Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба № 18 – отменена с параграф 2 на Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета с Решение № 881 по Протокол № 32/19.04.2022 г.

(Тази наредба е приета на основание  чл.22, ал.1 от ЗМСМА

с решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г., изм. с решение № 169 по протокол № 12 от 23.04.2004 г.,решение № 168/16.09.2004 г. на РОС, решение № 388/12.11.2004 г.; решение № 450/22.12.2004, решение № 780/28.01.2010 г., решение № 864/22.04.2010 г., решение № 1033/18.11.2010 г.; Решение № 25/17.09.2010г на АС-Русе, в сила от 21.02.2011г, Решение № 1175/14.04.2011 г., Решение № 225/21.06.2012 г., Решение №445/24.01.2013 г., Решение № 334/19.09.2016г. изм. с Решение № 831 по Протокол № 33/19.04.2018 г.; изм. с Решение № 1030 по Протокол № 40/13.12.2018г., Решение № 1247/19.09.2019 г.,Решение № 863 по Протокол № 31/24.03.2022 г., в сила от 01.04.2022 г.)

Русе, март 2022 г.

     Глава 1. Общи положения

Чл.1.Тази наредба урежда въпросите,свързани с местните изисквани, ограничения и забрани,свързани с движението на превозните средства за общо ползване в гр. Русе.

     Чл.2.Територията на гр. Русе се разделя на зони, както следва:

         (1)Зона Център (Ц): Централна градска част с граници: ”Придунавски булевард”, ул.”Цар Фердинанд”, бул.”Цар Освободител”, бул.”Скобелев”, ул.”19-ти февруари” и ул.”Борисова”.

         (2)Зона А: включва останалата част от територията на гр. Русе.

     Чл.3.Улиците на гр. Русе се квалифицират съгласно приетия с  Протокол №38/09.10.2002г. от ОЕСУТ Генерален план за организация на движението на гр. Русе и ЦГЧ.

     Чл.4. (доп. с Реш. № 334/19.09.2016г.) Условията и редът за организиране на движението по пътищата и улиците на гр. Русе отворени за обществено ползване ,се определят съгласно Наредба №1 от 17.01.2001г. за организиране движението по пътищата на МРРБ.

     Чл.5.Временен режим на движение поради ремонтни работи,аварии,строителство,обществени и спортни прояви и др. по уличната мрежа,се определят и съгласуват от компетентните общински органи и служби за контрол, предвидени в нормативните актове.

               Глава 2. Екологични изисквания към превозните средства

     Чл.6./1/ Не се допуска движение на автомобили на територията на Община Русе с ниво на вредни емисии над нормативно определените допустими стойности.

         /2/ Периодичността на проверяване нивото на вредни емисии се извършва съгласно нормативните актове и се удостоверява със специален холограмен знак.

               Глава 3.Осигуряване на безопасността и организацията на

движението по уличната мрежа и тротоарните площи

     Чл.7. /1/ Условията, редът, видът и начина на поставяне на пътна маркировка,пътни знаци,пътни светофари и други средства за сигнализация  при въвеждане на временна организация  на движението ,когато се извъшват строителство и ремонт по пътищата и улиците ,се определят съгласно Наредба № 16/23.07.2001г. на МРРБ.

          /2/ Изискванията се прилагат и за сигнализиране на препятствия в обхвата на улицата в резултат на аварии и пътно-транспортни произшествия.

     Чл.8. Компетентните общински органи и служби определят и утвърждават условията по чл.7/1/ за работи, свързани със зимното поддържане на пътищата и улиците на територията на Община Русе.

     Чл.9.      /1/ (нова – реш. 388/12.11.04 г.) Извършването на строителство или ремонт, за които се изисква разрешение за строеж, засягащи уличните платна и/или тротоарите се изпълнява само след издадена заповед на ВОД с определен в нея срок за строителството /ремонта/, включващ пълното възстановяване на уличното платно /тротоара/.

