Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №17 ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА РУСЕ

(Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.21 от ЗМСМА с решение № 400 по протокол № 21/26.11.2004 г.; изменена с Решение № 590 прието с Протокол № 29/27.05.2005 г., Решение № 986 прието с Протокол № 49/16.09.2010 г., решение № 1322 прието с протокол № 63/16.09.2011 г., решение № 412 прието с протокол № 18/13.12.2012 г., изм. с Решение № 1325, прието с Протокол № 47/26.02.2015г, изм. с Решение № 469, прието с Протокол №19/23.02.2017г., изм. с Решение № 382/28.01.2021 г., изм. с Решение № 426/25.03.2021 г., Решение № 1167/13.12.2022 г., Решение № 1236/16.02.2023 г. )

РУСЕ, февруари 2023 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата Наредба урежда отношенията от местно значение, свързани с:

1. Вида, съдържанието, начина за ползване и реда за полагане на символите на Община Русе.

2. Статута на празника на град Русе.

3. Статута на наградите на Община Русе.

Чл. 2. Символите на Община Русе са:

1. Герб на Община Русе

2. Знаме на Община Русе

3. Значка “Русе”

4. Печат на Община Русе

Чл. 3. Официалният празник на град Русе е 6 май – Денят на неговия покровител Свети Георги Победоносец.

Чл. 4. (изм. с реш. № 1322/16.09.2011 г.) Званията и наградите на Община Русе са:

(1) Звания:

1. Почетен гражданин на град Русе.

(2) Награди:

1. Почетен знак на Община Русе.

2. Плакет “Русе”.

3. Награда “Русе” за изкуство, култура, образование и наука.

4. Награда “Русе – 21. век”

5. Национална литературна награда “Елиас Канети”

6. Студент на годината

Чл. 5. (изм. с реш. № 1322/16.09.2011 г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Носителите на звания и награди се вписват в специални книги, както следва:

 • за Почетни граждани на град Русе – води се от Общински съвет;
 • за носители на Почетен знак на Община Русе и Плакет “Русе” – води се от отдел “Връзки с обществеността”
 • за носители на Награда “Русе”, Русе – 21. век”, “Студент на годината” и Национална литературна награда “Елиас Канети” – води се от Дирекция “Хуманитарни дейности”.

ГЛАВА ВТОРА

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА РУСЕ

Раздел І

ГЕРБ НА ОБЩИНА РУСЕ

Чл. 6. Гербът на Община Русе е символ, израз на местното самоуправление и местната администрация. Той има щитовидна форма. В него в стилизиран вид са изобразени Паметника на Свободата на град Русе и вълни, символизиращи връзката с река Дунав. В горната част на щита е изобразена крепостна стена, символизираща древността на град Русе (Приложение № 1).

Чл. 7. (1) Гербът е централен елемент в знамето и печата на Община Русе. Гербът е задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община Русе.

(2) Гербът се поставя задължително в кабинетите на Кмета на Общината, Председателя на Общинския съвет, Секретаря на Общината, Заместник кметовете, Кметовете на кметства и Пленарната зала, където се провеждат заседанията на Общинския съвет.

Чл. 8. Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или намалява при спазване на съотношенията между отделните елементи в него, след получено писмено разрешение от Кмета на Община Русе и по изработени от Общинската администрация изисквания за приложението му.

Раздел ІІ

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА РУСЕ

Чл. 9. Знамето на Община Русе е бяло. В центъра му е изобразен гербът на Община Русе.

Чл. 10. Знамето се изработва като уникат от копринен плат с размери 90/170 см. Гербът се извезва с копринени конци в син цвят. Към знамето може да се пришият аксесоари като ресни, пискюли, ленти, шнурове, след утвърден проект. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво с диаметър 5,5 см и дължина 2,5 м. Завършва с бронзирани топка и пика.

Чл.11. Знамето се съхранява в специална стъклена витрина в кабинета на Кмета.

Чл. 12. Участието на знамето в чествания, тържества и други се осъществява в следните случаи:

1. Официалните празници на Република България.

2. Празника на град Русе.

3. Празници и чествания на годишнини от събития с важна роля в историята на Община Русе и България.

4. Тържествени заседания на Общинския съвет.

