Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №6 За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост

(Настоящата наредба е приета на основание чл.22 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.45а ал.1 и чл. 47 ал.3 от Закона за общинската собственост с Решение № 628 прието с Протокол № 32 от 27.05.2005 г. на Общински съвет-Русе, изменена с Решение № 1324, прието с Протокол № 61/01.06.2007 г. и  Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.; Решение № 16/21.04.2011г по адм. дело № 34/2011г. на АС-Русе; Решение № 155, прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.; Решение № 785, прието с Протокол № 785/17.10.2013 г.; Решение № 1333/26.03.2015 г., Решение № 351/14.12.2020г; Решение № 593/13.09.2021 г.; Решение № 835/24.03.2022 г.)

Русе, март 2022 г.

ГЛАВА ПЪРВА:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

            Чл. 1. (изм. с реш. № 155/19.04.2012 г.) С тази наредба се  определят условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняването под наем  и разпореждането с жилища, собственост на Община Русе.

            Чл. 2. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) Тази наредба не се прилага при управление и разпореждане с нежилищни имоти, собственост на Община Русе.

ГЛАВА ВТОРА:

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА НУЖДА

            Чл. 3. (1) (изм. с реш. № 351/14.12.2020г.) Право да кандидатстват за  настаняване под наем в жилища, предназначени за отдаване под наем имат граждани и техните семейства/домакинства, които отговарят едновременно на следните условия:

 1. не притежават жилище, вила, идеални части от такива имоти, нямат учредено в тяхна полза право на строеж или право на ползване върху такива имоти;
 2. (изм. с реш. № 155/19.04.2012 г.) не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него;
 3. (изм. с реш № 155/19.04.2012, изм. с реш. № 351/14.12.2020г., изм. с реш. № 593/13.09.2021 г.) не са отчуждавали имоти по т. 1 и т. 2 на други лица  през последните три години преди подаването на заявлението, с изключение на прекратяване на съсобственост, при коeто идеалните части са прехвърлени на съсобственик и лицето не придобива реална част от съсобствения имот.
 4. (изм. с реш. № 351/14.12.2020г.) не са отчуждавали жилища, придобити от Община Русе;
 5. (изм. с реш. № 155/19.04.2012 г., изм. с реш. № 351/14.12.2020г.) не притежават повече от едно моторно превозно средство, с изключение на тези, собственост на инвалиди, ползващи преференции при внос на леки автомобили, земеделски земи и гори повече от 20 дка  и други недвижими нежилищни  имоти; Лицата отговарят на изискването ако моторното превозно средство е с дата на първа регистрация над 10 години преди подаване на заявлението.
 6. (изм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г., Решение № 155/19.04.2012 г., изм. с реш. № 351/14.12.2020г.) имат среден месечен брутен доход на член от семейството/ домакинството през последните дванадесет месеца, не повече от една минимална работна заплата умножена с коефициент 1,4;
 7. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г. изм. с реш. № 351/14.12.2020г.) имат настоящ адрес в Община  Русе през последните пет години, с изключение на лицата напуснали социални услуги за резидентна грижа;
 8. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) не са се самонастанявали в общински или държавни жилища, включително застрашени от самосрутване и освидетелствани по установения ред, освен ако не са изтекли повече от десет години от освобождаването на жилището;
 9. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.; реш.№785/17.10.2013 г.) наемното правоотношение за общинско жилище не е прекратявано на основание чл. 46, ал. 1 т. 1, 3, 4, 8 и 9 от ЗОС и чл. 31(1) т.11 от настоящата наредба, освен ако не са изтекли повече от десет години от освобождаване на жилището;
 10. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) не обитават  общинско жилище или жилище, собственост на търговско дружество, в което работят;
 11. (изм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) обитават   жилищна площ, неотговаряща  на нормите на чл. 22, ал. 1 от тази наредба

           (2)  (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 1 се установяват с декларация на гражданите. Към декларацията се прилагат следните документи, удостоверяващи декларираните данни:

 1. (изм. с реш. № 351/14.12.2020г.) Копие от свидетелство за регистрация на притежавани моторни превозни средства от членовете на семейството/домакинството;
 2. Документ, удостоверяващ доходите на всеки пълнолетен член на семейството/домакинството за предходните дванадесет месеца;
 3. Документ, удостоверяващ регистрация като безработен;
 4. Документ от  ТЕЛК, заверен към датата на подаване на заявлението;
 5. (Отм. с реш. № 1333/26.03.2015 г., нова с Реш. № 351/14.12.2020г.) Други документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1;

(3) /нова с реш. №1333/26.03.2015 г. изм. с Реш. № 351/14.12.2020г./ Информацията за притежавани недвижими имоти, извършени разпоредителни сделки и за настоящия адрес на заявителя и членовете на семейството/домакинството му се събира по служебен път.

