Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

(Приета с Решение № 1462 по Протокол № 52 от 16.07.2015 г., изменена с Решение № 136 по Протокол № 6 от 25.02.2016 г, Решение № 488 по Протокол № 20/23.03.2017 г., Решение № 913 по Протокол № 36/19.07.2018 г., Решение № 1167 по Протокол № 47/20.06.2019 г., Решение № 186 по Протокол № 10/18.06.2020г., Решение № 619 по Протокол № 25/13.09.2021 г. )

Русе, септември 2021 година

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата наредба регламентира правата и задълженията на пътниците, превозвачите и правилата за пътуване по маршрутите на обществения транспорт – тролейбусен и автобусен, на територията на Община Русе, включително условията и реда за преференциално пътуване и за компенсиране на средствата за преференциални пътувания.

Чл. 2. Община Русе осъществява: контрол и реализация на приходите; контрол по редовността на пътниците; издаване на превозни документи, организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения транспорт, възложени от Община Русе на транспортните оператори.

Чл. 3. Разпоредбите на настоящата наредба имат задължителен характер за всички лица, участващи в транспортния процес, като пътници, превозвачи, водачи на превозни средства по маршрутите на обществения транспорт на територията на Община Русе, контрольори по редовността на пътниците и други.

РАЗДЕЛ ІI. ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ. ИЗДАВАНЕ И ВАЛИДНОСТ

Чл. 4.(1) Превозните документи се издават, зареждат и поддържат на следните технически носители:

1. Хартиени носители.

2. Пластмасови електронни карти с антена за безжична комуникация.

(2) Образците на превозните документи, с изключение на тези, утвърждавани от органите, определени с нормативен акт от по-висока степен, които издава Община Русе, се утвърждават със заповед на кмета на Община Русе и имат минимално изискуемото съдържание, определено в чл. 39 на Закона за автомобилните превози.

(3) Превозните документи са:

            1. Билети за еднократно пътуване на хартиен носител без прикачване;

            2. Билети за еднократно пътуване с или без прикачване на електронен носител;

            3. Билети за таксуване на личен багаж на хартиен носител;

            4. Билети за таксуване на личен багаж на електронен носител;

            5. Предплатени периоди (абонаментни карти), заредени в електронна карта;

            6. Билети за таксуване на нередовен пътник на хартиен носител.

            7. (нова с Решение № 136/25.02.2016г.) Предплатени периоди (абонаментни карти) за слепи граждани на хартиен носител.

(4) Билетите на хартиен носител се издават чрез фискално устройство по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства или са ценни образци, отпечатани съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

Чл. 5. (1) Водачите или определени от превозвача лица, както и контрольорите по нередовността на пътниците в превозните средства издават и/ или продават кодирани с баркод билети на хартиен носител.

(2) Водачите продават билети за еднократно пътуване само при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума.

(3) Кодираните с баркод хартиени билети се издават от лицата по ал. 1 чрез фискално устройство свързано към бордовия компютър в превозното средство.

(4) При повреда на фискалното устройство, единствено след процедура на автоматично известяване на контролния център, до завършване на курса на Водача се разрешава продажба на  кодирани хартиени билети от кочан с ценни образци.

(5) Община Русе,  при условията на чл. 36, ал. 4 и 5 от Закона за автомобилните превози, има изключителни права да извършва първоначално издаване и персонализиране на електронни карти.

(6) Електронните карти позволяват многократно зареждане в тях на превозни документи при различни тарифи и са със срок на годност и валидност три години. След изтичане на 3-годишния срок електронните карти се подменят възмездено.