Чл. 13. Редът за участие на знамето в тържествата и честванията по чл.12 се урежда в Правилник, изготвен от отдел “Международни отношения, протокол и връзки с обществеността”, при съобразяване с изискванията на държавния протокол.

Чл. 14. Знамето на Община Русе може да бъде възпроизведено в различни варианти при условията на чл.8 от тази наредба.

Раздел ІІІ

ЗНАЧКА “РУСЕ”

Чл.15. (1) Значка “Русе” е символ на Община Русе и представлява контурно релефно изображение на герба на общината. Тя има отличителен, почетен и сувенирен характер.

(2) Значката се изработва в два варианта:

1. представителна

2. сувенирна

Чл. 16. Длъжностните лица, които носят представителната значка при изпълнение на служебните си задължения, както и по време на националния празник на Република България, официалните празници, празника на град Русе и други градски и национални тържества и ритуали, са:

1. Кметът на Община Русе

2. Председателят на Общинския съвет

3. Зам.-кметовете и лицата, заемащи ръководни длъжности в общинската администрация

4. Общинските съветници

Чл. 17. Като почетен знак представителната значка “Русе” може да се връчва на български и чуждестранни граждани със заслуги при изпълнението на гражданския или служебния им дълг, за принос в развитието на Общината и съхраняването на историческата й памет и за дарителство.

Чл. 18. Като знак със сувенирен и рекламен за Общината характер, значка “Русе” може да се връчва на участници във форуми с международен, национален или местен характер, да се разпространява и продава в подходящи за целта търговски обекти.

Раздел ІV

ПЕЧАТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Чл. 19. Печатът на Община Русе има кръгла форма. В централната му част е изобразен гербът на Община Русе. Около него, в горната половина на кръга е разположен надпис “Република България”, а в долната – надпис “Община Русе”. (Приложение 2)

Чл. 20. Печатът на Община Русе се съхранява от Кмета.

Чл. 21. Печатът на Община Русе се полага след подписа на Кмета на Община Русе върху оригиналите на:

1. Споразумения, договори и други документи с важно за Община Русе значение.

2. Пълномощни за представляване на Община Русе в отношенията с други държави и побратимени градове.

3. Декларации от името на Община Русе.

4. Удостоверения за удостояване с наградите на Община Русе.

5. Други документи с представителен за общината характер или изискуеми по закон.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРАЗНИК НА ГРАД РУСЕ

Чл. 22. (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Празникът на град Русе се провежда под патронажа на Кмета на Община Русе и се организира от Дирекция “Хуманитарни дейности”.

Чл. 23. Програмата се внася за разглеждане и утвърждаване от Постоянната комисия по култура при Общинския съвет ежегодно до 10 април.

Чл. 24. Подготовката и провеждането на Празника на град Русе се финансират от:

1. Бюджета на Община Русе.

2. Спонсорство и реклама.

3. Други източници.

Чл.25. Финансовият план и отчетът за провеждане на Празника се утвърждават от Кмета на Община – Русе

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

НАГРАДИ НА ОБЩИНА РУСЕ

Раздел І

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РУСЕ

Чл. 26. (изм. с реш.№1322/16.09.2011 г.) (1) (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г.) Званието “Почетен гражданин на град Русе” се присъжда приживе или посмъртно на неосъждани български и чуждестранни граждани за:

1. постоянен и изключителен принос или заслуги за развитието на град Русе, Община Русе и Република България,

2. (изм. с Реш. № 469/23.02.2017г.) изключителни постижения в областта на образованието, на обществено-икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и духовния живот на общината,

3. ( отм. с Реш. № 469/23.02.2017г.).

4. дарителство с непреходна стойност и обществена значимост за населените места на Община Русе,

5. спечелени високи държавни и международни отличия в областите по ал. 2,

6. проявен изключителен героизъм.

(2) (изм. с реш. 590/27.05.05 г., реш.№986/16.09.2010 г., изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г.) Званието се придружава от удостоверение и отличителен знак, който се изработва по художествен проект, утвърден с конкурс, и приет от Общински съвет – Русе.

(3) (отм. с Реш. № 1325/26.02.2015г.)

