Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРАВИЛНИКЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Чл. 1. Наблюдателната комисия се създава на основание чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

І. ЦЕЛИ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Чл. 2. Целите на дейността на Наблюдателната комисия са следните:

2.1. Да координира дейността на органите и организациите, които биха могли да оказват както контрол и надзор, така и помощ и подкрепа на правонарушителите – условно предсрочно освободени от затвора и осъдени на „Пробация“ лица, с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.

2.2. Да привлича и ангажира обществото да участва активно в превенцията на престъпността.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Чл. 3. Основните задължения на Наблюдателната комисия са следните:

3.1. Да осъществява обществен контрол върху работата по поправянето или превъзпитанието на лишените от свобода.

3.2. Да подпомага ресоциализацията на лишените от свобода чрез иницииране на социални услуги на територията на общината.

3.3. Прави предложения за изменяне на режима и за преместване на отделни затворници или за условно предсрочно освобождаване.

3.4. Прави предложения и дава мнения за помилване.

3.5. Участва със свой представител в комисията по чл. 73, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

3.6. Подпомага семействата на лишените от свобода.

3.7. Съдейства за настаняване на работа и за битово устройване на освободените от местата за лишаване от свобода.

III. СЪСТАВ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Чл. 4. Съставът на Наблюдателната комисия се утвърждава от Общински съвет, като включва председател и членове. В заседанията участват представители на Общински съвет – Русе , Община Русе, Районна служба „Изпълнение на наказанията”, гр. Русе, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

IV. РАБОТА НА КОМИСИЯТА

Чл. 5. Работата на Комисията е в няколко направления:

1. Посещаване на местата за лишаване от свобода, където се извършва:

1.1 Проверка на информацията.

1.2. Предварителна беседа с Началника на затвора.

1.3. Изследване на документацията по регистрация.

1.4. Запознаване с необходимите документи на лишените от свобода.

1.5. Обиколка в затвора.

1.6. Беседи с лишените от свобода, която предвижда беседа с група и индивидуални разговори.

1.7. Избор на място за провеждане на беседи.

1.8. Беседа със затворническия персонал.

1.9. Доклад.

2. Беседи с роднини, адвокати и близки на лишените от свобода.

3. Подпомагане и ресоциализация на лишените от свобода.

3.1. Подпомагане в трудовата заетост.

3.2. Повишаване на образователната степен.

3.3. Работа с психолог.

3.4. Наблюдения на социалната среда и контакти с обществото.

3.5. Съвместни срещи и беседи с близките.

3.6. Подпомагане на семейството.

4. Предложения за изменение на режима.

4.1. Анализ на информацията след посещението.

4.2. Анализ на беседата с лишения от свобода.

4.3. Предложения за преместване в затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип.

4.4. Предложения за условно предсрочно освобождаване.

4.5. Предложения и мнения по искания за помилвания.

V. ИЗДРЪЖКА

Чл. 6. На основание чл. 171, ал. 4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, издръжката на Наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет.

VI. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА И АРХИВ

Чл. 7. (1) Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат в сградата на Община Русе.

(2) Ако конкретната работа налага – заседанията се провеждат и на други, определени от самата Комисия, места.

Чл. 8. Архивът на Наблюдателната комисия се съхранява в Общински съвет – Русе  (сградата на Община Русе) – стая № 301

VII. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 9. (1) Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат веднъж на три месеца, при необходимост се насрочват извънредни заседания.

(2) В края на всяко проведено заседание се насрочва датата на следващото заседание.

VIIІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият Правилник за организацията и дейността на Наблюдателна комисия при Общински съвет Русе, е приет с Решение № 493, по Протокол № 21  от заседание на Общински съвет – Русе, проведено на  22.04.2021 г. и влиза в сила в деня на неговото приемане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Файлове