Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе приета с Решение № 273 по Протокол № 16 от 17.07.2008 г. на Общински съвет – Русе

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе.
Чл. 2. Тази наредба се прилага за строежи, които попадат в разпоредбите на чл. 195, ал. 4, 5 и 6 на Закона за устройство на територията (ЗУТ), за които има влязла в сила заповед на Кмета на Общината и протокол, изготвен от специалисти в общинска администрация /Приложение № 1/, за изпълнението или неизпълнението й.
Чл. 3. (1) Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на влязлата в сила заповед по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, кметът на общината:

 1. предприема действия за налагане на обезпечителни мерки по реда на ГПК;
 2. изпраща покана за доброволно изпълнение до адресата/адресатите на заповедта.
  (2) Поканата задължително съдържа:
 3. име, съответно наименование, и адрес на адресата/адресатите на заповедта;
 4. номер, дата и кратко описание на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ, от която произтичат задълженията на адресата й;
 5. данни за органа, издал заповедта (име и адрес);
 6. срок за доброволно изпълнение
 7. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при неспазване на срока по т. 4;
 8. предупреждение, че разходите по осъществяване на принудителното изпълнение са за сметка на адресата/адресатите;
 9. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно.
  (3) При смърт на задължено физическо лице или при преобразуване на задължено юридическо лице в срока за доброволното изпълнение кметът на общината, преди да продължи действията си, изпраща на наследниците или преобретателите нова покана.

ГЛАВА ВТОРА
РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) B двуседмичен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, се извършва проверка пo изпълнението от специалисти на общинската администрация, за което се съставя протокол (Приложение № 1а).
(2) При установено неизпълнение в срока за доброволно изпълнение или при допуснато предварително изпълнение, кметът на общината пристъпва към действия пo принудителното й изпълнение.
(3) Предварителното изпълнение се осъществява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 5. (1) B двуседмичен срок от съставяне на протокола по чл. 4, ал. 1 съответните специалисти от дирекция „Благоустрояване и инфрастуктура” провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта на кмета на Община Русе по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ и обема на необходимата за всеки конкретен случай проекто-сметна документация.
(2) Резултатите от проучването се оформят в протокол (Приложение № 2), който се представя на кмета на общината за одобрение.
Чл. 6. (1) В двуседмичен срок от съставяне на протокола (Приложение № 2) кметът на общината открива процедура за възлагане проектирането по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).
(2) В двуседмичен срок от приключване на процедурата по ал. 1 кметът на общината открива процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за изпълнение на предвидените СМР и принудителното освобождаване на обекта по чл. 9 от наредбата.
(3) Едновременно с откриването на процедурата по ал. 2 Кметът на Общината отправя искане към експлоатационните предприятия за прекъсване на захранването на строежа с електрическа и топлинна енергия, вода и газ.
(4) Експлоатационните предприятия са длъжни в тридневен срок от получаването, да прекъснат захранването на строежа с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и писмено да уведомят за това Община Русе.
(5) При допуснато предварително изпълнение, искането по ал. 3 може да бъде отправено по всяко време.
Чл. 7. В едноседмичен срок от сключване на договор с изпълнител за предвидените СМР и след получаване на писмено уведомление от експлоатационните дружества, че са прекратени доставките на електрическа и топлинна енергия, вода и газ, кметът нa общината определя датата, часа и начина на започване на принудителното изпълнение, за което се уведомяват всички заинтересувани лица.
Чл. 8. Ha определените дата и час представители на общинската администрация, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта на кмета на Община Русе по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ (Приложение № 3).
Чл. 9. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудителното му освобождаване.
(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета нa общината съгласно съставен опис за вида, количеството и състоянието му.
(3) Имуществото по ал. 2 се съхранява в тримесечен срок, след което се пристъпва към публична продан по реда на ГПК.
(4) Извършените разходи по ал. 1, 2 и 3 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта на кмета на общината и се събират по реда на чл. 11 от настоящата наредба.
Чл. 10. След изпълнението на заповедта на кмета на Община Русе по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ се съставя протокол (Приложение № 4) от представителите на общинската администрация и изпълнителя.

ГЛАВА ТРЕТА
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ
Чл. 11. Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета на общината по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ и Протокол № 5 за извършените разходи, подписан от упълномощени представители на общината и изпълнителя, неразделна част от който са първични платежни документи за извършените разходи /проектиране, СМР, транспортиране, съхранение и др./, се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на чл. 404 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБАТА

Чл. 12. Дирекция „Благоустрояване и инфраструктура” осъществява дейностите по настоящата наредба.
Чл. 13. (1) Контрол по изпълнение на наредбата се осъществява от Кмета на Община Русе.
(2) Ежегодно Дирекция „Благоустрояване и инфраструктура” изготвя доклад до Кмета на Общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

§ 2. На основание чл. 8 от Закона за общинските бюджети, ежегодно в разходната част на общинския бюджет на Община Русе се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на дейностите, предвидени в наредбата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)

Файлове