Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”) при Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”) при Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Към настоящия момент на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ при Община Русе са възложени контролни функции по спазване и установяване на нарушения на нормативни актове, приети от Общински съвет – Русе, от компетентност на Кмета на Община Русе, контрол по утвърдената организация на паркиране, както и охраната по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, включваща охрана на обекти публична и частна общинска собственост. Същевременно контролни функции по установяване на нарушения на нормативни актове, приети от Общински съвет – Русе са възложени и на други служители в администрацията на Община Русе. Така към Отдел „Транспорт“ и дейност 623 „Чистота“, звено „Инспектори по чистотата“, които са на подчинение на Отдел „Екология“ са назначени служители на длъжност „инспектори“, чиито компетенции са ограничени по прилагане на специфични нормативни актове, а на Общинското предприятие „Комунални дейности“ са възложени функции, свързани със зоните за платено паркиране, принудително отстраняване или блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили, които имат контролен характер.

При анализ на постоянно увеличаващият се брой сигнали и обстоятелството, че голяма част от тях касаят съвкупност от нарушения, е установена необходимост при извършване на проверки да участват специалисти с разнопосочни компетентности с цел максимална процесуална икономия и ефективна защита на обществения ред и контрол по спазване на Наредбите, приети от Общински съвет Русе.

Предложеният проект на Правилник за организацията и дейността на звеното отчита опита, натрупан през изминалите години, както и променените обстоятелства, като има за предмет обединяването на разнопосочно организираните контролни дейности, вменени в компетенцията на Община Русе, като отчита и обстоятелството, че е необходим засилен контрол по изпълнение на договорите, с които Община Русе е възложила изпълнение на комунални услуги на трети лица.

Предложеният на Вашето внимание проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”) при Община Русе (Правилник/Правилникът) предвижда на първо място допълване на функциите на звеното като към сега съществуващите отговорности се добавя и контрол по утвърдената организация на паркиране и таксуване в паркингите и зоните за платено паркиране, принудително отстраняване или блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили – дейност, която към настоящия момент се осъществява от ОП „Комунални дейности“. В допълнение на служителите по звеното ще могат да бъдат възлагани и дейности по извършване на контрол по спазване на договорните

задължения на юридически лица, с които Община Русе има сключени договори и по които същата е възложител, чрез което се цели по-голяма ефективност на прекия и непосредствен контрол по изпълнение на сключените договори.

Предложеният проект на Правилник предвижда нова административна структура на звеното, а именно:

1. Директор;

2. Администрация.

2. Отдел „Инспекторат“;

2.1. Сектор „Платено паркиране и репатриране“;

2.2. Сектор „Контролно-наказателна дейност“;

3. Отдел „Охрана“;

3.1. Сектор „Невъоръжена охрана;

3.2. Сектор „Видеонаблюдение“.

В проекта на правилник са изложени и конкретните отговорности на звената, като звеното се предвижда да бъде на пряко подчинение на Кмета на община Русе.

Представеният Ви проект на правилник има за основна цел синхронизацията на контролните дейности по спазване и установяване на нарушения на нормативни актове, приети от Общински съвет – Русе и повишаване на административния капацитет на Община Русе за своевременна реакция при сигнали, както и за извършване на системни проверки с цел превенция на нарушенията.

В изпълнение на Закона за нормативните актове в приложение към настоящото предложение са представени и подробни мотиви.

Предвид спецификата на дейностите по контрол и охрана на обществения ред, чието изпълнение не следва да бъде прекъсвано и/или възпрепятствано, както и с оглед обвързаността на отправените предложение с необходимостта от изменение на числеността на ОП „Комунални дейности“ и отпадане на част на от функциите по устройствения правлиник на общинска администрация – Русе, на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, предложенията и становищата по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6 в четиринадесет дневен срок от публикуването на проекта на интернетстраниците на Община Русе и на Общински съвет – Русе.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното,

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 51, ал.1 и чл. 52, ал. 2 ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 79 от АПК Общински съвет – Русе реши:

