Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НАРЕДБА № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

(Тази наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 2 и ал. 3 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 80а, ал. 4 от ЗДвП, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административно процесуален кодекс и чл. 8 от Закон за нормативните актове с Решение № 881 по протокол № 32/19.04.2022 г., изм. с Решение № 975 по протокол № 36/14.07.2022 г.,изм. с Решение № 31 от 07.10.2022 г. на АС – Русе по адм. дело № 223/2022 г., изм. с Решение № 1236 по Протокол № 45/16.02.2023 г. )

Русе, февруари 2023 г.

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Тази наредба урежда въпросите, свързани с местните изисквания, ограничения и забрани, свързани с движението, престоя и паркирането на превозните средства на територията на Община Русе.
 2. Територията на гр. Русе се разделя на зони, както следва:
 1. Зона Център (Ц): Централна градска част (ЦГЧ) с граници: ул. „Придунавски булевард”, бул. „Цар Фердинанд”, бул. „Цар Освободител”, бул. „Скобелев”, ул. „19-ти февруари” и ул. „Борисова”.
 2. Зона А: включва останалата част от територията на гр. Русе.
 1. Условията и редът за организиране на движението по пътищата и улиците в Община Русе, отворени за обществено ползване, се определят съгласно Наредба №1 от 17.01.2001 г. за организиране движението по пътищата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
 2. Временен режим на движение поради ремонтни работи, аварии, строителство, обществени и спортни прояви и др. по уличната мрежа, се определят и съгласуват от компетентните общински органи и служби за контрол, предвидени в нормативните актове.

Глава II

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА И ТРОТОАРНИТЕ ПЛОЩИ

 1. (1) Условията, редът, видът и начинът на поставяне на пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализация при въвеждане на временна организация на движението, когато се извършват строителство и ремонт по пътищата и улиците, се определят съгласно действащите нормативни актове.
 2. Изискванията се прилагат и за сигнализиране на препятствия в обхвата на улицата в резултат на аварии и пътно-транспортни произшествия.
 3. (1) Извършването на строителство или ремонт, засягащи уличните платна и/или тротоарите, се изпълнява само след издадена заповед за въвеждане на временна организация и безопасност на движението (ВОБД) с определен в нея срок за строителството/ремонта, включващ пълното възстановяване на уличното платно /тротоара.
 1. Забранява се извършването на строителни и ремонтни работи по уличните платна и/или тротоарите без издадена заповед за ВОБД, без изпълнена пътна сигнализация по съгласувания проект и/или при изтекъл срок за извършване на строителните работи, съгласно издадена заповед за въвеждане на ВОБД.
 2. При извършването на строителство или ремонт на улични платна и/или тротоари, следва да се изпълняват скосявания и снижавания на бордюри на местата за преминаване на пешеходци – за улесняване движението на детски и инвалидни колички, при спазване правилата на приложимите нормативни актове.
 1. Забранява се поставянето на всякакви предмети върху уличните платна, както и затварянето им с вдигащи се бариери или други съоръжения, извършването на търговска дейност в обхвата на пътя, освен при условията на чл. 9, ал. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).
 2. (1) Разполагането на съоръжения за търговска дейност и части от тях (в т.ч. маси и столове пред търговски обекти, сергии, щандове, саксии) върху тротоарите, става при условията на чл. 167, ал. 1 от ЗДвП и при условие, че не се затруднява възприемането на пътните знаци и пътната обстановка от водачите на превозни средства.
 1. Забраната по ал. 1 не се отнася за път предназначен само за движение на пешеходци (пешеходни зони).
 2. Забранява се поставяне върху тротоарите на всякакви предмети, създаващи затруднения за движението на пешеходците, освен ако има специално разрешение за това от компетентните власти.

Глава III

ОПАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

 1. (1) Забранява се преместването, премахването, провеждането или унищожаването на маркировки, парапети, светофарни уредби, елементи на уличното осветление, камери за видео наблюдение, паркинг елементи, настилки, тротоари, разделителни ивици, изкуствени неравности, подлези, надлези, спиркови указателни табели, съоръжения за пътници по спирките – намиращи се по улиците, площадите, паркингите и други територии за обществено ползване.
 2. За преместването, премахването, повреждането или унищожаването на пътни знаци се носи административно-наказателна отговорност по ЗДвП.

