Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящия проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ предвижда увеличаване на числеността на служителите в общинското предприятие с две щатни бройки, като общата численост на персонала в предприятието става 23 щатни бройки. Промяната на Правилника предвижда съществуващото в организационната структура на предприятието звено „Настаняване“ да се преименува на „Картотекиране и настаняване“ , което да изпълня и функции по картотекиране на гражданите с жилищни нужди.  

Изменението на правилника във връзка с промяна на числеността на ОП „Управление на общински имоти“ се налага от необходимостта от цялостното концентриране и прецизиране на процеса по проучване и изготвяне на предложения до определената комисия по чл.6 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост в общинското предприятие.

До настоящия момент картотекирането се извършва от служители в общинска администрация, а настаняването – от служители в ОП „Управление на общински имоти“. С приемане на предлаганата промяна на Правилника ще се оптимизира дейността по картотекиране и настаняване на нуждаещи се лица в общински жилища. В резултат на промяната дейностите по картотекиране и настаняване ще се извършват от едно звено на общинското предприятие, което ще доведе и до улесняване на гражданите, които кандидатстват за общинско жилище.  

За прилагане на новата уредба са необходими финансови средства за трудови възнаграждения на служителите.

Извърши се анализ, при който не се установи Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ да противоречи на правото на европейския съюз.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинки съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

  1. Увеличава числеността на служителите в ОП „Управление на общински имоти“ с две щатни бройки, като общата численост на персонала в предприятието става 23 щатни бройки.
  2. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, както следва:

§ 1. чл. 5 придобива следната редакция:

„ чл.5. Предметът на дейност на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ е : управление и стопанисване на общински жилищни имоти; картотекиране, настаняване и контрол по стопанисването на отдадени под наем общински жилищни имоти по сключените от Община Русе договори за наем; проучване и предложения до комисията по чл.6 от Наредба № 6 „За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища-общинска собственост“ на Общински съвет Русе за настаняване и пренастаняване в общински жилища и прекратяване на наемните правоотношения.“

§ 2. Чл. 14 от Правилника придобива следната редакция: „Численият състав на ОП „Управление на общински имоти“ се състои от 23 служители.“

§ 3. Приема ново Приложение № 1 към чл. 13 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, приложено към настоящото решение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, приет с Решение № ……, по Протокол № …. / ……….г. влиза в сила от 01.08.2020г.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта за правилник е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС – Русе

Файлове