            Чл. 4. (1) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020г.) Лицата и семействата/домакинствата, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 1 се подреждат в зависимост от степента на жилищната им  нужда  в групи, както следва:

 1. (изм. с Реш. № 351/14.12.2020г. ) Първа група незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;
 2. (изм. с Реш. № 351/14.12.2020г.) Втора група живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване или освидетелствани, при установяване на тези обстоятелства по съответния за това ред;
 3. (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Трета група семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне;
 4. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г., изм. с Реш. № 351/14.12.2020г.) Четвърта група  граждани с установени жилищни нужди, извън посочените в т. 1-3.

(2) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020г.) Заемането на помещенията по ал. 1, т. 1 и 2 е основание за еднократно установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им обитаване от други лица не поражда права за ново определяне на жилищната нужда.

(3) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на:

1. (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.) семейства, в които един от членовете е с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане

2 (изм. с Реш. № 351/14.12.2020г.) семейства с две и повече деца;

3. млади семейства;

4. самотни родители на непълнолетни деца;

5. (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.) лица, напуснали социални услуги за резидентна грижа;

6.(изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) семейства или лица, които са живели по-дълго време при тежки жилищни условия.

Чл. 5.  (1) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) В общинско предприятие  „Управление на общински имоти се съставя и поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на условията на чл. 3. 

(2) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на заявление и декларация по образец, утвърден от директора на предприятието, в които се посочва:

 1. броят, трите имена, възрастта и продължителността на адресната регистрация на членовете на семейството;
 2. (изм. с реш № 155/19.04.2012) жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на заявлението; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитаваните помещения;
 3. (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) извършени сделки с недвижими имоти по чл. 3, ал. 1, т. 3 и т.4;
 4. (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) притежаваното имущество по чл. 3, ал. 1.
 5. (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г. изм. с реш. № 593/13.09.2021 г.) материално положение по чл. 3, ал. 1, т. 6 (общ брутен доход на членовете на семейството/домакинството за предходните дванадесет месеца, формиран от възнаграждения по трудови и служебни правоотношения, възнаграждения по договори за контрол и управление на предприятия, пенсии, парични обезщетения за временна неработоспособност, парични обезщетения за безработица, помощи по Закона за социално подпомагане, помощи по Закона за семейни помощи за деца, добавки по Закона за хората с увреждания, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, наем, аренда, възнаграждения по граждански и търговски договори, авторски и лицензионни възнаграждения, получавани издръжки и други).

(3) (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Заявлението и декларацията се подават до кмета на общината чрез Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ лично от заявителя.

(4) (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.)  Представените копия от документи се заверяват собственоръчно от заявителя/декларатора.

(5) (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.)  Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ и комисията по чл. 6 може да изискват допълнително документи за установяване на сочените в декларацията обстоятелства, да събират служебно такива, както и да извършват проверки по настоящ адрес на заявителя. Когато следва да се представят допълнително документи, на заявителя се определя срок, съобразен със сроковете за издаването им.

Чл. 6.  (1) (изм. с реш. № 593/13.09.2021 г.) Кметът на общината назначава комисия с компетентност по въпросите, посочени в чл. 6, ал. 4.

            (2) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г., изм. с реш. № 593/13.09.2021 г.) Комисията се състои от 13 члена, от които председател-ресорния зам.-кмет, трима от общинска администрация, двама от ОП “Управление на общински имоти” и седем общински съветници.

            (3) Общинските съветници – членове на комисията се определят с решение на Общинския съвет.

            (4) (нова с реш. № 155/19.04.2012 г.) Комисията по ал. 1:

 1. (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г. ) разглежда подадените заявления и декларации за установяване на жилищна нужда в тримесечен срок от постъпването им, като взема решение дали гражданите да бъдат картотекирани или да им бъде отказано картотекиране;
 2. определя степента на жилищна нужда на отделните семейства/домакинства по групи съгласно чл. 4, ал. 1 от настоящата наредба;
 3. прави предложение до Кмета на общината за настаняване на нуждаещите се граждани и техните семейства/домакинства, съобразно наличния свободен жилищен фонд;
 4. разглежда подадени заявления и декларации на граждани, настанени в жилищен имот по реда на тази наредба, за удължаване срока на настаняване;
 5. (изм. с реш. № 593/13.09.2021 г.) извършва класиране по чл. 33, ал. 4 и предлага кои жилища да преминат в списъка на общинските жилища, отредени за продажба;
 6. (нова с реш. № 593/13.09.2021 г.) дава становища доколко наемателите, подали заявления за закупуване отговарят на условията по чл. 35, ал. 1 от настоящата наредба и дава становище относно извършването на продажба на общинските жилища;
 7. (нова с реш. № 593/13.09.2021 г. – предишна точка 5) осъществява други правомощия, определени в настоящата наредба.