Чл. 27. (1) (изм. с реш.№1322/16.09.2011 г., изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с Реш. № 469/23.02.2017г.) Предложения за удостояване със званието се внасят до Общинския съвет от кмета на Общината или от общински съветници. Номинации за званието от структури на гражданското общество, културни и други институции могат да се отправят до кмета на Общината или общински съветник.

(2) (нова с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с Реш. № 469/23.02.2017г.) Предложението се разглежда на председателски съвет, който излиза със становище, което се прилага към него.

(3) (нова с Реш. № 469/23.02.2017г.) След процедура по алинея 2 предложението се внася за разглеждане от постоянните комисии и на заседание на Общински съвет – Русе.

Чл. 28. (изм. с реш.№1322/16.09.2011 г., изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г.) Удостояването със званието „Почетен гражданин на град Русе“ се извършва с решение на Общински съвет – Русе.

Чл. 29. (изм. с реш.№1322/16.09.2011 г.) (1) (изм. с реш.№986/16.09.2010 г.) Званието се връчва от Председателя на Общинския съвет тържествено в навечерието на Празника на град Русе. На тържеството се канят да присъстват почетните граждани на град Русе.

(2) По изключение званието може да се връчва от Председателя на ОбС – Русе и при други тържествени поводи.

Чл. 29а (нов с Реш. № 1325/26.02.2015г.) (1) Общински съвет – Русе със свое решение може да отнеме званието „Почетен гражданин на град Русе” на лица, които:

            1. след присъждане на званието са осъдени за умишлено престъпление от общ харектер,

            2. със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България,

            3. писмено са заявили това свое желание.

(2) Решението за отнемане на званието се приема от Общински съвет – Русе с гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

(3) Лишените от званието „Почетен гражданин на град Русе” са длъжни да върнат отличителния знак и удостоверението в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от звание.

Раздел ІІ

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА РУСЕ

Чл. 30. С наградата “Почетен знак на Община Русе” се удостояват лица за значителни заслуги към Общината, град Русе или гости, по определени поводи, свързани с важни събития от общински или национален характер и във връзка със значими юбилеи.

Чл. 31. Наградата се изработва по художествен проект, утвърден с конкурс, и приет от Общински съвет – Русе.

Чл. 32. “Почетен знак на Община Русе” може да се връчва като индивидуална и като колективна награда.

Чл. 33. Удостояването с наградата се извършва с Решение на Общински съвет или заповед на Кмета на Община Русе по негово предложение или по предложение на Председателя на Общински съвет – Русе за чужди граждани с особени заслуги към Община – Русе.

Чл. 34. Наградата се връчва от Кмета на Община Русе или Председателя на Общинския съвет.

Раздел ІІІ

ПЛАКЕТ “РУСЕ”

Чл. 35. С наградата Плакет “Русе” се удостояват лица за значителни заслуги към Общината, град Русе или гости, по определени поводи, свързани с важни събития от общински или национален характер и във връзка със значими юбилеи.

Чл. 36. Наградата се изработва по художествен проект, утвърден с конкурс, и приет от Общински съвет – Русе.

Чл. 37. Плакет “Русе” може да се връчва като индивидуална и като колективна награда.

Чл. 38. Удостояването с наградата се извършва със заповед на Кмета на Община Русе по негово предложение или по предложение на Председателя на Общински съвет – Русе.

Чл. 39. Наградата се връчва от Кмета на Община Русе или Председателя на Общинския съвет.

Раздел ІV

НАГРАДА “РУСЕ”

Чл. 40. (1) (изм. с Реш. № 469/23.02.2017г., изм. с Реш. № 1167/13.12.2022г.) Наградата “Русе” е ежегодна награда на Община Русе, с която се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе, или с международни и национални номинации и награди.

(2) (изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) С Наградата “Русе” могат да бъдат удостоявани български и чуждестранни граждани със заслуги в съответните области за периода от 10 май на предходната до 10 май на текущата година.

(3) Наградата “Русе” е индивидуална и колективна.

(4) Наградата “Русе” може да се връчва и за цялостна дейност

(5) Наградата “Русе” не се присъжда посмъртно.

(6) (нова с реш. № 426/25.03.2021 г.) Награда „Русе” може да се връчва само на лица и институции, които не са били удостоявани с нея.“

Чл. 41. Наградата “Русе” представлява статуетка, която се изработва по художествен проект, изобразяваща фигура в полет, увенчана с венец.

