Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отмяна на Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе – Приложение ІІ, приети с Решение № 522 по Протокол №23/21.03.2013 г. на Общински съвет – Русе и приемане на нови Правила и критерии за кла

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Отмяна на Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе – Приложение ІІ, приети с Решение № 522 по Протокол №23/21.03.2013 г. на Общински съвет – Русе и приемане на нови Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №522 Прието с Протокол №23/21.03.2013 г. на ОбС –Русе влязоха в сила „Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските целодневни детски градини на територията на Община Русе”.
За учебната 2013/2014 г. приемът в детските заведения на територията на Общината беше организиран, съгласно тези ПРАВИЛА.
Места в детските градини на града има достатъчно, но много родители се наложи да водят децата си в отдалечени от местоживеенето квартали. Необходимо беше да се допълнят и диференцират критериите, които дават предимства при приемане на деца в ЦДГ и ОДЗ на Община Русе. С приемането им се цели осигуряване на един по-справедлив начин на прием на децата в детските заведения.
С въвеждането на централизиран прием се създаде единна база данни за децата, чакащи класиране. Родителите и общинска администрация имат постоянен достъп до информация за свободните места, броя на чакащите и техните желания, което създаде условия за по-добро планиране и организация на приема.
С новите Правила се цели да бъде внесена яснота, относно приема на децата в ЦДГ и ОДЗ на територията на общината.
В изпълнение на внедрената система за електронно управление в общинска администрация постъпваха редица запитвания от родители, относно утвърдените правила за кандидатстване, класиране и прием на децата им в детските заведения.
От тях стана ясно, че желанията на родителите са те да имат бърз и лесен достъп до детските заведения, като предпочитани са най-близките такива по местоживеене.
Предвид трудовата заетост и натовареността на родителите, беше изразено мнение, че трябва да се стимулират семействата, в които двамата родители са ангажирани по трудови правоотношения. Предимство трябва да бъде дадено и на семейства, в които единият или двамата родители са студенти.
Естествен е стремежът на гражданите да бъдат изрядни платци и да не дължат местни данъци и такси. Това е причина да предложа предимсвото за родители, които не дължат местни данъци и такси, да има по-голяма тежест за класиране на децата им в общинските детски заведения.
Предвид изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам Общински съвет-Русе да приеме следнато

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Общинският съвет
РЕШИ
1. Отменя Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските целодневни детски градини на територията на
Община Русе, приети с Решение №522 Прието с Протокол №23/21.03.2013 г. на ОбС –Русе.

2. Приема нови Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските целодневни детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Русе, както следва:

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

1.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ЦЕЛОДНЕВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
Заявител за регистриране на заявление за участие в класиране на дете, подлежащо на класиране, може да бъде само родител или официален настойник на детето;
Заявителят и детето, подлежащо на класиране, да са с постоянен или настоящ адрес в община Русе. При регистриране на заявлението по електронен път се извършва автоматична проверка на това условие в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Русе.

ПОЯСНЕНИЯ:
– Заявители и деца, които по някаква причина не фигурират в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Русе, но са регистрирани в Общината, могат да получат входящ номер само на място в ДГ/ОДЗ, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.
– Ако заявителят няма ЕГН, а има ЛНЧ, може да регистрира заявление само на място в ДГ/ОДЗ, след представяне на документ за адресна регистрация на територията на община Русе и лична карта.
– Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в ДГ/ОДЗ, след представяне на необходимите документи – документ за адресна регистрация на територията на община Русе.
– Ако заявителят или детето, подлежащо на класиране, нямат постоянен или настоящ адрес в община Русе, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за прием.
 

Файлове