(7) В електронните карти се зареждат:

 1. стойност за издаване на електронни билети за еднократно пътуване с прекачване на един или повече пътници и/ или за таксуване на един или повече лични багажи на Пътника
 2. и/ или предплатен период.
 3. и/или определен брой пътувания, заплатени на преференциална цена.
 4. Зареждане на стойност в електронна карта се извършва в определените места и по определените начини, регламентирани в заповед на кмета на Община Русе.
 5. (изм. с Решение № 136/25.02.2016г.) Заредените с предплатен период за определена линия електронни карти могат да се ползват във всички превозни средства на съответния превозвач, но само в участъците  където маршрутите им се дублират и имат общи спирки.
 6. Заредените с предплатен период за цялата градска мрежа електронни карти могат да се ползват във всички превозни средства и маршрути на обществения градски транспорт на територията на град Русе.

Чл. 6. След закупуването на кодиран с баркод хартиен билет за пътуване или за таксуване на личен багаж, пътникът го валидира на монтирания в превозното средство скенер за баркод. Билетът е валиден само за едно еднопосочно пътуване в превозното средство, в което е издаден и закупен. Неговата валидност изтича след достигане на крайната спирка на курса по маршрута в избраната посока на пътуване.

Чл. 7. (1) Електронните карти в електронната система за таксуване са персонализирани. При първоначалното им издаване в тях и върху тях се записва информация, определена според тяхното предназначение и начин на използване. В процеса на издаване на електронните карти се извършва тяхната вътрешна и външна персонализация.

(2) (изм. с Решение № 136/25.02.2016г.) При вътрешната персонализация се използват личните данни на лицето – трите имена, ЕГН, общината по постоянен адрес. В паметта на картата се записват само трите имена на притежателя й. При зареждане на електронни карти с преференция в паметта на картата  се записват вида и срока на валидност на преференцията.

(3) При външната персонализация върху електронната карта се отпечатват актуална снимка и двете имена на лицето. При издаване на електронни карти за хора с увреждания с право на придружител, върху картата се отпечатват и имената на до двама придружители, посочени от правоимащия.

(4) Електронните карти без външна персонализация, заредени със стойност или с предплатен период, се ползват без ограничение на лицата, които ги използват.

(5) Електронни картите с външна персонализация са лични и не се разрешава тяхното преотстъпване за ползване на друго лице.  

(6) Редът за издаване и персонализация на електронни карти се извършва, съгласно процедура, регламентирана със заповед на Кмета на Община Русе.

Чл. 8. (1) Цените на превозните документи се определят в приложение  към договорите за възлагане на превоз на пътници, съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

(2) Информация за цените на превозните документи, освен от превозвачите, се предоставя и от Община Русе чрез интернет страницата, по телефона, чрез съобщения или по друг подходящ начин.

(3) Отношенията между превозвачите и Община Русе, касаещи издаването на превозните документи и разпределението на акумулираните средства от продажбата на превозни документи, се уреждат между тях в договорите за възлагане на обществен превоз на пътници.

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

Чл. 9. Превоз на пътници с обществения транспорт на територията на Община Русе се извършва срещу редовен превозен документ, посочен в настоящата наредба.

Чл. 10. (1) Хартиеният билет за еднократно пътуване е редовен превозен документ след:

1. Валидиране на монтирания в превозното средство скенер за баркод, веднага след закупуване на билета от лицата по чл. 5, ал. 1 в превозното средство.

2. Продаване и валидиране на билет за нередовен пътник от Контрольор по редовността на пътниците;

3. Закупуването на хартиен билет в случаите на чл. 5, ал. 4 от настоящата наредба.

(2) Валидаторът приема и таксува само електронни билети, които са издадени и регистрирани в Системата за таксуване в рамките на 1 час след момента на издаването им. Електронният билет е редовен превозен документ след:

1. Издаване и пътуване в рамките на периода на валидност;

2. При прекачване в следващо превозно средство Пътникът валидира задължително своя електронен билет на монтирания в превозното средство Валидатор.

(3) Електронната карта със зареден предплатен период е редовен превозен документ след:

1. Таксуване и потвърдено таксуване от монтирания в превозното средство Валидатор – при пътуване в съответствие с маршрута и с периода на валидност.