I. Приема Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”), както следва:

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО

”ИНСПЕКТОРАТ, ОХРАНА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

(СЗ ”ИООРС”) ПРИ ОБЩИНА РУСЕ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този Правилник урежда организацията и дейността на СЗ „ИООРС“ към Община Русе, като орган извършващ контрол по спазване и установяване на нарушения на нормативни актове, приети от Общински съвет – Русе, от компетентност на Кмета на Община Русе, осъществява контрол по утвърдената организация на паркиране и таксуване в паркингите и зоните за платено паркиране, принудително отстраняване или блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили, както и охраната по смисъла на чл.5, ал.1, т.4 от Закона за частната охранителна дейност, включваща охрана на обекти публична и частна общинска собственост на Община Русе, както и извършване на контрол по спазване на договорните задължения на юридически лица, с които Община Русе има сключени договори и по които същата е възложител.

Чл.2. Правата и задълженията на гражданите при установяване на нарушенията, се уреждат съобразно Закона за административните нарушения и наказания / ЗАНН / и съответния нормативен акт, по който се извършва контрол по спазването и констатиране на нарушенията.

РАЗДЕЛ ІІ

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ СЗ ”ИООРС” е звено на бюджетна издръжка към Община Русе и е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

/2/ Длъжностното щатно разписание на СЗ ”ИООРС” се утвърждава от Кмета на Община Русе, с оглед целесъобразното и ефективно използване на човешките ресурси, и в рамките на приетата в изпълнение на този правилник структура, по предложение на Директора на СЗ ”ИООРС”.

/3/ Числения състав на СЗ ”ИООРС” е 184 щатни бройки

Чл.4 /1/ СЗ ”ИООРС” има следната структура: 1. Директор;

2. Администрация.

2. Отдел „Инспекторат“;

2.1. Сектор „Платено паркиране и репатриране“;

2.2. Сектор „Контролно-наказателна дейност“;

3. Отдел „Охрана“;

3.1. Сектор „Невъоръжена охрана;

3.2. Сектор „Видеонаблюдение“.

/2/ СЗ ”ИООРС” е пряко подчинено на Кмета на Община Русе или упълномощено от него длъжностно лице. Упълномощеното лице по ал.2 може да е само негов заместник.

Чл.5. Структурата на СЗ ”ИООРС” и неговата численост се утвърждават от Общински съвет –Русе, по предложение на Кмета на община Русе.

Чл.6./1/ Заместник-кмета на Община Русе, определен от Кмета на Общината:

1. Отговаря за дейността на звеното и определя задачите за изпълнение.

2. Резолира постъпилите пряко до него или по резолюция на лице от ръководството на Общината жалби и сигнали от граждани на Директора на звеното; назначава проверки по тях; съгласува писмените отговори.

3. Дава указания преди, по време и след приключване на съответната проверка.

4. Одобрява тематични проверки по определен актуален въпрос или нормативен акт.

5. Назначава проверки по сигнали за нарушения, извършени от служители на звеното и възлага изготвянето на доклад за резултатите по искане на Кмета на Общината.

6. Координира дейността на звеното с органите на МВР и звено „Общинска полиция“ към Община Русе.

7. Изпълнява и други задачи и функции, определени от Кмета на Общината.

/2/ Оперативното ръководство на звеното се осъществява от Директор, определен от Кмета на Общината, който изпълнява разпорежданията на Заместник-кмета по ал.1.

Чл.7. Директорът на СЗ ”ИООРС” сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в звеното, както и налага дисциплинарни наказания, в съответствие с Кодекса на труда.

Чл.8. Директорът на СЗ ”ИООРС” утвърждава и изменя длъжностните характеристики, определя работните места на служителите и изпълнява всички други правомощия на работодател по смисъла на Кодекса на труда.