         /2/ (нова – реш. 388/12.11.04 г.) Забранява се извършването на строителни и ремонтни работи по уличните платна и/или тротоарите без издадена заповед за ВОД; без изпълнена пътна сигнализация по съгласувания проект и при изтекъл срок за извършване на строителните работи, съгласно издадена заповед за ВОД.

         /3/(нова – реш. 388/12.11.04 г., изм. Реш. № 334/19.09.2016г.)При извършването на строителство или ремонт на улични платна и/или тротоари,следва да се изпълняват скосявания и снижавания на бордюри на местата за преминаване на пешеходци – за улесняване движението на детски и инвалидни колички, след съгласуване и разрешение от дирекция Устройство на територията към общината.

     Чл.10./1/ Забранява се поставянето на контейнери и кофи за смет и на всякакви други предмети върху уличните платна,както и затварянето им с вдигащи се бариери или други съоръжения.

          /2/ Забранява се извършването на търговска дейност върху уличните платна,с изключение на превозна и паркингова дейност.

          /3/ Изкючения от забраната по ал. 1 се допускат за поставяне на подвижни пътни знаци.

     Чл.11./1/ (изм. Реш. № 334/19.09.2016г.) Забранява се разполагането на съоръжения за търговска дейност и части от тях /в т.ч. маси и столове пред търговски обекти, сергии, щандове, саксии/ върху тротоарите, ако заемат повече от половината от ширината им или ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на пешеходците по тротоара–най-малко 2.00 метра.

          /2/ Забраната по ал. 1 не се отнася за пешеходни зони.

          /3/ Забранява се поставяне върху тротоарите на всякакви предмети,създаващи затруднения за движението на пешеходците ,освен ако има специално разрешение за това от компетентните власти.

               Глава 4. Опазване на техничeските средства и съоръжения за организацията и безопасността на движението

     Чл.12./1/Забранява се умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, маркировки, парапети, светофари, уредби, улично осветление, настилки, тротоари, разделителни ивици, изкуствени неравности, подлези, надлези, спиркови знаци, съоръжения за пътници по спирките – намиращи се по улиците, площадите, паркингите и други територии за общо ползване.

               /2/Забранява се поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея без разрешение на стопанисващите ги организации и без съгласуване с компетентните общински органи и „ОДМВР-РУСЕ” гр. Русе.

     Чл.13./1/Забранява се използването в реклами, плакати и агитационни материали по улиците на мигащи светлини или символи и буквени шрифтове, прилагани за пътни знаци.

               /2/Допуска се поставянето им в обхвата на улиците /тротоари, платна, разделителни ивици, откоси/ така че да не се затруднява възприемането на пътните знаци от водачите на превозни средства и да не се отклонява вниманието им.

Глава 5.Обществен градски транспорт и таксиметрови превози

     Чл.14. (изм. Реш. № 334/19.09.2016г.) Спирането на автобуси и тролейбуси за качване и слизане на пътници става съгласно предвиденото в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

     Чл.15. (отм. Реш. № 334/19.09.2016г.).

     Чл.16./1/Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за целта места.

              /2/(изм. Реш. № 334/19.09.2016г.) Местата по предходната алинея се определят съгласно Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от министъра на транспорта.

Глава 6.Движение на велосипедисти

     Чл.17./1/Забранява се управлението на велосипеди ,карането на ролкови кънки и скейбордове от деца до 14 години по всички главни улици – трасета на МГОТ. Отговорност за щетите се носи по закон от родителите /настойниците/.

               /2/(изм. с реш.№445/24.01.2013 г.) Допуска се движение на велосипедисти,  електровелосипеди и електрически ришки в пешеходни зони, в паркове и градини – при наличие на велосипедни алеи или пътеки, означени по съответния начин.

     Чл.18.Пешеходците и велосипедистите са задължени с поведението си да не създават затруднения или опасности за движението на моторните превозни средства.

