Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №1

Н А Р Е Д Б А № 1
ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

(Настоящата наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост с Решение № 413 по Протокол № 21 от 18.12.2008 г.на Общински съвет-Русе, изменена с Решение № 436/29.01.2009 г., Решение № 564/14.05.2009 г., Решение № 588 и № 589/11.06.2009 г., Решение № 203 по Протокол № 12/21.06.2012г., Решение № 445 по Протокол № 20/24.01.2013 г; Решение № 1020 по Протокол № 38/22.05.2014г. Решение № 48 от 22.12.2016 г., постановено по адм. дело № 232/2016 г. от Административен съд Русе; Решение № 6 от 01.03.2018 г., постановено по адм. дело № 500/2017 г. от Административен съд Русе; Решение № 831 по Протокол № 33/19.04.2018 г., изм. с Решение № 1107 по Протокол № 45/18.04.2019г.)

Файлове