(3) Поставянето или преместването на съоръженията по ал. 1 се извършва с разрешение на стопанисващите ги организации и след съгласуване с компетентните органи.

 1. (1) При разполагането на реклами, плакати и агитационни материали в обхвата на улиците (тротоари, платна, разделителни ивици, откоси) на мигащи светлини или символи и буквени шрифтове, прилагани за пътни знаци, следва да се съобразят разпоредбите в ЗДвП.
 2. Допуска се поставянето на предметите по ал. 1 в обхвата на улиците (тротоари, платна, разделителни ивици, откоси) така че да не се затруднява възприемането на пътните знаци от водачите на превозни средства и да не се отклонява вниманието им.

Глава IV

ОБЩЕСТВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ

 1. Спирането на автобуси и тролейбуси за качване и слизане на пътници става съгласно предвиденото в ЗДвП и Правилника за неговото прилагане.
 2. (1) Таксиметровите автомобили изчакват клиенти на означените за целта места.
 3. Местата по предходната алинея се определят съгласно Наредба №34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от министъра на транспорта.

Глава V

ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДИСТИ И ВОДАЧИ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 1. (1) Управлението на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства на територията на Община Русе става при спазване на правилата и забраните, въведени в Закона за движението по пътищата.
 1. Максимално допустимата скорост, която може да развива водача на индивидуално електрическо превозно средство на територията на община Русе е определената в Закона за движението по пътищата.
 2. Редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства /ИЕПС/, включително и максимално допустимия брой се определят със заповед на кмета на Община Русе, издадена въз основа решение на Общинската комисия по безопасност на движението.
 3. Ползването на местата за паркиране на ИЕПС на територията на община Русе е безплатно. Не повече от 50 процента от капацитета на местата за паркиране на ИЕПС могат да се ползват от юридически лица, предлагащи услуги, свързани предоставянето на ИЕПС.
 4. Отношенията между юридически лица, предлагащи услуги, свързани предоставянето на ИЕПС и Община Русе се уреждат със споразумение за сътрудничество по чл. 59 и следващите от ЗМСМА, одобрено от Общински съвет – Русе.

Глава VI

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, ПАРКИРАНЕТО И ПРЕСТОЯТ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 1. (1) Забранява се движението, паркирането и престоят на пътни превозни средства, съгласно уреденото в ЗДвП и Правилника за неговото прилагане, включително и в следните случаи:
 1. Забранява се паркирането на моторни превозни средства в пешеходните зони, включително централен градски площад. Тази забрана не се отнася за моторните превозни средства (МПС) със специализиран режим на движение – МПС на Министерството на вътрешните работи (МВР), пожарна безопасност, спешна и неотложна помощ.
 2. Забранява се движението на товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 тона и специализирана строителна техника в зона Център, с изключение на тези, снабдени с пропуск от общината.
 3. Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга в зона Център, по главната улична мрежа и по второстепенните – трасета на масовият градски обществен транспорт (МГОТ), с изключение на тези, снабдени с пропуск от общината, съгласувано с Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Русе (ОД на МВР-Русе).
 4. Забранява се движението на МПС по обслужващите транспортни алеи в зоната за обществен отдих по крайбрежната ивица на р. Дунав в границите от ж.п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, ограничени с бариери за достъп, с изключение на тези снабдени с пропускателен чип.
 5. Престоят и паркирането на МПС снабдени с пропускателен чип за движение по обслужващите транспортни алеи в зоната за обществен отдих по крайбрежната ивица на р. Дунав в границите от ж.п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, ограничени с бариери за достъп, да не надвишава 4 (четири) часа на денонощие.
 6. Забранява се движението на товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 10 тона на територията на гр. Русе, извън обозначените с пътни знаци трасета до промишлените и складови зони. Изключение се допуска по определен маршрут с издаден от Община Русе пропуск.
 7. При извършване на строително-ремонтни дейности (СМР) се забранява поставянето на фургони и каравани извън определените с Плана за безопасност и здраве места.
 8. Забранява се полагането на маркировка за нуждите на паркирането и поставянето на допълнителна сигнализация върху уличните платна и паркингови площи от физически и юридически лица.
 9. Забранява се паркирането по уличната мрежа на населените места на Община Русе на превозни средства предназначени и/или използвани за обществен превоз на пътници и товари. Паркирането да става в посочената при издаване на лиценза гаражна площ.
 10. Забранява се паркирането на пътни превозни средства от категориите М2, М3, О3, О4, N2 и N3 и селскостопанска техника по уличната мрежа на населените места на Община Русе, освен в организираните за тази цел паркинги.
 11. Забранява се позициониране на превозни средства предлагани за покупко-продажба по улиците, площадите, тротоарите и други територии за общо ползване, ако създават затруднения за организацията и безопасността на движението.
 12. Пропуските по ал. 1, т. 2, т. 3, т. 6 се издават от Кмета на Община Русе или упълномощено от него лице, след представяне на молба в свободен текст, от собственика на превозното средство – физическо лице или представляващия юридическото лице, като се прилага копие на свидетелството за регистрация на МПС, за което се иска пропуск.
 1. Чиповете по ал. 1, т. 4 се предоставят на собственици, ползватели или наематели на обекти в границите на посочената зона след представяне на молба в свободен текст с приложен документ за собственост/право на ползване/наем и копие от свидетелство за регистрация на МПС, за което се иска чип. Чиповете се предоставят за срок от една година. Редът и условията за предоставяне на чиповете се определя със заповед на кмета на Община Русе.
 2. Забраните посочени в ал. 1 не се отнасят за товарни и специализирани автомобили, когато работят за отстраняване на авариии и за тези извършващи комунални дейности.
 3. Превозните средства, обслужващи строителните обекти са длъжни да се движат по най-късия маршрут до обекта с пропуск, издаден от Община Русе, съгласно одобрения график.

