Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1042/18.11.2010г на Общински съвет – Русе за упълномощаване представителите на Община Русе в Общото събрание на „МБАЛ” АД – Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от доц. Васил Пенчев –
председател на ОбС – Русе

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 1042/18.11.2010г на Общински съвет – Русе за упълномощаване представителите на Община Русе в Общото събрание на „МБАЛ” АД – Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В канцеларията на Общински съвет – Русе постъпи Искане от 1/3 от общинските съветници за провеждане на извънредна сесия на съвета с цел преразглеждане на направеното упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на МБАЛ-РУСЕ АД. Мотивите за това са необходимостта от по-обстойно запознаване с фактите отнасящи се до увеличаване на капитала на дружеството.
Община Русе е акционер в „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе – АД” и притежава 32,56 % от капитала.
Съгласно получената в Общински съвет – Русе Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ-РУСЕ АД дневният ред на събранието се състои от две точки: 1. Увеличаване на капитала на дружеството и 2. Изменение и допълнение на устава на дружеството. Проектите за решение по посочените две точки са изписани подробно в приложената към настоящото предложение покана.
Промяната в капитала на дружеството се налага от § 66 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година. Текстът на алинея 2 от посочения параграф гласи: „Предоставяните от бюджета средства на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, за капиталови разходи се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за капиталови разходи на съответното държавно лечебно заведение или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, като държавата записва нови дялове/акции.” В алинея 3 на разглеждания законов текст се казва че, в този случай не се прилагат разпоредбите на Търговския закон за увеличаване на капитала. Въпреки това, извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ – РУСЕ АД се свиква по инициатива на министъра на здравеопазването на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, тъй като поставеният въпрос е с голяма обществена значимост.
При разглеждане на предложението за увеличаване на капитала следва да се има предвид, че се отнася само за инвестиционните разходи, предоставени от държавата през 2009 година. През тази година Община Русе не е предоставяла средства за капиталови разходи на МБАЛ – Русе АД. През предходни години общината е предоставила средства, чиито размер е 214 хил. лева, за закупуване на различна апаратура. През тези години и държавата е предоставила общо над 11 милиона лева. Средствата, чието включване в капитала на дружеството се иска, са осчетоводени като „задължения за увеличаване на капитала” в Разчетна сметка по силата на §66 от ЗДБРБ за 2009г. Това не дава точна представа за действителното финансово състояние на дружеството и изопачава финансовият му резултат.
За по-голяма яснота на поставения за обсъждане въпрос прилагам към настоящото предложение копие от Писмо на министъра на здравеопазването с изх. № 91-00-168/21.09.2010г, Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ – РУСЕ АД, справки.
Съгласно чл. 17 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества в акционерните дружества, в които Община Русе не е единствения акционер, представителите на Общинския съвет в Общото събрание на акционерите вземат предварително писмено решение от Общински съвет – Русе при изменение и допълване на устава на дружеството и намаляване или увеличаване на капитала на дружеството. Представителите на общината следва да представят в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание в Общинския съвет и на Кмета на Общината пълен протокол от заседанието на събранието.
Представителите на Общинския съвет в общото събрание на акционерното дружество са избрани с Решение № 116 по Протокол № 8 от 13.03.2008г. Това са д-р Теодора Константинова и д-р Иван Стоянов.

С оглед гореизложеното предлагам общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 и 2 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества Общински съвет – Русе реши:

1. Отменя свое Решение № 1042, прието по Протокол № 51 от 18.11.2010 година
2. Упълномощава представителите на Общински съвет – Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе – АД” д-р Теодора Константинова и д-р Иван Стоянов да гласуват „за” по точки 1 и 2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 09.12.2010г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ доц. Васил Пенчев/

Файлове