Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ПЛАМЕН СТОИЛОВ-
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Хипотезата на правната норма на чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА създава правомощие за общинския съвет, да създаде подзаконова уредба, която да определи изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от състоянието на инженерната инфраструктура, тъй като ЗУТ не установява такива изисквания.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) „Имоти и вещи – общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и грижата на добър стопанин“. Водейки се от това и спазвайки стриктно задълженията си на съвестен стопанин Община Русе чрез общинското си предприятие „Комунални дейности“, в правата и задълженията включващи и текущото поддържане на територията на Община Русе, ежегодно извършва непрекъсната техническа поддръжка на уличните платна с цел безпроблемната им експлоатация. Годишно Община Русе отделя по над 2 000 000 лв. за тази дейност. Същевременно ежедневно улиците на града биват разкопавани или от експлоатационните дружества или от физически и юридически лица, явяващи се Възложители по смисъла на чл.161 ЗУТ. Като изключим законно изграждащите се строежи, с одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж за тях, ежегодно само на територията на града възникват непрекъснато аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура (собственост на съответните експлоатационни дружества: „Енерго Про“ АД, „ВиК“ ООД, „Топлофикация“ ЕАД и други), като за последните 5 години средната им бройка е около 900 повреди, а за изминалата 2016 г. те са около 1050. Респективно от непрекъснатото, неправилното, ненавременното и некачествено възстановяване състоянието на уличната мрежа се влошава, а с това и недоволството на обществото. Като доказателство е и заключението на специализираната комисия, назначена със Заповед №РД-01-1384 от 12.05.2016 г. на Кмета, за обследване и оценка на състоянието на уличната мрежа, и даване на предложение за мерки по отстраняването им. Утвърдена практика е общините на територията на Република България да регламентират дейностите по възстановяване при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура. Към настоящия момент в Община Русе няма приет и действащ подзаконов нормативен акт, с който да е регламентирано начина и обхвата за извършване на възстановителните работи, както и извършвания контрол върху тях.
Предвид това със Заповед №РД-01-3455 от 23.11.2016 г. на Кмета на Община Русе беше сформирана работна група, която изработи проект на наредба, регламентираща технологията и изискванията за възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Русе произтичащи от състоянието й.
С проекта за наредба се: Регламентират изискванията към дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от състоянието на инженерната инфраструктура, свързани с изграждане и възстановяване на същата; Определят условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи по изграждане на обекти от техническата инфраструктура; Определят реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи при отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура; Регламентира се възстановяването след строителни и монтажни работи по изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура; Норми установяващи контрол и административно-наказателните разпоредби; Технология за възстановяване след строителни и монтажни работи по изграждане на инженерна инфраструктура и отстраняване на повреди.
Глава Първа от наредбата регламентира предмета й, изискванията към операторите на обществени услуги, както и реда и условията за извършване на строително-монтажни работи. Експлоатационните дружества, юридическите и физическите лица извършват ежедневно възстановителни работи, свързани с осъществяването на строежите, състоящи се в разкопаване на улични настилки, тротоари и зелени площи на територията на Община Русе. Много са случаите на осъществяване на неотложен ремонт по смисъла на чл.72, ал.2 от ЗУТ, което налага регламентиране на ред и условия за извършване на СМР при отстраняване на повреди по елементите на техническата инфраструктура. Съобразно ЗУТ всички лица следва за своя сметка да извършат необходимите възстановителни работи.
Редът, сроковете и изискванията заложени в чл. 2 и чл. 3 от раздел Втори, и чл.7, чл.8 и чл.9 от Раздел Трети на Глава Първа произтичат от законовата норма на чл. 72, ал. 1 и чл. 157 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежите изграждащи се въз основа на разрешение за строеж, респективно чл. 72, ал. 2 и чл. 74 от ЗУТ. В посочените разпоредби на ЗУТ императивно са установени задълженията на съответните участници в строителния процес. Критериите заложени в чл.4 до 6 от Раздел Втори и чл.10 до чл.11 от Раздел Трети произлизат веднъж от изискванията в чл. 74, ал. 1, т. 7 от ЗУТ и втори път от необходимостта общинската администрация да може да извършва своевременен и надлежен контрол върху изкопните и възстановителните дейности – спазване на технологична последователност, качество и срок. Респективно с това се дава възможността за направа на правилна и точна преценка относно обхвата и състоянието на съответното място, както и на проявилите се дефекти и нанесените щети на и около възстановяваното място.
