Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №6 За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост

Наредба № 6 – За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост

(Настоящата наредба е приета на основание чл.22 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.45а ал.1 и чл. 47 ал.3 от Закона за общинската собственост с Решение № 628 прието с Протокол № 32 от 27.05.2005 г. на Общински съвет-Русе, изменена с Решение № 1324, прието с Протокол № 61/01.06.2007 г. и Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.; Решение № 16/21.04.2011г по адм. дело № 34/2011г. на АС-Русе; Решение № 155, прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.; Решение № 785, прието с Протокол № 785/17.10.2013 г.; Решение № 1333/26.03.2015 г.)

Русе, март 2015 г.
ГЛАВА ПЪРВА:
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (изм. с реш. № 155/19.04.2012 г.) С тази наредба се определят условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняването под наем и разпореждането с жилища, собственост на Община Русе.
Чл. 2. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) Тази наредба не се прилага при управление и разпореждане с нежилищни имоти, собственост на Община Русе.

ГЛАВА ВТОРА:
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА НУЖДА

Чл. 3. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища, предназначени за отдаване под наем имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:
1. не притежават жилище, вила, идеални части от такива имоти, нямат учредено в тяхна полза право на строеж или право на ползване върху такива имоти;
2. (изм. с реш. № 155/19.04.2012 г.) не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него;
3. (изм. с реш № 155/19.04.2012) не са отчуждавали имоти по т. 1 и т. 2 на други лица през последните пет години преди подаването на заявлението, с изключение на прекратяване на съсобственост;
4. не са настанявани в жилища – общинска собственост и не са отчуждавали жилища, придобити от Община Русе;
5. (изм. с реш. № 155/19.04.2012 г.) не притежават моторни превозни средства, с изключение на тези, собственост на инвалиди, ползващи преференции при внос на леки автомобили, земеделски земи и гори повече от 20 дка и други недвижими нежилищни имоти;
6. (изм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г., Решение № 155/19.04.2012 г.) имат доход на член от семейството не повече от една и половина минимална работна заплата месечно през последните дванадесет месеца;
7. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) имат настоящ адрес в Община Русе през последните пет години;
8. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) не са се самонастанявали в общински или държавни жилища, включително застрашени от самосрутване и освидетелствани по установения ред, освен ако не са изтекли повече от десет години от освобождаването на жилището;
9. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.; реш.№785/17.10.2013 г.) наемното правоотношение за общинско жилище не е прекратявано на основание чл. 46, ал. 1 т. 1, 3, 4, 8 и 9 от ЗОС и чл. 31(1) т.11 от настоящата наредба, освен ако не са изтекли повече от десет години от освобождаване на жилището;
10. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) не обитават общинско жилище или жилище, собственост на търговско дружество, в което работят;
11. (изм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) обитават жилищна площ, неотговаряща на нормите на чл. 22, ал. 1 от тази наредба
(2) (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 1 се установяват с декларация на гражданите. Към декларацията се прилагат следните документи, удостоверяващи декларираните данни:
1. Справка от Агенция по вписванията относно това, че лицето и членовете на семейството/домакинството му не притежават и не са прехвърляли недвижими имоти през последните пет години;
2. Документ, удостоверяващ доходите на всеки пълнолетен член на семейството/домакинството за предходните дванадесет месеца;
3. Документ, удостоверяващ регистрация като безработен;
4. Документ от ТЕЛК, заверен към датата на подаване на заявлението;
5. Отм. с реш. № 1333/26.03.2015 г
(3) /нова с реш. №1333/26.03.2015 г./ Информацията за настоящия адрес на заявителя и членовете на семейството/домакинството му се събира по служебен път.
Чл. 4. (1) Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 1 се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:
1. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) граждани, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които е възстановена на бившите им собственици по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ);
2. незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;
3. живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване или освидетелствани, при установяване на тези обстоятелства по съответния за това ред;
4. семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне;
5. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) граждани с установени жилищни нужди, извън посочените в т. 1-4.
(2) Заемането на помещенията по ал. 1, т. 2 и 3 е основание за еднократно установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им обитаване от други лица не поражда права за ново определяне на жилищната нужда.
(3) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на:
1. семейства с две и повече деца;
2. семейства, в които един от членовете е с призната инвалидност над 70 %;
3. млади семейства;
4. самотни родители на непълнолетни деца;
5. семейства или лица, които са живели по-дълго време при тежки жилищни условия.
Чл. 5. (1) В общината се съставя и поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на условията на чл. 3.
(2) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на заявление и декларация по образец, утвърден от кмета на общината, в които се посочва:
1. броят, трите имена, възрастта и продължителността на адресната регистрация на членовете на семейството;
2. (изм. с реш № 155/19.04.2012) жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на заявлението; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитаваните помещения;
3. извършени сделки с недвижими имоти по чл. 3, ал. 1, т. 3;
4. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) притежаваното имущество по чл. 3, ал. 1.
Чл. 6. (1) Кметът на общината назначава комисия за картотекиране и настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища.
(2) Комисията се състои от 11 члена, от които председател-ресорния зам.кмет, трима от общинска администрация, един от ОП “Управление на общински имоти” и шестима общински съветници.
(3) Общинските съветници – членове на комисията се определят с решение на Общинския съвет.
(4) (нова с реш. № 155/19.04.2012 г.) Комисията по ал. 1:
1. разглежда подадените заявления и декларации за установяване на жилищна нужда в двумесечен срок от постъпването им, като взема решение дали гражданите да бъдат картотекирани или да им бъде отказано картотекиране;
2. определя степента на жилищна нужда на отделните семейства/домакинства по групи съгласно чл. 4, ал. 1 от настоящата наредба;
3. прави предложение до Кмета на общината за настаняване на нуждаещите се граждани и техните семейства/домакинства, съобразно наличния свободен жилищен фонд;
4. разглежда подадени заявления и декларации на граждани, настанени в жилищен имот по реда на тази наредба, за удължаване срока на настаняване;
5. осъществява други правомощия, определени в настоящата наредба.
(5) Комисията провежда заседания поне веднъж месечно. Заседанията са редовни ако присъстват повече от половината от общия брой членове.
(6) За заседанията на комисията се води протокол, който се подписва от присъстващите и се съхранява от секретаря на комисията.
(7) (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) Решението на комисията по чл. 6, ал. 4, т. 1 и т. 2 се съобщава и оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Чл. 7. (отменен с решение № 1324/01.06.2007 г.)
Чл. 8. (1) (изм. с реш № 155/19.04.2012) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни ежегодно да подават в съответната служба заявление и декларация за данните по чл. 4 и условията по чл. 3.
(2) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава са длъжни при промяна на данните по чл. 4 и на условията по чл. 3 да уведомяват в едномесечен срок писмено съответната служба чрез попълване на нова декларация.
(3) Гражданите, които започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищностроителни кооперации, уведомяват писмено общината в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж.
(4) При предоставяне на ведомствено жилище или жилище на търговско дружество за настаняване или закупуване на картотекиран гражданин, същият е длъжен да уведоми в едномесечен срок съответната служба чрез подаване на нова декларация.
Чл. 9. (1) (доп. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) Изваждат се от картотеката и от списъка по чл. 16:
1. придобилите имоти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2;
2. включени в строителството по чл. 8, ал. 3;
3. обитаващи жилище, което отговаря на нормите за жилищно задоволяване съгласно чл. 22, ал. 1 от тази наредба;
4. неизпълнилите задълженията си по чл. 8;
5. (изм. с реш № 155/19.04.2012) лицата, посочили неверни данни в заявлението –декларация по чл. 5, ал. 2.
(2)(изм. с реш № 155/19.04.2012) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл.6. Решението се съобщава и оспорва по реда на АПК.
Чл. 10. Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в службите по картотекиране на нуждаещи се граждани до пет години след изваждането им от картотеката.
Чл. 11. Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се променя:
1. в случай на настъпили промени в обстоятелствата, декларирани по реда на чл. 8;
2. с решение на комисията по чл. 6 при служебно установени промени в обстоятелствата, касаещи определянето на групи и подгрупи.