(5) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г. ) Комисията  провежда заседания ежемесечно, с изключение на месец август.  Заседанията са редовни ако присъстват повече от половината от общия брой членове. При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения,  не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки член.

(6) За заседанията на комисията се води протокол, който се подписва от присъстващите и се съхранява от секретаря на комисията.

(7)  (изм. с реш.№ 155/19.04.2012 г.) Решението на комисията по чл. 6, ал. 4, т. 1 и т. 2 се съобщава  и оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

             Чл. 7. (отменен с решение № 1324/01.06.2007 г.)

Чл. 8. (1) (отменена с решение № 351/14.12.2020 г.)

(2) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава са длъжни при промяна на данните по чл. 4 и на условията по чл. 3 да уведомяват в едномесечен срок писмено съответната служба чрез попълване на нова декларация. 

(3) Гражданите, които започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищностроителни кооперации, уведомяват писмено общината в едномесечен срок от издаването на  разрешението за строеж.

(4) При предоставяне на ведомствено жилище или жилище на търговско дружество за настаняване или закупуване на картотекиран гражданин, същият е длъжен да уведоми в едномесечен срок съответната служба чрез подаване на нова декларация.

Чл. 9. (1) (доп. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) Изваждат се от картотеката и от списъка по чл. 16:

 1. придобилите имоти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2;
  1. включени в строителството по чл. 8, ал. 3;
  1. обитаващи  жилище, което отговаря на нормите за жилищно задоволяване съгласно чл. 22, ал. 1 от тази наредба;
  1. неизпълнилите задълженията си  по чл. 8;
  1. (изм. с реш № 155/19.04.2012) лицата, посочили неверни данни в заявлението –декларация по чл. 5, ал. 2.

(2)(изм. с реш № 155/19.04.2012) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл.6. Решението се съобщава и оспорва по реда на АПК.

            Чл. 10. Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в  службите по картотекиране на нуждаещи се граждани до пет години след изваждането им от картотеката.    

            Чл. 11. Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се  променя:

 1. в случай на настъпили промени в обстоятелствата, декларирани  по реда на чл. 8;
 2. с решение на  комисията по чл. 6  при служебно установени промени в обстоятелствата, касаещи определянето на групи и подгрупи.

ГЛАВА ТРЕТА:

ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ:

ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. (1) По своето предназначение общинските жилища са:

 1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
 2. (отменена с решение № 351/14.12.2020 г., нова с реш. № 593/13.09.2021 г.) за продажба;
 3. за замяна;
 4. за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;
 5. ведомствени;
 6. резервни.

(2) (изм. с реш. № 155/19.04.2012 г.) Ежегодно, в срок до 1 март, с решение на общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, се приемат списъци, в които се определят броя, вида и местонахождението на жилищата по ал. 1.

(3) (отменена с решение № 351/14.12.2020 г.);

(4) (стара ал.3) Промени в списъците могат да се правят по предложение на кмета на общината, съобразно потребностите в общината.

(5) (стара ал.4) Предоставянето и използването на общински жилища  за нежилищни нужди се забранява. 

РАЗДЕЛ ВТОРИ:

ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ

Чл. 13. В жилища за отдаване под наем се настаняват:

 1. лица с жилищни нужди, установени по реда на тази наредба;
  1. наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция;
  1. лица, жилищата на които са възстановени на бившите им собственици по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.       

РАЗДЕЛ ТРЕТИ:

РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

            Чл. 14. (1)  В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица:

 1. жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии  или  са застрашени от самосрутване;
 2. в семействата, на които са налице остри социални или здравословни проблеми, установени по съответния ред.

(2)  (отменена с реш.№155/19.04.2012 г.; нова с реш. № 351/14.12.2020 г.) Право да кандидатстват за настаняване в резервни жилища имат граждани и техните семейства, по отношение на които освен посочените в ал. 1 предпоставки са налице и следните условия:

1. не притежават жилище, вила, идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване на територията на Община Русе;

2. не са носители  на  вещно право на ползване върху жилищен или вилен имот по т. 1;

3. имат доход на член от семейството/домакинството не повече от минимална работна заплата месечно през последните дванадесет месеца;

4. имат настоящ адрес в Община  Русе през последните две години, с изключение на лицата напуснали социални услуги за резидентна грижа;

(3) (отменена с реш. № 351/14.12.2020 г.; нова с реш. № 351/14.12.2020 г.) Обстоятелствата по ал. 2, т. 3  се установяват с декларация на заявителя, към която  се прилагат документи, удостоверяващи декларираните данни.

(4) (нова с реш. № 351/14.12.2020 г.) В случаите на ал.1, т. 2, комисията по чл. 6 може да поиска служебно, становище от „Дирекция „Хуманитарни дейности“ за характера на здравословния или социален проблем на заявителя и необходимостта да бъде предоставено резервно жилище.

