Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

АНАСТАС ГЕОРГИЕВ
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ
ПЕНЧО МИЛКОВ
ФЕРИХАН АХМЕДОВА

Уважаеми общински съветници,
Измина повече от половин година, откакто бе приет действащият ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. Това време е повече от достатъчно за да се направи нужният анализ на силните и слабите му страни, така че да се направят изводи какви промени са нужни, за да бъде дейността на нашата институция по-ефективна и публична. На първо място отчитаме, че както в никой предишен мандат на местната власт от мнозинството се налага практиката да се поставя акцент върху работата на ПК на ОбС. Често основен мотив за отхвърляне на предложения, направени от общински съветници в зала е фактът, че те не са обсъдени в комисии. Макар, това да противоречи на духа на закона, който товари тези помощни органи на Съвета само с ограничени функции свързани с подпомагане работата му и проучване потребностите на населението, явно тази практика трябва да бъде отчетена в правилника ни. Касае се преди всичко за това, че мотивите, изложени на комисии, и предложенията направени там остават скрити за гражданите, а мотивите са неразделна част от приемането на административните актове на Общинския съвет. С оглед на това, би следвало, от една страна, протоколите на ПК да станат по-подробни и да отразяват както всички направени предложения, така и мотивите на предлагащите и от друга да направим публични заседанията на постоянните комисии, възстановявайки телевизионното излъчване на тяхната работа.
Съществен проблем за работата на съвета остава и ограниченото време за изказвания. Особено когато става дума за приемане на нормативни актове или бюджета на Община Русе, е невъзможно в рамките на 3-те минути, разрешени на съветник да се направят предложения и те да се мотивират. Както вече споменахме липсата на мотиви е съществен порок и е основание за обжалване на един административен акт и това може да създаде проблеми в работата ни като нормотворци. Пример за това е и начинът на приемането на самия Правилник, когато /въпреки че беше обсъждан и гласуван глава по глава/ недостатъчното време не даде възможност на много от вносителите да развият мотивите си. Така например противоречивата промяна на чл.70 на Правилника за реда, по който съветниците могат да направят декларация извън темите на дневния ред предложена от председателя на ЗОРС, просто е съобщена като текст и гласувана „за яснота”, че има два вида декларации. Оказа се, че редът, който тя създава, води до необходимост всяка декларация /независимо от вида й/ да бъде приета като точка от дневния ред. Имаме вече и негативния опит, как мнозинството ползва това да препятства опозиционни групи да се възползват от това свое право.
Формата да се съчетае деловитост на изказванията с възможност за стойностно мотивирано предложение е „изказването от група”, премахнато с неясни мотиви в настоящия Правилник. Не така стоят нещата в общинските съвети в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна и почти всички общини в България:
– В Бургас Чл.37.(6) на Правилника регламентира: Преди започване на заседанието председателят и заместник-председателите определят времето за обсъждане на всяка точка от дневния ред, в зависимост от подадените писмени заявки и фактическата и правна сложност на въпроса. Времето за обсъждане се разпределя между групите общински съветници в зависимост от тяхната численост, като за най-малката от тях не може да бъде по-малко от 15 минути, а за най-голямата от тях – не по-малко от 30 минути. Общо времето за изказване на независимите общински съветници е не по-малко от 15 минути, а на отделните независими общински съветници – до пет минути.
И ал. (7) Всяка група може да поиска удължаване на предварително определеното й по ал.6 време, но с не повече от една трета. Останалите групи имат право на съответно пропорционално удължаване на предвиденото за тях време.
– В Стара Загора: Чл.62. на Правилника казва: Председателят на Общинския съвет може да разпредели времето за изказвания по определени въпроси от дневния ред между групите съветници в зависимост от тяхната численост, като за всяка от тях не може да бъде по-малко от 30 минути. Общото време за изказване на независими общински съветници е до 30 минути, а на отделен независим съветник до 3 минути.
– В София и Варна Председателят на СОС дава думата на ръководителите на политическите групи, а при тяхното отсъствие – на заместниците им или на упълномощен от тях общински съветник, когато я поискат, в рамките на дискусиите по дневния ред и времето, определено на политическите групи. Не съществува ограничение за времетраенето и броя на изказванията.
С оглед на краткото време за изказване и на основание на наложилата се вече практика, при която почти няма съветник, който да не превиши трите минути за изказване, следва да се отмени чл. 31, ал. 1, т. 5 от Правилника, който задължава да отстрани от заседанието съветник, който в рамките на едно заседание е превишил повторно определеното за изказване време.
За да се засили активното участието на гражданите и представителите на неправителствените организации в работата и във формирането на решения на ОбС като орган на местното самоуправление, с което ще се издигне неговият авторитет и престиж, следва да се направят промени и в чл.61 от Правилника. Граждани могат да имат становища и да желаят да направят изказвания по конкретните точки от дневния ред. Ако тези точки са минали в сутрешната част на заседанието, се обезсмисля в началото на следобедното заседание на тях да им бъде дадена думата и те да се изкажат по вече взетите решения.
Правилникът на ОбС би следвало да се промени в подобна посока, за да осигури не само демократичност, но и прецизност в работата ни.

