Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Правилник за организацията и дейността на общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р ТЕОДОР ОДЖАКОВ
от д-р ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА И ЕВГЕНИ ИГНАТОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОТНОСНО: „Правилник за организацията и дейността на общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Устойчив през последните години е процесът към повече публичност и прозрачност в работата на ОбС-Русе. Тази политика е намерила израз и в първия от десетте приоритета, които приехме, че ще следваме в началото на мандата. В негово изпълнение ние направихме публични не само заседанията на общинския съвет, но и на неговите постоянни комисии – днес те се излъчват цялостно по местните телевизионни канали и информират гражданите за още един етап от процеса на вземане на решения. Единствената фаза от този процес, която
няма необходимата публичност за гражданите и медиите са заседанията
на председателския съвет. Г-н Васил Пенчев инициира публичност на част от едното заседание, но на последвалото предложение от страна на нашите групи: РЕД и ВМРО-Гергьовден-ССД това да стане практика, бе отговорено, че е необходима промяна в правилника. Именно промяна в тази посока предлагаме на вашето внимание и апелираме за подкрепа, за да доведем процеса на откритост и прозрачност в ОбС-Русе до неговия завършен етап.
Предлагаме да бъде взето следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съвет – Русе приема „Правилник за изменение и допълнение на „Правилника за организацията и дейността на общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”.
1. Настоящия текст на чл.20 се обособява като алинея 1.
2. Създава алинея две към същия член със следния текст:
(2) Заседанията на председателския съвет са открити и се насрочват от председателя на общинския съвет по негова инициатива или по искане на най-малко 1/3 от членовете.
1. Председателския съвет взема решения, ако присъстват повече от половината му членове.
2. Председателят на общинският съвет е длъжен да уведоми членовете му за насроченото заседание, не по-късно от 3 дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. Уведомяването може да стане по телефон, факс или електронна поща.
3. Преди заседанието председателят на общинският съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и на официалната Интернет страница на общината.
4. По изключение председателският съвет може да реши отделно заседание или част от него да са закрити. Решението в този случай се взема с гласовете на 2/3 от членовете му.

ВНОСИТЕЛИ:
1. д-р Теодор Оджаков:
/РЕД: СДС-ДСБ-ДП/

2. д-р Теодора Константинова:
/ РЕД:СДС-ДСБ-ДП/

3. Евгени Игнатов:
/ „ВМРО-Гергьовден-ССД”/

Файлове