Глава 7.Ограничения на движението на превозни средства

     Чл.19./1/Забранява се :

                   1. (изм. с решение № 169/23.04.04 г, отм. Изр. 2 с Решение № 25/17.09.2010г на АС-Русе, в сила от 21.02.2011г; изм. Реш. № 334/19.09.2016г.; доп. с Реш. № 1030/13.12.2018г.) Забранява се движението и паркирането на моторни превозни средства в пешеходните зони, включително централен градски площад, парковете и градините на гр. Русе. Тази забрана не се отнася за моторните превозни средства със специализиран режим на движение- МПС на МВР, пожарна безопасност,  спешна и неотложна помощ.

        2. (изм. с решение № 169/23.04.04 г., изм. с решение № 863/24.03.2022 г.) Движението на товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 тона и специализирана строителна техника в зона Център, с изключение на тези, снабдени с пропуск от общината.

                   3. Движението на превозни средства с животинска тяга в зона Ц ,по главната улична мрежа и по второстепенните – трасета на МГОТ, с изключение на тези, снабдени с пропуск от общината, съгласувано с „ОДМВР-РУСЕ”.

                   4. (изм. с решение № 169/23.04.04 г) Състезанията с автомобили и мотоциклети на територията на Община Русе, с изключение на предварително утвърдени по законовия ред от Кмета и „ОДМВР-РУСЕ” организирани мероприятия и по състезателни трасета.”

                   5. (отм. с Решение № 25/17.09.2010г на АС-Русе, в сила от 21.02.2011г/

                   6. /отм. с решение № 168 от 16.09.2004 г. на РОС – Русе, по адм. Дело № 396 по описа за 2004 г.)

                   7. (нова – приета с решение № 169/23.04.04 г.) Движението на товарни автомобили над 10 тона на територията на гр. Русе, извън обозначените с пътни знаци трасета до промишлените и складови зони. Изключение се допуска по определен маршрут с издаден от Общината пропуск.

                /2/ (отм. Реш. № 334/19.09.2016г.).

               /3/ (изм. с Реш. № 1030/13.12.2018г.) Забраните посочени в предходната алинея 1, не се отнасят за товарни и специализирани автомобили на аварийните служби, когато работят за отстраняване на авария, и за тези извършващи комунални дейности.

     Чл.20./1/ /отменена с Решение № 1247/19.09.2019 г./

               /2/ Превозните средства, обслужващи строителните обекти могат да се движат по забранените за движение улици по най-късия маршрут до обекта с пропуск от общината съгласно одобрения график.

     Чл.21. (отм. Реш. № 334/19.09.2016г.).

Глава 8.Паркиране и престой

Раздел 1.Общи правила

     Чл.22. (изм. с Реш. №445/24.01.2013 г., изм. с Реш. № 1030/13.12.2018г.) (1) Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране, с изключение на:

  1. Електрическите превозни средства;
  2. Превозните средства собственост на физически и юридически лица извършващи търговска дейност, свързана с товарене и разтоварване, както и на държавни и общински институции за упражняване на техните правомощия, които са снабдени с пропуск.

         (2) Пропуските по ал.1, т.2 се издават от кмета на Община Русе, след представяне на молба в свободен текст, която трябва да съдържа наименование и ЕИК на търговеца, като се приложи копие на свидетелството за регистрация на МПС, за което се иска пропуск.

     Чл.23./1/ Забранява се паркирането на всички моторни превозни средства, съгласно чл.98 от ЗДП и в случаите:

                 1.Забранява се паркирането на всички моторни превозни средства по улиците на главната улична мрежа и по тези на второстепенната, които са маршрут на МГОТ, след поставяне на съответните забранителни знаци. Изключение за часова забрана се рзрешава от кмета, след съгласуване с Комисията по организация и безопасност на движението.