ГЛАВА ТРЕТА:
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ:
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. (1) По своето предназначение общинските жилища са:
1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
2. (нова с реш. № 155/19.04.2012 г.) за продажба на правоимащи по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ);
3. за замяна;
4. за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;
5. ведомствени;
6. резервни.
(2) (изм. с реш. № 155/19.04.2012 г.) Ежегодно, в срок до 1 март, с решение на общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, се приемат списъци, в които се определят броя, вида и местонахождението на жилищата по ал. 1.
(3) (нова с реш. № 155/19.04.2012 г.) В списъка на жилищата по ал. 1, т. 2 общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя свободните общински жилища и урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство, които ще бъдат обявени за закупуване от правоимащи по ЗУПГМЖСВ.
(4) (стара ал.3) Промени в списъците могат да се правят по предложение на кмета на общината, съобразно потребностите в общината.
(5) (стара ал.4) Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди се забранява.

РАЗДЕЛ ВТОРИ:
ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ

Чл. 13. В жилища за отдаване под наем се настаняват:
1. лица с жилищни нужди, установени по реда на тази наредба;
2. наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция;
3. лица, жилищата на които са възстановени на бившите им собственици по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ:
РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

Чл. 14. (1) В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица:
1. жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;
2. в семействата, на които са налице остри социални или здравословни проблеми, установени по съответния ред.
(2) (отменена с реш.№155/19.04.2012 г.)
(3) Настаняването в жилища-общинска собственост в случаите по чл. 14, ал. 1 се извършва със заповед на кмета на общината след решение на комисията по чл.6.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ:
ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