Редът за възстановяване след извършване на СМР е регламентиран от Глава Втора на наредбата. Една от целите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове свързани с устройството на територията, е качественото извършване на строителството, както и на възстановителните работи при осъществяване на строежите, с оглед недопускане създаването на опасност за живота и здравето на гражданите и нанасяне на вреди върху чужди недвижими имоти. Предвид това всички физически и юридически лица следва да спазват нормативно регламентирани условия и изискванията по изпълнение на строителството за възстановяване на техническата инфраструктура, произтичащи от състоянието й. В Глава Втора, с оглед качествено възстановяване на настилките и недопускане на повреди по същите, които от своя страна са предпоставка за ПТП, е въведен съответния ред за извършване на контрол от страна на общинската администрация при извършване на съответните СМР, преди мрежите и съоръженията да се засипят и да се положи асфалтовата настилка. Задължениета на строителите на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура са установени от правилото на чл. 74 от ЗУТ, като изискванията заложени в глава Втора единствено определят реда, по който общинска администрация ще осъществи контрол върху това дали при извършване на СМР са спазени тези задължения.
Контролът и административно-наказателните разпоредби са регламентирани от Глава Трета. Тяхното осъществяване е една от целите на настоящата наредба, като очаквания резултат е качествено възстановяване на настилките. ЗУТ предвижда осъществяване на контрол по строителството от общинската администрация и реализиране на административно-наказателна отговорност при установяване на невъзстановяване или некачествено извършване на възстановителните работи свързани с осъществяването на строежите, както и при ремонтни дейности извършвани в условията на неотложност. ЗМСМА създава правна възможност за нарушаване на наредба на Общинския съвет, на едноличните търговци и юридическите лица, да бъде налагана имуществена санкция до 30 000 лв. С оглед горното Глава Трета съдържа административно-наказателни разпоредби, с които общинският съвет регламентира глоба и имуществена санкция като административни наказания, които да бъдат налагани на физически лица (ФЛ), еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които нарушават изискванията на настоящата наредба. Размерите им са съобразени със сходни хипотези, установени от ЗУТ, който регламентира минимални и максимални размери на глоби и имуществени санкции, съответно от 1000-10 000лв. и от 3000-50 000лв..
Неразделна част от настоящата наредба е Приложение №1, съдържащо изисквания към физическите и юридическите лица по отношение технологията на възстановяване след извършени СМР по отстраняване на повреди и изграждане на инженерна инфраструктура. Същото установява технологията за възстановяване на различните видове пътни и тротоарни настилки, както и на зелените площи. Разработената технология се базира и отговаря на съотносимите нормативни документи към нея: „Правила и норми за проектиране на улични настилки“ и Правила за извършване и приемане на строитлени и монтажни работи (ПИПСМР) – Раздел „Пътища и улици“. По императивен начин, с правилото на чл. 163, ал. 2, т. 2 се установява, че: „Строителят носи отговорност за: изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им“.
Не беше установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление, установена. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство (в частност на ЗУТ) с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.
Предвид горното и на основание чл.63 от ПОРДОС, както и съобразно дадените ви от законодателя правомощия, представяме на вашето внимание проект за наредба, като предлагаме на ОбС да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 28, ал. 2 ЗНА, , чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13, чл.22, ал.4 и ал.5 ЗМСМА във връзка с чл.21, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет – Русе приема „Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура”.
Приложение: Проект за Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура

С уважение,
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове