Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отмяна на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение №1148/24.11.2006 г. на Общински съвет Русе и приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Отмяна на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение №1148/24.11.2006 г. на Общински съвет Русе и приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2013 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Закрилата на деца с изявени дарби е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата чрез осигуряване на финансово подпомагане и възможности за изява. Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.03г., последно изм. и доп., бр. 107 от 31.12.2011г. регламентира правилата, по които се осъществява тази закрила.
На основание чл. 12, ал. 3 от Наредбата ежегодно Общинският съвет приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, която включва и мерките по чл. 11, ал. 1, одобрени с Националната програма за текущата календарна година.
С Решение №1148, прието с Протокол №53/24.11.2006г. ОбС – Русе е приел Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общински и държавни училища на територията на община Русе. Прегледът на уредбата в двата акта установява, че съдържанието им почти се припокрива. Основната разлика в двата документа е включването на част, отнасяща се за закрила на децата с изявени дарби от общинския бюджет.
В предложената Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2013 година в Раздел ІІ, т. 1 ясно са изписани условията и размера на финансовото подпомагане с общински средства, което на практика обезсмисля съществуването на Правилника.
В тази връзка и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №238/ 17.12.2003г., изм. и доп. с ПМС №368/29.12.2011 г., и в изпълнение на Приложение 4а, функция „Образование“, дейност 322 – подпомагане и стимулиране на даровити деца на Решение №450, прието с Протокол №521/18.02.2013г. на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе

РЕШИ:

1. Отменя Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища и държавни училища на територията на Община Русе, приет с Решение №1148 по Протокол №53/24.11.2006г.на Общински съвет-Русе.
2. Приема Общинска програма на мерките за осъществяване закрила на деца с изявени дарби за 2013 година, съгласно Приложение № 1.

Вносител:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе 

Файлове