                 2.Забранява се разполагането по уличните платна, тротоарите и зелените площи на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/,снетите от отчет, неподлежащи на възстановяване автомобили, части от тях, автомобилни гуми и други подобни, извън определените от кмета на Община Русе места. При неизпълнение на разпореждането за премахване в определен срок, превозните средства се репатрират.

                 3. (изм. Реш. № 334/19.09.2016г.) Забранява се паркирането на МПС върху зелените площи, градини и парковете, площади, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци и на тротоари без съответното разрешение от собственика или администрацията управляваща пътя.

                 4. (изм. Реш. № 334/19.09.2016г.) Забранява се престоя и паркирането на моторни превозни средства на места определени за паркиране на хора с трайни увреждания. Забранява се престоя и паркирането на моторни превозни средства на велоалеи и бус-ленти.

                 5. (отм. Реш. № 334/19.09.2016г.).

                 6. (отм. Реш. № 334/19.09.2016г.).

         /2/ (нова с Реш. № 334/19.09.2016г.) Кметът на Общината определя обществените места за охраняеми паркинги и автомобилни гробища за превозни средства, които са негодни за движение, разкомплектовани или със значителни повреди, както и на снети от отчет моторни превозни средства (без регистрационни номера).

            /3/ (стара ал. 2 с Реш. № 334/19.09.2016г.) Забранява се изоставянето на ИУМПС върху имоти, публична държавна и общинска собственост. Собствениците на изоставените ИУМПС носят отговорност за замърсяване околната среда.

             /4/ (стара ал. 3 с Реш. № 334/19.09.2016г.) Забранява се паркирането и престоя на таксиметрови коли по главната улична мрежа и улиците от второстепенната, които са трасета на МГОТ, освен определените за тази цел таксиметрови стоянки.

            /5/ (стара ал. 4 с Реш. № 334/19.09.2016г.) Забранява се поставянето на фургони извън определените с ПОИС места.

            /6/ (стара ал. 5 с Реш. № 334/19.09.2016г.) Забранява се полагането на маркировка за нуждите на паркирането без разрешение на упълномощените за целта общински органи. Поставянето на допълнителна сигнализация върху уличните платна и паркингови площи, с оглед запазване на самостоятелни участъци се допуска с разрешение на кмета, съгласувано с „ОДМВР-РУСЕ” и КОБД.

      /7/ (изм. с реш.№1033/18.10.2010 г.; стара ал. 6 с Реш. № 334/19.09.2016г.)

     1. Забранява се паркирането по уличната мрежа на населените места на Община Русе на автомобили, предназначени и/или използвани за обществен превоз на пътници и товари. Паркирането да става в посочената при издаване на лиценза гаражна площ.

     2. (изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.)  Забранява се паркирането на пътни превозни средства от категориите М2, М3, О3, О4, N2 и N3 и селскостопанска техника по уличната мрежа на населените места на Община Русе, освен в организираните за тази цел паркинги.

               /8/ (стара ал. 7 с Реш. № 334/19.09.2016г.) Забранява се извършването на покупко-продажба на превозни средства по улиците, площадите, тротоарите, зелените площи и други  територии за общо ползване, ако създават затруднения за организацията и безопасността на движението.

     Чл.24./1/ (изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) Места за паркиране на МПС по улици, площади и паркинги – общинска собственост, могат да бъдат означени и ползвани срещу заплащане за служебни нужди от юридически лица и еднолични търговци.

               /2/Административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от общински бюджет, ползват за служебни нужди безплатно места за паркиране, означени по съответния начин.

               /3/Редът и условията за приемане и ползване на местата за служебни нужди, посочени в алинеи 1 и 2  се определят от кмета на Община Русе в съответствие на приетите нормативни актове.

               /4/ Не се допуска преотстъпване срещу заплащане на местата по алинеи 1 и 2.

               /5/ (изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) Режимът на паркиране по ал.1 е валиден само в работни дни от 08.00 до 18.00 ч. и в събота от 09.00 до 14.00 ч.