Глава VII

ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ

Раздел 1

Общи правила

 1. (1) Право на преференциално паркиране на места за платено паркиране имат:
 1. МПС задвижвани само с електрически двигател;
 2. ЕПСГК-електрическо превозно средство с горивна клетка;
 3. Моторни превозни средства от категориите M1 и N1, определени в четвърта или пета екологична група по реда на на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.;
 4. Автомобили на бензин-газ (пропан бутан и метан), регистрирани в Община Русе и в чиито талони е посочен източник на гориво;
 5. Автомобили на газ-втечнен нефтен газ (пропан-бутан), регистрирани в Община Русе и в чиито талони е посочен източник на гориво;
 6. Автомобили на газ-природен газ (метан), регистрирани в Община Русе и в чиито талони е посочен източник на гориво;
 7. Автомобили превозващи и/или управлявани от хора с увреждания;
 8. Граждани, на които е присъдено званието „Почетен гражданин на гр. Русе“.
 9. Право на безплатно паркиране на местата за платено паркиране имат МПС задвижвани само с електрически двигател, както следва:
 1. МПС, чиито регистрационни номера не са приведени в съответствие с Наредба №I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни на МРРБ, чрез издаден от кмета на Община Русе или упълномощено от него лице пропуск, след представяне на молба в свободен текст, от собственика на превозното средство – физическо лице или представляващия юридическото лице, като се прилага копие на свидетелството за регистрация на МПС, за което се иска пропуск.
 2. МПС, чиито регистрационни номера са приведени в съответствие с Наредба №I-45 от 24.03.2000 г., чрез регистрационния номер на който графичните знаци са нанесени със зелен цвят на бял светлоотразителен фон.
 1. Право на безплатно паркиране на местата за платено паркиране имат ЕПСГК-електрически превозни средства с горивна клетка с издаден от кмета на Община Русе или упълномощено от него лице пропуск, след представяне на молба в свободен текст, от собственика на превозното средство – физическо лице или представляващия юридическото лице, като се прилага копие на свидетелството за регистрация на МПС, за което се иска пропуск.
 2. (изм. с реш. № 975/14.07.2022 г.) Превозните средства по чл. 16, ал. 1, т. 3-6 имат право да паркират на местата за платено паркиране след заплащане на цената за еднократно паркиране, определена в чл. 59д от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
 3. Право на безплатно паркиране на местата за платено паркиране имат автомобили превозващи и/или управлявани от хора с увреждания, снабдени с карта, удостоверяваща правото за ползване на такова място. Картата трябва да отговаря на изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.
 4. Право на безплатно паркиране на местата за платено паркиране имат граждани, на които е присъдено званието „Почетен гражданин на гр. Русе“, чрез издаден от кмета на Община Русе или упълномощено от него лице пропуск след представяне на молба в свободен текст, от собственика на превозното средство, като се прилага копие на свидетелството за регистрация на МПС, за което се иска пропуск.
 5. На лицата, които желаят да ползват правото си по ал. 4 от Кмета на общината или упълномощено от него лице се издава талон по ред, определен със Заповед на Кмета на Община Русе. Със Заповедта си Кмета на общината утвърждава образеца на талона.
 6. Талонът по ал. 7 се поставя на видно място върху таблото на автомобила.

