Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №5 За търговската дейност на територията на Община Русе

Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и утвърдена от Общински съвет  Русе

с Решение № 392 по Протокол № 21/18.12.2008 г.,

изм. Решение № 48/30.12.2010г на АС-Русе,

изм. с Решение № 1294 по Протокол № 47/26.02.2015 г.,

изм. с Решение № 286 по Протокол № 12/19.07.2016г.,

Решение № 42/15.12.2016 г. на АС-Русе по Адм. д. № 259/2016г., изм. с Решение № 571 по Протокол № 24/15.07.2021г., изм. с Решение № 686 по Протокол № 27/18.11.2021 г.

Русе, ноември 2021 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1  /1/С тази наредба се урежда  извършването на търговска дейност на територията на Община Русе.

          /2/ В наредбата са регламентирани следните режими:

          1. Уведомителен режим: за извършване на търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти.

          2. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./   Разрешителен режим: за ползване на място за извършване на търговска дейност и предоставяне на услуги на открито, върху терени общинска собственост.

Чл.2 Целта на наредбата е, при извършването на търговската дейност, да се съблюдават следните принципи:

  1. Защита на потребителите и на личните и имуществени права на гражданите и юридическите лица;
  2. Защита на обществения ред;
  3. Опазване на околната среда;
  4. /нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Спазване на принципите за защита на конкуренцията.

Чл.3  /1//изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Общинските информационни масиви са за служебно ползване и съдържат данни за:

1. Дейности в стационарни и преместваеми обекти.

2.Дейности на открито върху терени общинска собственост.

            /2//нова с Реш. № 286/19.07.2016г./ Данните от общинския информационен масив по чл. 3, ал. 1, т. 1, посочени в чл. 4, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 7 и 9 се поддържат и в електронен формат и се публикуват на интернет-страницата на Община Русе, за обществено ползване.

ГЛАВА ВТОРА

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

РАЗДЕЛ І – РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВПИСВАНИЯТА В ИНФОРМАЦИОНЕН ТЪРГОВСКИ МАСИВ “ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ”

Чл.4 /1/ Общинският информационен  масив по чл. 3,т. 1 от настоящата наредба се изгражда и поддържа от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице и в него се вписват следните обекти за търговска дейност:

          1. Стационарни:

              1.1. Обекти за търговия с хранителни стоки;

              1.2. Обекти за търговия с нехранителни стоки;

              1.3. Заведения за хранене и развлечения;

              1.4. Средства за подслон и места за настаняване;

              1.5. Обекти за услуги /салони, сервизи, работилници, ателиета и други подобни/;

              1.6. Паркинги;

              1.7. Бензиностанции и газстанции;

              1.8. Зали за хазартни игри;

              1.9. Компютърни и интернет зали;

              1.10. Складове;

              1.11. Аптеки, дрогерии;

              1.12. Търговски комплекси, базари, пазари;

              1.13. Пунктове за вторични суровини;

           2. Преместваеми:

              2.1. Павилиони, каравани и фургони;

              2.2. Щандове, разположени в частни имоти.

         /2/ Информационният масив съдържа:

          1. Номер и дата на уведомлението за вписване;

          2. Наименование на фирмата, седалище, адрес на управление на търговеца /лицето/, извършващ търговската дейност;

          3. Адрес на обекта, телефон за контакт;

          4. Име  на лицето, представляващо търговеца;

          5. Код по ЕИК /БУЛСТАТ/;

          6. /отм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./

          7. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Вид на дейностите, които се извършват в обекта;

          8. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Собственик на имота, в който се осъществява дейността или носител на друго вещно или облигационно право;

          9. Работно време.

Чл.5 /1/ За вписване в информационния масив  по чл. 3,т. 1, физическите или юридическите лица трябва да подадат уведомление в  2 /два/ екземпляра до кмета на общината в 30 /тридесет/ дневен срок от започване на дейността в съответния обект по образец /Приложение 1/ в Центъра за административни услуги и информация.