(5) (нова с реш. № 351/14.12.2020 г.) Настаняването се извършва по реда и условията, определени в чл. 22, чл. 25, и чл. 27.

(6) (нова с реш. № 351/14.12.2020 г.) След изтичане на срока за настаняване, в случай, че не са отпаднали условията на ал. 2 и едновременно с това настаненото лице и неговото семейство/домакинство отговарят на условията по чл. 3, същото може да бъде настанено в жилище за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди при наличие на свободно жилище

(7) (нова с реш. № 351/14.12.2020 г.) Настаняването се извършва въз основа на заявление и декларация по чл. 5, ал. 2, без да се определя група за жилищна нужда.

(8) (нова с реш. № 351/14.12.2020 г.) Преценката за наличието на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 14 се извършва от комисията по чл. 6.

(9) (нова с реш. № 351/14.12.2020 г.)  При положително становище от комисията кметът на общината издава заповед за настаняване.“

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ:

ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

            Чл.15. (1) Във ведомствени жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години:

 1. (изм. с реш.№155/19.04.2012г.) служители от общинската администрация, които не притежават жилище на територията на Община Русе;
 2. служители в юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, които не притежават  жилище на територията на Община Русе;
 3. (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) квалифицирани специалисти от особено значение за общината, в предприятия, учреждения, организации на територията на общината, ако те и членовете на семейството/домакинството им не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти на територията на община  Русе;

(2) (отмн. с Реш. № 351/14.12.2020 г., нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Кандидатстването за настаняване под наем във ведомствено жилище се извършва въз основа на заявление и декларация по образец, утвърден от директора на ОП „УОИ“.

(3)  (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.) В декларацията се посочват:

1.броят, имената по документ за самоличност, ЕГН или ЛНЧ, местоработата и адресната регистрация (постоянен и настоящ адрес) на членовете на семейството/домакинството;

2. длъжността, която лицето заема;

3. продължителността на служебния/трудовия стаж в съответната организация и срокът на трудовото правоотношение;

4. данни за имотното състояние  на кандидатстващия ;

(4) (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Към заявлението се прилага и становище от прекия ръководител на кандидатстващия служител.  

(5) (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Настаняването се извършва по реда и условията, определени в чл. 22 – чл. 30.

(6) (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Постъпилите заявления и декларации за настаняване във ведомствено жилище се разглеждат от комисията по чл. 6, която одобрява и класира кандидатите, които да бъдат предложени на кмета на общината за настаняване във ведомствено жилище и тези, на които да се откаже.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА:

НАСТАНЯВАНЕ  В  ЖИЛИЩА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 16 (1) Ежегодно, в срок до 31 декември,  Комисията по картотекиране и настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища изготвя проект на  списък на гражданите, които ще бъдат настанявани под наем  през следващата календарна година.

(2) Проектосписъкът се обявява до 20 януари на определеното за целта място в общината. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка. Гражданите, на които е определена 1-ва група се включват в списъка с предимство.

 (3) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от Комисията по картотекиране и настаняване в общински жилища. Приетият от Комисията списък се утвърждава от Кмета на Община – Русе.

(4) Отм. с реш.№1333/26.03.2015 г.

Чл. 17. (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Гражданите, включени в списък за настаняване, са длъжни при промяна на обстоятелствата, свързани със семейното положение и броя на членовете на семейството/домакинстшото, промяна на адрес или  придобиване на недвижим имот или идеална част от такъв, да уведомят в едномесечен срок писмено службата по картотекиране и ОП”Управление на общински имоти”.

Чл. 18. Настаняването на гражданите от списъка продължава и след приключване на календарната година до утвърждаването на новия списък за следващата  година.

Чл. 19. Гражданите, включени в списъците от предходната година и неполучили жилища, се включват в началото на списъка през текущата година, освен ако има промяна на условията по чл. 3 и  на групите по чл. 4.

Чл.  20. При изготвяне на проектосписъка по чл. 16 гражданите, включени в списъка от предходната година и неполучили жилища, които не са  открити на адреса, който са посочили и не са уведомили своевременно за нов адрес съответната служба по картотекиране и ОП”Управление на общински имоти”, се изваждат от проектосписъка.

Чл. 21. Граждани, които имат промяна на обстоятелствата, обуславящи правото им  да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища, се изваждат от проектосписъка по чл. 16, ал. 1.

Чл. 22. (1) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.)Установяват се следните норми за жилищно задоволяване:

1. за едночленно или двучленно семейство без деца или самотен родител с дете до 10 години  – едностайно жилище;

2. за тричленно  семейство/домакинство или самотен родител с дете над  10 години  – двустайно жилище;

3. за четиричленно семейство/домакинство – тристайно жилище;

4. (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.)  за семейство/домакинство с 5 или повече члена – четиристайно жилище;

 (2) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) При определяне на нормите за жилищно задоволяване площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

(3) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Когато член от семейството/домакинството страда от болест, която налага изолация или се нуждае от помощта на друго лице  може да му се предостави допълнителна стая.