Раздел 2

Платено паркиране

 1. (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където търсенето на места за паркиране е по-голямо от предлагането, след решение на Общински съвет Русе се въвежда режим за платено паркиране на автомобили с технически допустима максимална маса до 3,5 т. и на превозни средства от категория М1, съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗДвП.
 1. Режимът на паркиране по ал.1 е валиден само в работни дни от 08:00ч. до 17:30ч.
 2. Времетраенето за еднократно паркиране в платената зона е почасово, но не повече от 3 часа. Времетраенето важи и за ползване на безплатно паркомясто от хора с трайни увреждания в зоните за платено паркиране.
 3. (1) Цената за паркиране се определя от Общинския съвет в Наредба №16 и се заплаща към момента на паркиране. Удостоверяването на заплащането на цената и контролът на действителното време на паркирането на автомобилите в зоните за платено паркиране се извършва по следните начини:

а) с предварително изпращане на кратко текстово съобщение (SMS) на определения за целта номер, посочен в информационна табела.

б) с издаден фискален бон, за заплатената цена. Фискалният бон се поставя от водача на пътното превозно средство (ППС) на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, даващо възможност за осъществяване на контрол. Не се допуска времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на фискалния бон.

в) чрез предварително заплащане, извършено безкасово през мобилно приложение.

 1. При заплащане на цена за паркиране на превозно средство, водачът може да ползва всички свободни места в зоните за кратковременно паркиране в рамките на оставащото време по Чл. 17, ал. 3 от тази Наредба.
 2. Поставянето на фискален бон за паркиране в автомобила или изпращането на кратко текстово съобщение (SMS) или извършено безкасово плащане чрез мобилно приложение от водач паркирал автомобила си в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата, както и на тази наредба, не отменя нарушението и наказанието за него.

Раздел 3

Особени режими на паркиране

Режим на платено паркиране „Служебен абонамент“

 1. (1) Места за паркиране на пътни превозни средства по улици, площади и паркинги – общинска собственост, извън зоните за платено паркиране, могат да бъдат обозначени и ползвани срещу заплащане за служебни нужди (Служебен абонамент) от юридически лица и еднолични търговци, както и лица, упражняващи свободни професии – собственици, ползватели или наематели на нежилищни имоти.
 1. Административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от общински бюджет, ползват за служебни нужди места за паркиране безплатно, когато са обозначени по съответния начин.
 2. Редът и условията за определяне и ползване на местата за служебни нужди (Служебен абонамент), посочени в алинеи 1 и 2 се определят със Заповед на Кмета на Община Русе в съответствие на приетите нормативни актове.
 3. Не се допуска преотстъпване срещу заплащане на местата по алинеи 1 и 2.
 1. Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден само в работни дни от 08:00ч. до 17:30ч.
 2. Цената на заплащане на услугата за ползване на паркомясто за служебни нужди (Служебен абонамент) се определя в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
 3. Местата за служебни нужди (Служебен абонамент) се сигнализират със съответния неподвижен пътен знак и маркировка.
 4. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства в часовия диапазон по ал. 5 на обозначените по ал. 7 места, освен за автомобили, определени от ползвателя на мястото за служебни нужди (Служебен абонамент).
 5. При регистриране на паркирано в нарушение пътно превозно средство на паркомясто, обозначено с неподвижен пътен знак в режим за служебни нужди (Служебен абонамент), същото може да бъде преместено принудително по реда на Глава VIII, „ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ“, Раздел 1. При принудителното отстраняване водачът или собственикът му заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.