Чл. 42.(изм. с Реш. № 1167/13.12.2022г.) Награда “Русе” се придружава с диплом.

Чл. 43.(изм. с Реш. № 1167/13.12.2022г.) (1) Награда „Русе“ се присъжда в областите „изкуство и култура“ и „образование и наука“ по раздели, както следва:

 1. Изкуство и култура:
  1. Литература – 1 индивидуална награда – проза, поезия, драматургия, превод, журналистика и културно-историческо наследство.
  2. Сценични изкуства – индивидуална награда – театър, опера, оперета, мюзикъл, куклен театър, танци, музика.
  3. Визуални изкуства – 1 индивидуална награда – изобразително изкуство, архитектура, филмово изкуство, аудио-визуално изкуство.
  4. Изключителен принос в областта на изкуството и културата – 1 индивидуална награда.
 2. Образование и наука:
  1. Постижения в областта на предучилищно, начално, основно образование – 1 индивидуална награда.
  2. Постижения в областта на гимназиалното и висшето образование – 1 индивидуална награда.
  3. За научен и учителски екип – 1 колективна награда.
  4. Изключителен принос в областта на образованието – 1 индивидуална награда.

(2)Допуска се някоя от наградите да не бъде присъдена.

Чл. 44. (1) Предложенията за Наградата “Русе” се внасят от организации и институции, работещи в съответните области и трябва да съдържат изчерпателна мотивировка и аргументация.

(2) (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Предложенията се депозират до 10 май на текущата година в деловодството на Община – Русе.

(3) (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. реш. № 426/25.03.2021 г.) Дирекция “Хуманитарни дейности” организира в срок до 10 април медийна кампания по оповестяване и набиране на предложения за носителите на награда “Русе”.

Чл. 45. (1) Носителите на Наградата “Русе” се определят от назначени със заповед на Кмета на Община – Русе специализирани комисии в областите “изкуство и култура” и “образование и наука”

(2) (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г., изм. с Реш. № 1167/13.12.2022 г.) В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите за област “изкуство и култура” влизат както следва: Зам.-кмет по хуманитарни дейности при Община – Русе, 3 представители на постоянната комисия по култура и религиозни въпроси, определени от председателя на ОбС – Русе, 2 представители на Дирекция “Хуманитарни дейности ” при Община – Русе, 3 експерти, предложени от Обществения съвет за култура към Община Русе.

(3) (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г., изм. с Реш. № 1167/13.12.2022 г.) В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградите за област “образование и наука” влизат както следва: Зам.-кмет по хуманитарни дейности при Община – Русе, 3 представители на постоянната комисия по образование, наука и иновации, определени от председателя на ОбС при ОбС – Русе, 2 представители на Дирекция “Хуманитарни дейности“ при Община – Русе, и 2 представители на РУО – Русе.

(4) (изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Комисиите се председателстват съответно от Председателите на ПККРВ и ПКОНИ при ОбС.

(5) Специализираните комисии разглеждат на закрити заседания постъпилите по реда на чл. 44, ал.1 и ал.2 предложения, като чрез тайно гласуване и обикновено мнозинство определят по 2 номинации в съответния раздел, а при второ гласуване излъчват наградените.

(6) Заседанията на двете комисии се провеждат в срок до 20 май на текущата година.

(7) В комисиите не се допуска участието на лица, които са в роднински или служебни взаимоотношения с предложените за награждаване лица или организации.

(8) Комисиите съставят писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивировка за присъдените награди.

(9) (нова с Решение № 382/28.01.2021 г.) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисиите може да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки техен член

Чл. 46. (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Имената на наградените се оповестяват публично и наградите се връчват от Кмета на Общината или Председателя на ОбС на специална церемония в навечерието на 24 май, организирана от Дирекция “Хуманитарни дейности” на Община Русе.

Раздел V

НАГРАДА “РУСЕ – 21. ВЕК”

Чл. 47. С Награда “Русе – 21. век” се удостояват ученици и студенти от учебни заведения на територията на Община Русе за изключителни постижения и завоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси.

Чл. 48. Награда “Русе – 21. век” се изработва по художествен проект, утвърден с конкурс, и приет от Общински съвет – Русе .

Чл. 49. (1) Предложенията за Награда “Русе – 21. век” могат да се внасят от учебни заведения и организации в областта на образованието и трябва да съдържат изчерпателна мотивировка и аргументация.

(2) (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г. изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Предложенията за носителите на наградата се внасят ежегодно в Дирекция “Хуманитарни дейности” на Община – Русе.

Чл. 50. (1) (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Носителите на наградите се определят със заповед на Кмета на Община Русе по предложение на назначена от кмета Комисия в състав: Зам.-кмет по хуманитарни дейности на Община – Русе, Директор на Дирекция “Хуманитарни дейности”, членовете на ПКОН при ОбС и 2 представители на Дирекция “Хуманитарни дейности”.

(2) Комисията се председателства от Председателя на ПКОН при ОбС.

(3) При необходимост в състава на комисията могат да бъдат привличани и експерти.

(4) Комисията излъчва наградените с тайно гласуване и обикновено мнозинство.

(5) Комисията съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивировка за присъдените награди.

(6) (нова с Решение № 382/28.01.2021 г.) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки неин член.

Чл. 51. (1) Награда “Русе – 21. век” може да се придружава от парична сума в размер до две минимални работни заплати.

(2) (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Конкретният размер на паричната сума се определя със заповед на Кмета на Общината, по предложение на Дирекция “Хуманитарни дейности”.

Чл. 52. Наградата се връчва от Кмета на Община Русе или упълномощено от него лице в навечерието на 24 май или 1 ноември.

Раздел VІ

НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА “ЕЛИАС КАНЕТИ”

Чл. 53. Национална литературна награда “Елиас Канети” се учредява от Община Русе със съдействието на Международно дружество “Елиас Канети”, в чест на 100-годишнината от рождението на родения в Русе писател – нобелист.

Чл. 54. Основни цели на наградата са стимулиране на националния литературен процес в духа и идеите на писателя-хуманист Елиас Канети и утвърждаване авторитета на град Русе като активен културен център.

Чл. 55. С Национална литературна награда (НЛН) “Елиас Канети” се удостояват български автори в областта на белетристиката и драматургията.

Чл. 56. НЛН “Елиас Канети” се връчва на всеки две години, в навечерието на 1 ноември.

Чл. 57. (изм. с реш.№412/13.12.2012 г.) (1) НЛН “Елиас Канети” се присъжда в две категории – белетристика и драматургия, за творби, публикувани (за белетристика), и реализирани (за драматургия) за първи път в България за период от 2 години, считано от 1 юни на предходното издание на наградата

(2) За участие в конкурса се допускат творби, които са написани в оригинал на български език или са преведени и/или редактирани на български език от самия автор.

(3) Крайният срок за приемане на предложения е 31 май в годината на връчване на наградата.

Чл. 58. (изм. с реш.№412/13.12.2012 г.) НЛН “Елиас Канети” представлява статуетка, изработена по утвърден от Община Русе художествен проект, и се придружава от диплом и парична награда в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за белетристика и 2 000 (две хиляди) за драматургия.”

Чл. 59. (1) НЛН “Елиас Канети” е индивидуална и не може да се връчва за съавторство, на авторски колективи или творчески съюзи.

(2) НЛН “Елиас Канети” не се връчва посмъртно.

Чл. 60. (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) НЛН “Елиас Канети” се администрира от Дирекция “Хуманитарни дейности” на Община Русе, която има задължение да води Книга за завеждане на предложенията, Паметна книга на носителите на НЛН “Елиас Канети” и архив.

Чл. 61. (1) Предложенията за носител на НЛН “Елиас Канети” се изготвят от:

1. творчески съюзи;

 1. културни институти;
 2. издателства;
 3. университети;
 4. научни институти

(2) (изм. с реш.№412/13.12.2012 г.) Предложенията съдържат:

 1. формуляр – 1 бр.
 2. предложеното литературно произведение – 7 бр.
 3. творческа справка за кандидата – 1 бр.
 4. снимка на автора – 1 бр.

