Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе

Тази наредба е приета на основание чл.22, ал.2,
във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с Решение № 1256/11.12.2014 г.; изм. с Решение № 1309/26.02.2016г.; изм. с Решение № 290/19.07.2016г.; изм. с Решение № 358/14.12.2020 г., изм. с Решение № 382/28.01.2021 г.)

Русе, януари 2021 г.

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Тази наредба урежда реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства с постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе от общинския бюджет.
Чл. 2. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Средствата се предоставят на:

 1. лица или семейства, които са в затруднено материално положение, за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни или социални потребности от жизненоважен характер и
 2. родители/осиновители на новородено дете, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

ІІ. РАЗМЕР НА ОТПУСНАТАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 3. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Общата сума, предвидена за отпускане на помощи по тази наредба, се одобрява ежегодно от Общински съвет – Русе при приемането на годишния бюджет на Община Русе.
Чл. 4. Разглеждане на заявления за отпускане на еднократна финансова помощ по тази наредба се извършва до изчерпване на планираната сума в бюджета на Община Русе, определена в чл. 3.
Чл. 5. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Размерът на предоставената еднократна финансова помощ е:

 1. за помощта по чл. 2, т. 1 – до 1000 (хиляда) лева;
 2. за помощта по чл. 2, т. 2 – 150 лв. при раждане на второ дете и 400 лв. при раждане на близнаци.“
  Чл. 6. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Помощта се отпуска еднократно в рамките на една бюджетна година. Лицето или семейството нямат право на отпускане на помощта по чл. 2, т. 1 в три последователни години, считано от 2013 г.
  Чл. 7. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Еднократната помощ по чл. 2, т. 1 се отпуска на лица и семейства, за които са изчерпани всички възможности за самоиздръжка.
  Чл. 8. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) В Община Русе се водят регистри за предоставените еднократни финансови помощи за бюджетната година и за отпуснатите помощи за раждане на дете.година.

ІІI. ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 9. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Право на финансова помощ по чл. 2, т. 1 имат физически лица:

 1. с постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе не по-малко от една година преди подаването на искането
 2. с доказани неотложни здравни, образователни и социални нужди;
 3. имат доход на член на семейство през последните шест месеца не повече от определения размер на линията за бедност.
  (2) Право на финансова помощ по чл. 2, т. 2 имат родителите/осиновителите:
 4. които имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе и единият е с постоянен адрес не по-малко от една година към момента на раждане на детето;
 5. които са навършили 18-годишна възраст към момента на раждане на детето;
 6. и двамата родители да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на искането. Чл. 10. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Помощите по чл.2, т. 1 се предоставят в следните направления:
  1. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) За задоволяване на неотложни социални потребности на лица и семейства, за животоспасяващи лечения, операции и лекарства, както и за помощ за справяне с последиците от бедствия, аварии и катастрофи. Не се отпуска финансова помощ за закупуването на лекарствени продукти, медицински изделия и др., за които е предвидено финансиране от бюджета на НЗОК.
  2. За подпомагане на семейства в затруднено материално положение (безработен родител или с временно или трайно намалена трудоспособност), с деца близнаци или деца с увреждания при отглеждането на децата; за деца и младежи до 29 години от семейства с починал или единствен родител за подкрепа при обучение и за тяхната социализация.
  3. За подпомагане на приемни семейства за почивка през календарната година на децата и приемните родители с отпускане на финансови средства в размер на 300 (триста) лева на дете, като средствата се отчитат с представяне на разходооправдателни документи, доказващи мястото на почивка и присъствието на приемния родител.

ІV. РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
Чл. 11. (1) (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Искания за отпускане на еднократна финансова помощ по чл. 2, т. 1 се подават до кмета на Община Русе от лицето, което ще ползва съответната помощ, или от негов пълномощник. Когато искането е подадено от пълномощник, същият следва да представи изрично писмено пълномощно.
(2) Искането се подава лично или чрез пълномощника, в деловодството на общинска администрация или по пощата. Искането следва да съдържа:

