Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Русе са институции в системата на предучилищното и училищното образование, които, съгласно Заповед №РД-01-3212/26.10.2016 г., във връзка с Решение №342, прието с Протокол №13/19.09.2016г. на Общински съвет – Русе, осъществяват дейността си по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. С Решение №422 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №17/19.01.2017 г. на основание чл. 49, ал. 8 от ЗПУО се прие Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР-ЦУТНТ) – Русе.
В ЦПЛР-ЦУТНТ се осъществява държавната политика за осигуряване и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на общинско ниво. Съгласно действащата нормативна уредба центровете са институции на общинско подчинение, ръководство и контрол.
С Решение №730 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №28/14.12.2017 г. се даде съгласие да се извърши промяна в предмета на дейност на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе, чрез допълване на дейността „кариерно ориентиране и консултиране“ по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО. С Решение №773 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №31/22.02.2018 г. се предостави за безвъзмездно управление част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3А, ет. V, предмет на АЧОС №6675 от 09.04.2012 г. на ЦПЛР – ЦТУНТ – Русе. Дейността „кариерно ориентиране и консултиране“ по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО ще се осъществява на посочения адрес.
1. Причини, които налагат приемането:
Издадена е заповед за извършената промяна в предмета на дейност на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе, чрез допълване на дейността „кариерно ориентиране и консултиране“. Тази промяна в предмета на дейност поражда необходимост от приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе.
2. Цели, които се поставят с приемането на проекта:
С измененията и допълненията в правилника се въвеждат текстове, които допълват дейността „кариерно ориентиране и консултиране“ в предмета на дейност на ЦПЛР-ЦУТНТ.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на правилника не са необходими допълнителни финансови средства. Общинска администрация – Русе разполага с необходимите човешки ресурси за осъществяване на контрол по прилагане и спазване разпоредбите на настоящия правилник.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Правилникът е инструмент за постигане на по-добра организация на работата за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на децата в Община Русе, по-ефективно управление на тази нова по вид дейност и целесъобразно изразходване на публичните средства, с които тя се финансира.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С предлагания проект на правилник не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация и във връзка с изискванията на ЗПУО предлагам Общински съвет Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 49, ал. 8, във връзка с ал. 6 от ЗПУО и Решение №730на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №28/14.12.2017 г., Общински съвет – Русе, реши:

ПРИЕМА

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе, както следва:
§1. Чл. 2 се изменя и допълва както следва: „ЦПЛР – ЦТУНТ според дейността си е за:
1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите и изкуствата, по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО;
2. кариерно ориентиране и консултиране, по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.“
§2. В чл. 3, т. 4 думата „обучението“ се заменя с „дейностите по чл. 2“
§3. В чл. 9 се приемат следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след „дейности за“ се поставя двоеточие и текста и се изменя и допълва както следва:
„1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата, глобалното, гражданското и здравното образование, придобиване на умения за лидерство;
2. кариерно ориентиране и консултиране.“
2. В ал. 2 след „ал. 1“ се добавя „т. 1“
3. Приема се нова ал. 3 със следното съдържание „Подкрепата по ал. 1, т. 2 включва:
1. кариерно ориентиране на учениците на ниво училище;
2. създаване и прилагане на модул „Училище – пазар на труда“ за подпомагане на трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование;
3. ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и на ученици със специални образователни потребности“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4;
5. Приема се нова ал. 5 със следното съдържание „Подкрепата по ал. 3 се предоставя чрез:
1. предоставяне на актуална информация за организацията и съдържанието на средното и на висшето образование, характеристиките на профилите, професиите и специалностите, които се изучават в училищната система, потребности на местния и регионалния пазар на труда за подпомагане на прехода от образование към заетост на завършващите ученици;
2. проучване потребностите на учениците и родителите от консултиране;
3. индивидуална и групова работа с ученици за подпомагането им при вземане на решение за избор на образование и работа. Подкрепа на ученици, застрашени от отпадане от училище; на ученици с изявени способности и таланти; на ученици със специални образователни потребности, чрез съветване, консултиране, обучение и наставничество.
4. кариерно развитие, което се изразява с осъзнаване, изследване, планиране, вземане на решение и подготовка, установяване и поддържане на кариерата;
5. организиране и утвърждаване на форуми по кариерно ориентиране на училищно, общинско или областно равнище в подкрепа на прехода на учениците от една към друга образователна степен и от образование към пазара на труда.“
§4. Към чл. 11 се добавят следните точки:
„17. подпомага кариерното ориентиране и развитие, включващи избор на образование, професия и работа;
18. кариерно ориентиране и консултиране.“
§5. В чл. 12, се приемат следните допълнения:
1. В ал. 1 след текста „приобщаващо образование“ се добавя „, плана за кариерно ориентиране и консултиране“.
2. В ал. 3 се добавя точка 7 със следното съдържание „дейностите по чл. 11, т. 17 и т. 18“
§6. В чл. 36 се приемат следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „главен счетоводител“ се добавя „кариерен консултант“
2. В ал. 2 се добавя нова т. 4 със следното съдържание „кариерният консултант е на пряко подчинение на директора“
3. В ал. 2 досегашните т. 4 и т. 5 стават т. 5 и т. 6.
§7. Текстът на чл. 49, ал. 1 се изменя както следва: „Имотите, предоставени за управление и ползване от ЦПЛР – ЦУТНТ са:
1. сграда намираща се на ул. „Одрин“ № 1, предоставена със заповед на кмета на Община Русе за дейности по чл. 49, ал. 1 т. 1 от ЗПУО – за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
2. част от имот, а именно стаи №№1, 8, 9,10, сервизно помещение и една тоалетна с адрес: гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ № 3А ет. V за осъществяване на дейности по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО – за дейности по кариерно ориентиране“.

Вносител,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Съгласували:
Иван Григоров
Зам.-кмет “Хуманитарни дейности”

Соня Станчева
Директор дирекция “Правни дейности”

Ирена Петрова
Директор дирекция “Култура и образование”

Асен Станчев
Началник отдел “Правно-нормативно обслужване ”

Сашо Щерев
Началник отдел “Образование, младежки дейности и спорт”

Гюлвер Ибрям
Ст. юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“

Изготвил:
Зорница Иванова
Инспектор в отдел “Образование, младежки дейности и спорт”
 

Файлове