Режим на платено паркиране на МПС на живущите в зоните за почасово платено паркиране

 1. (1)Места за паркиране на пътни превозни средства в обособени зони за почасово платено паркиране, могат да бъдат ползвани от собственици, наематели или ползватели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране и имащи постоянен или настоящ адрес, идентичен с адреса на жилищния имот на основание издадена карта за платено паркиране.
 2. Картите по ал. 1 се издават от Кмета на Община Русе или упълномощено от него лице.
 1. Предоставеното с картата право на паркиране може да се ползва за едно МПС на самостоятелен жилищен обект, съгласно дефиницията на §5, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на територията (ЗУТ).
 2. Всяко пълнолетно лице по ал. 1 живущо в самостоятелния жилищен обект може да подаде заявление в свободен текст до общината за издаване на карта по ал. 1. Заявлението следва да бъде придружено от следните документи:
 1. Заявление, към което прилагат копие от регистрационен талон на МПС (сверява се с оригинала при подаване на документите);
 2. Документ, удостоверяващ правото на собственост или правото на ползване на самостоятелния жилищен обект;
 3. Документ, доказващ валидното правно основание за ползване на МПС в случай, че не са собственици – копие и оригинал за справка;
 4. Декларация, че лице от домакинство живущо в самостоятелния жилищен обект не притежава място за паркиране или гаражна клетка в поземлен имот, попадащ в обхвата на платената зона.
 1. Лицата, желаещи да се възползват от услугата по ал. 1, заплащат цена в размер, определен с Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
 2. Не се издава карта по ал. 1, когато лице от домакинство живущо в самостоятелния жилищен обект притежава място за паркиране или гаражна клетка в поземлен имот, попадащ в обхвата на платената зона.
 3. Картата е със срок на валидност 12 месеца, считано от датата на нейното издаване.
 4. В случай на констатирани несъответствия в представените документи, на заявителя се предоставя четиринадесетдневен срок за отстраняването им. Не отстраняването в този срок е основание за прекратяване на процедурата за издаване на картата.
 5. Картата се предоставя на лицето, подало заявлението, само след заплащане за услугата в размера, определен с Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
 6. При неявяване за получаване на картата или не плащане в срок до 15 работни дни, от датата на подаване на заявлението, процедурата по издаване се прекратява и лицето желаещо да ползва услугата, подава ново заявление.
 7. Издадената карта за дванадесет месеца може да се заплати еднократно или месечно. При месечно плащане на услугата за платено паркиране, картата е валидна до 3 (три) работни дни, считано от крайната дата, за която услугата е заплатена. При не постъпило плащане в срок, картата се анулира и същата може да бъде издадена отново след подаване на заявление.
 8. При настъпили обстоятелства, водещи до отпадане на правото по ал. 1, в рамките на срока на валидност на издадената карта, на лицето се възстановява остатъка от еднократно заплатената от него цена за ползване на услугата платено паркиране. Възстановява се размерът за оставащите пълни месеци до края на срока на валидност.
 9. След изтичане на срока на валидност на издадената карта, лицата желаещи да продължат ползването на услугата подават отново заявление.
 10. При промяна на обстоятелствата, декларирани в заявлението, лицата, ползващи услугата, са длъжни в 14-дневен срок да уведомят писмено Община Русе, за настъпилите промени.
 11. На лицата декларирали неверни обстоятелства и/или представили към заявлението документи с невярно съдържание, не се предоставя карта за платено паркиране, като се информират компетентните органи.
 12. В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства, и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, и/или недекларирани промени в обстоятелствата и изискванията, картата се анулира.
 13. При паркиране притежателят на картата следва да я постави в долния десен ъгъл на предното обзорно стъкло на МПС, от вътрешна страна, така, че изображението да е ориентирано навън.
 14. Карта, за която не е заплатена определената сума, се счита за невалидна.

Режим на платено паркиране на МПС на живущи в жилищните зони на гр. Русе

 1. (1) На терени общинска собственост, с предназначение паркинг, изградени и обозначени като такива и с над 30 броя паркоместа, могат да бъдат отдавани под наем места за паркиране на физически лица. Местата, които могат да бъдат наети не трябва да надвишават повече от 25% от общия брой места за паркиране на съответния паркинг.
 2. Наетите паркоместа се обозначават с пътен знак и маркировка и запазват с антипаркинг устройство.
 3. Отдаването под наем става по реда на Закона за общинската собственост и Наредба №1 за общинската собственост.
 4. При регистриране на паркирано в нарушение пътно превозно средство на паркомясто, обозначено с пътен знак в режим на платено паркиране, същото може да бъде преместено принудително по реда на Глава VIII, „ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ“, Раздел 1. При принудителното отстраняване водачът или собственикът му заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.

