Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша

ДО

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ГРАД РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В съответствие с изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) общинският съвет следва да определи с решение пасищата, мерите за общо и индивидуално ползване. Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ с пасищни селскостопански животни, които желаят да ползват индивидуално общински пасища, мери могат да подават заявления по образец до кмета на съответната община. Разпределението за индивидуално ползване се извършва от комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ съобразно броя и вида регистрирани пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери. Комисията следва да се произнесе в срок до първи май на съответната година с протокол за разпределение. Въз основа на влезлия в сила протокол за окончателно разпределение се сключва договор за наем между съответната община и лицето, на което е разпределен съответния имот (част от имот). Останалите след окончателното разпределение общински пасища, мери се отдават под наем за срок от една стопанска година след провеждане на търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Договорите се сключват за една стопанска година.

Съгласно действащите норми общинският съвет следва да приеме три решения – по чл. 37и, ал. 3 ЗСПЗЗ, по чл.37о, ал. 1 от ЗСПЗЗ и по чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, като последните две решения следва да бъдат приети с мнозинство от общия брой на съветниците. Общинският съвет следва да се произнесе и за реда за отдаването под наем на останалите след окончателното разпределение общински пасища, мери, съобразно чл. 37и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ и чл. 11, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

С първото решение се определят пасища, мери за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината.

Второто решение е по чл.37о, ал. 1 от ЗСПЗЗ включва: Определяне на размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване на имотите на територията на общината.

Третото решение е по чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ – за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа:

 1. Годишен план за паша;
 2. Съгласие за предоставяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване;
 3. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и пасищата.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4, чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ, при съответно приложение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

 1. Дава съгласие за предоставяне на общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година. Подлежащите на разпределение по реда на чл. 37и, ал. 1 – 12 от ЗСПЗЗ, за 2022-2023 стопанска година пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване да се отдават под наем за период от шест стопански години. Останалите след разпределението свободни общински пасища, мери да се отдадат под наем за индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе след утвърждаване на начални тръжни цени за 2022-2023 стопанска година по реда на чл. 76, ал. 1 и 2 от същата наредба.
 2. Определя общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1.
 3. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и утвърждава правила за ползване на общинските пасища, мери, съгласно Приложение № 2.
 4. Приема Годишния план за паша и задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и пасищата съгласно Приложение № 3.
 5. При отдаване под наем на пасища/ мери в землищата на останалите населени места, включени в границите на Община Русе, различни от гр. Русе, 30 % от приходите от събраните наеми да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място, съгласно чл. 52, ал.5, т. 2 от ЗМСМА.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Приложение № 1 – Пасища, мери от ОПФ за общо и индивидуално ползване;
 2. Приложение № 2 – Размер и местоположение на общински пасища, мери и Правила за ползването им;
 3. Приложение № 3 – Годишен план за паша.

ВНОСИТЕЛ,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Файлове