Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО:Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ предвижда увеличаване на числеността на служителите в общинското предприятие, както и изменение на дейностите изпълнявани от същото с тенденция за увеличаване на комуналните услуги и намаляване на тези по управление на общински имоти- земеделски земи, пасища и мери.

В отдел „Чистота“, в дейност „Поддържане на чистота“, към ОП „Паркстрой -Русе“ към настоящия момент са назначени общо 19 броя работници и служители. Извършват се дейности в направление: почистване на замърсени площи от битови, строителни, растителни и други отпадъци и извозването им до регионално депо – Русе, или за преработка. Почистването на нерегламентираните замърсявания се извършва на територията на град Русе и в извън урбанизираните терени на Община Русе. С цел намаляване на разходите на Община Русе в дейност „Чистота“, се предлага разширение и оптимизиране на работата в ОП „Паркстрой -Русе“. Разширява се предмета на дейност на предприятието, чрез добавяне на дейности по опазване на околната и градска среда, като се добавя поддържане на улично-алейната растителност.

 За по-добър контрол на извършваните мероприятия е необходимо  към дейност „Поддържане на чистота” да се добавят и дейностите по обществена хигиена, като: механизирано и ръчно метене; механизирано и ръчно товарене на отпадъци; механизирано и ръчно миене на улици, тротоари, площади, подлези , надлези; оборки; почистване от афиши, графити; снегопочистване и зимно поддържане на улици, тротоарни площи и други площи за обществено ползване; стопанисване и експлоатация на регионално депо – Русе; събиране на отпадъци, в т.ч. разделно събрани битови биоразградими отпадъци. След направени разчети, за възможността за извършване на гореописаните дейности, от 01.08.2020 година, следва да се увеличи числеността с16 щатни бройки в отдел „Чистота“, като общата численост на персонала на предприятието се променя на 80 (осемдесет) щатни бройки.

Във връзка с оптимизиране възможността за управление на общинската собственост в Община Русе, от обхвата на дейността по управление и стопанисване, следва да отпаднат общинските земеделски земи, пасища и мери. Управлението им ще се поеме от служители в Община Русе, като част от задълженията им за управление на общинската собственост.

С приемането Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ ще се постигнат следните цели по оптимизиране работата на предприятието и целесъобразност при разходване на бюджетни средства. Предлага се част от комуналните услуги, които до сега са се извършвали от външни фирми, постепенно да преминат в обхвата на дейност на ОП „Паркстрой– Русе“, като вследствие пренасочването на основни комунални услуги в сферата на дейност на ОП „Паркстрой– Русе“, се очаква постигане на значителна икономия на бюджетни средства.

За прилагане на новата уредба са необходими финансови средства за трудови възнаграждения на служителите.

Извърши се анализ, при който не се установи правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ да противоречи на правото на европейския съюз.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинки съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

  1. Увеличава числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с 16 щатни бройки, като общата численост на персонала на предприятието става 80 (осемдесет) щатни бройки.
  2. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“:

§ 1. В чл.3 се заличават текстовете: „общински земеделски земи“, „пасища и мери“

§ 2. чл.5, ал.1, т.2  придобива следната редакция:

„т.2 Проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи и улично – алейна растителност.“

§ 3. т.14  на чл.5 ал.1, се отменя.

§ 4. В чл.5 ал.2 се създава нови т.3, т.4 и т.5 със следния текст:

„т.3 „Извършване на дейности по обществена хигиена, като: механизирано и ръчно метене; механизирано и ръчно товарене на отпадъци; механизирано и ръчно миене на улици, тротоари, площади, подлези, надлези; оборки; почистване от афиши, графити; снегопочистване и зимно поддържане на улици, тротоарни площи и други площи за обществено ползване.

т.4. Стопанисване и експлоатация на регионално депо – Русе.

т.5. Събиране на отпадъци, в т.ч. разделно събрани битови биоразградими отпадъци.“

§ 5. От чл.12 се заличава следния текст: „..и Приложение 2.2 Общински поземлен фонд“

§ 6. Приема ново Приложение № 1 към чл. 13 от Правилника за организацията,       дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, приложено към настоящото решение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 7. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията,       дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе, приет с Решение № ……, по Протокол № …. / ……….г. влиза в сила от 01.08.2020г.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта за правилник е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС – Русе

Файлове