Наредба №5 За търговската дейност на територията на Община Русе

Наредба №5 – За търговската дейност на територията на Община Русе

Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и утвърдена от Общински съвет Русе с Решение № 392 по Протокол № 21/18.12.2008 г., изм. Решение № 48/30.12.2010г на АС-Русе, изм. с Решение № 1294 по Протокол № 47/26.02.2015 г., изм. с Решение № 286 по Протокол № 12/19.07.2016г., Решение № 42/15.12.2016 г. на АС-Русе по Адм. д. № 259/2016г.

Файлове