Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Правилник за начина и условията за отпускане на целево подпомагане за ученици в ДДЛРГ „РАЙНА ГАТЕВА” И „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ”

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ГРУПА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОТНОСНО: Правилник за начина и условията за отпускане на целево подпомагане за ученици в ДДЛРГ „РАЙНА ГАТЕВА” И „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ”.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В началото на мандата си – на 17.17.2008г., по предложение на общинския съветник Искрен Веселинов бе приета Наредба 21 за социално подпомагане на граждани от бюджета на община Русе. Поради липсата на финансова обезпеченост повечето форми за подпомагане на нашите съграждани останаха само пожелателни. С приемането на бюджета за 2011г., по предложение на групите съветници „Синя коалиция”, „ВМРО – Гергьовден – ССД” и „Достойни за България” и със съгласието на г-н кмета бе предвидена сума в размер на 7500 лв. за подпомагане на ученици в в ДДЛРГ „РАЙНА ГАТЕВА” И „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ”, което налага в края на учебната година да създадем регламент за получаване на тази общинска помощ.
Тъй като, целта да покажем на децата без родителска грижа, че учението и развитието на талантите им е реална алтернатива за успех в живота и се оценява от обществото е повече от благородна, разчитаме на общата подкрепа за вземането на следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и предвид чл.8 ал.3 от Наредба 21, ОбС – Русе реши:
Приема следния Правилник за начина и условията за отпускане на целево подпомагане ученици в ДДЛРГ „РАЙНА ГАТЕВА” И „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ”.

П Р А В И Л Н И К

ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА целево подпомагане на ученици в ДДЛРГ „РАЙНА ГАТЕВА” И „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ”
ОТ ОБЩИНА РУСЕ

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Този Правилник определя реда, начина и условията за отпускане на целево подпомагане за социално слаби ученици в ДДЛРГ „РАЙНА ГАТЕВА” И „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ”.

ІІ. ПРАВО НА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 2. Право на целево подпомагане имат ученици на ДДЛРГ”Райна Гатева” и „Св. Димитър Басарбовски”, които:
(1) имат за предходната учебна година отличен успех и са във възрастовата граница 4-ти / 12-ти клас.
(2) са показали дарби в областта на науката, изкуствата или спорта.
Чл. 3. Директорите на ДДЛРГ”Райна Гатева” и „Св. Димитър Басарбовски” в края на всяка учебна година подават списък с имената на такива ученици до постоянната комисия по ЗСП към Общински съвет-Русе. За децата с изявени дарби, които не отговарят на условието за отличен успех се прилагат и писмени мотиви към списъка.

ІІІ. Ред за отпускане НА ЦЕЛЕВОТО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 4. Въз основа на становището на комисията по ЗСП Общински съвет – Русе одобрява поименния списък на учениците, които ще получават целево подпомагане.
Чл.5. ПК по ЗСП преди началото на учебна година взема решение, което удостоверява с протокол сумата, с която ще бъде подпомаган ученика, съобразено със средствата гласувани от Общински съвет-Русе за съответната Бюджетна година по Наредба 21.
Чл. 6. Целевото подпомагане по чл. 2 се отпуска в максимален размер до 60 лв. месечно.
Чл. 7. Подпомагането на учениците става след подаден списък и протокол от ПК по ЗСП до кмета на Община Русе и до Председателя на Общинския съвет.

ІV. НАЧИН ЗА ОТПУСКАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВОТО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 8. Помощите по чл. 2 се изплащат по ред определен със заповед на кмета на Община Русе.
Чл.9. Целевото подпомагане се прекратява при напускането на специализираната институция и напускането на територията на Община Русе.

ВНОСИТЕЛИ:

1………………………………………..

2………………………………………..

3………………………………………..

4…………………………………………

Файлове