(3) (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. №426/25.03.2021 г.) Формулярът за кандидатстване може да се получи от Дирекция „Хуманитарни дейности“ или да бъде изтеглен от интернет страницата на Община Русе.

Чл. 62. (отменен с реш.№412/13.12.2012 г.)

Чл. 63. (изм. с реш.№412/13.12.2012 г.) (1) Носителите на НЛН “Елиас Канети” се определят от Комисия по награждаването, назначена от Кмета на Община Русе, в състав от 7 души:

 1. двама литературни критици
 2. един театрален критик
 3. изтъкнат български автор, носител или номиниран за НЛН „Елиас Канети”
 4. един представител на Международно дружество „Елиас Канети”
 5. един представител на ОбС – Русе, посочен от ПКК, без да е задължително да е общински съветник
 6. един представител на Община Русе.

(2) Комисията заседава на два етапа:

 1. Определя до 10 номинации за белетристика и до 3 номинации за драматургия, като взема решенията си с тайно гласуване и обикновено мнозинство.
 2. Излъчва носителите на наградата с тайно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл. 64 (изм. с реш.№412/13.12.2012 г.) (1) Заседанието на комисията е редовно, ако присъстват най-малко 5 (пет) от нейните членове.

(2) Членовете на комисията избират самостоятелно председател чрез тайно гласуване и с обикновено мнозинство.

(3) Комисията по присъждане на наградата се определя за всяка година на връчване на НЛН „Елиас Канети”.

(4) Комисията определя и приема чрез общо съгласие критериите за селекция и журиране.

(5) Решението на комисията е окончателно и не подлежи на обжалване.

(6) (нова с Решение № 382/28.01.2021 г.) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки нейн член.

Чл. 65. (1) Конкурсът се оповестява в русенските ежедневници, един национален ежедневник, вестник “Култура” и други литературни издания, както следва:

 1. Срок за обявяване на конкурса – 1 февруари в годината на провеждане на конкурса.
 2. Срок за повторно обявление – 1 април

(2) (отменена с реш.№412/13.12.2012 г.)

(3) (отменена с реш.№412/13.12.2012 г.)

(4) (изм. с реш.№412/13.12.2012 г.) Срок за определяне носители на НЛН “Елиас Канети” от комисията по присъждане на наградата – 25 октомври в годината на присъждане на наградата

Чл. 66. (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Националната литературна награда се връчва от кмета на Община Русе или председателя на ОбС – Русе на тържествена церемония – концерт, организирана от Дирекция “Хуманитарни дейности”, в навечерието на 1 ноември.

Чл. 67. Национална литературна награда “Елиас Канети” се финансира от:

 1. Бюджета на Община Русе
 2. Дарители
 3. Други източници

Раздел VІІ

СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА

Чл. 68. (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Наградата “Студент на годината” представлява ежегодна стипендия и се присъжда в навечерието на 8 декември.

Чл. 69. (1)(изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г.) С наградата се удостояват до трима студенти, обучаващи се в български висши учебни заведения – редовна форма, жители на Община Русе, за отличен успех, трайни интереси и постижения в научно-изследователската дейност.

(2) (нова с Реш. № 1325/26.02.2015г.) Популяризирането на наградата става в медийната кампания по чл. 44, ал. 3 от настоящата наредба.

Чл. 70. (1) Предложения за наградите се внасят от ректорите на съответните ВУЗ-ове.

(2) (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Предложенията се внасят всяка година в Община Русе в срок до 20 ноември.

Чл. 71. Предложенията трябва да съдържат творческа автобиография на кандидата, както и изчерпателна мотивировка и аргументация.

Чл. 72. (1) (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Определянето на стипендиантите се извършва със Заповед на Кмета на Община – Русе по предложение на назначена от кмета комисия в състав: Зам.-кмет по хуманитарни дейности на Община – Русе, Директор на Дирекция “Хуманитарни дейности”, 5 представители на ПКОНИ, определени от председателя на ОбС при ОбС и 2 представители на Дирекция “ Хуманитарни дейности ”.

(2) Комисията се председателства от председателя на ПКОН при ОбС – Русе.

(3) При необходимост в състава на комисията могат да бъдат привличани и експерти.

(4) Комисията излъчва наградените с тайно гласуване и обикновено мнозинство.