РАЗДЕЛ III

ОТДЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ“

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНСПЕКТОРИТЕ

Чл.9. /1/ Отдел „Инспекторат се ръководи от Началник, който:

1.Определя конкретните задачи на служителите в него, съобразно утвърдените длъжностни характеристики;

2. Разпределя за проверка постъпилите жалби и сигнали от граждани на подчинените му служители въз основа на резолюция от Заместник-кмета по ал.1; съгласува писмените отговори; следи за спазване на определените от нормативен акт или ръководството на Общината срокове;

3. Изпълнява и/или следи за изпълнението на указанията, дадени във връзка със съответната проверка, а при необходимост – обобщава в писмен вид резултатите и прави препоръки;

4. Изготвя и предлага за одобряване графици за дежурства /в случаите, когато е необходимо/ и тематични проверки /по определен актуален въпрос или нормативен акт/. При внезапни проверки графици не се изготвят, а служителите, които ще ги извършат, се определят от него непосредствено преди тях.

5. Проверява сигнали за нарушения, извършени от служители на звеното и изготвя доклад за резултатите по разпореждане на Заместник-кмета по ал.1;

6. Разпределя за връчване по реда на ГПК и АПК от служителите на звеното на заповеди, уведомления, писма и други документи, подписани от лице от ръководството на Общината по негово искане или на Директор на Дирекция и началник отдел в общинската администрация и съобразно указанията им, които са задължителни. След връчване на лицето, което го е поискало се връща разписката, която го удостоверява или екземпляр от връчвания документ, върху който е отбелязано това;

7. Осъществява и поддържа непосредствени контакти със служители от органите на МВР и звено „Общинска полиция“, при изпълнение на възложените задачи;

8. Има всички права и задължения на инспектор;

9. Изпълнява и други задачи и функции, възложени от Кмета на Общината и ръководещия Заместник-Кмет.

/2/ Началникът на отдел “Инспекторат” и инспекторите в него носят дисциплинарна отговорност за неизпълнение или небрежно изпълнение на задълженията им по ЗАНН, съответния нормативен акт, по който се упражнява контрол за спазването му и този Правилник, както и тези по Кодекса на труда.

Чл.10. /1/ Инспекторите в отдел “Инспекторат” при Община Русе удостоверяват качеството си на контролен орган със служебна лична карта, униформено облекло и отличителен знак.

/2/ Инспекторите са длъжни да спазват Правилника и изпълняват законосъобразните и в съответствие с него нареждания на ръководството на определения Заместник-кмет, Директора на звеното и Началника на отдел „Инспекторат“.

/3/ При извършване на проверки в населените места на Общината и землищата им, кметовете на кметства и пълномощниците на кмета са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите, а при необходимост да се търси такова от органите на Министерство на вътрешните работи и звено „Общинска полиция“

/4/ При установяване на виновно нарушение на нормативен акт по чл.12, ал.4, инспекторът съставя акт за нарушение съдържащ реквизитите по чл.42 от ЗАНН.

/5/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Русе или упълномощен от него Заместник-кмет.

Чл.11. /1/ Възражения срещу съставени от инспектор актове, се подават по административен ред пред Кмета на Общината в седемдневен срок от подписването им.

/2/ Възраженията по ал.1 не спират изпълнението на дадените от контролния орган предписания за отстраняване на маловажни нарушения.

/3/ В двуседмичен срок от подписването на акт за нарушение, той се изпраща на Кмета на Общината заедно с възраженията, събраните доказателства и другите приложения към преписката.

РАЗДЕЛ IV

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.12. /1/ Контролът по спазване и установяване на нарушения на нормативни актове от компетентност на Кмета на Община Русе, се осъществява от инспекторите в отдел “Инспекторат” чрез проверки на място по сигнал или жалба от лице, информация от средствата за масово осведомяване, искане от друг контролен орган или звено от общинската администрация.

/2/ При осъществяване на дейността по ал. 1, трябва да се спазват изискванията на ЗАНН, съответния нормативен акт, този Правилник и зачитане правата по тях на гражданите и конкретните нарушители.

/3/ Когато не е установено нарушение, проверката по ал. 1 приключва със съставяне на констативен протокол, подписан от инспектора и проверяваното физическо лице и/или управителя на проверявания обект или негов работник или служител.

/4/ Когато при проверката по ал. 1 е установено нарушение инспекторът съставя акт за нарушение съдържащ реквизитите по чл.42 от ЗАНН. В случаите, когато това е предвидено в нормативен акт, вместо акт за установяване на нарушение, проверката по ал.