     Чл.25. (изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) Забранено е паркирането на автомобили на места, обозначени за служебно ползване, платени паркоместа от юридически лица и еднолични търговци, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата в рамките на регламентирания режим за паркиране.

     Чл.26./1/Разрешава се надлъжно паркиране на леки автомобили и микробуси до 12 места с две странични колела върху тротоарите, когато това е означено.

               /2/Ширината на заеманата ивица от тротоара за паркиране по ал.1 не се включва в общата ширина на тротоара по чл.11 ал.1.

 Раздел 2.Платено паркиране

(загл. изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.)

     Чл.27./1/(изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където търсенето на места за паркиране е по-голямо от предлагането, след решение на ОбС се въвежда режим за платено паркиране на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 2.5т. и на микробуси с до 12 пътнически места.

               /2/(изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) Режимът на паркиране по ал.1 е валиден само в работни дни от 08.00 до 18.00ч. и в събота от 09.00 до 14.00ч.

               /3/(изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) Времетраенето за еднократно паркиране в платената зона е почасово, но не повече от 3 часа.

     Чл.28 (изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) /1/ Цената за паркиране се определя от Общинския съвет и се заплаща към момента на паркиране. Удостоверяването на заплащането на цената и контролът на действителното време на паркирането на автомобилите в зоните за платено паркиране се извършва по следните начини:

а) с издаден от служителите на ОП „КД”, обслужващи зоните за кратковременно паркиране, фискален бон, за заплатената цена. Цената за паркиране в зоните за платено паркиране се определя съгласно Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. Фискалният бон се поставя от водача на ППС на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, даващо възможност за осъществяване на контрол. Не се допуска времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на фискалния бон.”

б) с предварително изпращане на кратко текстово съобщение /SMS/ на определения за целта номер, посочен в информационна табела.

в) (отм. с Реш. № 1030/13.12.2018г.)

При паркиране в платената зона върху талона трайно се отбелязва началния момент на паркирането чрез задраскване на годината, месеца, деня, часа и минутите, а самия талон се поставя на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, даващо възможност за осъществяване на контрол. Не се допуска времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на талона.

         /2/ Поставянето на фискален бон за паркиране в автомобила или изпращането на кратко текстово съобщение /SMS/ от водач, паркирал автомобила си в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата, както и на тази наредба, не отменя нарушението и наказанието за него.

               Глава 9. Принудителни мерки (изм. с реш.№225/21.06.2012 г.)

Раздел 1.Принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили

     Чл.29 /1/ (изм. с реш.№780/28.01.2010 г., изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) За преустановяване на административните нарушения и осигуряване на безопасността по пътищата се прилагат принудителни административни мерки, посочени в чл. 171, т. 5 от Закона за движение по пътищата.

(2) (нова с реш.№225/21.06.2012 г.) „Принудителното преместване се извършва с репатриращ автомобил, определен със заповед на Кмета на Община Русе.

     Чл.30./1/ /изм. с реш.№780/28.01.2010 г./Принудително преместени автомобили се транспортират само до определени  със заповед на Кмета на общината паркинги на територията на Община Русе, които се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване.

         /2/ /нова с реш.№780/28.01.2010 г./ Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на гр.Русе се организира и осъществява по ред и при  условия, определени със заповед на Кмета на Община Русе, издадена на основание и в изпълнение на чл.168 и следващи от Закона за движение по пътищата.

/3/ (нова с реш. №780/28.01.2010 г.; изм. с реш.№225/21.06.2012 г., изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) Разходите направени във връзка с преместването на  всяко едно превозно средство при условията на чл. 171, т. 5, буква „б“ и буква „в“ от Закона за движение по пътищата се определят от Общински съвет – Русе в размер на  40.00 лв. с ДДС. Водачът на МПС паркирал неправилно заплаща половината от сумата, ако се яви на мястото на нарушение преди транспортирането на преместеното вече превозно средство, преди репатриращият автомобил да е тръгнал.

