Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №15 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ С БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

(Приета от Общински съвет – Русе на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците с Решение № 1390/23.04.2015 г, изм. с Решение № 831 по Протокол № 33/19.04.2018 г.; изм. с Решение № 1031 по Протокол № 40/13.12.2018г.; изм. с Решение № 357 по Протокол № 16/14.12.2020г., изм. с Решение № 413 по Протокол № 18/25.02.2021 г., изм. с Решение № 1236 по Протокол № 45/16.02.2023 г.)

Русе, февруари 2023 г.

Файлове