         /2/ В уведомлението по ал. 1 търговецът декларира, че притежава следните документи, необходими за извършване на съответната търговска дейност:  

          1. /отм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./;

          2. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Идентификация ЕИК/БУЛСТАТ, а за лица, които не са регистрирани в Търговския регистър – документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

          3. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Удостоверение за регистрация от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ-Русе), за търговия с храни;

          4. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Регистрация в Регионална здравна инспекция – Русе (РЗИ-Русе) за дейност в обекти с обществено предназначение;

          5. Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост и други подобни/ – (№ / дата);

          6. /нова с Реш. № 286/19.07.2016г./ за автосервизи и други обекти, предоставящи услуги по ремонт и поддръжка на моторни превозни средства, се декларира наличието на утвърдени от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе работни листи за класификация на отпадъците, които ще се генерират от дейността на съответния обект;

          7. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г., стара т.6 с Реш. № 286/19.07.2016г./ Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство.

         /3/ При условие, че обектът ще работи с ненормирано работно време, съгласно чл. 9, към уведомлението по ал. 2 се прилагат следните документи:        

            1. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум. Измереното еквивалентно ниво на шум следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след 22 /23/ часа;

            2./отм. с Решение № 48/30.12.2010г на АС-Русе, нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Писмено съгласие от собственика на помещението, в което ще се осъществява дейност с удължено работно време.  

Чл.6 /1/ На подадените два екземпляра уведомления се поставя номер, дата и печат от длъжностно лице в Центъра за административни услуги и информация.

         /2//изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Единият екземпляр се връща на търговеца, а втория се предоставя на кмета на общината. След получаването му по надлежния ред, упълномощено от кмета длъжностно лице вписва дейността в информационния масив по чл.3, т.1.

Чл.7/изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ В 30 (тридесет) дневен срок от настъпването на промяна на обстоятелствата, посочени в уведомлението, включително преустановяване на дейността, физическите и юридическите лица информират кмета на общината. Промяната и вписването на променените обстоятелства се извършва по реда на чл. 5 и чл. 6.

РАЗДЕЛ ІІ – ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОБЕКТИТЕ

Чл.8 /1//изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Работното време на търговските обекти се определя от физическите и юридическите лица и се вписва в уведомлението.

          /2/ Работното време следва да бъде съобразено с изискванията на чл. 2 и чл. 3 от  Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистота на територията на Община Русе, приета от ОбС – Русе. Обектите за търговия, туризъм и услуги работят с нормирано работно време, както следва: през летния период /1 април до 1 ноември/ от 6.00 ч. до 23.00 ч. и от 7.00 ч. до 22.00 ч. през зимния период /1 ноември до 1 април/.

          /3/ Търговските обекти по чл. 4, ал. 1, т.т. 1.4, 1.6 и 1.7 от настоящата наредба работят с денонощен режим.

Чл.9 /1/ Търговските обекти по чл. 4, ал. 1, т.т. 1.1, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 1.11 и 2.1 от настоящата наредба може да работят и с ненормирано работно време.

          /2/ Търговски обекти с ненормирано работно време са тези, чието работно време продължава и след 22.00 ч. през зимен период, респективно след 23.00 ч. през летен период, а за заведенията за хранене и развлечения, които не се помещават в жилищни сгради, съответно след 23.00 часа през зимен период и 24.00 часа през летен период.

          /3/ Търговските обекти, посочени в чл. 4, ал. 1, т.т. 1.3, 1.5 и 1.9 и работещи с ненормирано работно време, трябва да отговарят на определени условия:

          1. Заведенията за хранене и развлечение:

              1.1. Да се помещават в нежилищни сгради или собствени еднофамилни жилищни сгради.

              1.2. /отм. с Решение № 48/30.12.2010г на АС-Русе/.

          2. Сервизи и ателиета за услуги – да се намират в нежилищни сгради, отстоящи на не по-малко от 20 метра от жилищни сгради.

          3. Дискотеки може да се разкриват и да работят с ненормирано работно време при следните условия:

              3.1. Да са в самостоятелни сгради, комплекси за развлечения, хотели, административни сгради, спортни комплекси и др. подходящи помещения в населените места;

              3.2. На открито на определени площадки на стадиони, плажни ивици, увеселителни паркове, открити басейни при осигуряване на най-малко 200 метра от най-близките жилищни сгради;

               3.3. Дискотеки не може да се разкриват в обекти, подлежащи на усилена шумозащита – лечебни заведения, детски градини и училища, общежития, жилищни сгради и прилежащи към тях помещения.

