Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НАРЕДБА №2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ЗА НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ БОЖИДАР ЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ

ОТНОСНО: НАРЕДБА №2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ЗА НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.7, ал.1 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе началните наемни цени подлежат на актуализация на всеки шест месеца, като се коригират с процент от инфлационния индекс, определен от Националния статистически институт.
Наемните цени по Наредба №2 на Общински съвет – Русе последно са актуализирани, с решение №196 от 15.05.2008год., като са завишени с 10% и коригирани частично през годините.
Според данните, получени от Териториално статистическо бюро – гр.Русе общият индекс на потребителските цени за периода месец юни 2011год. спрямо месец декември 2010год. е101,7 % т. е. инфлафията е 1,7%.
През настоящата година има прекратени договори, но за обектите се явяват нови кандидати. За част от тях наемните цени остават на началните стойности, но се стопанисват и запазват помещенията.
РИЕ с площ над 3,00кв.м.също са заети след проведен търг с явно наддаване на 27.06.2011год, като при начална цена 15,44лв./кв.м. наемните достигнаха до 32,00лв./кв.м. Имайки предвид гореизложеното, предлагам началните цени по Наредба №2 на този етап да се запазят същите.
Трайно незаети остават целият пети етаж от сградата на ул. „Фердинанд”№3-А, шести и седми етаж от сградата на ул. „Котовск”№1, част от имот на ул. „Котовск”№7, 14 гаражни клетки от общо 38 в ж.бл.7, намиращ се в ж.к. „Родина-3”, имоти в кметствата с изключение на здравните служби.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.96, ал.1 от ПОДОС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23; ал.2 от ЗМСМА и чл.7 ал.1 от раздел ІІ на Наредба №2 за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет-Русе реши:

Не се променят началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, определени съгласно Наредба №2, за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 196/15.05.2008 год. и последвали частични промени с решения №413/18.12.2008год.; №432/29.01.2009год.; №544/16.04.2009год., №729/10.12.2009год., №933/15.07.2010год. и №997/14.10.2010год.

Вносител;
БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

Файлове