финансовите средства, отпускани от Община Русе за подпомагане на русенски спортни клубове, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта.
Чл. 2. Право на финансово подпомагане по тази наредба имат спортни клубове, със седалище и развиващи тренировъчната си дейност на територията на Община Русе (русенски спортни клубове).
Чл. 3. Общински съвет – Русе ежегодно утвърждава размера на финансовите средства, които могат да бъдат отпуснати като целеви разходи, предвидени в бюджета на Община Русе за финансово подпомагане на русенски спортни клубове.
Чл. 4. Размерът на финансовото подпомагане се определя по условията, реда и от органите, посочени в тази Наредба.
Чл. 5 (1) Ежегодно с приемане на бюджета на общината, Общинският съвет приема Програма „СПОРТ“, с която определя размера на средствата за подпомагане на русенските спортни клубове за съответната година.
(2) Средствата по ал.1 се разпределят по следните раздели:
1. Ученически и масов спорт;
2. Състезания под егидата на община Русе;
3. (изм. с Решение № 1075/21.02.2019г.) Развитие на спортните клубове;
4. Организиране и провеждане на мащабни спортни прояви;
5. Награди;
6. Резерв.
(3)(изм. с Решение 811, прието с Протокол № 32/22.03.2018г.) Средствата за подпомагане на русенски спортни клубове, утвърдени с бюджета на Община Русе се разпределят по раздели по Програма „СПОРТ“ с Решение на комисията по чл. 18 от настоящата наредба.
(4) (изм. с Решение № 1075/21.02.2019г.) Конкретният размер на разпределението по разделите се популяризира чрез публикуване на сайта на община Русе.
Чл. 6 (1) От раздел „Ученически и масов спорт“ се финансират ученически игри, ученически турнири и състезания, състезания за студенти, състезания за студенти в неравностойно положение и за деца в детските градини, турнири за преподаватели в системата на образованието, съфинансиране на национални ученически инициативи, дейности на ветерани, хора с увреждания, организиране на любителски турнири по различни видове спорт, спортни прояви в чест на различни празници, масови спортни и туристически прояви и др.
(2) (изм. с Решение № 1075/21.02.2019г.) Община Русе финансово подпомага годишно до три състезания, турнири или прояви, организирани от един спортен клуб.
(3) (изм. с Решение № 1075/21.02.2019г.) Средствата за подпомагане на спортната дейност се предоставят за покриване на следните разходи:
1. Такси за картотекиране на състезатели и членове в национални спортни организации;
2. Такси за участия на състезатели и отбори на русенски спортни клубове в спорни състезания от Държавния и Международния спортен календар, учебно-тренировъчни лагери (за които се прилага списък на състезатели, участвали в лагера). Средствата могат да се използват за пътни, дневни, нощувки, такси за участия и стипендии;
3. Разходи за организиране на състезания – възнаграждения за медицинско осигуряване и обслужващ персонал;
4. Закупуване на екипировка на състезатели, медикаментозно възстановяване и лечение;
5. Закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения, необходими за осъществяване на учебно-тренировъчния процес;
6. Наеми и консумативи за ползване на спортни обекти и съоръжения.
Чл. 7 (1) (изм. с Решение № 1075/21.02.2019г.) По раздел „Състезания под егидата на община Русе“ се подпомагат традиционни за Община Русе състезания.
(2) Община Русе финансира годишно до три спортни прояви, организирани от една спортна организация.
(3) Предоставят се средства за разходите по чл. 6, ал. 3.
(4) (нова с Решение № 1075/21.02.2019г.) Състезание, което се провежда за първи път, се финансира при доказано участие на минимум 5 спортни клуба и не по-малко от 100 участници.
Чл. 8 (1) (изм. с Решение № 1075/21.02.2019г.) По раздел „Развитие на спортните клубове“ се подпомага дейността на спортните клубове, като финансирането цели създаване на условия за развитието на спортната им дейност. Определянето на конкретния размер на средствата по ал. 2 и ал. 3 се извършва с Решение на комисията по чл. 18 от наредбата.
(2) (изм. с Решение № 1075/21.02.2019г.) От общата сума на одобрените средства по раздел „Развитие на спортните клубове“, се предоставят средства в размер до 10 на сто за финансиране на спортните клубове, които не се финансират от Министерство на младежта и спорта за масов спорт.
(3) (изм. с Решение № 1075/21.02.2019г.) При разглеждане на Предложенията за подпомагане по раздел „Развитие на спортните клубове“ спортовете се разделят в две групи: индивидуални и отборни.
(4) (изм. с Решение № 1075/21.02.2019г.) Критериите в индивидуалните спортове съвпадат с тези на Министерството на младежта и спорта, съобразно които спортните клубове получават финансово подпомагане от държавата. Разпределението на финансови средства в тази група се извършва по следната система:
1. За всеки кандидатстващ клуб се определя точков еквивалент равен на финансовите средства отпуснати от Министерство на младежта и спорта на клуба за предходната календарна година.
2. Финансовата рамка определена за групата на индивидуалните спортове се разделя на сумата от точковите еквиваленти на всички кандидатстващи клубове. Полученият резултат се явява стойността на една точка.
3. Размерът на финансовите средства за подпомагане на развитието за всеки клуб се получава като се умножи точковият му еквивалент по стойността за една точка.
(5) (изм. с Решение № 1075/21.02.2019г.) За отборните спортове се прилага системата от предишната алинея т. 1, т. 2, т. 3, при което по данни за предходната спортно-състезателна година точковият еквивалент за всеки клуб се получава по следния начин:
1. Брой картотекирани състезатели – за всеки картотекиран състезател по 10 точки.
2. Брой обхванати възрастови групи в двата пола – за всяка възрастова група в един пол по 100 точки.
3. Обществен интерес към изявите на клуба на местно ниво (среден брой зрители на домакински мач за предходната спортно-състезателна година) – средният брой зрители се трансформира в точки.
4. Сумата от точките от т.1, т.2 и т.3 е точковият еквивалент за спортния клуб.
5. За участие на представителен мъжки или женски отбор в национална първа лига, в зависимост от класирането и броя на отборите в лигата, точковият еквивалент се умножава с коефициент от 5 до 7 (за шампион на България – 7); за национална втора лига този коефициент е от 3 до 5 (за първо място в национална втора лига – 5); за регионална трета лига, коефициентът е от 1 до 3 (за първо място в регионална трета лига – 3).
6. За участие на представителен мъжки или женски отбор в европейска или балканска лига, в зависимост от класирането, към точковия еквивалент се добавят до 4000 точки.
Чл. 9 (1) От раздел „Организиране и провеждане на мащабни спортни прояви“ се финансират международни състезания и домакинства на Държавни първенства.
(2) (доп. с Решение № 1075/21.02.2019г.) Предоставят се средства се разходите по чл. 6, ал. 3.
1. за зонални състезания – до 2 000 лв.;
2. за държавни състезания – до 5 000 лв.;
3. за международни състезания – до 20 000 лв.
Чл. 10 (1) Със средствата по раздел „Награди“ се награждават изявени спортисти, треньори и деятели за престижни и призови класирания, юбилеи, годишнини и др. Изплащат се разходите и по церемонията за присъждане на наградите „Спортист на годината“.
(2) Средствата по ал.1 се предоставят със Заповед на кмета на общината.
Чл. 11 Средствата по раздел „Резерв“ се предоставят със заповед на кмета на община Русе по предложение на комисията по чл. 18 .
 

Attachments