          4. Компютърни и интернет зали за обществено ползване се разкриват и може да работят с ненормирано работно време при следните условия:

              4.1. Да са в самостоятелни сгради, сгради със смесено предназначение или други подходящи помещения;

              4.2. В жилищни сгради – при спазване на изискванията на чл.38 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/ и имащи самостоятелен вход извън входа на общите помещения в жилищните сгради.

           /4/ Обектите по чл. 9, ал. 3, т.т. 1, 3 и 4 следва да отговарят на нормите за строителство, противопожарна охрана и изискванията на наредбите, издадени от Министерство на здравеопазването, като след 22.00 /23.00/ ч. в обектите, работещи с ненормирано работно време, шумът не трябва да превишава допустимите норми.

Чл.10 /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Вписването на удължено работно време в уведомлението по чл. 5, ал. 1 се извършва от длъжностно лице, определено от Кмета на Община Русе, на основание приложените документите по чл. 5, ал. 3 и ако са спазени изискванията на чл. 9, ал. 3.

Чл.11/1/ Търговските обекти, работещи с ненормирано работно време, се вписват в информационния масив по чл. 3, т. 1 от длъжностното лице по чл. 6, ал. 2.

          /2/ При промяна на работното време, вписано в уведомлението, търговецът е длъжен в  30 /тридесет/ дневен срок от настъпването им да информира кмета на общината по реда на чл. 5, ал. 1.

          /3/ Търговски обекти, работещи с нормирано работно време, могат да получат еднократно разрешение за работа с удължено работно време при специални поводи /сватби, кръщенета, абитуриентски балове и други/. Разрешението се дава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на писмено искане от управителя на обекта.

Чл.12 Кметът на общината  със заповед  променя ненормираното работно време, вписано в уведомлението, ако в рамките на 1 / една/ година са констатирани:

            1. Две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерен шум от РИОКОЗ.

            2. ./отм. с Решение № 48/30.12.2010г на АС-Русе в частта „или от органите на ОД на МВР”/ Два и повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред от служители на общинска администрация.

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РАЗДЕЛ І – РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО

Чл.13/1//изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Търговска дейност на открито е тази, която се осъществява върху терени и части от терени общинска собственост.

          /2/ Търговията на открито се извършва посредством следните съоръжения:

          1. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Щанд /сергия/;

          2. Количка;

          3. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Маси за сервиране на храни и напитки /пред заведения за хранене и развлечения/;

          4. Временна базарна конструкция;

          5. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Стелажи за периодичен печат, слънчеви очила;

          6. Витрини за безалкохолни напитки;

          7. Хладилни фризери, сладолед-машини;

          8. Машини-автомати;

9. /нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Детски колички, задвижвани от акумулатори;

10. /нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Детски клатушки, детски атракционни съоръжения;

11. /нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Батут;

12. /нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Барбекю, летен открит бар;

13. /нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Велорикши, еко-скутери, велосипеди, тротинетки и други подобни;

14. /нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ съоръжения за подпомагане на търговската дейност в обектите /метални стълби, рампи за товаро-разтоварна дейност и други/;

15. /нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./  Атракционни съоръжения;

16. /нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Терени за изява на музиканти, артисти, художници и други.

          /3/ Разполагането на съоръженията, по предходната алинея, се допуска за определен срок по реда на Наредба № 1 и  Наредба № 7 на Общински съвет Русе.

Чл.14/1//изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./  На съоръженията по чл. 13, ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 се допуска продажбата на стоки, при спазване изискванията на Закона за храните, след предоставяне на Удостоверение за регистрация за временен обект от ОДБХ-Русе.

