Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ДИМИТЪР НЕДЕВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД-01-1210/12.05.2021 г.

ОТНОСНО: Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият правилник за изменение на организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ предвижда увеличаване на числеността на служителите в общинското предприятие.

В отдел „Чистота“, в дейност „Поддържане на чистота“, към ОП „Паркстрой -Русе“ към настоящия момент са назначени общо 35 броя работници и служители. Извършват се дейности в направление: обществена хигиена на площад „Свобода“, пешеходна зона на ул. „Александровска“, подлези и надлези, почистване на замърсени площи от битови, строителни, растителни и други отпадъци и извозването им до регионално депо – Русе, или за преработка. Разширява се предмета на дейност на отдела в посока стопанисване и експлоатация на регионално депо – Русе. За подобряване на контрола от страна на Община Русе са назначени 4 броя служители, които оперират на автокантара на регионално депо. По този начин ще се осъществява непосредствен контрол върху оператора на депото и върху сметоизвозващите фирми. Също така се увеличават бройките за шофьори във връзка с придобиването на нова специализирана техника за почистване, дезинфекция и метене на алеи и улици. Целта е да се увеличи извършваната дейност от общинското предприятие за сметка на възлагане на външния изпълнител по обществена хигиена.

След направени разчети, за възможността за извършване на гореописаните дейности, от 01.07.2021 година, следва да се увеличи числеността с 10 щатни бройки в отдел „Чистота“, като общата численост на персонала на предприятието се променя на 90 (деветдесет) щатни бройки.

С приемането на този правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ ще се постигнат следните цели – по-целесъобразно разходване на бюджетни средства. С приемането на предлаганата промяна се очаква постигане на икономия на бюджетни средства.

За прилагане на новата уредба са необходими финансови средства за трудови възнаграждения на служителите.

Извърши се анализ, при който не се установи правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ да противоречи на правото на европейския съюз.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинки съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

  1. Увеличава числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с 10 щатни бройки, като общата численост на персонала на предприятието става 90 (деветдесет) щатни бройки.
  2. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, както следва:

§ 1. Приложение № 1 към чл. 13 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, се заменя с Приложение № 1 „Организационно-управленска структура на общинско предприятие „Паркстрой-Русе““, с обща численост на персонала – 90 щатни бройки, структурирани съобразно приложение № 1 – неразделна част към настоящия Правилник за изменение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящият Правилник за изменение на Правилника за организацията,       дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе, приет с Решение № ……, по Протокол № …. / ……….г. влиза в сила от 01.07.2021г.

Приложение 1: Организационно-управленска структура на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“.

ВНОСИТЕЛ:

ДИМИТЪР НЕДЕВ

За Кмет на Община Русе

/съгласно №РД-01-1210/

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове