Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №12 – Отменена с параграф 6 от приходни и заключителни разпоредби на Наредба №7

Наредба №12 – Отменена с параграф 6 от приходни и заключителни разпоредби на Наредба №7

ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
(Настоящата наредба е приета на основание чл. 22 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ и утвърдена с решение № 584 по Протокол № 29/25.04.2005 г., изменена с решение № 271 по протокол № 16/17.07.2008 г., решение № 413 по протокол № 21/18.12.2008 г.,Решение № 651 по Протокол № 27 /20.06.2013 г., в сила от 01.07.2013г.)

Русе, юни 2013 г.


Файлове