Чл.15. (1) Във ведомствени жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години:
1. (изм. с реш.№155/19.04.2012г.) служители от общинската администрация, които не притежават жилище на територията на Община Русе;
2. служители в юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, които не притежават жилище на територията на Община Русе;
3. специалисти от особено значение за общината.
(2) Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината след решение на комисията по чл.6.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА:
НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 16 (1) Ежегодно, в срок до 31 декември, Комисията по картотекиране и настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища изготвя проект на списък на гражданите, които ще бъдат настанявани под наем през следващата календарна година.
(2) Проектосписъкът се обявява до 20 януари на определеното за целта място в общината. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка. Гражданите, на които е определена 1-ва група се включват в списъка с предимство.
(3) Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от Комисията по картотекиране и настаняване в общински жилища. Приетият от Комисията списък се утвърждава от Кмета на Община – Русе. Утвърденият списък може да се оспорва пред ОбС – Русе в 7-дневен срок от уведомяването. Общинският съвет се произнася по жалбите на следващото си заседание. Решението е окончателно.
(4) Отм. с реш.№1333/26.03.2015 г.
Чл. 17. Гражданите, включени в списък за настаняване, са длъжни при промяна на обстоятелствата, свързани със семейното положение и броя на членовете на семейството, промяна на адрес или придобиване на недвижим имот или идеална част от такъв, да уведомят в едномесечен срок писмено службата по картотекиране и ОП”Управление на общински имоти”.
Чл. 18. Настаняването на гражданите от списъка продължава и след приключване на календарната година до утвърждаването на новия списък за следващата година.
Чл. 19. Гражданите, включени в списъците от предходната година и неполучили жилища, се включват в началото на списъка през текущата година, освен ако има промяна на условията по чл. 3 и на групите по чл. 4.
Чл. 20. При изготвяне на проектосписъка по чл. 16 гражданите, включени в списъка от предходната година и неполучили жилища, които не са открити на адреса, който са посочили и не са уведомили своевременно за нов адрес съответната служба по картотекиране и ОП”Управление на общински имоти”, се изваждат от проектосписъка.
Чл. 21. Граждани, които имат промяна на обстоятелствата, обуславящи правото им да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища, се изваждат от проектосписъка по чл. 16, ал. 1.
Чл. 22. (1) Установяват се следните норми за жилищно задоволяване:
1. за едночленно семейство – до 25 кв. м жилищна площ
2. за двучленно семейство – до 40 кв. м жилищна площ
3. за семейство с 3 и повече члена – до 55 кв.м жилищна площ
(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.
(3) Когато член от семейството страда от болест, която налага изолация или се нуждае от помощта на друго лице може да му се предостави допълнителна площ (стая) до 15 кв. м.
Чл. 23 (1) В едно жилище се настанява едно семейство или домакинство, съгласно нормите за жилищно задоволяване по чл. 22.
(2) По изключение в едно жилище могат да се настаняват две или повече семейства с тяхно съгласие и ако жилището е по-голямо от нормите по чл. 22.
Чл. 24. (1) (изм. с реш.№155/19.04.2012г.) Гражданин, който е включен в списък за настаняване и откаже предложеното му общинско жилище, което отговаря на нормите за жилищно задоволяване, не получава до края на календарната година друго предложение за настаняване.
(2) (изм. с реш.№155/19.04.2012г.) При два отказа гражданинът се изключва от списъка за настаняване. Той може да иска повторно включване по реда на чл. 16, ал. 2.
Чл. 25. (1) Настаняването в общински жилища се извършва със заповед на Кмета на Общината след решение на Комисията по чл. 6.
(2) Заповедта се издава за свободни от наематели жилища, както и за новопостроени жилища, за които е издадено писмено разрешение за ползване по установения ред.
(3) В заповедта за настаняване се посочват вида и местонахождението на имота, трите имена и ЕГН на настаненото лице и на членовете на неговото семейство или домакинство и срока за настаняване, който не може да бъде по-дълъг от 10 години. Заповедта има действие за всички членове на семейството или домакинството на настанения.
(4) Ако настаненото лице в едномесечен срок от връчването на заповедта не заеме определеното му жилище, кметът на общината може да я отмени.
(5) Връчването и контрола по изпълнението на заповедта за настаняване се осъществява от ОП”Управление на общински имоти”.
(6) Екземпляр от заповедта задължително се прилага и съхранява в досието на имота.
Чл. 26. Преди издаване на настанителната заповед гражданите подават нова декларация за семейно и имотно състояние.
Чл. 27. (1) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем, в който се определят: реда за приемане и предаване на имота, правата и задълженията на наемателя и наемодателя, наемната цена, срока, отговорността при неизпълнение, поддръжката на общинското жилище, условията за прекратяване на наемното правоотношение и други условия.
(2) (нова с реш.№155/19.04.2012г.) Наемната цена на жилищните имоти, собственост на Община Русе, се определя за 1 кв.м полезна площ, както следва:
1. Първа зона – 1,10 лева;
2. Втора зона – 1,10 лева;
3. Трета зона – 0,80 лева;
4. Четвърта зона – 0,70 лева;
5. Пета зона – 0,60 лева.
(3) (нова с реш.№155/19.04.2012г.) Наемната цена на ведомствените жилищни имоти, собственост на Община Русе, се определя в размер на 1,10 лева за 1 кв. м полезна площ.
(4) (нова с реш.№155/19.04.2012г.) Наемната цена на къщи, собственост на Община Русе, се определя в размер на 0,60 лева за 1 кв. м полезна площ.
Чл. 28 (1) (изм. с реш № 155/19.04.2012) Когато поради намаляване броя на членовете на семейството, същото не покрива нормите за настаняване по чл. 22, ал. 1, в едномесечен, а в случай на смърт – в двумесечен срок, наемателите подават заявление за пренастаняване в друго общинско жилище, съобразно нормите.
(2) Ако наемателите не направят искане в посочените в ал. 1 срокове, Кметът на общината издава настанителна заповед служебно. Ако в едномесечен срок от връчването на заповедта наемателите не заемат определеното им жилище, заповедта се отменя, а наемното правоотношение за заеманото жилище се прекратява.
(3) (изм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) Заповедите по предходната алинея се оспорват по реда на АПК.
Чл. 29 (1)(изм. с реш № 155/19.04.2012) Наемателите на общински жилища, предназначени за отдаване под наем, могат да се заменят доброволно. Същите подават нотариално заверени заявления за замяна, които се разглеждат от Комисията за картотекиране и настаняване на нуждаещите се граждани в общински жилища. Замяната се извършва със заповед на Кмета на общината.
(2)(изм. с реш № 155/19.04.2012) При повече от едно заявление решение се взема от комисията по чл.6.
(3) (нова с реш.№155/19.04.2012г.) Не се допуска повече от една замяна на общинско жилище.
Чл. 30 Наемателите на общински жилища нямат право да предоставят на други лица за възмездно или безвъзмездно ползване наетия жилищен имот или части от него.
чл. 30А (нов – Реш.№ 393, прието с Прот.№ 21/18.12.2008г.) (1) На-емното правоотношение не се наследява.
(2) В случай на смърт на наемателя, неговите наследници следва да освободят общинското жилище в едномесечен срок от издаването на акта за смърт.