 1. трите имена;
 2. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) постоянен и настоящ адрес, телефонен номер за връзка;
 3. името и адреса на пълномощника, когато искането е отправено чрез такъв.
  (3) Искането за отпускане на финансова помощ трябва да бъде мотивирано, да изяснява обстоятелствата и причините за отправянето му, както и потребностите, които ще бъдат задоволени с отпуснатата еднократна финансова помощ.
  Чл. 12. (1) /изм. с реш.№1309/26.02.2015 г./ Към заявлението се прилагат следните документи:
 • декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 1).
 • служебни бележки за дохода на лицето и членовете на неговото семейството от последните шест месеца, предхождащи месеца, в който се подава заявлението;
 • медицински епикризи, медицински свидетелства, решения на ТЕЛК или ЛКК, рецепти за изписани лекарства;
 • разходооправдателни документи в оригинал или документи, доказващи размера на необходимитe средства за бъдещи разходи, които ще се бъдат заплатени с отпуснатата помощ (проформа фактури, персонални оферти, удостоверения, рецепти и др.);
 • (ново с Реш. № 358/14.12.2020 г.) декларация, че за потребността, за която се иска финансиране, не е получено финансиране от други институции или организации. Когато е получено частично финансиране, същото следва да се декларира от заявителя.
 • при необходимост общинска администрация изисква писмено и други документи. (2) /нова с реш.№1309/26.02.2015 г./ Информацията за имущественото и семейното положение на заявителя, както и за постоянния му адрес, се предоставя на комисията по чл. 13 по служебен път от Община Русе. Чл. 12а (нов с Реш. № 358/14.12.2020 г.) (1) Еднократна парична помощ за новородено/осиновено дете се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец (Приложение 2) в срок до навършване на шест месеца от раждането/осиновяването на детето. (2) Заявлението-декларация трябва да бъде подписано и от двамата родители на детето, освен в случаите, в които в акта за раждане/осиновяване на детето не е вписан втори родител. (3) Заявлението се подава от един от родителите (като се легитимира за това с лична карта) или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:
  1. Лични карти на родителите – за справка;
  2. Влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единия от родителите при развод – заверено копие;
  3. Влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване (при осиновено дете – заверено копие;
  4. Удостоверение за банкова сметка с титуляр на родителя, посочен в заявлението.
   Чл. 13. Разглеждането на постъпилите заявления се извършва от комисия, сформирана със заповед на кмета на Община Русе. Съставът на комисията е от 15 членове, от които: председател – кметът на Община Русе или определено със заповед от него длъжностно лице, заместник-председател – председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, членове – осем общински съветници (членове на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика) и петима служители от общинска администрация.
   Чл. 14. (1) (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Заседанията на комисията се насрочват периодично на три месеца при наличие на постъпили заявления от граждани и след получаване на служебна информация от Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе за лицето/семейството, подало искането, дали същото е било или е обект на социално подпомагане. Експертите от дирекция „Здравни и социални дейности“ изготвят и окомплектоват необходимия набор от документи с обобщена информация, която се предоставя на комисията не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието.
   (2) (нова с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Експерти от общината, определени със заповед на кмета, извършват служебна проверка за редовността на подадените документи, като заявителите се уведомяват за констатираните непълноти. В случай, че в дадения им срок лицата не представят изискуемите документи, заявленията не се разглеждат от комисията по чл. 13.
   (3) (нова с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Експерти, определени със заповед на кмета, извършват служебна проверка за наличието на изискуемите обстоятелства и изготвят доклад, който се предоставя на комисията не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието. Докладът съдържа информация за:
 1. наличие или липса на пречки за отпускане на помощта, съгласно чл. 9.
 2. друга допълнителна информация за заявителите по чл. 2, т. 1 от наредбата и
 3. мотивирано предложение за отпускане или отказ за отпускане на помощта.
  (4) (нова с Реш. № 358/14.12.2020 г.) За отпускане на помощта по чл. 2, т. 1 се извършва и проверка на място за установяване на обстоятелствата, касаещи възникналата потребност за финансово подпомагане, като попълват формуляр за посещението.