/2//нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ На съоръженията по чл. 13, ал. 1, т.т. 1, 4, 5 се допуска продажба на:

               1. Печатни издания, книги;

               2. Цветя;

               3. Слънчеви очила;

               4. Лотарийни билети;

               5. Произведения на изкуството и художествените занаяти;

            6. Нехранителни стоки, свързани с честване на традиционни празници и празници от национално и местно значение.

            /3//нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ На посочените в чл. 13, ал. 2, т. 9 и т. 13 съоръжения се допуска предоставяне на услуги, при наличие на сертификат за качество и безопасност.

            /4//нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ На посочените в чл. 13, ал. 2, т. 10, т. 11 и т. 15 съоръжения се допуска предоставяне на услуги, при спазване изискванията на Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.   

         /5//стара ал. 2, изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./  Разполагане и ползване на съоръжения за търговия и услуги по чл. 13, ал. 2, върху терен или части от терен общинска собственост, става само от физически или юридически лица, подали уведомление за вписване, по чл. 5, ал. 1 от настоящата наредба, за съответнияадрес. Заеманата за съпътстващата дейност площ обхваща само прилежащия терен, при осигурена двуметрова ивица за преминаване на гражданите.

         /6//стара ал. 3, изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ По време на национални и общоградски празници със заповед на кмета може да се определят местата, съоръженията и вида на стоките и услугите, извън посочените в чл. 13, ал. 1 и ал. 2.

РАЗДЕЛ ІІ – РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ТЪРГОВСКА

ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО

Чл.15/ /отменен с Решение № 571/15.07.21г./

Чл.16/ /отменен с Решение № 571/15.07.21г./

Чл.17 /отменен с Решение № 571/15.07.21г./

Чл.18 /отменен с Решение № 571/15.07.21г./

Чл.19 /отменен с Решение № 571/15.07.21г./

Чл.20/1/ Търговците, извършващи търговия на открито, заплащат такса за заетата площ, определена съгласно Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от ОбС – Русе.

          /2//отм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./

          /3//изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Таксата се заплаща преди издаване на разрешението за посочения период в искането по чл. 16, ал. 1.

          /4/ /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Номерът на платежния документ, размерът на таксата и срокът, за който се издава разрешението за за ползване на място, се вписват в  разрешителното от упълномощено от кмета длъжностно лице. Същото удостоверява с подпис и печат достоверността на данните. 

          /5/ При ползване на място за повече от един месец, таксите се заплащат  преди изтичане на срока, посочен в разрешителното. Номерът на платежния документ, размерът на внесената такса и срока на валидност на издаденото разрешение, задължително се вписват в разрешителното от длъжностното лице, посочено в предходната алинея.

          /6//изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ При не плащане на таксата в срока посочен в ал. 5, разрешителното се смята за прекратено и се издава ново по реда на чл. 16. Към искането се прилага само документ за платена такса.

          /7/ За съставните населени места на  Община Русе таксата се внася в съответното кметство.

          /8//отм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./

          /9//изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ При прекратяване на ползването на мястото, се възстановява заплатената такса за периода от прекратяването му до крайния срок на действие на разрешителното, съгласно Наредба № 16 на Общински съвет Русе. Моментът на прекратяване се удостоверява с връщане на разрешителното в общината.

          /10//изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ След прекратяване на дейността или изтичане срока на разрешението, физическите и юридическите лица са длъжни да премахнат всички подвижни съоръжения и заграждения и да възстановят мястото в първоначалния му вид.

Чл.21/1/ Търговецът е длъжен:

            1. Да извършва дейност в посоченото в разрешението място;

            2. Да не променя и разширява посочената в разрешението номенклатура от стоки /предмет на дейност/;

            3. Да не увеличава заеманата площ извън определената в разрешението;

            4. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Да спазва одобрената схема за начин на разполагане, брой и вид на масите за сервиране на храни и напитки;

            5. Да не преотстъпва площта, дадена му с разрешението, на друг търговец;

            6. Да поддържа чистотата на територията на обекта и прилежащата му площ;

           7. Да заплаща в срок дължимата такса.

/2/ При неизпълнение на задълженията по ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се съставя констативен протокол от упълномощените от кмета длъжности лица. В протокола се дават предписания и срок за отстраняването  им.

