Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Относно: промени в Наредба 16 на Общински съвет- Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От групата общински
Съветници
“Синя коалиция + ВМРО”

Относно: промени в Наредба 16 на Общински съвет- Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Госпожи и господа общински съветници

Във връза с промяната в законодателството и последвалата Наредба на Министерството на Здравеопазването, от 01.06.2012г беше забранено тютюнопушенето в затворени помещения и на обществени места.
Това доведе до редица неудобства особено сред ползвателите и притежателите на заведения за обществено хранене.
Масово ресторантъори търсят възможности да обособят места за сядане на открито под формата на летни градини.
Община Русе е важен участник в този процес, тъй като огромната част от терени, подходящи за такава дейност са общинска собственост.
Нормативният документ който регламентира ценообразуването, при отдаване на площи за маси, столове, летни градини и др. Подобни е Наредба 16.
При срещи с представители на бизнеса, които ползват или имат намерения да ползват подобни услуги се установи, че в момента цените на таксите определени в същата Наредба 16 са неоправдано високи.
Така например съгласно чл. 23; ал.1;т.1.2 – за разполагане на маси и столове пред обекти за хранене и развлечения таксите са определени на :
а) на м2 за ден – 0,60 лв.
б) на м2 за месец – 7,50 лв.
За съпоставка в момента за 1м2 закрита офис площ в партера на офис сграда клас А цената е 4,00 евро/м2
Според т.6 на същия чл.23 “ Трайно отделените летни градини с огради, цветарници, стойки и др. съоражения ( възпрепятстващи свободното преминаване на гражданите)” заплащат 50% от определената такса и през зимния период.
Считаме, че това в голяма степен противоречи на чл.7 от Гл. I ; раздел I на същата Наредба, където в частта за определяне на общинските вземания и размера на общинските такси и цени на услуги е казано, че: “Лица не ползващи услугата през съответната година или определен период от нея заплащат само цената за периода на ползване, което се установява с декларация.”

Предвид гореизложеното на основание чл.63, ал.1 от ПОДОС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА предлагаме Общинския съвет да вземо следното

РЕШЕНИЕ

Общинския съвет – Русе променя разпоредбата на Наредба 16 както следва
Чл.23, ал.1;т1.2
а) става “на м2 за ден 0,30 лв.
б) става “на м2 за месец 3,50 лв.
т.6 – отпада 

Файлове