/4/ (нова с реш.№225/21.06.2012 г.) Не се заплащат разходи за преместването на правилно паркирано пътно превозно средство, което не е предпоставка за пътно транспортно произшествие, не застрашава безопасността на движението, но обстоятелствата налагат неговото преместване.

     Чл.31.Отстраняването на автомобил и транспортирането му до определения паркинг се извършва така, че да не му се нанасят повреди.

               Раздел 2.Блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили

     Чл.32. (изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) Колелото на автомобил, паркиран в зоната за платено паркиране се блокира с техническо устройство /скоба/ от страната на водача съгласно чл. 167, ал.2, т. 2 във връзка с чл. 99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата.

     Чл.33.Конструкцията на скобата трябва да бъде такава, че да не се нанасят повреди на автомобила.

     Чл.34.На предното стъкло на автомобила се поставя съобщение на водача, че автомобилът е блокиран, с указания за реда на освобождаването му.

     Чл.35.Забранява се повреждането на скобата или освобождаването и от други лица,освен упълномощените за това.

     Чл.36. (отм. с Реш. № 334/19.09.2016г.).

     Чл.37.Не се блокират колелата и не се отстраняват автомобили със специален режим на движение и дипломатически автомобили.

     Чл.38. (изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) Оперативната дейност по блокиране на колелата на неправилно паркирали моторни превозни средства в зоните за платено паркиране на територията на гр. Русе се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Община Русе, издадена на основание и в изпълнение на чл. 168 и следващите от Закона за движение по пътищата.

Глава 10.Контрол и наказания

Чл.39.(изм. с реш.№225/21.06.2012 г.) Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от:

           1. Кмета на Община Русе, или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

           2. (изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) Директорът на ОД на МВР-Русе или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

     Чл.40./1/(изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) За установените нарушения на изискванията на тази наредба физическите лица се наказват с глоба от 10,00 лв. до 300, 00 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция от 50,00 лв. до 500,00 лв.

               /2/(отм. с Реш. № 334/19.09.2016г.).

               /3/(изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) За явно маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, органите по чл.39 налагат на място срещу квитанция глоба в размер на 10 лв.

               /4/(отм. с Реш. № 334/19.09.2016г.).

     Чл.41./1/ Актовете за установяване на нарушения на изискванията на тази наредба се съставят от длъжностни лица,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   определени от органите по чл.39.

/2/(изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или определен от него заместник-кмет.

         /3/Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.

     Чл.42. (отм. с Реш. № 334/19.09.2016г.).

     Чл.43. (отм. с Реш. № 334/19.09.2016г.).

     Чл.44. (отм. с Реш. № 334/19.09.2016г.).

     Чл.45. /1/ (изм. с решение № 169/23.04.04 г, изм. с Реш. № 334/19.09.2016г.) При повторно нарушение на изискванията на тази наредба физическите лица се наказват с глоба от 20,00 лв. до 600, 00 лв., а едноличните търговци и юридическите лица-с имуществена санкция от 100,00 лв. до 1 000,00 лв.

 /2/ /нова – реш. 169/23.04.04 г./ За “повторно” нарушение се приема нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

/3/ (нова с Реш. № 334/19.09.2016г.) За системни нарушения на изискванията на тази наредба на физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер на определените в ал. 2.

/4/ (нова с Реш. № 334/19.09.2016г.) „Системно“ нарушение по смисъла на тази наредба е нарушение извършено повече от два пъти, констатирано с влезли в сила наказателни постановления за една календарна година.

     Чл.46. (отм. с Реш. № 334/19.09.2016г.).

Допълнителни разпоредби

/Загл. Отм. с Решение № 25/17.09.2010г на АС-Русе, в сила от 21.02.2011г/

     Чл.47./1/Административно-наказателна отговорност по тази наредба носят и непълнолетните лица,навършили 16-годишна възраст, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.

