Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №26 За притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе

(Тази наредба е приета на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение № 270, прието с Протокол №16 от 17.07.2008 г. и утвърдена с Решение № 479 по Протокол 23/19.02.2009 г., изменена с Решение № 719/12.11.2009 г.; Решение № 192 по Протокол № 10/16.05.2012г.; Решение № 1468/16.07.2015 г, изменена с Решение № 747/13.12.2021 г., изменена с Решение № 849 /24.03.2022 г. изменена с Решение № 1236/16.02.2023 г.)

Русе, февруари 2023 год.

Чл. 1. С тази Наредба се определят реда и начина на притежаване, отглеждане и контрола на животни на територията на Община Русе съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и други специални нормативни актове.

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.2.(1.) /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ Забранява се отглеждането на селскостопански животни в строителните граници на гр.Русе с изключение на кварталите “Долапи”, “Средна кула”, “Образцов чифлик” и селищно образувание “ДЗС”. Декоративни животни и животни компаньони могат да се отглеждат при домашни условия при спазване на изискванията за защита и хуманно отношение съгласно ЗВМД, ЗЗЖ и Наредба №39 от 01.12.2008 год. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.

(2.) /изм. с реш. № 747/13.12.2021 г./ Броят на селскостопанските животни в кварталите “Средна кула”, “Долапите” и “Образцов чифлик” и в селищно образувание “ДЗС”, както и на територията на всички кметства от Община Русе, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове, е както следва:

1. до два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст; 

2. до десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст; 

3. до три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези; 

4. до два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст; 

5. до десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;

6. до петдесет възрастни птици независимо от вида; 

7. до сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

Чл.3. /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ Кметовете на кметства се задължават да контролират броя на животните в чл.2, ал.2.

Чл.4. отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.

Чл.5. Съхраняването на торовите отпади до оползотворяването им се осъществява от собствениците на животните или лицата, в чието владение се намират торовите отпади.

Чл.6. Забранява се:

т.1. отменена с реш.№1468/16.07.2015 г.

т.2. пашата на селскостопански животни в населените места на територията на Община Русе.

т.3. /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ повреждането на изкуствени хранилки и птичи къщички в паркове, лесопаркове, градини, кошчета за кучешки отпадъци и ограждения на зоните за свободно разхождане на кучета на територията на Община Русе.“

РАЗДЕЛ ІІ

ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ

Чл. 7. Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.

Чл. 8. Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.

Чл. 9. /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ Забранява се разхождането на кучета от малолетни лица без придружител.

Чл.10./изм. с Решение № 192/16.05.2012г., реш.№1468/16.07.2015 г./ Местата, забранени за разходка на кучета, се определят със заповед на Кмета на Общината.

Чл.11./нов с Решение № 192/16.05.2012г., изм. с реш. № 74713.12.2021 г./(1) Храненето на безстопанствени животни на територията на населените места в община Русе може да се извършва извън и не в непосредствена близост до детски площадки, дворове на детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, жилищни входове, под тераси и други общи части на жилищните сгради, като не се допуска замърсяване на обществени пространства и при стриктно спазване на хигиенните условия.

(2) Храната и водата, давана на безстопанствените животни следва да отговаря на изискванията на действащото законодателство, в това число и на Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.

Чл.12. Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.

Чл.13. (изм. с р-е №719/12.11.2009г.; стар чл. 11 с Решение № 192/16.05.2012г.) Куче без надзор се счита за безстопанствено и подлежи на залавяне и настаняване в приют за безстопанствени животни.

Чл. 14. (1)(стар чл. 12 с Решение № 192/16.05.2012г.) Собственик, чието куче е изгубено, избягало или откраднато е длъжен да уведоми писмено отдел „Екология” при община Русе в тридневен срок от узнаването.

(2). В двудневен срок от получаване на уведомлението по ал.1 отдел „Екология” информира приютите за безстопанствени животни на територията на Община Русе за обстоятелствата по ал.1.

РАЗДЕЛ IІІ

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15 /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ (стар чл. 13 с Решение № 192/16.05.2012г) Контролът за изпълнението на тази Наредба се упражнява от Кмета на Общината или упълномощен от него заместник-кмет.

Чл. 16. /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ (стар чл. 14 с Решение № 192/16.05.2012г.) (1) За нарушение на чл. 2 глобата е в размер от 100 до 1 000 лева.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 2 000 лева.

Чл. 16а. /нов с реш. № 747/13.12.2021 г., отменен с реш. № 849/24.03.2022 г./

Чл. 17 Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.

Чл.18 Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.

Чл.19 Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г.

Чл. 20. (стар чл. 17 с Решение № 192/16.05.2012г.) За други нарушения на тази наредба се налага глоба от 50 до 150 лв., освен ако със закон не е предвидено друго.

Чл.21. /изм. с реш.№1468/16.07.2015 г./ (стар чл. 18 с Решение № 192/16.05.2012г.)

(1) (изм. с реш. № 1236/16.02.2023 г.) Нарушенията по тaзи наредба се установяват с актове, съставени от служители наОтдел „Екология”, СЗ КООРС, звено „Общинска полиция“ при Община Русе и други упълномощени със Заповед на Кмета на Община Русе длъжностни лица.

(2). Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощен от него Заместник-кмет.

(3). Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

РАЗДЕЛ ІV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Отменен с реш.№1468/16.07.2015 г./

§1а. /нов с реш. № 747/13.12.2021 г., отменен с реш. № 849/24.03.2022 г./

РАЗДЕЛ V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение № 270 прието с Протокол №16 от 17.07.2008 год. и отменя раздел ІІІ и раздел ІV от Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе приета с Решение № 54 по Протокол № 6 от 15.05.1992 г. на Общински съвет-Русе.

§ 2. Настоящата наредба влиза в сила от оповестяването и в интернет страницата на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иво Пазарджиев/

Файлове