Предвид горните мотиви и на основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА ОбС – Русе приема Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
§ 1. Отменя чл.31 ал.1 т. 5
§ 2. В чл. 48, ал. 1, изречение първо се добавя текстът „и се излъчват пряко поне по един местен телевизионен канал”.
§ 3. В текста на чл.51 да отпадне „съкратен”.
§ 4. В чл. 61, ал. 1, текстът след „.. за тези точки” се заличава.
§ 5. В чл. 61 се създава създава нова алинея 4 със следното съдържание: „Изказване и становища на граждани по въпроси от дневния ред на заседанието на ОбС се правят непосредствено преди началото на дебата по съответната точка. Записване за изказване се прави най-късно до приемането на дневния ред  на съответното заседание на
ОбС. Времето на едно изказване не може да надвишава 5 минути, а общо изказванията на гражданите по този ред, не може да надвишава 15 минути.”
§ 6. В чл. 70 думите „по реда на чл.63, ал.2 от този правилник” се заменят с „в началото на всяко заседание. Времетраенето им е ограничено до пет минути и по тях не се допускат дебати.”.
§ 7. Чл. 75, ал.1 след настоящия текст да се добави „и се излъчват пряко поне по един местен телевизионен канал”.
§ 8. чл. 76, ал. 5 добива вида: „Времето за обсъждане по всяка точка от дневния ред се разпределя между групите общински съветници в зависимост от тяхната численост, като за най-малката от тях не може да бъде по-малко от 15 минути, а за най-голямата от тях – не по-малко от 30 минути. Общо времето за изказване на независимите общински съветници е не по-малко от 15 минути, а на отделните независими общински съветници – до пет минути. Всяка група може да поиска удължаване на предварително определеното й по тази алинея време, но с не повече от една трета. Останалите групи имат право на съответно пропорционално удължаване на предвиденото за тях време.”
§ 9. Чл. 76, ал. 6 добива вида „За време на отделните групи по ал. 5 се смята времето:
1. през което са говорили техните общински съветници;
2. през което са говорили техните председатели;
3. за което общинските съветници от съответните групи са правили реплики, дуплики или са вземали думата по процедурни въпроси, с изключение на тези, които се отнасят до начина на водене на заседанието.”
§ 10. Чл. 76, ал. 7, изр. 2 се изменя по следния начин: „Изказванията са до 5 минути”.
§ 11. В чл. 78, ал. 1 се правят следните промени: в изречение първо думите „3 минути” стават „5 минути”, изречение второ вместо „3 минути” да се чете „времето определено за групата, към която принадлежи”.

Файлове