               /2/За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.

     Чл.48.За нарушения,извършени при осъществяване на дейности от предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

     Чл.49.Текстовете по глава 8, раздел 2 се отнасят и за таксиметровите автомобили.

     Чл.50/1/При установяване нарушения по членове 10 и 11, освен  наложените глоби, нарушителите се задължават в 3-дневен срок да отстранят неправилно разположените предмети или съоръжения за търговска дейност.

               /2/Вещите по предходната алинея, които не са отстранени в предвидения срок, се отстраняват принудително като се получават обратно от собствениците или ползвателите им след заплащане на разходите по тяхното транспортиране и съхранение.

     Чл.51. (отм. с Решение № 831/19.04.2018 г.)    

Чл.52/1/Местата за поставяне на реклами и плакати по чл. 13, ал. 2 се съгласуват и със съответните общински служби и с пътна полиция при „ОДМВР-РУСЕ”.

              /2/За осигуряване изискванията на чл. 11, местата за разполагане на всякакви предмети и търговски съоръжения върху тротоарите се съгласуват със съответните общински служби и с пътната полиция при „ОДМВР-РУСЕ”.

     Чл.53./1/За неспазване изискванията на чл. 19, ал.1, ал.2, членове 21 и 25, върху предното стъкло на автомобила се оставя съобщение с покана за заплащане на глоба.

               /2/Ако в 7-дневен срок  глобата по предходната алинея не бъде заплатена, на собственика на атомобила се съставя акт и се налага нова глоба, в двоен размер на първоночалната, но не по-висока от 300 лв.

     Чл.54.Разрешенията по чл. 7 се издават от компетентните органи на общината, съгласувано с пътната полиция при „ОДМВР-РУСЕ” за определен срок.

 

Преходни и заключителни разпоредби

     § 1.Настоящата наредба се издава въз основа на чл. 21,т. 13 и чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

     § 2.Настоящата наредба отменя Глава ІІІ- Наредба № 4 на Общински съвет- Русе, считано към 30 юни 2003 година.

     § 3.В срок от 30 дни от влизане на тази наредба в сила,кметът на Община Русе да отмени всички разрешения, издадени до момента,противоречащи на същата.

/2/ /нова с реш.№ 450/22.12.04/ До въвеждане на режим за кратковременно платено паркиране (“Синя зона”) местата за кратковременно платено паркиране се определят със заповед на кмета на общината, след решение на Общинския съвет.”

     § 4.Наредбата е приета с решение  № 1101 на Общински съвет Русе, изменена с решение № 169/23.04.2004 г.; решение № 168/16.09.2004 г. на РОС; решение № 388/12.11.2004 г. и влиза в сила 7 дни след публикуването и в местния печат.

    § 5. /нов с реш.№780/28.01.2010 г./ Цената с включен ДДС на услугата „паркиране чрез SMS” за един час паркиране е равна на таксата за кратковременно паркиране.”

    § 6. /нов с реш.№780/28.01.2010 г./ Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 780 от 28.01.2010г., взето с Протокол № 37. Изменението и допълнението влизат в сила 7 дни след публикуването им в интернет-страницата на Община Русе.

    § 7 /нов с реш.№864/22.04.2010 г./ Обстоятелствата по смисъла на чл. 29, ал.1, т.а са: събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или участието на специални сили

……………………………………………………………………………………………

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБАТА  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 334/19.09.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  РУСЕ

§ 34. В Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията Община Русе (Наредбата) се правят следните изменения:

1. „Текстът на чл. 53б от Наредбата става чл. 59д и се изменя както следва:

1.1.   Алинея 1 придобива следната редакция: „Цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата е както следва:

–        До един час – 1.00 лв. с вкл. ДДС;

–        По 1.00 лв. с вкл. ДДС за всеки следващ започнат час.“

1.2.   Алинея 2 се отменя.“

2. Чл. 64 от Наредбата се отменя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

Файлове