Чл.22 Издаденото разрешение за търговия на открито се  отнема със заповед на кмета на Общината, при:

            1. /отменена с Решение №42/15.12.2016 г. на АС-Русе по Адм. д. № 259/2016г. в частта й, препращаща към чл.21, ал.2, във вр. с ал.1, т.6 от Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе/ неизпълнение в срок на дадените предписания по чл. 21, ал. 2;

             2. /изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ при промяна на схемата на местата за извършване на дейност на открито във връзка с неотложни обществени нужди.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЗАБРАНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23/1/ Забранява се:

           1. /изм. с Реш. № 686/18.11.2021 г./  Извършването на търговска дейност на открито върху терени общинска собственост  без издадено разрешение за ползване на място по чл. 25а от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и  монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Русе.

           2. Търговия на открито със стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

           3. Търговията на открито с алкохолни напитки и тютюневи изделия, с изключение на временни щандове по време на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни, като за това се издава удостоверение и се заплаща такса, съгласно Наредба 16 на Общински съвет Русе.

           4. Продажбата на ядки по улици, площади, паркове и други обществени места, с изключение на надлежно регистрирали се търговци за този вид търговия, предлагащи ги, съгласно санитарните правила за търговия с хранителни продукти.

          5. Извършването на търговска дейност под заслони на автобусни спирки.

          6. Извършването на търговска дейност с използване на подръчни съоръжения, като пейки, кашони, касети, огради, входни врати на жилищни сгради и дворове и други подобни.

          7. Използване на тротоари, площади, градини и други места общинска собственост за разполагане на стоки и амбалаж около търговските обекти и обществените сгради, освен при товаро-разтоварна дейност.

          8. Излагане на стоки от номенклатурата на търговските обекти пред и около обекта /пред входни врати, витрини/ с рекламна цел.

          9. Разполагането на маси и столове и сервирането на открито:

               а/ /отм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./

               б/ пред магазини за хранителни и нехранителни стоки, ателиета, павилиони и други обекти, които не са заведения за хранене и развлечение.

          10. Извършването на търговска дейност от лица – производители на плодове и зеленчуци извън територията на специализираните пазари.

          11. Изнасянето на озвучителни уредби пред търговските обекти и озвучаване на пространството около тях под каквато и да е форма.

          12. Самоволното удължаване на работното време, извън посоченото в уведомлението по чл. 5, ал. 1.

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24/1/ За нарушаване на разпоредбите на тази наредба на физическите лица се налагат глоби в размер от 50 лв. до 5 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица -имуществена санкция в размер от 100 лв. до 50 000 лв.

Чл.25/1/ ./отм. с Решение № 48/30.12.2010г на АС-Русе в частта „както и от органите на ОД на МВР”/ Актовете по установяване на административни нарушенията се съставят от служители на звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” и други упълномощени от кмета служители от общинската администрация.

          /2/ Въз основа на актовете, кметът на общината или упълномощен от него заместник кмет издава наказателни постановления.

          /3/ При съставяне на актовете и издаване на наказателните постановления се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            По смисъла на тази наредба:

          1. “Не заплащане в срок” – плащането е с дата след датата на срока на валидност, посочен в разрешението за търговия на открито.

            2. Самоволно е удължаване на работното време, извършено без подадено уведомление по реда на чл. 5, ал. 3 или по реда на чл. 11, ал. 3.  

          3. /отм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

         §1 Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с:

          1. Чл. 191, ал. 3 от Закон за защита на потребителите.

          2. Глава ІІІ, Раздел ІІ от Закона за местните данъци и такси.

          3. Чл. 22 от Закона за защита от шум в околната среда.            

         §2 ./отм. с Решение № 48/30.12.2010г на АС-Русе в частта „и от служителите на ОД на МВР”/ Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от упълномощения заместник кмет, от служители на звено “КООРС”, от други упълномощени от кмета длъжностни лица и от служителите  на ОД на МВР –  Русе.

         §3 По въпроси, свързани с прилагането на наредбата, заповеди издава кметът на общината.

