Наредба №7

НАРЕДБА № 7

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

(Наредбата е приета с Решение № 945/20.03.2014 г., изменена с Решение № 1258/11.12.2014г., Решение № 1389/23.04.2015 г.; Решение № 30/11.11.2016г. по Адм. дело № 260/2016 на АС-Русе; изм. с Реш. № 523/20.04.2017г. Решение № 29/30.10.2017г. по Адм. дело № 330/2017 на АС-Русе; изм. с Решение № 831 по Протокол № 33/19.04.2018 г.)

Файлове