(5) ((предишна алинея 2) изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) При необходимост комисията провежда извънредни заседания по инициатива на председателя.
(6) (нова с Решение № 382/28.01.2021 г.) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и ограничения, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, комисията може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване чрез технически средства, които гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки неин член.
Чл. 14а. (нов с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Заявленията за отпускане на помощи за раждане на дете се разглеждат от служители на общинска администрация, които извършват проверка за наличие или липса на пречки за предоставяне на помощта. Работата на експертите се отразява в доклад до кмета на община Русе, с който се предлага да се отпусне/откаже отпускането на помощта.
Чл. 15. (1) (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Комисията се произнася с решение по основателността на исканията по чл. 2, т. 1 и определя размера на еднократната финансова помощ, конкретно за всяко заявление. За решенията на комисията се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове. Размерът на помощта се съобразява с приложените разходооправдателни документи, други обстоятелства, посочени в заявлението, събраната допълнителна информация, както и с размера, определен в чл. 5 и с остатъка от сумата за финансови помощи по тази наредба в бюджета за съответната година. При положително становище, взето с мнозинство две трети от присъствалите членове, председателят на комисията изготвя писмено предложение до кмета на Община Русе, в срок от 3 дни от заседанието.
(2) (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Еднократната финансова помощ на лицата по чл. 9 се отпуска със заповед на кмета на Община Русе въз основа на решението на комисията, респ. доклада по чл. 14а от настоящата наредба, който разпорежда изплащането на средствата.
(3) (нова с реш. 290/19.07.2016г.) В случай, че помощта се отпуска за бъдещи плащания, гражданинът е длъжен да представи в общинска администрация финансов документ за извършения разход в срок от една година от получаването на финансовата помощ. При кандидатстване за отпускане на помощ по реда на Наредба № 21 през годината, следваща годината на получаване на финансовата помощ за бъдещи плащания и преди да е изтекъл едногодишният срок за представяне на разходооправдателни документи, кандидатът следва да представи към заявлението разходооправдателен документ, удостоверяващ извършените разходи, съгласно предоставената финансова помощ. В случай, че такъв документ не бъде представен, гражданинът се лишава от правото да кандидатства за подпомагане по реда на Наредба № 21 през годината, следваща годината на отпускане на финансовата помощ.
(4) (нова с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Комисията може да отпусне помощ за потребност, която е финансирана и от други институции и организации, когато помощта е искана за скъпоструващо лечение.
Чл. 16. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Помощите се изплащат по банкова сметка с платежно нареждане или по изключение от касата на Община Русе. По преценка на комисията помощите могат да се превеждат директно по сметки на здравни, учебни и др. заведения за извършване на дейности, свързани с нуждите на подпомаганото лице, както и да се изплащат на траншове.
Чл. 17. В срок до 10 дни след заседанието на комисията заявителите се уведомяват за отрицателните становища.

V. УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

Чл. 18. (изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Помощите по чл. 2, т. 1 се отпускат, когато са представени всички необходими документи, с които е доказана потребността от финансова помощ, както и други документи, отнасящи се до спецификата на искането за отпускане на помощ.
Чл. 19. (изм. с реш. 290/19.07.2016г.; изм. с Реш. № 358/14.12.2020 г.) Не се отпуска помощ, по чл.2, т. 1 когато е искана за погасяване на задължения за данъци, такси, вноски към осигурителни и здравни фондове, кредитни институции, договорно поети периодични парични задължения, в т.ч. и комунално-битови разходи и разходи за плащания по договори за наем. По мотивирана преценка на комисията може да се отпусне помощ, когато е получена помощ и от друга институция или организация за същата потребност.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. Настоящата наредба отменя Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от Община Русе, приета с Решение № 272, по протокол № 16/17.07.2008 г. на Общински съвет – Русе и Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани, приет с Решение № 625, по протокол № 30/16.07.2009 г.
§ 2. Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Русе, приета с Решение № 1256/11.12.2014 г. на Общински съвет Русе влиза в сила от 01.01.2015 г.
§ 3. /нов с реш.№1309/26.02.2015 г./ Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина условията за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе е приета с Решение № 1309, по протокол № 47 от 26.02.2015 г. на Общински съвет – Русе

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе, приета с Решение № 358 по Протокол № 16 от 14.12.2020 г. на Общински съвет – Русе.

§ 19. С настоящата наредба се утвърждава се образец на Приложение № 2 към чл. 12а от наредбата.
§ 20. Наредбата влиза в сила от 01.01.2021 г.
§ 21. (изм. с Решение № 382/28.01.2021 г.) Помощта по чл.2, т.2 се предоставя за децата, родени след 31.12.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)

Файлове