1 приключва със съставяне на констативен протокол, подписан от инспектора и проверяваното физическо лице и/или управителя на проверявания обект или негов работник или служител, като в протокола се дава предупреждение на виновните лица и срок за отстраняване на нарушението, след който може да бъде наложено наказание.

/5/ Инспекторите имат право да налагат глоби с фишове, при спазване изискванията на чл.39, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.186, ал.1 и ал.3 от Закона за движението по пътищата.

/6/ Нормативните актове, по които компетентност да упражнява контрол има Кмета на Общината, списъка на лицата, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения по тях и специфичните им права и задължения по съответния нормативен акт, се определят със заповед на Кмета на Общината.

/7/ При установяване от служители на звеното на данни за извършено престъпление, Началникът на група „Невъоръжена охрана“ уведомява органите на МВР и изготвя писмен доклад до Кмета на Общината придружен от опис на събраните веществени и/или писмени доказателства / ако има такива / и имената и адресите на установените свидетели, с оглед сезиране органите на съдебната власт.

Чл.13. Със свои заповеди Кмета на Общината може да определя и възлага и други функции и задачи на звеното в съответствие с правомощията си и този Правилник.

РАЗДЕЛ V

ОТДЕЛ „ОХРАНА“

Чл.14. Охранителната дейност се осъществява с невъоръжена охрана и видеонаблюдение.

/1/ СЗ ”ИООРС” подържа реда и сигурността в обекти публична и частна общинска собственост.

/2/ СЗ ”ИООРС” оказва съдействие на органите на ОД на МВР по спазването на обществения ред и сигурността на територията на общината при провеждане на общински мероприятия.

/3/ В обхвата на дейността на Група „Видеонаблюдение“ се включват условията и реда при използване на технически средства за видеонаблюдение и контрол от служителите на звеното, както и предприемане на необходимите действия при установяване на нарушения по наредбите, приети от Общински съвет-Русе, заповеди на Кмета на Община Русе и констатиране на престъпления по Наказателния кодекс.

/4/ Служителите на СЗ ”ИООРС“ съдействат в рамките на правомощията си на гражданите на Русе при реализиране на техните законни права и интереси, като вземат мерки за предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред на територията на Община Русе.

РАЗДЕЛ VI

ФИНАНСИРАНЕ И РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Чл.15.(1) Финансирането на СЗ ”ИООРС” се извършва от бюджета на Община Русе, след утвърждаване от Общински съвет – Русе.

(2) Директорът на СЗ ”ИООРС” изготвя справка за необходимите бюджетни средства за издръжка на звеното, която внася в Община Русе в срок до определения срок в бюджетния календар на общината за текущата година, за включване в проекта за бюджет на Община Русе за следващата година.

Чл.16. Директорът на СЗ ”ИООРС” представя ежемесечен отчет на звеното, размера на постъпилите суми от наложени глоби и санкции на Кмета на община Русе. В края на всяко тримесечие и в края на годината Директорът на СЗ ”КООРС” представя на Кмета на Община Русе обобщен отчет за дейността на звеното.

Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящият правилник е приет на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52 и чл. 53, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.3 от Закона за частната охранителна дейност, както и на основание чл.37, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, чл.167, ал.2, т.1 от Закона за движението по пътищата

§ 2. Този правилник отменя Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” /СЗ”КООРС”/ на Община Русе, приет с Решение № 479 по протокол № 22/21.02.2013 г. на Общински съвет-Русе на Общински съвет-Русе.

§ 3. Настоящия правилник влиза в сила от 15.01.2024г.

§ 4. В Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности“ се правят следните изменения:

1. Член 2 придобива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на ОП „Комунални дейности“ е гр. Русе, ул. “ Котовск” № 2, ет.7“

2. В чл. 6 се отменят точки 14, 15 и 16.

3. В чл. 15, ал. 1 точка 10 се отменя, а досегашният текст на т. 11 става т. 10;

4. Чл. 15, ал. 2 придобива следната редакция

„Общият числен състав на Общинското предприятие е 134 щатни бройки.“

5. Приема се ново приложение 1 към чл. 15, ал. 1 от правилника /Приложение 1/

Приложения към настоящото предложение:

1. Проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”).