2. (изм. с Решение № 136/25.02.2016г.) Електронна карта, заредена с период за определена линия важи за линиите на  съответния транспортен оператор, чиито  маршрути се препокриват с избраната линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии. При валидиране на картата за една определена линия на Валидатор от друга линия, на дисплея на Валидатора се изписва дата на валидност и номерът на линията, за която картата е заредена и съобщение: „Внимание! Можете да пътувате по линията само в участъците с общи спирки“.

(4) Превозни документи, които не отговарят на горните условия са нередовни.

Чл. 11. (1) Пътник с редовен превозен документ има право да превозва в превозните средства на обществения градски транспорт:

 1. един брой личен багаж с размери 60/40/40 или с обиколка 140 см – без да таксува багажа.
 2. багаж с по-големи размери от посочените по-горе  се таксува за всеки багаж поотделно чрез ел. билет или билет издаден от касовия апарат на превозното средство.
 3. детска количка с дете или лице с увреждания – не се таксува.
 4. домашен любимец, ако не създава опасност от причиняване на травма, увреждане и съответно не представлява заплаха за останалите пътници и не се поставя на седалките на превозното средство.
 5. полицейски кучета и кучета – водачи на слепи граждани, когато са снабдени с намордник, котка или друг малък домашен любимец, поставен в подходяща кутия или клетка с размери до разрешените за безплатен превоз на ръчен багаж не се таксуват.

(2) Пътникът носи отговорност за превозвания от него багаж, домашен любимец, както и за хигиената във връзка с превоза им.

(3) Не се допуска превоз на:

 1. Предмети, които могат да повредят или замърсят превозното средство;
 2. Запалителни, избухливи, отровни, разяждащи и задушливи вещества, представляващи опасност за пътниците и персонала;
 3. Предмети, които поради своите размери и естество създават неудобство за пътниците.
 4. Лица, които са под влияние на алкохол и други упойващи вещества.
 5. Предмети, преносът на които е забранен със закон.

Чл. 12. (1) Приползване на превозните средства от обществения транспорт пътниците са длъжни:

 1. Да пътуват в превозните средства с редовен превозен документ и да го показват на контролните органи при проверка, както и да пазят същия до слизането си в района на спирката;
 2. Да се качват и слизат от превозните средства, когато същите са напълно спрели на установената спирка.
 3. Пътник, пътуващ с нередовен или без превозен документ е длъжен да напусне превозното средство на следваща спирка по маршрута или трябва да закупи билет за нередовен пътник.
 4. Да се качват само от обозначените за това врати на превозните средства.
 5. Пътник, снабден с превозен документ по образец, утвърден от органите, определени с нормативен акт от по-висока степен, е длъжен да го представи на Водача за проверка, таксуване и издаване на допълнителен безплатен превозен документ – служебен бон от фискално устройство.

 (2) На пътниците се забранява:

 1. Да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на отварянето и затварянето на вратите;
 2. Да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по време на движение;
 3. Да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници;
 4. Да замърсяват превозните средства или да увреждат оборудването им, в т.ч. бордовото оборудване на електронната система за таксуване – Валидатори, четци за бар-код, и т.н.;
 5. Да извършват търговска и рекламна дейност в превозното средство;
 6. С действието си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;
 7. Пушенето и консумиране на храни и напитки;
 8. Да изхвърлят предмети през прозорците на превозните средства;
 9. Да преотстъпват своя хартиен превозен документ на други лица и да го оставят в преовозното средство.

Чл. 13.  (1) Пътниците имат право на своевременна информация относно:

 1. Часовия график по маршрутите и промени в него;
 2. Застрахователната компания, обслужваща превозното средство за календарната година.
 3.  В момента на покупката купувачът на превозен документ има право на възражения за погрешно посочени в него данни или неточно върната сума /ресто/.
 4.  Абонаментните карти на електронен носител може да бъдат блокирани по искане на лицата на чието име са издадени, след подаване на заявление.

Чл. 14. (1) Общината осигурява информационно обслужване на пътниците посредством поставяне на информация за Линиите и Маршрутните разписания по спирките на обществения градски транспорт, поддържане на специализиран софтуер за актуална информация в интернет, по телефона и други начини.

(2) Спирка оборудвана с дистанционно контролирани електронни информационни табла, отразява следната минимална информация: вид на превозното средство, номер на Линията, крайна спирка в посоката на движение на Линията, действително време на пристигане на спирката, времето в момента.

Чл. 15. Превозвачите са длъжни да публикуват на своите интернет страници информация за Линиите, Маршрутните разписания, промени в Маршрутни разписания, пунктове за продажба на Превозни документи, цени на различните видове Превозни документи. Информацията на интернет страницата трябва да се поддържа актуална. На служителите на превозвачите се забранява:

 1. Явяването на работа в нехигиеничен и неприветлив външен вид;
 2. С действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на пътниците;
 3. Пускането силно и слушането в превозните средства на силна музика;
 4. Пушенето и консумирането на храни и напитки в превозното средство.

РАЗДЕЛ IV. КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ С ПРАВО

НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ КАРТИ  И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ

Чл.16. Право на преференциални пътувания имат категориите лица, определени с нормативен акт от по-висока степен.

Чл. 17. (1) Право на пътуване изцяло заплащано от общинския бюджет, извън държавните преференции, по избран маршрут от градската схема имат:

 1. Децата с тежки физически и психически увреждания и техните придружителите, когато в съответния документ, удостоверяващ тяхното състояние, е вписано “с придружител”.
 2. Децата от социалните услуги от резидентен тип;

(2) Право на пътуване изцяло заплащано от общинския бюджет, извън държавните преференции, от местоживеенето до училището в градския и междуселищния транспорт, имат учениците до 16 години от кварталите в града и кметствата към Община Русе, в които са закрити основните училища с решение на общинския съвет, както и учениците до 16 г. от помощните училища на територията на гр. Русе.

(3) Картите по ал.1 и ал.2 се издават от Община Русе срещу:

 1. Представен документ, удостоверяващ състоянието на лицето по алинея 1, точка 1 и снимка;
 2. Списък и снимки на децата или учениците,  подписан от ръководител на съответната социална услуга от резидентен тип или училище.

Чл. 18. (1) /изм. с Решение №488/20.03.2017 г, изм. с Решение № 913/19.07.2018 г., изм. с Решение № 186/18.06.2020г./ Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на база 44 пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат  учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, като общината ще заплаща по 15,46 лв. на карта.

(2) /изм. с Решение № 619/13.09.2021г. / Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта за цяла градска мрежа във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, като общината ще заплаща по 28.00 лв. на карта.

(3) Право на пътувания с 50% допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта по междуселищните линии от Общинската транспортна схема, извън регламентираното в ПМС № 66 имат /в рамките на учебната година, без м. юли и август/ учащите се и студенти редовно обучение. Учащите в гр. Русе от кв. ДЗС, ползват същото намаление в автобусите от Областната транспортна схема, преминаващи през кв. ДЗС. 

Чл. 19. (1) (изм. с Решение № 136/25.02.2016г.) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта, изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс, като общината ще заплаща по 12,30 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията, но не повече от 3 месеца от датата на издаването й. Стойността на картата се отчита в месеца, в който е продадена.

(2) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на 10 броя пътувания по една междуселищна линия от Общинската транспортна схема, извън регламентираното в Постановление № 66 на МС, имат лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс с постоянно местожителство в селата на община Русе, като общината ще заплаща по 2,00 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията независимо от крайния й срок.

Чл. 20. (изм. с Решение № 1167/20.06.2019 г.) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта, изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, имат лицата с 50% и над 50% намалена работоспособност и техните придружители, когато в съответния документ, удостоверяващ това е вписано „с придружител”, като общината ще заплаща по 16,50 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията, но не повече от 3 месеца от датата на издаването й.

Чл. 21. (изм. с Решение № 136/25.02.2016г.) Абонаментните карти по чл. 17, 18, 19 и  20 се закупуват от Община Русе, срещу представяне на документи, съгласно действащите нормативни разпоредби, удостоверяващи съответните права, с изключение на картите по междуселищните линии по  чл.17, ал.2, чл.18, ал.3 и чл.19, ал.2, които се издават от съответния превозвач.     