ГЛАВА ПЕТА:
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Чл. 31(1) Наемните правоотношения се прекратяват поради:
1. (изм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) неплащане на наемната цена или консумативните разноски за повече от три месеца;
2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;
3. нарушаване на добрите нрави;
4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;
5. изтичане на срока за настаняване;
6. отпадане на условията по чл. 3 за настаняване на наемателя в общинското жилище;
7. (изм. с реш. № 155/19.04.2012г.) използването на жилището не по предназначение;
8. (нова с реш. № 155/19.04.2012г.) неползване на предоставения жилищен имот от настанените в него лица за повече от 3 месеца, без уважителни причини;
9. (нова с реш. № 155/19.04.2012г.) предоставяне на наетия жилищен имот или части от него на лица, извън кръга на настанените, за възмездно или безвъзмездно ползване;
10. (нова с реш. № 155/19.04.2012г.) други основания, регламентирани в договора по чл. 27, ал. 1 от тази наредба.
11. (нова с реш.№785/17.10.2013 г.) системно нарушаване спокойствието на гражданите по смисъла на чл. 2 на Наредба № 4 на ОбС – Русе, а също и при системни нарушения на чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 1, 2 и 3 на същата наредба, установени по надлежния ред.
(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на Кмета на общината. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срокът за опразване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
(3) (изм. с Решение № 393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) Издадената заповед по ал. 2 се съобщава на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването й. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се удостоверява в протокол с подпис на извършилото го длъжностно лице или чрез писмо с обратна разписка. Когато обратната разписка се върне без писмото да е получено, независимо от причината, поради която не е получено, както и когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, заповедта се поставя на таблото за обявления на Община Русе и се залепва на входната врата на общинското жилище, с което се счита връчена.
(4) При прекратяване на наемното правоотношение на основание чл. 31, ал. 1, т. 2 към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.
(5) (изм. с реш. № 155/19.04.2012 г) При изтичане на срока за настаняване наемното правоотношение може да бъде продължено с издаване на нова настанителна заповед ако наемателят и членовете на неговото семейство/домакинство отговарят на условията на чл. 3, ал. 1 от настоящата наредба и през периода на наемното правоотношение са спазвали клаузите на подписания между тях и Община Русе договор за отдаване под наем.
(6)(изм. с реш № 155/19.04.2012) Заповедта по ал. 2 може да се оспорва по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
(7) (доп. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) Извадените от общинското жилище вещи се описват и съхраняват в склад на ОП”Управление на общински имоти” в продължение на шест месеца, след което се бракуват или продават.

ГЛАВА ШЕСТА:
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ:
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. (1) (изм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) Разпореждането с жилища-общинска собственост се извършва чрез:
1. Замяна;
2. Премахване;
3. (нова с реш. № 155/19.04.2012г) Продажба.
(2) Разпореждането с жилища-общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет.
(3) В изпълнение на решението на общинския съвет Кметът на общината издава заповед и сключва договор.

РАЗДЕЛ ВТОРИ:
ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 33.(нов реш.№155/19.04.2012г.) (1) Общински жилища могат да бъдат продавани след решение на Общинския съвет на правоимащи по ЗУПГМЖСВ.
(2) Не могат да се продават:
1. общински жилища в сгради, които не са елемент от действащия подробен устройствен план;
2. общински жилища, намиращи се върху имоти или части от тях, отредени за мероприятия по действащ подробен устройствен план за публична общинска или държавна собственост;
3. общински жилища в сгради, които подлежат на премахване по реда на ЗУТ;
4. резервните общински жилища ;
5. ведомствени жилища;
6. жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
Чл. 34.(нов реш.№155/19.04.2012г.) (1) Общинските жилища и урегулираните поземлени имоти за жилищно строителство, определени по реда на чл. 12 от наредбата за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ, се продават само на лица, притежаващи това качество.
(2) Жилищата и имотите за жилищно строителство по ал. 1 се продават по реда, определен в ППЗУПГМЖСВ. След избор на жилище/имот за жилищно строителство от правоимащ гражданин, Кметът сключва договор за покупко – продажба на имота при определената продажна цена по реда на ал. 3 и 4. Разноските по сделката са за сметка на купувача.
(3) Продажната цена на жилищата, на правото на собственост или правото на строеж върху урегулираните поземлени имоти за жилищно строителство по ал. 1, се определя от общинския съвет по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, заедно с отреждането им за продажба.
(4) Продажната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на жилището/имотът за жилищно строителство.”
Чл. 35. (отм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.)
Чл. 36 (отм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.)
Чл. 37. (отм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.)

РАЗДЕЛ ТРЕТИ:
ЗАМЯНА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 38. (1) (изм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) Замяна на общински жилища с жилищни и нежилищни имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва при условията и реда на чл. 40 от ЗОС.
(2) Замяната на общински жилища с нежилищни имоти се допуска само ако има свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по тази наредба.
(3) Замяна се извършва по цени, опеделени от общинския съвет и само ако е в интерес на общината.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. “Семейство” по смисъла на тази наредба са съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца.
§ 2. “Млади семейства” по смисъла на тази наредба са семействата, в които единият от съпрузите не е навършил 35 години към датата на решението на комисията по чл.6.
§ 3. “Самотни родители” по смисъла на тази наредба са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.
§ 4. “Жилищна площ” по смисъла на тази наредба е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение – дневни, спални, детски стаи и столови (без кухни-столови), измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони.
§ 5. “Домакинство“ са съпрузите, ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, братята и сестрите, както и децата, настанени със съдебно решение по Закона за закрила на детето, за времето на настаняването.
§ 6. (нов с реш.№155/19.04.2012 г.) „Полезна площ” по смисъла на тази наредба е сумарната площ на всички помещения в жилището, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения – мазе и/или таван.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 7 (нов с реш.№785/17.10.2013 г.) Системни по смисъла на тази наредба са две или повече нарушения извършени в една календарна година.”, а § 7 до § 11 стават съответно § 8 до § 12.
§ 8. (нов с реш.№155/19.04.2012 г.) Зоните по чл. 27, ал. 2 са определени с Решение № 503 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 29/27.02.1998 година, допълнено с Решение № 552 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 32/05.06.1998 година. Жилищните имоти, извън територията на град Русе, се считат за пета зона.
§ 9 Започнатите производства се довършват по досегашния ред.
§ 10. Издадените заповеди за настаняване и сключените въз основа на тях договори до влизане в сила на тази наредба се привеждат в съответствие с нея в срок от шест месеца.
§ 11. Настоящата наредба влиза в сила от оповестяването й в Общински вестник и/или интернет страницата на Община Русе.
§ 12. (нов с реш. № 155/19.04.2012 г.) Наемните цени на общинските жилищни имоти, определени в чл. 27, ал. 2, 3 и 4 влизат в сила от 1 юли 2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Файлове