2. Мотиви към Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”).

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

МОТИВИ

към

ПРОЕКТ на

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО “ИНСПЕКТОРАТ, ОХРАНА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” (СЗ “ИООРС”) ПРИ ОБЩИНА РУСЕ

I. Причини, които налагат приемането на Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”) при Община Русе.

Действащият правилник на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ при Община Русе е последно изменен с Решение № 746, прието с Протокол № 28 от 13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе.

Към настоящия момент на звеното са възложени контролни функции по спазване и установяване на нарушения на нормативни актове, приети от Общински съвет – Русе, от компетентност на Кмета на Община Русе, контрол по утвърдената организация на паркиране, както и охраната по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност, включваща охрана на обекти публична и частна общинска собственост. Същевременно контролни функции по установяване на нарушения на нормативни актове, приети от Общински съвет – Русе са възложени и на други служители в администрацията на Община Русе. Така към Отдел „Транспорт“ и Отдел „Екология“ са назначени служители на длъжност „инспектори“, чиито компетенции са ограничени по прилагане на специфични нормативни актове, а на Общинското предприятие „Комунални дейности“ са възложени функции, свързани със зоните за платено паркиране, принудително отстраняване или блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили, които имат контролен характер.

Предвид постоянно увеличаващият се брой сигнали и обстоятелството, че голяма част от тях касаят съвкупност от нарушения, съществуващото решение се оказва нецелесъобразно. Установена е необходимост при извършване на проверки да участват специалисти с разнопосочни компетентности с цел максимална процесуална икономия и ефективна защита на обществения ред и контрол по спазване на Наредбите, приети от Общински съвет Русе.

Предложеният проект на Правилник за организацията и дейността на звеното отчита опита, натрупан през изминалите години, както и променените обстоятелства, като има за предмет обединяването на разнопосочно организираните контролни дейности, вменени в компетенцията на Община Русе.

В допълнение е отчетено и обстоятелството, че е необходим засилен контрол по изпълнение на договорите, с които Община Русе е възложила изпълнение на комунални услуги на трети лица.

Необходимостта от изготвяне на нов правилник за дейността на звеното се обосновава и от обстоятелството, че е отчетена необходимостта от извършване на постоянни и регулярни проверки по спазване на нормативните актове на Общински съвет – Русе и договорните задължения на изпълнителите по сключените с Община Русе договори, които да способстват за превенцията и преустановяването на допуснати нарушения.

II. Цели, които се поставят при приемането на Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”) при Община Русе.

Проектът има за цел синхронизацията на контролните дейности по спазване и установяване на нарушения на нормативни актове, приети от Общински съвет – Русе и повишаване на административния капацитет на Община Русе за своевременна реакция при сигнали.

Друга основна цел на предложения правилник е осигуряване на необходимия човешки ресурс и съответно вменяване на задължения на служителите по осъществяване на превантивен и регулярен контрол.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”) при Община Русе.

Предвид обстоятелството, че се предвижда единствено преструктуриране на вече съществуващи звена при приемане на Правилника не се очаква разходване на допълнителни финансови и други средства. Финансовите средства, необходими за прилагане на новата уредба ще бъдат заложени в бюджета на Община Русе за 2024 г.

IV.Очаквани резултати от приемането на Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”).

В следствие приемането на Правилника се очаква да се подобри и оптимизира дейността на Специализираното звено като се обединят множеството контролни и охранителни дейности, както и да се създаде възможност за подобряване на превантивните дейности по осигуряване спазването на нормативните актове и охраната на обществения ред.

V. Анализ на съответствието на Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”).

Предлаганият проект на Правилник е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз, в това число и Европейската Харта за местното самоуправление.

Предвид спецификата на дейностите по контрол и охрана на обществения ред, чието изпълнение не следва да бъде прекъсвано и/или възпрепятствано, както и с оглед обвързаността на отправените предложение с необходимостта от изменение на числеността и структурата на общинската администрация, на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, предложенията и становищата по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6 в четиринадесет дневен срок от публикуването на проекта на интернет страниците на Община Русе и на Общински съвет – Русе.

Файлове