Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

НАРЕДБА №2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ЗА НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ БОЖИДАР ЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ

ОТНОСНО: НАРЕДБА №2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ЗА НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.7, ал.1 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе началните наемни цени подлежат на актуализация на всеки шест месеца, като се коригират с процент от инфлационния индекс, определен от Националния статистически институт. Наемните цени по Наредба №2 на Общински съвет – Русе последно са актуализирани, с решение №196 от 15.05.2008год., като са завишени с 10%.
Според данните, получени от Териториално статистическо бюро – гр.Русе общият индекс на потребителските цени за периода месец май 2010 год. спрямо месец декември 2009год. е102,4% т. е. инфлафията е 2,4%. От 01.04.2010год. към момента са прекратени 16 броя договори за наем след заявления на наематели на имоти общинска собственост с различно предназначение. Общината губи от тях около 8100,00лв. наеми.
Имайки предвид гореизложеното, предлагам началните цени по Наредба №2 на този етап да се запазят същите.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.96, ал.1 от ПОДОС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.23; ал.2 от ЗМСМА и чл.7 ал.1 от раздел ІІ на Наредба №2 за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет-Русе реши:

Не се променят началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, определени съгласно Наредба №2, за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 196/15.05.2008 год. и последвали частични промени с решения №№413/18.12.2008год.; 432/29.01.2009год.; 544/16.04.2009год. и 729/10.12.2009год.
Вносител;
БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

Файлове