Чл. 23 (1) В едно жилище се настанява едно семейство или домакинство, съгласно нормите за жилищно задоволяване по чл. 22.

(2) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.)  По изключение в едно жилище могат да се настаняват две или повече семейства/домакинства с тяхно съгласие и ако жилището е по-голямо от нормите по чл. 22.

Чл. 24. (1) (изм. с реш.№155/19.04.2012г.) Гражданин, който е включен в списък за настаняване и откаже  предложеното му общинско жилище, което отговаря на  нормите за жилищно задоволяване, не получава до края на календарната година друго предложение за настаняване.

(2) (изм. с реш.№155/19.04.2012г.) При два отказа гражданинът се изключва от списъка за настаняване. Той може да иска повторно включване  по реда на чл. 16, ал. 2.

Чл. 25. (1) Настаняването в общински жилища се извършва със заповед на Кмета на Общината след решение на Комисията по чл. 6.

(2)  Заповедта се издава за свободни от наематели жилища, както и за новопостроени жилища, за които е издадено писмено разрешение за ползване по установения ред.

(3) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) В заповедта за настаняване се посочват вида и местонахождението на имота, трите имена и ЕГН на настаненото лице и на членовете на неговото семейство или домакинство и срока за настаняване, който не може да бъде по-дълъг от 5 години. Заповедта има действие за всички членове на семейството или домакинството на настанения.

(4) Ако настаненото лице в едномесечен срок от връчването  на заповедта не заеме определеното му  жилище, кметът на общината може да я отмени.

(5) Връчването и контрола по изпълнението на заповедта за настаняване  се осъществява от ОП”Управление на общински имоти”.

(6)  Екземпляр от заповедта задължително се прилага и съхранява в досието на имота.

Чл. 26. Преди издаване на настанителната заповед гражданите подават нова декларация за семейно и имотно състояние.

Чл. 27. (1) Въз основа на настанителната заповед  се сключва писмен договор за наем, в който се определят: реда за приемане и предаване на имота, правата и задълженията на наемателя и наемодателя, наемната цена, срока, отговорността при неизпълнение, поддръжката на общинското жилище, условията за прекратяване на наемното правоотношение и други условия.

            (2)  (нова с реш.№155/19.04.2012г., изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Наемната цена на жилищните имоти, собственост на Община Русе, се определя за 1 кв.м полезна площ,  както следва:

1.Първа зона – 1,50 лева;

2. Втора зона – 1,40лева;

3. Трета зона – 1,10 лева;

4. Четвърта зона – 0,90лева;

5. Пета зона – 0,70лева.“

 (3)  (нова с реш.№155/19.04.2012г., изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Наемната цена на ведомствените жилищни имоти, собственост на Община Русе, се определя в размер на 2.00 лева за 1 кв. м полезна площ.

(4) (отменя с Реш. № 351/14.12.2020 г.)

Чл. 28 (1) (изм. с реш № 155/19.04.2012, изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Когато поради намаляване броя на членовете на семейството/домакинството, същото не покрива нормите за настаняване по чл. 22, ал. 1, в едномесечен, а в случай на смърт – в двумесечен срок,  наемателите подават заявление за пренастаняване в друго общинско жилище, съобразно нормите.

(2) Ако наемателите не направят искане в посочените в ал. 1 срокове, Кметът на общината  издава настанителна заповед служебно. Ако в едномесечен срок  от връчването на заповедта наемателите не заемат определеното им жилище, заповедта се отменя, а наемното правоотношение за заеманото жилище се прекратява.

(3)  (изм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) Заповедите по предходната алинея се оспорват  по реда на АПК.

Чл. 29 (1)(изм. с реш № 155/19.04.2012) Наемателите на общински жилища, предназначени за отдаване под наем, могат да се заменят доброволно. Същите подават нотариално заверени заявления за замяна, които се разглеждат от Комисията за картотекиране и настаняване на нуждаещите се граждани в общински жилища. Замяната се извършва със заповед на Кмета на общината.

(2)(изм. с реш № 155/19.04.2012) При повече от едно заявление решение се взема от комисията по чл.6.

(3) (нова с реш.№155/19.04.2012г.) Не се допуска повече от една замяна на общинско жилище.

Чл. 30 Наемателите на общински жилища нямат право да предоставят на други лица за възмездно или безвъзмездно ползване наетия жилищен имот или части от него.

чл. 30А (нов – Реш.№ 393, прието с Прот.№21/18.12.2008г.) (1) Наемното правоотношение не се наследява.

            (2) В случай на смърт на наемателя, неговите наследници следва да освободят общинското жилище в едномесечен  срок от издаването на акта за смърт.