Глава VIII

ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ

Раздел 1

Принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили

 1. (1) За преустановяване на административните нарушения и осигуряване на безопасността по пътищата се прилагат принудителни административни мерки, посочени в чл. 171, т. 5 от ЗДвП.
 2. Принудителното преместване се извършва с репатриращ/и автомобил/и, определен/и със заповед на Кмета на Община Русе.
 3. (1) Принудително преместени автомобили се транспортират само до определени със заповед на Кмета на общината паркинги на територията на Община Русе, които се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване.
 4. Разходите направени във връзка с преместването на всяко едно превозно средство при условията на чл. 171, т. 5, буква „б“ от ЗДвП се определят от Общински съвет – Русе и са в размер на 50,00 лв. с ДДС. Водачът на МПС, паркирал неправилно, заплаща половината от сумата, ако се яви на мястото на нарушението , преди репатриращият автомобил да е тръгнал.
 1. Таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се определя от Общински съвет – Русе в Наредба №16 и се начислява от момента на уведомяването на районното управление на МВР.
 2. Не се заплащат разходи за преместването на правилно паркирано пътно превозно средство, което не е предпоставка за пътно транспортно произшествие, не застрашава безопасността на движението, но обстоятелствата налагат неговото преместване.
 3. Отстраняването на автомобил и транспортирането му до определения паркинг се извършва така, че да не му се нанасят повреди.

Раздел 2

Използване на техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство

 1. (1) Колелото на автомобил, паркиран в зоната за платено паркиране се блокира с техническо устройство (скоба), съгласно чл. 167, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 99, ал. 3 от ЗДвП.
 2. Разходите по прилагане на техническото средство (скоба) са в размер на 25,00 лева с ДДС;
 1. Конструкцията на скобата трябва да бъде такава, че да не се нанасят повреди на автомобила.
 2. На предното странично стъкло на автомобила, от страната на водача се поставя съобщение на водача, че автомобилът е блокиран, с указания за реда на освобождаването му.
 3. Забранява се повреждането на скобата или освобождаването й от други лица, освен упълномощените за това.
 4. Не се блокират колелата и не се отстраняват автомобили със специален режим на движение и дипломатически автомобили.
 5. Оперативната дейност по блокиране на колелата на неправилно паркирали МПС в зоните за платено паркиране на територията на гр. Русе се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Община Русе, издадена на основание и в изпълнение на чл. 168 и следващи от ЗДвП.

Глава IX

КОНТРОЛ И НАКАЗАНИЯ

 1. Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от:
 1. Кмета на Община Русе, или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.
 2. Директорът на ОД на МВР – Русе или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.
 3. (1) За установените нарушения на изискванията на тази наредба физическите лица се наказват с глоба от 10,00 лв. до 300,00 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция от 50,00 лв. до 500,00 лв.
 4. (Обявена за нищожна с Решение № 31 от 07.10.2022 г. на АС – Русе по адм.д.№223/2022 г., в сила от 25.10.2022 г.)
 5. „Маловажен случай“ е този, при който извършеното нарушение от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община, с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение или на неизпълнение на задължение от съответния вид.
 6. (1) (отменена с Решение № 31 от 07.10.2022 г. на АС – Русе по адм.д.№223/2022 г., в сила от 25.10.2022 г.)
 1. (нова с Решение № 1236/16.02.2023г.) Актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от СЗ „КООРС“, звено „Общинска полиция“ и други длъжностни лица от Общинска администрация – Русе, определени със заповед на кмета на Община Русе.
 2. Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Русе или определен от него Заместник-кмет.
 3. Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен от ЗАНН.
 4. (1) При повторно нарушение на изискванията на тази наредба физическите лица се наказват с глоба от 20,00 лв. до 600,00 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция от 100,00 лв. до 1 000,00 лв.
 1. За “повторно” нарушение се приема нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
 2. За системни нарушения на изискванията на тази наредба на физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер на определените в ал. 1.
 3. „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление или на първия електронен фиш, с който на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

Допълнителни разпоредби

 1. (1) Административно-наказателна отговорност по тази наредба носят и непълнолетните лица, навършили 16-годишна възраст, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си, съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗАНН.
 2. За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им, съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗАНН.
 1. За нарушения, извършени при осъществяване на дейности от предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
 2. Текстовете по Глава VIII, Раздел 2 се отнасят и за таксиметровите автомобили.
 3. (1) При установяване нарушения по чл. 7 и чл. 8, освен наложените глоби, нарушителите се задължават в 3-дневен срок да отстранят неправилно разположените предмети или съоръжения.
 4. Вещите по предходната алинея, които не са отстранени в предвидения срок, се отстраняват принудително като се получават обратно от собствениците или ползвателите им след заплащане на разходите по тяхното транспортиране и съхранение.