(5) Комисията съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивировка за присъдените стипендии.

(6) (нова с Решение № 382/28.01.2021 г.) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки неин член.

Чл. 73. (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г.) Стипендиите се изплащат от Община Русе ежемесечно, в рамките на една учебна година, считано от 1 октомври на текущата година, като всяка от тях е в размер на една минимална работна заплата за страната.

Чл. 74. (изм. с Реш. № 1325/26.02.2015г., изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Стипендиантите се оповестяват от Кмета на Община Русе или Председателя на Общинския съвет на церемонията в навечерието на 8 декември.

Раздел VIII

(нов с Реш. № 469/23.02.2017г.)

НАГРАДА „МЛАД ТВОРЕЦ“ НА ИМЕТО НА

АКТЬОРИТЕ ЯНА И ГЕОРГИ СТЕФАНОВИ

Чл. 74a. (1) С Наградата „Яна и Георги Стефанови“ се удостояват млади творци в областта на изкуствата и културата на възраст до 30 години от гр. Русе за изключителни творчески и артистични постижения и завоювани награди от национални и международни конкурси, състезания и прегледи за текущия творчески сезон.

(2) Наградата не се връчва посмъртно;

(3) Наградата не може да бъде връчвана на едно лице повече от един път;

Чл. 74б. Наградата се придружава от парична сума в размер от 600 (шестстотин) лв., и награден знак, осигурени от семейството на Яна и Георги Стефанови.

Чл. 74в. (1) Предложенията могат да се внасят от учебни заведения и културни организации и трябва да съдържат изчерпателна информация и мотивировка.

(2) (изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Предложенията се внасят всяка година в Дирекция „Хуманитарни дейности” на Община – Русе до 10 май на текущата календарна година.

Чл. 74г. (1) (изм. с реш. № 426/25.03.2021 г.) Носителят на наградата се определя със заповед на Кмета на Община Русе по предложение на назначена от кмета Комисия в състав: Зам.-кмет по хуманитарни дейности на Община – Русе, Директор на Дирекция “ Хуманитарни дейности ”, 2 представители на ПККРВ, определени от председателя на ОбС, и 3 експерти, предложени от Обществения съвет за култура към Община Русе, двама представители на Дирекция “Хуманитарни дейности”.

(2) Комисията се председателства от Председателя на ПККРВ при ОбС.

(3) При необходимост в състава на комисията могат да бъдат привличани и експерти.

(4) Комисията излъчва наградения с тайно гласуване и обикновено мнозинство.

(5) Комисията съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретни мотиви за присъждане на наградата.

(6) (нова с Решение № 382/28.01.2021 г.) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки неин член.

Чл. 74д. Наградата се връчва от Кмета на Община Русе или упълномощено от него лице в навечерието на 24 май.

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 75. Забранява се ползването на тиражирани варианти на символите на Община Русе за политически и религиозни послания или по начин, който уронва престижа й.

Чл. 76. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се наказват с административно наказание – глоба в размер от 50 до 500 лв.

(2) При повторно нарушение виновните лица се наказват с временно лишаване от право да упражняват определена професия или дейност.

Чл. 77.(изм. с Решение № 1236/16.02.2023 г.) Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от Кмета на Общината или определен от него зам. кмет въз основа на акт, съставен от СЗ „КООРС“, звено „Общинска полиция“ и други длъжностни лица от Общинска администрация – Русе, определени със заповед на кмета на Община Русе.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) В едногодишен срок от приемане на настоящата Наредба Секретарят на Община Русе организира провеждането на конкурси за утвърждаване на проектите, предвидени в настоящата наредба.

(2) До утвърждаването на проектите, придружаващите наградите атрибути се определят от Кмета на Общината.

§ 2. Кметът, в съответствие с разпоредбите на нормативните актове за защита на интелектуалната и индустриалната собственост, извършва действията по регистрация и защита на символите на Общината и наименованията за произход и организира публикуване имената на носителите на награди на Община Русе в уебсайта на Общината.

§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от публикуването й в общински вестник.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе приета с Решение № 1167 по Протокол № 43 от 13.12.2022 г.

§ 1. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе влиза в сила от момента на нейното приемане с Решение № 1167 по Протокол № 43 от 13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

Файлове