ГЛАВА ПЕТА:

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Чл. 31(1) Наемните правоотношения се прекратяват поради:

 1. (изм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) неплащане на наемната цена или  консумативните разноски за повече от три  месеца;
 2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;
 3. нарушаване на добрите нрави;
 4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;
 5. изтичане на срока за настаняване;
 6. отпадане на условията по чл. 3 за настаняване на наемателя в общинското жилище;
 7.  (изм. с реш. № 155/19.04.2012г.) използването на жилището не по предназначение;
 8. (нова с реш. № 155/19.04.2012г.) неползване на предоставения  жилищен имот  от настанените в него лица за повече от 3 месеца, без уважителни причини;
 9. (нова с реш. № 155/19.04.2012г.) предоставяне на наетия жилищен имот или части от него на лица, извън кръга на настанените, за възмездно или безвъзмездно ползване;
 10. (нова с реш. № 155/19.04.2012г.) други основания, регламентирани в договора по чл. 27, ал. 1 от тази наредба.
 11. (нова с реш.№785/17.10.2013 г.) системно нарушаване спокойствието на гражданите по смисъла на чл. 2 на Наредба № 4 на ОбС – Русе, а също и при системни нарушения на чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 1, 2 и 3 на същата наредба, установени по надлежния ред.

12. (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.) подадено писмено  заявление от наемателя;

13. (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.)  декларирани неверни обстоятелства в декларацията по чл. 26 от Наредба № 6 на Общински съвет – Русе;

14. (нова с Реш. № 351/14.12.2020 г.) освидетелстване на предоставения жилищен имот като негоден за обитаване

            (2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на Кмета на общината. В заповедта се  посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и  срокът за опразване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

            (3) (изм. с Решение № 393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г., изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) Издадената заповед по ал. 2 се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс

(4) (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) При прекратяване на наемното правоотношение на основание чл. 31, ал. 1, т. 2, т.14 към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят и членовете на неговото семейство/домакинство отговарят на условията на чл. 3, ал. 1 от настоящата наредба и през периода на наемното правоотношение са спазвали клаузите на подписания между тях и Община Русе договор за отдаване под наем.

(5) (изм. с реш. № 155/19.04.2012 г) При изтичане на срока за настаняване наемното правоотношение може да бъде продължено с издаване на нова настанителна заповед ако наемателят и членовете на неговото семейство/домакинство отговарят на условията на чл. 3, ал. 1 от настоящата наредба и през периода на наемното правоотношение са спазвали клаузите на подписания между тях и Община Русе договор за отдаване под наем.

(6)(изм. с реш № 155/19.04.2012) Заповедта по ал. 2 може да се оспорва по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

(7) (доп. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) Извадените от общинското жилище вещи се описват и съхраняват в склад на ОП”Управление на общински имоти” в продължение на шест месеца, след което се бракуват или продават.

ГЛАВА ШЕСТА:

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. (1) (изм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.)  Разпореждането с жилища-общинска собственост се извършва чрез:

 1. Замяна;
 2. Премахване;
 3. (нова с реш. № 155/19.04.2012г) Продажба.

            (2) Разпореждането с жилища-общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет.

            (3) В изпълнение на решението на общинския съвет Кметът на общината издава заповед и сключва договор.

РАЗДЕЛ ВТОРИ:

ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 33.(нов реш.№155/19.04.2012г.,  изм. с реш. № 593/13.09.2021 г.) (1) Общинският съвет по предложение на кмета на Община Русе определя:

1. общинските жилища за  продажба на наемателите, настанени в тях по административен ред;

2. общинските жилища за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ;

3. Oбщинските жилища, за продажба на граждани, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждавани по реда на глава III от ЗОС.

(2)  Не могат да се продават:

           1. общински жилища в сгради, които не са елемент от действащия подробен устройствен план;

           2. общински жилища, намиращи се върху имоти или части от тях, отредени за мероприятия по действащ подробен устройствен план за публична общинска или държавна собственост;

           3. общински жилища в сгради, които подлежат на премахване по реда на  ЗУТ;

           4. резервните общински жилища ;

           5. ведомствени жилища;

           6. (изм. с реш. № 593/13.09.2021 г.) Къщите, отредени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

(3) (нова с реш. № 593/13.09.2021 г.) Ежегодно по предложение на кмета на общината, общинският съвет определя максимален брой жилища по ал. 1, т. 1 за продажба, но не повече от 3 % от общия брой на жилищата, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1, с изключение на къщите, отредени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Броят на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди не може да бъде по малък от 1400 жилища. Заявленията за закупуване се подават от желаещите в четиримесечен срок от приемане на решението на общинския съвет. Подадени след този срок заявления не се разглеждат.

