Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

(Наредбата е приета с Решение № 945/20.03.2014 г., изменена с Решение № 1258/11.12.2014г., Решение № 1389/23.04.2015 г.; Решение № 30/11.11.2016г. по Адм. дело № 260/2016 на АС-Русе; изм. с Реш. № 523/20.04.2017г. Решение № 29/30.10.2017г. по Адм. дело № 330/2017 на АС-Русе; изм. с Решение № 831 по Протокол № 33/19.04.2018 г., Решение № 1247 по Протокол № 49/19.09.2019 г., Решение № 571 по Протокол № 24/15.07.2021 г., Решение № 686 по Протокол № 27/18.11.2021 г., Решение № 1037 по
Протокол № 39/13.09.2022 г., Решение № 1236 по
Протокол № 45/16.02.2023 г., Решение № 1237 по
Протокол № 45/16.02.2023 г.)

Русе, февруари 2023 г.

Файлове