Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид извършените допълнения на Закона за местните данъци и такси (ДВ бр.32/2016г., в сила от 01.01.2017г.), с които се въвежда данък върху таксиметровия превоз на пътници, предлагам следните допълнения и изменения в Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе:
В Глава втора да се създаде нов „раздел VІІ с чл.чл.60, 61 и 62 Данък върху таксиметров превоз на пътници“, в който да се регламентират правилата, условията и конкретния размер на този вид местен данък.
Законът за допълнение на Закона за местните данъци и такси регламентира реда, по който данъчно задължените лица, посочени в раздел „Данък върху таксиметров превоз на пътници“, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. Данъчно задължени лица по този раздел от закона са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на общината. Общинският съвет определя годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.
Целта е да се изпълни законовото задължение, вменено с § 3 от ПЗР на ЗДЗМДТ, съгласно който „За 2017г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VІІІ до 30 септември 2016г.“
Предлагам размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2017г. да бъде 500 лв., като очакваните постъпления от него да са в размер на 373 хил.лв., определени на база издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници и общия брой таксиметрови автомобили на територията на общината. Направено е сравнение с размера на данъка в други общини в страната, съгласно приложение 1. Този вид данък се въвежда за първи път и не могат да бъдат направени сравнителни анализи за ефекта му през предходни години. След въвеждането на данъка може да се направи анализ как се отразява върху качеството и цената на таксиметровите услуги.
За прилагане на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства.
В резултат на нейното прилагане се очаква да се постигне увеличение на приходната част на Община Русе от данък върху таксиметров превоз на пътници. Измененията са съобразени с действащото българско право, а от там и в съответствие с правото на Европейския съюз.

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:

§1. В Глава втора се създава нов раздел VІІ с чл.чл.60, 61 и 62

„Раздел VІІ
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл.60. (1) Данъчно задължените лица се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършената от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община Русе по Закона за автомобилните превози.
(3) Данъчно задължените лица получават издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози след подаване на данъчна декларация по образец за дължимия данък, в която са посочени обстоятелствата, свързани с определянето му.
(4) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка, в 7-дневен срок от датата на настъпване на обстоятелството.
(5) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчната декларация се подава от прехвърлителя и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в регистъра на Община Русе.
Чл.61. (1) Годишният данък върху таксиметров превоз на пътници се определя в размер на 500 лева.
(2) Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък се определя по формула, съгласно чл.61ч, ал.2 от Закон за местните данъци и такси.
(4) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по формула, съгласно чл.61ч, ал.2 от Закон за местните данъци и такси.
Чл.62(1) Данъкът по чл.61, ал.1 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
(2) Възстановяване на надвнесен данък по чл.61, ал.4 се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”

Преходни и заключителни разпоредби:

§3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

ВНОСИТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” №6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu. 

Файлове