(4) (нова с реш. № 593/13.09.2021 г.) Броят на жилищата за продажба по ал. 3 не може да бъде повече от сто и десет процента от придобитите през календарната година жилища от Община Русе чрез наследяване или правна сделка. При учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, с уговорена клауза по чл. 37, ал. 2 от Закона за общинската собственост за реално заплащане цената на учреденото право на строеж чрез предоставяне в собственост на общината на жилищни имоти броят на имотите, които ще придобие общината, се отчитат за целите на настоящата алинея в годината на сключване на договора.

(5) (нова с реш. № 593/13.09.2021 г.) В случаите, когато са постъпили по-голям брой заявления от максимално определения от общинския съвет брой жилища за продажба, комисията по чл. 6 от наредбата определя кои жилища да преминат във списъка на общинските жилища, отредени за продажба, като класира жилищата в низходящ ред, съобразно следните критерии:

1. Срок на обитаване на общинското жилище от заявителя – 1 точка за всеки 5 завършени години  и

2.  Възраст на жилището – 1 точка за година и

3.  Вид на конструкцията – 3 точки за  панелно жилище, 1 т. за ЕПК и 2 т. за тухлено.

            (6) (нова с реш. № 835/24.03.2022 г.) Когато няколко заявителя (жилища) са получили еднакъв брой точки, и с тях се надхвърля максимално определения брой  жилища за продажба, комисията по чл. 6 ги подрежеда в низходящ ред чрез жребий. Наемателите на жилищата, за които се провежда жребия се уведомяват за датата и часа на жребия и им се предоставя възможност да присъстват при провеждането му.  Жребият се провежда независимо дали заявителите присъстват при провеждането му.

(7) (нова с реш. № 835/24.03.2022 г.) Жребият по ал. 6 се провежда в присъствието на нотариус, удостоверяващ в протокол провеждането.

Чл. 34.(нов реш.№155/19.04.2012г.) (1) Общинските жилища и урегулираните поземлени имоти за жилищно строителство, определени по реда на чл. 12 от наредбата за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ, се продават само на лица, притежаващи това качество.

            (2) Жилищата и имотите за жилищно строителство по ал. 1 се продават по реда, определен в ППЗУПГМЖСВ. След избор на жилище/имот за жилищно строителство от правоимащ гражданин, Кметът сключва договор за покупко – продажба на имота при определената продажна цена по реда на ал. 3 и 4. Разноските по сделката са за сметка на купувача.

            (3) Продажната цена на жилищата, на правото на собственост или правото на строеж върху урегулираните поземлени имоти за жилищно строителство по ал. 1, се определя от общинския съвет по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, заедно с отреждането им за продажба.

(4) Продажната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на жилището/имотът за жилищно строителство.”

Чл. 35. (отм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г., нов с реш. № 593/13.09.2021 г.) (1) Наемател/и  на общинско жилище може да го закупи/ят, ако отговаря/т на следните условия:

1. Да е наемател на общинско жилище на основание на настанителна заповед, не по-малко от 5 години. Това условие не е задължително за онези наематели настанени по административен ред, поради това че жилищата им са отнети на основание на влязло в сила решение по чл. 7 от ЗВСВОНИ (ДВ, бр. 15/1992 год.);

2. Да е отправил писмено искане за закупуване на това жилище до кмета на общината;

3. Да няма задължения към общинския бюджет и установени нарушения на договора за наем.

 (2) След извършване на класирането по чл. 33, ал. 4 и преценка дали наемателите отговарят на условията по ал. 1 или 2 комисията по чл. 6 от настоящата наредба дава становище на кмета на общината. Въз основа на това становище той прави предложение до общинския съвет за преминаване на жилищата в списъка на общинските жилища, отредени за продажба и за тяхната продажба.

(3)Предложението за решение по ал.3 се внася в общинския съвет от кмета на общината, с приложени актове за частна общинска собственост, данъчни и пазарни  оценки на имотите,   становища на комисията по чл. 6 от наредбата и комплектованите им заявления за продажба.

Чл. 36 (отм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г., нов с реш. № 593/13.09.2021 г.) (1) Общинският съвет се произнася с решение за прехвърляне на жилищата в списъка на общинските жилища, отредени за продажба и за извършване на продажбите.

(2) Продажните цени на жилищата се определят от Общинския съвет по пазарни оценки по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, но не по-ниски от актуалните им данъчни оценки.

(3) Въз основа на решението на общинския съвет се издава  заповед на кмета на общината, в която се посочват видът, административният адрес на жилището, купувачът, цената, други дължими плащания, начинът и срокът на плащане.

(4) Купувачът заплаща в тримесечен срок от влизане в сила на Заповедта по предходната алинея, цената, и дължимите данъци и такси. Неплащането на цената и определните по заповедта дължими данъци и такси в 3-месечния срок, се счита за отказ от страна на лицето за закупуване на жилищния имот, и преписката се прекратява.