Преходни и заключителни разпоредби

§1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 2 и ал. 3 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 80а, ал. 4 от ЗДвП, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административно процесуален кодекс и чл. 8 от Закон за нормативните актове.

§2. Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, приета с Решение №1101 по Протокол №75/10.10.2003 г., изм. с Решение №169 по Протокол №12 от 23.04.2004 г., Решение №168/16.09.2004 г. на РОС, Решение №388/12.11.2004 г., Решение №450/22.12.2004, Решение №780/28.01.2010 г., Решение №864/22.04.2010 г., Решение №1033/18.11.2010 г., Решение №25/17.09.2010г на АС – Русе, в сила от 21.02.2011г, Решение №1175/14.04.2011 г., Решение №225/21.06.2012 г., Решение №445/24.01.2013 г., Решение №334/19.09.2016 г. изм. с Решение №831 по Протокол №33/19.04.2018 г., изм. с Решение №1030 по Протокол №40/13.12.2018 г., Решение №1247/19.09.2019 г. се отменя.

§3. (1) В срок от 60 дни от влизане на тази наредба в сила, кметът на Община Русе привежда в съответствие всички актове, издадени до момента, противоречащи на същата.

(2) Издадените по чл. 22, ал. 1, т. 2 на отменената Наредба №18 пропуски запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени.

(3)Местата за кратковременно платено паркиране се определят със заповед на кмета на общината, след решение на Общинския съвет. Определените до настоящия момент места за кратковременно платено паркиране запазват своя статут.

§4. В Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията Община Русе се правят следните изменения и допълнения:

 1. Чл. 25б се отменя.
 2. В чл. 59д се създава нова ал. 2 със следното съдържание:

„ал. 2. Цената за паркиране на местата по чл. 19, от Наредба №18 на Общински съвет – Русе определени за служебни нужди (Служебен абонамент) се предплаща и е в размер както следва:

 • за един месец – 120 лв. без ДДС;
 • за шест месеца – 684 лв. без ДДС;
 • за една година – 1296 лв. без ДДС.“
 1. Алинея 3 на чл. 59д придобива следната редакция: „Не заплащат цената за паркиране по алинея 1 хората с трайни увреждания за собствените си МПС във всички зони за кратковременно паркиране. Кметът издава безплатна карта за паркиране по образец съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/ 376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания.“
 2. В чл. 59д се създава нова алинея 5 със следното съдържание:

„ал.5. Цената за ползване на местата за паркиране на пътни превозни средства в обособени зони за почасово платено паркиране от собственици или ползватели на МПС, с постоянен или настоящ адрес в обхвата на платената зона, като същите имат право да паркират в тази зона на основание издадена карта за платено паркиране, е 5 лева на месец с вкл. ДДС или 55 лева с вкл. ДДС за 12 месеца.

 1. В чл. 53 „г“ се създава нова алинея 2 със следния текст:

„За отговорно пазене на преместените по реда на чл. 171, ал. 1, т. 5, б. „в“ от Закона за движение по пътищата автомобили се събира такса в размер на 2 лева на завършен час. Таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното управление на Министерството на вътрешните работи.

 1. За „Домакинство“ по смисъла на тази наредба следва да се възприеме дефиницията дадена в §1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за упражняване на етажната собственост.

§5. Наредбата е приета с решение № 881 по протокол № 32 от 19.04.2022 г. и влиза в сила в тридневен срок от публикуването й на интернет страницата на Общински съвет – Русе, с изключение на чл. 20 и §4, т. 4 които ще породят действие при влизане в сила на решение на Общински съвет – Русе, с което се определят район или райони на територията на град Русе за зони за платено паркиране в определени часове на денонощието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ИВО ПАЗАРДЖИЕВ/

Файлове