          §4 Настоящата Наредба № 5 влиза в сила от 01.01.2009 година и отменя Наредба № 5, приета от Общински съвет  Русе с Решение №994 по Протокол №47 от 26.05.2006 г., изм. и допълнена с Решение 1266 по Протокол 58 от 13.04.2007 г., Решение № 1323 по Протокол № 61 от 01.06.2007 г., Решение № 1427 по Протокол № 64 от 14.09.2007 г.

          §5 Издадените до момента удостоверения за регистрация на търговски обект, удостоверение за регистрация на работно време и  удостоверение за вписване на обекти за търговия и услуги по отменените Наредба № 5 остават в сила до настъпване на промяна в обстоятелствата.

…………………………………………………………………………………………………………

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе, приета с Решение № 286 по Протокол № 12/19.07.2016г.

§ 6. Тази наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                      ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

ОПИСАНИЕ  НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ В НАРЕДБАТА

/доп с Реш. № 286/19.07.2016г./

РИОКОЗ  – Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

РВМС      – Районна ветеринарно – медицинска служба

ОДПБЗН – Областна дирекция “Противопожарна безопасност и защита на населението”

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите“

НО         – Наемни отношения

ТКЗП      -Търговия, категоризация и защита на потребителите

КООРС   – Контрол, охрана, обществен ред и сигурност

ГПК        – Граждански процесуален кодекс

АПК       – Административно процесуален кодекс

ЗХР        – Заведение за хранене и развлечения

ЗУТ        – Закон за устройство на територията

ЗМСМА  – Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗМДТ     – Закон за местните данъци и такси

ЗЗП        – Закон за защита на потребителите

Приложение 1

/изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г.изм. с Реш. № 286/19.07.2016г /

До

Кмета на Община Русе

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за вписване в информационен масив за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти, по чл. 5 от наредба № 5 на Общински съвет Русе

от фирма ______________________________________________________________________

/точно наименование на фирмата/

Е И К/БУЛСТАТ __________________________

                                                       /код по ЕИК/БУЛСТАТ/

седалище ______________________________________________________________________

/седалище, адрес на управление на търговеца, телефон за контакт/

_______________________________________________________________________________

/трите имена на лицето, представляващо търговеца/

адрес на обекта _________________________________________________________________

/адрес на обекта, телефон за контакт/

собственик _____________________________________________________________________

/Собственик на имота, в който се осъществява дейността или носител на друго вещно или облигационно право/

вид на дейностите, който се извършват в обекта __________________________________

___________________________________________________________________________

работно време: от ___________ ч. до ____________ ч., почивни дни: __________________

           /удълженото работно време се попълва от общинска администрация/

Декларирам, че притежавам следните документи:

            1. Идентификация ЕИК/БУЛСТАТ, а за лица които не са регистрирани в Търговския регистър – документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз __________________________________________________ .

            2. Удостоверение за регистрация от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ-Русе), за търговия с храни ____________________________________________ .

            3. Регистрация в Регионалната здравна инспекция – Русе (РЗИ-Русе) за дейност в обекти с обществено предназначение _____________________________________________ .

            4. За автосервизи и други обекти, предоставящи услуги по ремонт и поддръжка на моторни превозни средства – утвърден на ……… г. от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе работен лист за класификация на отпадъците, които ще се генерират от дейността на обекта.

            5. Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство ______________________________________________________________________________

            Прилагам документи за удължено работно време:

            1. Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум. Измереното еквивалентно ниво на шум следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след 22/23 часа. _________________________________________________________________________ .

            2. Писмено съгласие от собственика на помещението, в което ще се осъществява дейност с удължено работно време.

            При промяна в обстоятелствата вписани в настоящото уведомление, се задължавам да уведомя общинската администрация в 30 (тридесет) дневен срок.

            Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от НК.

                                                                                   Уведомител :________________________

                                                                                                                      /подпис/

Попълва се от общинска администрация:

            Уведомлението е вписано под № __________________ / ________________ г. в информационен маси за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти.

                                                                                   Длъжностно лице: ___________________                                                                                                                          /подпис/

Приложение 2

/отменено с Решение № 571/15.07.21г./

Приложение 3

/отменено с Решение № 571/15.07.21г./

Файлове