 (5) (изм. с реш. № 835/24.03.2022 г.) Когато преписката бъде прекратена, кметът прави предложение пред общинския съвет за връщане / преместване на общинското жилище от  списъка на общинските жилища, отредени за продажба в списъка за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. В тези случаи, комисията по чл. 6 от наредбата, определя следващото/ите жилище/а за продажба от утвърдения списък за класиране на жилищата за продажба.

(6) Продажбата се счита за извършена след заплащането на цената, таксите и данъците, посочени в заповедта по ал. 3 от наредбата и сключването на договор за продажба на имота.

Чл. 37. (отм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г., нов с реш. № 593/13.09.2021 г.) (1) Договорът за продажба се вписва от купувача в Агенцията по вписвания.

(2) На основание на вписания Договор за продажба имотът се отписва от актовите книги за общинска собственост.

Чл. 37а (нов с реш. № 593/13.09.2021 г.) Средствата, получени от продажбата на общински жилища се разходват при спазване на изискванията на чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси, като не по-малко от  80 % са за ремонт на общински жилища и/или придобиване на недвижими имоти.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ:

ЗАМЯНА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

            Чл. 38. (1) (изм. с Решение №393, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.) Замяна на общински жилища с жилищни и нежилищни имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва при условията и реда на чл. 40 от ЗОС.

            (2) Замяната на общински жилища с нежилищни имоти се допуска само ако има свободни общински  жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по тази наредба.

            (3) Замяна се извършва по цени, опеделени от общинския съвет  и  само ако е в интерес на общината.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            §  1. (изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) “Семейство“ по смисъла на тази наредба включва:

а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени) с изключение на сключилите брак;

б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак;

в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак.“

§ 2. “Млади семейства” по смисъла на тази наредба са семействата, в които единият от съпрузите не е навършил  35 години към датата на решението на комисията по чл.6.

            § 3.  “Самотни родители” по смисъла на тази наредба са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.

            § 4. “Жилищна площ” по смисъла на тази наредба е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение – дневни, спални, детски стаи и столови (без кухни-столови), измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони.

§ 5.(изм. с Реш. № 351/14.12.2020 г.) “Домакинство“ са съпрузите, съвместно живеещите родители без сключен граждански брак, които живеят на един настоящ адрес ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, братята и сестрите, както и децата, настанени със съдебно решение по Закона за закрила на детето, за времето на настаняването.

§ 6. (нов с реш.№155/19.04.2012 г.) „Полезна площ” по смисъла на тази наредба е сумарната площ на всички помещения в жилището, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения – мазе и/или таван.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            § 7 (нов с реш.№785/17.10.2013 г.) Системни по смисъла на тази наредба са две или повече нарушения извършени в една календарна година.”, а § 7 до § 11 стават съответно § 8 до § 12.

            § 8. (нов с реш.№155/19.04.2012 г.) Зоните по чл. 27, ал. 2 са определени с Решение № 503 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 29/27.02.1998 година, допълнено с Решение № 552 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 32/05.06.1998 година. Жилищните имоти, извън територията на град Русе, се считат за пета зона.

            § 9 Започнатите производства се довършват по досегашния ред.

            § 10. Издадените заповеди за настаняване и сключените въз основа на тях договори до влизане в сила на тази наредба се привеждат в съответствие с нея в срок от шест месеца.

            § 11. Настоящата наредба влиза в сила от оповестяването й в Общински вестник и/или интернет страницата на Община Русе.

            § 12. (нов с реш. № 155/19.04.2012 г.) Наемните цени на общинските жилищни имоти, определени в чл. 27, ал. 2, 3 и 4  влизат в сила от 1 юли 2012  година.

ПРЕХОДНИ И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАРЕДБА № 6 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 351 ПО ПРОТОКОЛ № 16/14.12.2020 Г.НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ.

§ 19. Наемните цени, приети с настоящата наредба влизат в сила от 01.01.2021 год.

§ 20. Подадените преди 01.01.2021 г. и неразгледани заявления се разглеждат по реда и условията на настоящата наредба.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  НА НАРЕДБА № 6 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 593 ПО ПРОТОКОЛ № 25/13.09.2021 Г.НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ.

§ 10. В чл. 27, ал. 1 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, съществуващият текст се запазва, като се добавя ново последно изречение както следва: „Комисията по общинска собственост не разглежда и не се произнася по заявленията за закупуване на жилища, собственост на Община Русе.

§ 11. Настоящата Наредба за изменение и допълнение Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост е приета с Решение № 593 по Протокол № 25/13.09.2021 г. на Общински съвет – Русе и влиза в сила от момента на нейното приемане, с изключение на § 5, т. 3 в частта, с която се приема нова ал. 4 на чл. 33, която алинея влиза в сила от 1 октомври 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (ИВО ПАЗАРДЖИЕВ)

Файлове