Чл. 22. Картите издавани по чл. 17, 18, 19 и  20 от настоящата наредба се компенсират от бюджета на Община – Русе с определената субсидия за  съответната година.

Чл. 23. Лицата имащи право на преференциални пътувания на повече от едно основание ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.

Чл. 24. Превозните документи за преференциални пътувания с общинския градски транспорт са лични. Преотстъпените превозни документи за преференциални пътувания се изземват за периода на валидност.

Чл. 25. Предоставената информация за издаване на карти на хартиен и електронен носител се съхранява в общинска администрация – Русе при спазване на действащото законодателство.

РАЗДЕЛ V. РЕД И НАЧИН

НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ПЪТУВАНИЯ

Чл. 26. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 16 се осъществяват от централния бюджет чрез Община Русе ежемесечно по реда на Наредба по §4, ал.3 от ЗР на ЗАвтП.

Чл. 27. (изм. с Решение № 136/25.02.2016г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 17, 18, 19 и 20 се осъществява от централния бюджет и от бюджета на Община Русе до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа въз основа на данните от Автоматизираната система за реално осъществените валидирани пътувания до размера на реално предоставената услуга. Пътуванията по междуселищните линии се компенсират въз основа на справки от съответните превозвачи за броя и вида на издадените абонаментни карти

РАЗДЕЛ VI. КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА

ЗА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ  НАРУШЕНИЯ

Чл. 28. Кметът на общината определя длъжностните лица (контрольори), които да осъществяват контрол по редовността на пътниците в обществения транспорт, Длъжностните лица контрольори по редовността на пътниците носят униформа и се легитимират по време на проверката със служебни документи по образец, утвърден от кмета на Община Русе.

Чл. 29. (1) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ Пътникът закупува от Контрольора билет за еднократно пътуване – фискален бон, който съдържа номер на линията, дата, час и служебен номер на контрольора по редовността на пътниците /Контрольора/, на стойност десет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.

(2) За всеки обект, подлежащ на таксуване, но нетаксуван – багаж, домашен любимец, пътникът закупува билет за еднократно пътуване, продаван от Контрольора, на стойност десет пъти по-висока от цената на билета.

Чл. 30.  (1)  При отказ на пътника да закупи билет за нетаксуван пътник се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, за което нередовния пътник слиза на следващата спирка по маршрута на превозното средство.

(2) При съмнения за пътуване с подправен или неистински превозен документ и/или носител на превозен документ, същия се иззема от контрольорите с протокол и нередовният пътник слиза от превозното средство на следващата спирка по маршрута.

РАЗДЕЛ VII. АДМНИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. За нарушаване на разпоредбите на тази наредба на пътниците се налагат глоби в размер от 50 лв. до 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица -имуществена санкция в размер от 100 лв. до 5000 лв.

Чл. 32. (1) Актовете по установяване на административни нарушенията се съставят от определени от кмета служители от общинската администрация.

(2) Въз основа на актовете, кметът на общината или упълномощен от него заместник кмет издава наказателни постановления.

(3) При съставяне на актовете и издаване на наказателните постановления се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

РАЗДЕЛ VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 1. „Обществен транспорт“ е: превоз на пътници по линиите от Републиканската, Областната и Общинската транспортни схеми.
 2. „Обществен градски транспорт“ е: превоз на пътници по вътрешноградските линии от Общинската транспортна схема.
 3. „Автоматизирана система“ е: GPS- базирана информационна система за управление и контрол на движението.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящата наредба отменя Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, приета с Решение №132 по Протокол 19/07.07.2000 г.

§ 3. Издадените до влизане в сила абонаментни карти запазват своето действие  до изтичане на указания в тях срок на валидност.

§ 4. Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА.

§ 5. Настоящата наредба влиза в сила от 01.11.2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (Иво Пазарджиев)

Файлове