Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Правила и критерии за класиране и прием на деца в детските ясли, целодневните детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Правила и критерии за класиране и прием на деца в детските ясли, целодневните детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Русе са внедрени информационните системи „Сладко бебе“ за общинските детски ясли и „Щастливо детство“ за детските градини, чрез които са създадени условия за проследяване, прозрачност и контрол от страна на общинска администрация. Предстои внедряването на информационна система “WEB Родител”, която ще информира родителите за: физическото и нервно-психическо развитие на детето; програмата за рационално хранене (седмично меню); посещаемостта, дължимите и платени месечни такси. Следващата стъпка е предприемане на действия за внедряване на електронна система за класиране за прием на децата в общинските детски заведения. Внедряването й ще улесни целия процес на записване на децата и ще намали напрежението сред родителите.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да се утвърдят Правила и критерии за класиране и прием на деца в детските ясли, целодневните детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Русе.
Със свои заповеди Кмета на Община Русе определи работни групи, които разработиха Правила и критерии за класиране и прием на деца в детските ясли на територията на Община Русе – Приложение І и Правила и критерии за класиране и прием на деца в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Русе – Приложение ІІ. Същите са разработени в съответствие с действащото българско законодателство.
С въвеждането на централизиран прием на децата в общинските детски заведения ще бъде създадена единна база данни за децата, чакащи класиране. Родителите и общинска администрация ще имат постоянен достъп до информация за свободни места, броя на чакащите и техните желания, което ще създаде условия за по-добро планиране и организация на приема. Системата за електронен прием ще предотврати възможността за дублиране при подаване на заявленията. Електронното подаване на заявления ще осигури прозрачност и контрол на приема.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, чл. 118, ал. 1 от Закона за здравето и Наредба № 26 от 18. 11. 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Общински съвет – Русе

Р Е Ш И:
Приема Правила и критерии за класиране и прием на деца в детските ясли на територията на Община Русе- Приложение І. и Правила и критерии за класиране и прием на деца в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Русе – Приложение ІІ, неразделна част от настоящото решение.

ВНОСИТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ И ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ НА ДЕЦА В ЦЕЛОДНЕВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

Файлове